Počet nalezených dokumentů: 47083
Publikováno od do

Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů
Kárníková, Tereza; Baszczyňski, Ondřej; Matoušová, Eliška
2021 - český
This bachelor thesis explores a possibility of preparation and usage of oxime prodrugs. Thesis aim is to deliver oximes by using self-immolative phosphorous-based linkers that undergo cyclization reaction, leading to the release of oxime from the phosphorous. For this purpose, model systems containing: (1) a photolabile DMNB group, or they could contain enzymatically activable ester group, (2) self-immolative arm with the phosphate core, and (3) oxime as the leaving group, were prepared. Acetophenone oxime, cyclohexanone oxime, and griseofulvin oxime were used as the model oximes. In particular, the synthesis of target molecules and their self-immolation (i.e., controlled breakdown) have been studied. These reactions were monitored by 31 P NMR spectroscopy. The stability study of the prepared substances in buffer solutions has also been performed. Key words: oxime, prodrug, self-immolation, self-immolative linkers, photoactivation Tato bakalářská práce zkoumá možnost přípravy a využití oximových proléčiv. Cílem práce je doručení oximů pomocí self-immolativních spojek na bázi fosforu, které využívají cyklizační reakce a odstoupení nejkyselejší skupiny (oxim) z fosforu. Za tímto účelem byly připraveny modelové systémy, které obsahují: 1) fotolabilní skupinu (DMNB), nebo mohou být enzymaticky aktivovatelné, 2) self-immolativní rameno obsahující fosfátové jádro, a 3) oxim jako odstupující skupinu. Jako modelové oximy byly použity acetofenonoxim, cyklohexanonoxim a proléčivo griseofulvinu (antifungální látka) - griseofulvinoxim. Byla studována především možnost přípravy těchto látek a schopnost jejich self-immolace (tj. řízeného rozpadu) a uvolnění odstupující skupiny (léčiva). Tyto reakce byly monitorovány pomocí 31 P NMR spektroskopie. Také byla studována stabilita připravených látek v pufrech. Klíčová slova: oxim, proléčivo, self-immolace, self-immolativní spojky, fotoaktivace Klíčová slova: oxim; proléčivo; self-immolace; self-immolativní spojky; fotoaktivace; oxime; prodrug; self-immolation; self-immolative linkers; photoactivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů

This bachelor thesis explores a possibility of preparation and usage of oxime prodrugs. Thesis aim is to deliver oximes by using self-immolative phosphorous-based linkers that undergo cyclization ...

Kárníková, Tereza; Baszczyňski, Ondřej; Matoušová, Eliška
Univerzita Karlova, 2021

Komplexy přechodných kovů jako potenciální kontrastní látky pro 19F MRI
Dobrovolná, Tereza; Kotek, Jan; Blahut, Jan
2021 - český
Fluorinated coordination compounds having short nuclear spin relaxation times due to the presence of paramagnetic metal ions close to 19 F nuclei are suitable/potential contrast agents in 19 F MRI. This thesis deals with the preparation of a ligand based on 1,4,7-triazacyclononane (TACN) with pendant arms containing fluorine atoms. The coordination properties to transition metal ions were studied and prepared complexes were characterised. Measured values of longitudinal relaxation times of 19 F NMR signal indicate that the chosen concept is promising for further use in 19 F MRI, especially for the Co(II) complex. Keywords: 19 F MRI, contrast agent, trifluoroethyl phosphinic acid, TACN, paramagnetic ion, relaxation time, effective magnetic moment Vhodnými kontrastními látkami pro metodu 19 F MRI jsou fluorované koordinační sloučeniny, jejichž jaderné spinové relaxační časy jsou krátké díky přítomnosti paramagnetických iontů kovů v blízkosti jádra 19 F. Tato práce se zabývá přípravou ligandu na bázi 1,4,7-triazacyklononanu (TACN) s pendantními skupinami obsahujícími atomy fluoru, studiem jeho koordinační vlastnosti vůči iontům přechodných kovů a charakterizací připravených komplexů. Naměřené podélné relaxační časy signálu 19 F NMR ukazují, že zvolený koncept je nadějný pro použití v 19 F MRI, zvláště v případě kobaltnatého komplexu. Klíčová slova: 19 F MRI, kontrastní látka, trifluorethylfosfinová kyselina, TACN, paramagnetický ion, relaxační čas, efektivní magnetický moment Klíčová slova: 19F MRI; kontrastní látka; trifluorethylfosfinová kyselina; TACN; paramagnetický ion; relaxační čas; efektivní magnetický moment; 19F MRI; contrast agent; trifluoroethyl phosphinic acid; TACN; paramagnetic ion; relaxation time; effective magnetic moment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komplexy přechodných kovů jako potenciální kontrastní látky pro 19F MRI

Fluorinated coordination compounds having short nuclear spin relaxation times due to the presence of paramagnetic metal ions close to 19 F nuclei are suitable/potential contrast agents in 19 F MRI. ...

Dobrovolná, Tereza; Kotek, Jan; Blahut, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Syntéza 7-aryl-7-deazapurinových derivátů jako potenciálních inhibitorů MARK4
Markušová, Katarína; Hocek, Michal; Smrček, Stanislav
2021 - anglický
Klíčová slova: kinázové inhibitory; 7-deazapuriny; cross-couplingy; heterocykly; kinase inhibitors; 7-deazapurines; cross-couplings; heterocycles Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza 7-aryl-7-deazapurinových derivátů jako potenciálních inhibitorů MARK4

Markušová, Katarína; Hocek, Michal; Smrček, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Reakce ferrocenového distibanu
Antala, Jakub; Štěpnička, Petr; Gyepes, Róbert
2021 - slovenský
5 Title: Reactivity of ferrocene distibane Author: Jakub Antala Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Consultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. Abstract: The aim of this bachelor thesis is preparation of 1,1'-bis(diphenylstibino)ferrocene (L), an antimony analogue of the widely studied ligand 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene and study into its coordination properties. Two ruthenium(II) (1, 3) and two rhodium(III) complexes (2, 4) were prepaired, in which the ligand L coordinates as bridging or chelating ligand. Two ruthenium(II) and one rhodium(III) precursors with π-coordinated arene ligands were used for the preparation of complexes. When preparing chelate complexes, sodium hexafluorophosphate was also necessary. All complexes were characterised by NMR spectroscopy, mass spectrometry, elemental analysis and crystal structure was determined by X-ray structural analysis. The structures of the stibine complexes were compared with their analogs resulting from 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene. Key words: ferrocene, stibines, complexes, ruthenium, rhodium, structure elucidation 4 Názov práce: Reakcie ferocénového distibánu Autor: Jakub Antala Katedra: Katedra anorganické chemie Vedúci bakalárskej práce:prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Konzultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je príprava 1,1'-bis(difenylstibíno)ferocénu (L) ako antimónového analógu populárneho a široko používaného ligandu 1,1'-bis(difenylfosfíno)fero- cénu a štúdium jeho koordinačných vlastností. Boli pripravené dva ruténaté (1, 3) a dva ródité komplexy (2, 4), v ktorých sa ligand L koordinuje ako mostíkový alebo chelatujúci ligand. Na prípravu komplexov boli použité dva ruténaté a jeden róditý prekurzor s π-koordinovanými arénovými ligandmi. Pri príprave chelátových komplexov bol potrebný aj hexafluorofosforeč- nan sodný. Všetky komplexy boli charakterizované pomocou NMR spektroskopie, hmotnostnej spektrometrie, elementárnej analýzy a bola určená ich kryštálová štruktúra pomocou rentgeno- štruktúrnej analýzy. Štruktúry získaných látok boli porované so štruktúrami podobných komplexov 1,1'-bis(difenylfosfíno)ferocénu. Kľúčové slová: ferocén, stibíny, komplexy, ruténium, ródium, štruktúrna analýza Klíčová slova: ferocén; stibíny; komplexy; ruténium; ródium; štruktúrna analýza; ferrocene; stibines; complexes; ruthenium; rhodium; structure elucidation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reakce ferrocenového distibanu

5 Title: Reactivity of ferrocene distibane Author: Jakub Antala Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Consultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. ...

Antala, Jakub; Štěpnička, Petr; Gyepes, Róbert
Univerzita Karlova, 2021

Modifikace borem dopované diamantové elektrody poly-L-lysinem a její vliv na elektrochemické chování dopaminu a serotoninu
Pejzlová, Michaela; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil
2021 - český
This bachelor's thesis deals with the redox behavior of two neurotransmitters, dopamine and serotonin, at bare anodically activated (O-terminated) and poly-L-lysine-coated boron doped diamond electrode in two media, namely phosphate buffered saline and Neurobasal (medium commonly used for neuron cultivation experiments). Oxidation of dopamine in tested environments has a quasi-reversible character, while serotonin oxidizes irreversibly on boron doped diamond electrode, both O-terminated and poly-L-lysine-treated. Clearly, poly-L-lysine modification of boron doped diamond electrode leads to a decrease in peak currents and a positive shift in oxidation potentials compared to the O-terminated boron doped diamond electrode; interestingly, serotonin is much more sensitive to polymer coating than dopamine, particularly in Neurobasal medium. During successive measurements, a considerable decrease in recorded signals of both neurotransmitters can be observed. Hence, possibilities how to ensure stable current values were investigated: for dopamine, stirring the solution between the individual scans is sufficient method for obtaining repeatable signals (sr = 1.4-11.9 %, n = 5). However, in case of serotonin it is necessary to reactivate the electrode surface anodically in H2SO4 (Eact = +2400 mV) for 5... Tato bakalářská práce pojednává o redoxním chování dvou neurotransmiterů, dopaminu a serotoninu, na anodicky aktivované (O-terminované) borem dopované diamantové elektrodě v nemodifikovaném stavu a po pokrytí jejího povrchu poly-L-lysinem v prostředí fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku a Neurobasalu (roztok používaný pro kultivaci neuronů). Oxidace dopaminu ve všech zkoumaných prostředích probíhá kvazireverzibilně, oproti tomu serotonin se na borem dopované diamantové elektrodě oxiduje ireverzibilně, a to na obou zmíněných typech povrchu elektrody. V případě poly-L-lysinem modifikované borem dopované elektrody dochází k poklesu proudů a posunu potenciálů k pozitivnějším hodnotám oproti O-terminované borem dopované diamantové elektrodě, kdy pro serotonin je změna mnohem výraznější než pro dopamin, a to zejména v prostředí Neurobasalu. V případě následných měření dochází k poklesu signálů obou neurotransmiterů. Pro zajištění stabilních proudových hodnot bylo v případě dopaminu dostatečné promíchávání roztoku mezi jednotlivými skeny (sr = 1,4-11,9 %, n = 5), avšak pro serotonin bylo zapotřebí elektrodu anodicky reaktivovat v H2SO4 (Eakt = +2400 mV) po dobu 5 minut (sr = 2,2 %, n = 3). Dále byl zkoumán vliv přídavku albuminu na elektrochemické chování, kdy tento způsobuje pokles voltametrických... Klíčová slova: albumin; borem dopovaný diamant; dopamin; elektrochemická oxidace; poly-L-lysin; serotonin; voltametrie; albumin; boron doped diamond; dopamine; electrochemical oxidation; poly-L-lysine; serotonin; voltammetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modifikace borem dopované diamantové elektrody poly-L-lysinem a její vliv na elektrochemické chování dopaminu a serotoninu

This bachelor's thesis deals with the redox behavior of two neurotransmitters, dopamine and serotonin, at bare anodically activated (O-terminated) and poly-L-lysine-coated boron doped diamond ...

Pejzlová, Michaela; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2021

Využití komplexace tebukonazolu s měďnatými ionty pro jeho voltametrickou detekci
Dostálková, Lucie; Fischer, Jan; Křížek, Tomáš
2021 - český
Tebuconazole is a triazole fungicide used in agriculture that can be present in the environment and have a negative effect on various organisms. Therefore, the electrochemical properties of tebuconazole and its complexation with Cu(II) ions on a boron doped diamond electrode were studied for its possible indirect detection in the presence of these ions. For the determination of Cu(II) ions, conditions in the concentration range 0.1-10 mol l-1 were optimized by differential pulse voltammetry in a 0.01 mol l-1 HNO3 environment on anodically oxidized BDDE, the limit of quantitation was 0.087 µmol l-1 . After optimization of the conditions, the indirect determination of tebuconazole was tested. The signal of free Cu(II) ions after the addition of tebuconazole was monitored. A decrease in this signal was observed and a linear calibration dependence could be measured for a decrease in the signal of 10 µmol l-1 Cu(NO3)2 in the concentration range of 2-10 µmol l-1 tebuconazole and for 1 µmol l-1 Cu(NO3)2 in the concentration range of 2-10 µmol l-1 and 10-100 µmol l-1 tebuconazole. Complexation of tebuconazole with Cu2+ was shown to occur almost instantaneously. Tebuconazole itself gives an anodic peak at a potential of +1550 mV in aqueous medium of 0.01 mol l-1 HNO3. Using differential pulse voltammetry,... Tebukonazol je triazolový fungicid užívaný v zemědělství, který se může vyskytovat v životním prostředí a mít negativní vliv na různé organismy. Proto byly studovány elektrochemické vlastnosti tebukonazolu a jeho komplexace s měďnatými ionty na borem dopované diamantové elektrodě pro jeho možnou nepřímou detekci v přítomnosti těchto iontů. Pro stanovení měďnatých iontů byly optimalizovány podmínky v koncentračním rozmezí 0,1-10 mol l-1 pomocí diferenční pulzní voltametrie v prostředí 0,01 mol l-1 HNO3 na anodicky oxidované BDDE, mez stanovitelnosti byla 0,087 µmol l-1 . Po optimalizaci podmínek bylo testováno nepřímé stanovení tebukonazolu. Byl sledován signál volných Cu2+ po přídavku tebukonazolu. Byl pozorován pokles tohoto signálu a podařilo se naměřit lineární kalibrační závislost pro pokles signálu 10 µmol l-1 Cu(NO3)2 v koncentračním rozmezí 2-10 µmol l-1 tebukonazolu a pro 1 µmol l-1 Cu(NO3)2 v koncentračním rozmezí 2-10 µmol l-1 a 10-100 µmol l-1 tebukonazolu. Bylo dokázáno, že komplexace tebukonazolu s Cu2+ probíhá téměř okamžitě. Samotný tebukonazol poskytuje ve vodném prostředí 0,01 mol l-1 HNO3 anodický pík při potenciálu +1550 mV. Při použití diferenční pulzní voltametrie bylo zjištěno, že po leštění elektrody se zkracuje potenciálové okno, tebukonazol nelze zachytit a pracovní... Klíčová slova: tebukonazol; komplexace s měďnatými ionty; voltametrie; borem dopovaná diamantová elektroda; tebuconazole; complexation with Cu(II) ions; voltammetry; boron doped diamond electrode Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití komplexace tebukonazolu s měďnatými ionty pro jeho voltametrickou detekci

Tebuconazole is a triazole fungicide used in agriculture that can be present in the environment and have a negative effect on various organisms. Therefore, the electrochemical properties of ...

Dostálková, Lucie; Fischer, Jan; Křížek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Nekonvenční příprava karbidů s vysokou entropií
Šolcová, Pavlína; Tyrpekl, Václav; Havlíček, David
2021 - český
This thesis aimed to streamline the method of the preparation of high entropy carbides. The simplification of synthesis and expends reduction were achieved using sol-gel method instead of using commercial starting powders. As precursors of transition metals, the chlorides (TiCl3, TaCl4, HfCl4 a NbCl5) and chlor-oxide (ZrOCl2) were used. The source of carbon was citric acid. All reactants were mixed in solution and dried to gel. The pyrolysis at 800 řC afterwards leads to creation of the amorphous carbon, which embedded the transition metal oxide nanoparticles. The carbothermal synthesis was completed in Spark plasma sintering device at 1400 řC, 1600 řřC and 1900 řC. Formation of high entropy carbide phase was achieved at 1600řC, which is almost 400 řC less than previously reported in literature. Intermediate and final products were characterized with powder X-Ray diffraction, scanning electron microscopy and products, in addition, were characterized with transmission electron microscopy and elements mapping. Key words: high entropy carbides, carbothermal reduction, high temperature ceramics, sol-gel method, Tato práce se zaměřuje na zefektivnění přípravy karbidů s vysokou entropií. Hlavním cílem bylo snížit finanční i technologické nároky spojené s přípravou těchto karbidů použitím roztokové chemie namísto komerčních práškových prekurzorů. Jako prekurzory přechodných kovů byly použity jejich chloridy (TiCl3, TaCl4, HfCl4 a NbCl5) a chlorid oxidy (ZrOCl2). Zdrojem uhlíku byla citronová kyselina. Výchozí látky byly smíšeny v roztoku a zahuštěny na gel. Pyrolýzou gelu se kyselina rozložila na amorfní porézní uhlík, ve kterém byly rozptýleny nanokrystaly oxidů výše zmíněných kovů. První krok syntézy byl proveden v peci na 800 řC za vzniku kompozitu oxid/porézní uhlík a ten byl převeden na karbid karbotermální redukcí v Spark plasma sinterig peci na 1400 řC, 1600 řC a 1900 řC. Meziprodukty a výsledný karbid byly charakterizovány práškovou rentgenovou difrakcí a skenovací elektronovou mikroskopií. Navíc produkty byly charakterizovány transmisní elektronovou mikroskopií a podrobeny prvkovému mapování. Karbid přechodných kovů (Hf, Ta, Ti, Nb, Zr)C s vysokou entropií se podařilo připravit při teplotě 1600 řC, což je asi o 400 řC méně, než vykazují doposud publikované práce. Klíčová slova: karbidy s vysokou entropií, karbotermální redukce, vysokoteplotní keramika, metoda sol-gel Klíčová slova: karbidy s vysokou entropií; karbotermální redukce; vysokoteplotní keramika; metoda sol-gel; high entropy carbides; carbothermal reduction; high temperature ceramics; sol-gel method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nekonvenční příprava karbidů s vysokou entropií

This thesis aimed to streamline the method of the preparation of high entropy carbides. The simplification of synthesis and expends reduction were achieved using sol-gel method instead of using ...

Šolcová, Pavlína; Tyrpekl, Václav; Havlíček, David
Univerzita Karlova, 2021

Příprava rutheniových komplexů obsahujících deriváty ibuprofenu
Ráliš, Václav; Štěpnička, Petr; Schulz, Jiří
2021 - český
Charles University in Prague Faculty of Science Department of inorganic chemistry Author: Václav Ráliš Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Consultant: Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D Title: Preparation of ruthenium complexes bearing ibuprofene derivatives Cp* arene complexes of ruthenium with the general formula [(η6 -arene)RuCp*]X (where Cp* is pentamethylcyclopentadienyl and X is an anion in the outer sphere) have recently been the subject of the development of new anticancer drugs. The aim of this thesis was to prepare two new compounds bearing ibuprofen (ibuprofen as a racemic mixture). Two synthetic procedures were chosen for the attachment of ibuprofen, by η6 -bond and also by ester bond to the complex [(η6 -BnOH)RuCp*]Cl (3), where Bn is benzyl. The complex [(η6 -ibuprofen)RuCp*]PF6 (1HPF6) was prepared. The zwitterionic form of this complex [(η6 -ibuprofen- )RuCp*] (1) showed unexpected decarboxylation, yielding the complex [(η6 -1-ethyl-4-isobutylbenzene)RuCp*]HCO3 (2). To the best of our knowledge this kind of reaction has never been described before for this type of compounds. The complex [(η6 -BnOibuprofen)RuCp*]Cl (4) was prepared by reacting ibuprofen acyl chloride with the complex 3. Prepared complexes were characterized via 1 H, 13 C{1 H} NMR, IR spectroscopy, ESI-MS+ and melting... Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie Autor: Václav Ráliš Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Konzultant: Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D Název bakalářské práce: Příprava rutheniových komplexů obsahujících deriváty ibuprofenu Cp* arenové komplexy ruthenia s obecným vzorcem [(η6 -aren)RuCp*]X (kde Cp* je pentamethylcyklopentadienyl a X je anion ve vnější koordinační sféře) se v poslední době staly předmětem vývoje nových protinádorových léčiv. Cílem této práce byla příprava dvou komplexů, které ve své struktuře zahrnují ibuprofen (ve formě racemické směsi). Byly zvoleny dva syntetické postupy k navázání ibuprofenu, jednak přímo η6 -vazbou a dále esterovou vazbou na komplex [(η6 -BnOH)RuCp*]Cl (3), kde Bn znamená benzyl. Byl připraven komplex [(η6 -ibuprofen)RuCp*]PF6 (1HPF6). U zwitteriontové formy tohoto komplexu [(η6 -ibuprofen-)RuCp*] (1) byla zaznamenána nečekaná dekarboxylace za vzniku komplexu [(η6 -1-ethyl-4-isobutylbenzen)RuCp*]HCO3 (2), která dle našich nejlepších znalostí, nebyla pro tento typ látek zatím popsána. Komplex [(η6 -BnOibuprofen)RuCp*]Cl (4) byl připraven reakcí acylchloridu ibuprofenu s komplexem 3. Připravené látky byly charakterizovány 1 H, 13 C{1 H} NMR, IR spektroskopií, ESI-MS+ a body tání. Molekulová struktura látky 3∙H2O byla... Klíčová slova: rutheniové komplexy; biologicky aktivní látky; ibuprofen; ruthenium complexes; active pharmaceutical ingredients; ibuprofen Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava rutheniových komplexů obsahujících deriváty ibuprofenu

Charles University in Prague Faculty of Science Department of inorganic chemistry Author: Václav Ráliš Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Consultant: Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D Title: ...

Ráliš, Václav; Štěpnička, Petr; Schulz, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Příprava chirálních modelových aromátů pro studium biologicky významných způsobů přenosu náboje/spinu.
Vilím, Vojtěch; Starý, Ivo; Míšek, Jiří
2021 - český
This bachelor thesis is dedicated to synthesis of 1-ethynyl-7-((triisopropylsilyl)ethynyl)- 2-naphthaldehyde 61, 15-((triisopropylsilyl)ethynyl)benzo-[5,6]phenanthro[3,4- h]isoquinoline 62 and 1,4-bis(benzo[5,6]phenanthro[3,4-h]isoquinolin-15-yl)buta-1,3-diyne 63. The helical structure is a common feature of biological structures in which the CISS effect has been observed. To study it, it is necessary to find suitable model substances with a helical structure, which have a large variability of functional groups and for which it has already been proven that the CISS effect takes place on them. Therefore, helicenes are good model molecules. Key words: helicene, chirality, spin filtration Tato bakalářská práce se věnuje syntéze 1-ethynyl-7-((triisopropylsilyl)ethynyl)-2- naftaldehydu 61, 15-((triisopropylsilyl)ethynyl)-2-aza[6]helicenu 62 a 1,4- bis(benzo[5,6]fenanthro[3,4-h]isochinolin-15-yl)buta-1,3-diynu 63. Šroubovicová struktura je běžnou součástí biologických struktur, u nichž byl pozorován CISS efekt. Pro jeho studium je potřeba najít vhodné modelové látky se šroubovicovou strukturou, které mají velkou variabilitu funkčních skupin a u nichž bylo již prokázáno, že se u nich CISS efekt uplatňuje. Proto jsou heliceny velmi dobrými modelovými molekulami. Klíčová slova: helicen, chiralita, spinová filtrace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava chirálních modelových aromátů pro studium biologicky významných způsobů přenosu náboje/spinu.

This bachelor thesis is dedicated to synthesis of 1-ethynyl-7-((triisopropylsilyl)ethynyl)- 2-naphthaldehyde 61, 15-((triisopropylsilyl)ethynyl)benzo-[5,6]phenanthro[3,4- h]isoquinoline 62 and ...

Vilím, Vojtěch; Starý, Ivo; Míšek, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech
Franc, Michal; Štěpnička, Petr; Gyepes, Róbert
2021 - český
Klíčová slova: isonitrily; ferrocen; orthopalladované komplexy; inzerce; isocyanides; ferrocene; orthopalladated complexes; insertion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech

Franc, Michal; Štěpnička, Petr; Gyepes, Róbert
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze