Number of found documents: 1390
Published from to

Podnikatelský zámer pre gastronomické zariadenie
Lešická, Martina; Schüller, David; Chlebovský, Vít
2021 - English
Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na Slovensku. Táto práca definuje základné pojmy, ciele, metódy a teoretické vedomosti potrebné na objasnenie učiva, na základe ktorého je vypracovaný konkrétny podnikateľský plán. V závere práce je pomocou finančnej analýzy zhrnuté hodnotenie efektívnosti investovania do konkrétneho nápadu. The subject of the thesis is the elaboration of a business plan for the foundation of a new gastronomic facility. The gastronomic facility will be small café located in Nitra Slovakia. This thesis defines basic concepts, objectives, methods, and theoretical knowledge necessary to clarify the subject matter on the basis of which a specific business plan is drawn up. In the conclusion of the thesis, the evaluation of the effectiveness of investing in a particular idea is summarized with the help of financial analysis. Keywords: Business plan; gastronomic facility; swot; SWOT analysis; financial analysis; Byznys plán; gastronomické zařízení; SWOT analýza; finanční analýza Available in a digital repository NRGL
Podnikatelský zámer pre gastronomické zariadenie

Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na ...

Lešická, Martina; Schüller, David; Chlebovský, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Projektové řízení pro startup
Petrek, Jan; Chlebovský, Vít; Juřica, Pavel
2021 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření plánu pro vytvoření sítě dodavatelů, a sestavení návrhu pro vybudování logistického systému užívaným startupem rozvozu potravin. Analýza mapuje doručovací možnosti existujících rozvozových služeb, zároveň očekávání zákazníků a proces výběru dodavatelů. Návrhová část práce navrhuje řešení vytvořením vlastního rozvozového parku a nabídkou kombinace doručení zákazníkům domů, a zajištění možnosti vyzvednutí nákupu v odběrných místech. Bachelor thesis focuses on developing a plan for the creation of a supplier network and creating a proposal of a logistic system for food delivery service startup. The analysis examines the delivery possibilities of existing services, as well as customer expectations and process of supplier selection. Contribution part of a thesis proposes a solution as building a delivery fleet and combining delivery to customers' doors and ensuring the possibility of pick-up points. Keywords: Process; process management; startup; logistics; delivery service; supplier selection; Proces; procesní řízení; startup; logistika; rozvozová služba; selekce dodavatelů Available in a digital repository NRGL
Projektové řízení pro startup

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření plánu pro vytvoření sítě dodavatelů, a sestavení návrhu pro vybudování logistického systému užívaným startupem rozvozu potravin. Analýza mapuje doručovací ...

Petrek, Jan; Chlebovský, Vít; Juřica, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Aplikace matematických a statistických metod v řízení společnosti
Chládek, Ivo; Michalíková, Eva; Doubravský, Karel
2021 - English
Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Analytická část obsahuje představení společnosti, analýzu finančních výkazů za zvolené období, statistickou analýzu pro stanovení trendu a předpověď budoucích výsledků a také zhodnocení dosažených výsledků. Závěrečná část je věnována návrhům opatření pro zlepšení finanční situace podniku. This bachelor’s thesis is focused on evaluation of financial situation of a company with use of selected financial indicators and ratios and statistical methods for period 2015-2019. The thesis has three parts. Theoretical part explains theoretical background of financial analysis, time series and regression analysis. Analytical part contains company’s introduction, analyses of financial records for the given period, statistical analysis for assessment of trend and prediction of future results and evaluation of outputs. Last part is devoted to proposal of measurements that would improve financial situation of the company. Keywords: Financial analysis; statistics; prediction; time series; regression analysis; Finanční analýza; statistické metody; predikce; časové řady; regresní analýza Available in a digital repository NRGL
Aplikace matematických a statistických metod v řízení společnosti

Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena ...

Chládek, Ivo; Michalíková, Eva; Doubravský, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Napjatostně deformační analýza železničního mostu v Zahrádkách u České Lípy
Abdul moghni, Abdul rahman; Vosynek, Petr; Fuis, Vladimír
2021 - English
Cílem této bakalářské práce je využití deformačně napěťové analýzy na Železniční most v Zahrádkách u České Lípy. Konstrukce mostu byla zjednodušena a vymodelována jako nosníková konstrukce. První část bakalářské práce byla věnována získávání vstupních dat a základních informacích z technické dokumentace mostu. V nosníkovém modelu bylo využito několik zjednodušení. První model považujeme za staticky neurčitý, zatímco druhý jako staticky určitou konstrukci. Každý model tedy obsahuje zátěž z důvodu vlastní váhy a zatížení způsobeno projíždějícím vlakem. Z důvodu objemnosti rovnic, využíváme k výpočtu software Maple. Zkontrolovali jsme i mezní stav vzpěru pro oba modely, avšak jsme uvažovali pouze zatížení vlastní váhou a zatížení způsobeno vlakem. Po získání analytických dat bylo důležité tyto výsledky ověřit. Toto bylo docíleno využitím metody konečných prvku za pomocí programu Ansys. Veškeré výpočty byly provedeny pro 2D modely. Jediná výjimka je numerická sekce, kde byl přidán 3D model za účelem porovnání s 2D modelem. In this Bachelor thesis, the main goal was applying Stress-strain analysis of the railway bridge in Zahrádky near Česká Lípa. The structure of the Bridge was simplified and modeled as a truss construction. The first section of this bachelor thesis was dedicated to searching and obtaining the input data and essential information from the technical documentation of the Bridge. Then truss models for the Bridge were created with various levels of simplification. Therefore we split the analytical section into two parts. The first one was dedicated to statically indeterminate structure the second one was dedicated to the statically determinate structure. Also, every part contains both, self-bridge load and a passing trainload. However, because these equations were quite long, we have used Maple software to help us with calculations. The limit state of buckling was also checked for both structures, but we chose just two variants the lightest, which is self-load, and the heavies, which is the fourth Phase of a passing train. After accomplishing the analytical section, it was essential to verify the results. Therefore, we used the finite element method using Ansys software in the numerical section to verify the analytical part. All calculations were done in 2D. The only exception is in the numerical section, where we added a 3D model to compare with the 2D model. Keywords: Node; bar; structure; tension; compression; buckling; statically determinate structure; statically indeterminate structure; strain analysis; stress analysis.; Styčník; prut; soustavá; tah; talk; vzpěr; staticky určitá soustava; staticky neurčitá soustava; napětostně analyza; deformační analyza. Available in a digital repository NRGL
Napjatostně deformační analýza železničního mostu v Zahrádkách u České Lípy

Cílem této bakalářské práce je využití deformačně napěťové analýzy na Železniční most v Zahrádkách u České Lípy. Konstrukce mostu byla zjednodušena a vymodelována jako nosníková konstrukce. První část ...

Abdul moghni, Abdul rahman; Vosynek, Petr; Fuis, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Genetické variace u onemocnění koronárních tepen
Kocmanová, Klára; Roy, Sudeep; Provazník, Ivo
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá genetikou onemocnění koronárních tepen. Díky studiu rizikových genetických variací je možné identifikovat ohrožené pacienty a vyvíjet cílenou léčbu. V první kapitole se zmiňuje anatomie, histologie a patofyziologie koronárních tepen. Druhá kapitola je zaměřena na dosavadní znalosti dědičnosti onemocnění koronárních tepen. Ve třetí kapitole jsou zmíněny dva genomické projekty, které přispěly ke studiu variací u onemocnění koronárních tepen, a způsoby čtení dat z jejich databází. Těmito projekty jsou 1000 Genomes Project a CARDIoGRAM plus CD4 consortium. Na základě dat z 1000 Genomes databáze byl získán referenční panel vazebné nerovnováhy. Dále byla provedena asociační analýza na základě dat ze souhrnné statistiky metaanalýzy provedené CARDIoGRAM plus CD4 konsorciem. This bachelor’s thesis deals with the genetics of coronary artery disease. Studying risk variants helps us identify risk patients and allows us to develop targeted medicine. The first chapter deals with the anatomy, histology, and pathophysiology of CAD. The second chapter focuses on the current knowledge of the genetics of coronary artery disease. The third chapter mentions two genomic projects that have contributed to studying variations in coronary artery disease and the means of reading data from their databases. These projects are the 1000 Genomes Project and CARDIoGRAM plus CD4 consortium. 1000 Genomes-based linkage disequilibrium reference panel was obtained. The selection operator for jointly analyzing multiple variants was applied to the loci discovered in 1000 Genomes-based genome-wide association meta-analysis performed by CARDIoGRAM plus CD4 consortium. Keywords: Coronary artery disease; genetic variants; 1000 Genomes Project; CARDIoGRAM plus CD4 consortium; allelic heterogeneity; Onemocnění koronárních tepen; genetické variace; 1000 Genomes Project; CARDIoGRAM plus CD4 consortium; alelická heterogenita Available in a digital repository NRGL
Genetické variace u onemocnění koronárních tepen

Tato bakalářská práce se zabývá genetikou onemocnění koronárních tepen. Díky studiu rizikových genetických variací je možné identifikovat ohrožené pacienty a vyvíjet cílenou léčbu. V první kapitole se ...

Kocmanová, Klára; Roy, Sudeep; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Funkce katalyzátoru a filtru pevných částic u naftových vozidel
Šišpera, Adam; Beran, Martin; Bazala, Jiří
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá představením dieselových emisně-redukčních systémů široké veřejnosti, odkrývá základní principy funkce dieselova motoru, mechanismy vzniku emisí a následně se věnuje jejich regulaci za pomocí katalytické redukce a filtru pevných částic. Odhaluje, proč je provozní teplota pro funkčnost těchto systémů klíčová a prezentuje možnosti, jak ji regulovat. V závěru pojednává o možnostech snížení uhlíkové stopy a vyhovění nadcházející emisní normě EURO VII. This bachelor's thesis aims to present diesel emission-reduction systems to a broader public, uncovering the basic principles of diesel engine and mechanisms of emission-creation. Catalytic reduction and diesel particulate filter functions are then described, explaining the importance of operating temperature and methods it can be controlled. Finally, it discusses the possibilities of reducing the carbon footprint and complying with the upcoming EURO VII standard. Keywords: Diesel; emissions; treatment; diesel oxidation catalyst; diesel particulate filter; selective catalytic reduction; nitrous oxide trap; catalyst heating; phase change energy storage; chemical energy storage; DOC; DPF; SCR; NOx trap.; Diesel; emise; úprava; dieselový oxidační katalyzátor; dieselový filtr pevných částic; selektivní katalytická redukce; zachytávač NOx; výhřev katalyzátoru; úložiště energie se změnou skupenství; chemické úložiště energie; DOC; DPF; SCR; NOx trap. Available in a digital repository NRGL
Funkce katalyzátoru a filtru pevných částic u naftových vozidel

Tato bakalářská práce se zabývá představením dieselových emisně-redukčních systémů široké veřejnosti, odkrývá základní principy funkce dieselova motoru, mechanismy vzniku emisí a následně se věnuje ...

Šišpera, Adam; Beran, Martin; Bazala, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Virtualizace laboratorních úloh pro kurz CISCO
Abbasi, Farhad; Komosný, Dan; Kubánková, Anna
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními úlohami pro novou certifikaci CISCO (CCNP ENARSI), seznámením se s tématy, výběrem nejvhodnějšího prostředí pro simulaci laboratorních úloh, vytvořením topologie pro každou laboratoř. Kromě topologie byl vytvořen konfigurační soubor (.txt) a nahrán do příslušného zařízení pro úlohy zaměřené na hledání problémů. V neposlední řadě bylo navrženo a implementováno řešení vzdáleného přístupu pro připravené laboratoře. This bachelor thesis deals with the laboratory tasks for the new CISCO certification (CCNP ENARSI), get acquainted with the topics, select the most suitable environment for simulating laboratory tasks, then create a topology for each laboratory. In addition to the topology, a configuration file (.txt) was created and uploaded to the appropriate device for troubleshooting labs. Last but not least, a remote access solution was designed and implemented for prepared laboratories. Keywords: CISCO; Emulation; EVE-NG; GNS3; IOL/U; L2TP/IPsec; Mikrotik; Simulation; VPN; Web-UI; CISCO; Emulace; EVE-NG; GNS3; IOL/U; L2TP/IPsec; Mikrotik; Simulace; VPN; Web-UI Available in a digital repository NRGL
Virtualizace laboratorních úloh pro kurz CISCO

Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními úlohami pro novou certifikaci CISCO (CCNP ENARSI), seznámením se s tématy, výběrem nejvhodnějšího prostředí pro simulaci laboratorních úloh, vytvořením ...

Abbasi, Farhad; Komosný, Dan; Kubánková, Anna
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Jazyk patentové dokumentace
Gubernát, Tomáš; Sučková, Magda; Smutný, Milan
2021 - English
Odvětví duševního vlastnictví se může na první pohled zdát velmi komplikované. Tato bakalářská práce je zaměřená zejména na problematiku duševního vlastnictví z pohledu výzkumu a průmyslu, ale také i na jazykový diskurz patentové dokumentace. Má sloužit jako souhrn důležitých informací a orientační návod zejména pro potenciální uchazeče o patenty či jiné druhy duševního vlastnictví, ať už z řad veřejnosti či akademického světa. Nedílnou součástí této práce je analýza nuancovaného jazyka patentové dokumentace, a náhled na možná úskalí při tvorbě žádosti o patent, během procesu získávání patentu nebo i jeho ztrátu. The subject of intellectual property can be very complicated. This bachelor’s thesis focuses mainly on intellectual property from a scientific and industrial standpoint and the discourse of patent documentation. This thesis aims to provide an overview and a quick guide for any potential applicants for patents or any other types of intellectual property described in this thesis - be they from the public or scholarly. This thesis is further focused on the analysis of the language of the patent documentation, which is very nuanced, and caveats encountered during the creation of patent application, during the grant procedure, or even after the patent was granted. Keywords: EPO; WIPO; ÚPV; patentový zákon; patenty; ochranné známky; průmyslové vzory; užitné vzory; geografické ochranné známky; duševní vlastnictví; patentová dokumentace; patentové nároky; jazyková analýza; EPO; WIPO; IPO; patent law; patents; trademarks; industrial designs; utility models; geographical denominations; intellectual property; patent documentation; patent claims; language analysis Available in a digital repository NRGL
Jazyk patentové dokumentace

Odvětví duševního vlastnictví se může na první pohled zdát velmi komplikované. Tato bakalářská práce je zaměřená zejména na problematiku duševního vlastnictví z pohledu výzkumu a průmyslu, ale také i ...

Gubernát, Tomáš; Sučková, Magda; Smutný, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Komentovaný překlad
Šejnoha, Jiří; Smutný, Milan; Krhutová, Milena
2021 - English
Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce se skládá ze seznamu vysvětlených překladových teorií, samotného přeloženého textu, demonstrací teorií na přeloženém textu a závěru s osobními zkušenostmi získanými tvořením této práce. This thesis is concerned with the full description of the process of translation of the first chapter of ČVUT electro-engineering textbook. This text will be used by future ERASMUS students coming to Prague to study electro-engineering. This thesis consists of an explained list of translation theories, the translated text itself, demonstration of mentioned theories and conclusion with personal experience. Keywords: Translation of scientific information; pragmatic aspects; scientific terms; scientific style; překlad odborné informace; pragmatické aspekty; odborné termíny; odborný styl Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad

Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce ...

Šejnoha, Jiří; Smutný, Milan; Krhutová, Milena
Vysoké učení technické v Brně, 2021

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - English
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Keywords: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Available in a digital repository NRGL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases