Number of found documents: 19380
Published from to

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky
Veliká, Věra; Raiskup, Frederik; Pašta, Jiří; Baráková, Drahomíra
2019 - Czech
Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) method. Methods: The study included 35 eyes of 32 patients, who underwent ACXL at the Deparment of Ophthalmology of University Hospital in Hradec Králové. Uncorrected distance visual acuity (UCVA), best corrected distance visual acuity (BCVA), flat and steep keratometry (K1, K2), maximum keratometry (Kmax), corneal astigmatism and corneal pachymetry in the thinnest location were measured preoperatively and in 6 months, 1 year and 2 years after the surgery. Results: There was not found the statistically significant difference between preoperative and postoperative values of UCVA, BCVA, K1 and Kmax. Steep keratometry (K2) and corneal astigmatism was statistically significant decreased. The pachymetry in the thinnest location was preoperatively 469 ± 33 μm. The value was statistically significant decreased in 6 month and 1 year after the surgery by comparison with preoperative value. 2 yaers postoperatively there was not the statistically significant difference by comparison with preoperative value. Conclusion: Our results in patients with progressive keratoconus found ACXL is an effective and safe method to treat... Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky Cíl: Cílem studie bylo vyhodnocení léčby progresivního keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky (ACXL). Metoda: Studie zahrnovala 35 očí 32 pacientů, kteří podstoupili ACXL na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hodnotili jsme nekorigovanou zrakovou ostrost (ZO), nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (NZO), hodnotu keratometrie v nejplošším a nejstrmějším meridiánu (K1, K2), hodnotu maximálního zakřivení přední plochy rohovky (Kmax), rohovkový astigmatismus a tloušťku rohovky v nejtenčím místě (pachymetrie). Předoperační hodnoty jsme porovnali s hodnotami získanými 6 měsíců, 1 rok a 2 roky po operaci. Výsledky: Na konci sledovacího období jsme nezaznamenali statisticky významné změny v parametrech ZO, NZO, K1 a Kmax v porovnání s předoperačními hodnotami. V hodnotách K2 a rohovkového astigmatismu jsme zjistili ve stejném srovnání statisticky významný pokles hodnot. Průměrná hodnota pachymetrie v nejtenčím místě rohovky byla předoperačně 469 ± 33 μm. V období 6 měsíců a 1 roku jsme prokázali statisticky významné snížení hodnoty pachymetrie ve srovnání s předoperační hodnotou. Na konci sledovacího období jsme již neshledali statisticky významný rozdíl naměřené hodnoty v porovnání s předoperačním nálezem. Závěr:... Available in a digital repository NRGL
Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) ...

Veliká, Věra; Raiskup, Frederik; Pašta, Jiří; Baráková, Drahomíra
Univerzita Karlova, 2019

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly
Šínová, Irena; Jirásková, Naďa; Pašta, Jiří; Skorkovská, Šárka
2019 - Czech
Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the relationship between the ischemic index and the oxygen saturation in retinal vessels in patients with retinal vein occlusion. Methods: We performed a prospective, cross-sectional study. The cohort consisted of 43 eyes of 43patients with retinal vein occlusions (RVO), 23 of whom had central retinal vein occlusions (CRVO) and 20 who had branch retinal vein occlusions (BRVO). We evaluated the retinal vessel saturation using an automatic retinal oximetry device (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). The retinal ischemic index (ISI) was determined using ultra-wide-field fluorescein angiography (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Results: Mean arterial saturation (± SD) was 100 ± 11 %, mean vein saturation was 52 ±13 % and mean A-V difference was 48 ± 16 % in eyes with BRVO. The average ISI inthe same group was 0.48 (range 0-1). There was no statistically significant correlation between the retinal ischemic index and retinal saturation in the BRVO group. The affected eye in the CRVO group had a mean arterial saturation of 101 ± 6 %, vein saturation of 44 ± 11 % and A- V difference of 58 ± 10 %. The... Souhrn Cíl: Zjistit, zda existuje vztah mezi ischemickým indexem a kyslíkovou saturací v retinálních cévách u pacientů s větvovou a kmenovou venózní okluzí. Metodika: Provedli jsme prospektivní, průřezovou studii. Soubor tvořilo 43 očí 43 pacientů s retinální venózní okluzí (RVO), z nichž 23 pacientů mělo kmenovou retinální okluzi (CRVO) a 20 pacientů větvovou retinální okluzi (BRVO). U všech pacientů jsme hodnotily cévní saturaci pomocí automatické retinální oxymetrie (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). Ischemický index byl určen pomocí širokoúhlé fluorescenční angiografie (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Výsledky: Ve skupině očí s BRVO byla průměrná arteriální saturace (± SD) 100 ± 11 %, průměrná venózní saturace 52 ± 13 % a průměrná A-V diference byla 48 ± 16 %. Průměrný ischemický index (ISI) nabýval v této skupně hodnoty 0,48 (rozsah hodnot 0-1). U pacientů s BRVO jsme nenalezli žádnou statisticky signifikantní korelaci mezi ischemickým indexem a cévní saturací. Oči postižené kmenovou okluzí (CRVO) měly průměrnou arteriální saturaci 101 ± 6 %, venózní saturaci 44 ± 11 % a A-V diferenci 58 ± 10 %. Průměrný ischemický index byl v této skupině 0,54 (rozsah hodnot 0-1). U očí s CRVO byla prokázána statisticky signifikantní negativní korelace mezi ischemickým indexem a venózní saturací (r... Available in a digital repository NRGL
Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the ...

Šínová, Irena; Jirásková, Naďa; Pašta, Jiří; Skorkovská, Šárka
Univerzita Karlova, 2019

noTitle
Sambati, Douglas Neander; Maslowski, Nicolas; Szaló, Csaba; Marushiakova, Elena
2019 - English
in English Douglas Neander Sambati Abstract This work develops a historical-sociological approach analysing the general practices, the strategies, the actions and the discourses of Romani and Romani-Friendly organizations through the lenses of the theories about nationalism. It focuses on the overlapping and the contradictions found among the different actors of the Romani Nationalism. This research defines the Romani Nationalism as a movement which does not have a clear forerunner and does not have a uniform perspective and inclinations, notwithstanding the common agreement not to aim for the establishment of a Romani state. In order to understand such dynamics, the research questions and chapters were divided in three main areas. In the first part, it is discussed if the framework of the Romani and Romani-Friendly organizations can be seen as nationalist, basing the discussion in authors as Gellner (1983), Smith (2008) and others. The comparison with Hroch's (2000) model of analysis about nationalism indicated the existence of a structure which is not (only) a nationalist movement, but also an anti-racist mobilization which employs nationalist tools. The second part analyses the Roma Nation along a set of representations which can be analytically divided in Pan-Romani and Social- Political: the... in Czech Language Douglas Neander Sambati Abstrakt Tato práce rozvíjí historicko-sociologický přístup analyzující obecné postupy, strategie, akce a diskurzy romských a Romům přátelských organizací prostřednictvím teorií o nacionalismu. Zaměřuje se na překrývání se a rozpory mezi různými aktéry romského nacionalismu. Tento text definuje romský nacionalismus jako hnutí, které nemá jasného předchůdce a nemá jednotnou perspektivu a inklinace, a to bez ohledu na dohodu neusilovat o založení romského státu. Pro lepší pochopení této dynamiky byly výzkumné otázky a kapitoly rozděleny do tří hlavních oblastí. První část je věnována otázce zda rámec romských a Romům přátelských organizací může být považován za nacionalistický, na základě názorů v dílech autorů jako Gellner (1983), Smith (2008) a další. Srovnání s Hrochovým (2000) modelem analýzy nacionalismu indikuje existenci struktury, která není (pouze) nacionalistickým hnutím, ale také protirasistickou mobilizací, využívající nacionalistické nástroje. Druhá část analyzuje romský národ v rámci souboru prezentací, které lze analyticky rozdělit na pan-romské a sociálně- politické: první, prosazující myšlenku příbuzenství mezi všemi Cikány/Romy; druhý, zdůrazňující společné sociální, politické a ekonomické výzvy. Tyto soubory prezentací o romském národě... Available in a digital repository NRGL
noTitle

in English Douglas Neander Sambati Abstract This work develops a historical-sociological approach analysing the general practices, the strategies, the actions and the discourses of Romani and ...

Sambati, Douglas Neander; Maslowski, Nicolas; Szaló, Csaba; Marushiakova, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše
Kashapov, Timur; Jakubec, Ivan; Pullmann, Michal; Voráček, Emil
2019 - Czech
cooperation in the 1970's. Soviet relations during two General Secretaries' reign - Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries' Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické spolupráce. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v českoslove sovětských vztazích v rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují se její podstata a vliv na vzájemné vztahy. této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a aterální kooperace. Verifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a pro strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se... Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů vzájemné tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v československo sovětských vztaz rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v období Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a jiných oblastí erifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a produkce poptávky po strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se nejvýznamnější politické a diplomatické mezníky a jiné faktory, určující objem a charakter hospodářské kooperace ČSFR a SSSR/Ruské federace. Součástí kapitoly bylo i testování... Keywords: Československo|Sovětský svaz|ekonomické reformy|hospodářská|vědeckotechnická a investiční spolupráce|vzájemný obchod; Czechoslovakia|Soviet Union|economic reforms|economic|investment|scientific and technical cooperation|mutual trade Available in a digital repository NRGL
Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše

cooperation in the 1970's. Soviet relations during two General Secretaries' reign - Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries' Disertační práce se zabývá hospodářsko ...

Kashapov, Timur; Jakubec, Ivan; Pullmann, Michal; Voráček, Emil
Univerzita Karlova, 2019

Baumeister Anton Pilgram (1450/60-1515)
VALDHANSOVÁ, Lucie; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2019 - Czech
Předmětem dlouholetého výzkumu završeného touto disertační prací je pokus o sestavení současného katalogu děl mistra Antona Pilgrama (1450/1460-1515). Pozdně gotický stavitel a sochař, narozený pravděpodobně v Brně někdy po polovině 15. století, zastával na přelomu století vysoké funkce v rámci městské stavební hutě brněnské. Na sklonku života získal nejvyšší možné postavení v rámci svého oboru i regionu, když se stal vedoucím svatoštěpánské hutě ve Vídni, které zastával až do své smrti. Do dějin dómu se nesmazatelně zapsal díky svým dvěma sochařským autoportrétům. Ke glorifikaci mistra Pilgrama přispělo především období romantismu spojené se "znovuobjevením" gotického umění. Od 19. století se upíná pozornost ke středověkému uměleckému dědictví, a ne jinak je tomu ve Vídni i Brně. Gotickým památkám je věnována zvláštní pozornost historiků i památkových konzervátorů, řada z nich je v puristickém duchu zbavována pozdějších, zejména barokních vrstev a rekonstruována. Tyto stavební akce s sebou přinášejí také nové restaurátorské i historické poznatky. A právě od 19. století se v rakouskouherských historických topografiích a dalších umělecko-historických statích rodí fenomén sebevědomého a všestranného pozdně gotického umělce Antona Pilgrama. Zájem o něj překročil ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století hranice monarchie, kdy mu byla postupně připisována řada děl v oblasti Švábska a spekulovalo se o jeho učňovském pobytu ve Štrasburku. Výsledky badatelských aktivit věnované Antonu Pilgramovi shrnul na počátku padesátých let minulého století do první monografické publikace pozdně gotického sochaře rakouský historik umění Karl Oettinger (Anton Pilgram und die Bildhauer von St. Stephan, 1951). Ve stejném roce vydal jiný rakouský badatel Rupert Feuchtmüller monografii architekta Antona Pilgrama (Die spätgotische Architektur und Anton Pilgram, 1951), kde Pilgramovi připsal hlavní roli v šíření motivu kroužených kleneb v oblasti dnešního Dolního Rakouska. Obě knihy vyvolaly velkou vlnu pozitivních i kritických ohlasů a katalog děl i teritoriální působení Antona Pilgrama se ještě dále rozšiřovalo, jak o sochařské, tak i architektonické práce. Anton Pilgram se stal příkladem geniálního vandrujícího umělce, který svým talentem a schopnostmi ovlivnil vývoj sochařství rozvojem motivu figurálně zpodobněné podnože (tzv. nosiče) kazatelny, naturalismus pozdně gotického sochařství středoevropského prostoru i vývoj kroužených kleneb. Tato pozitivistická fáze vývoje bádání o Antonu Pilgramovi se pomalu mění s nástupem postmoderního myšlení. V případě Antona Pilgrama pak výrazně v osmdesátých letech minulého století a následujících desetiletích, kdy k postupné dekonstrukci fenoménu geniálního pozdně gotického umělce. Děje se tak i díky větší orientaci badatelů na lokální témata a postupnému zpřesňování poznatků o nich, které vyvracejí Pilgramovu přítomnost na menších zakázkách v oblastech Švábska, i Dolního Rakouska. Tyto tendence dokonce dospěly k polemikám o jeho autorství vrcholných děl vídeňských. Paralelně se také do popředí uměleckohistorického bádání před otázky autorství dostavují jiná témata sociokulturního charakteru, zaměřující se na výtvarné dílo jako na vizuální médium. Tyto tendence, vrcholící na přelomu tisíciletí, velmi trefně poprvé shrnula Kaliopi Chamonikola ve svých studiích (K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama, 2004, a Co zůstalo z Antona Pilgrama?, 2005). Ale dekonstrukce fenoménu Pilgram neustala ani v posledních letech. Právě naopak, zdá se, že postupně nabírá především v německy a maďarsky psaných studiích na intenzitě. Tato disertační práce se snaží detailně sumarizovat otázky autorství všech děl v minulosti spojených s Antonem Pilgramem a definovat jeho postavení v medievalistickém uměleckohistorickém bádání na počátku 21. století. An intention of the long term research culminating in the doctoral thesis is to bring together a catalogue of the artworks of Anton Pilgram (1450/1460-1515), Late-Gothic builder and sculptor probably born in Brno in the second half of the 15th century. By the turn of the century, he undertook high position in the Brno municipal workshop. In the fall of the life, he became the major builder of the St. Stephen´s workshop in Vienna considered to be the highest possible position in terms of the scope and territory. He occupied the position until his death. Pilgram after four years of his involvement in Vienna indelibly printed himself into the history of the cathedral making two portraits. Both are located in prominent places inside the major church in Vienna. Especially, a period of the Romantism connected with the re-discovery of the Gothic art contributed to the glorification of Pilgram. From the 19th century, an attention is paid to the Middle Age art. This was also applied in Vienna and Brno. Historians and preservationists paid attention especially to the Gothic monuments. Many of them were particularly gotten rid of later baroque layers and were reconstructed in terms of Purism ideas. These re-building activities brought new historical findings. And that is the 19th century since the phenomenon of Anton Pilgram as a conscious and all-around Late-Gothic artist was born in the Austria-Hungarian historical topographies and other art-historical papers. In the twenties and thirties of the last century, the interest in him crossed over the Monarchy border. In this context many artpieces coming from Swabia were dedicated to him and his name started to be connected with his unattested apprenticeship residence in Strasburg. At the beginning of the fifties last century, it was Austrian art historian Karl Oettinger who brought together outputs of the research activities concerning Anton Pilgram to the first monography of the Late-Gothic sculptor. Same year, Rupert Feuchtmüller, Austrian researcher published architect Pilgram´s monography. He ascribed to Pilgram the major participation in spreading of the helical vault in the area of Lower Austria. Both books have caused enormous positive and critical responses. In the following years the catalogue of art pieces gradually extended including more and more sculptural and architectonical works. Pilgram became an example of genius artist on the journey coming from the Transalpine who as a talented and capable one influenced not only a development of the sculptural art through a expansion of the figural motif on the pedestal of the pulpit but also the naturalism of the Late-Gothic sculpture in Central Europe and the development of the helical vaults. This positivistic phase of the research had been changing slowly when postmodernism arrived. In case of Pilgram significantly in the eighties of last century and following decades, when the concept of Late-Gothic genius artist has been gradually deconstructed. The researchers have been focusing more on local topics and gradually specify their findings through which Pilgram presence to the minor commissions in Swabia and in Lower Austria is displaced. Collaterally, another themes of socio-cultural character have became the priority of art-historical research focusing on artwork as a visual medium. It was Kalipi Camonikola who these tendencies, culminating in turn of the century, pointedly brought together in her articles. The deconstruction of the phenomenon of Pilgram hasn´t finished yet. On the contrary, it seems that mainly in German and Hungarian articles it gradually increases in intesity. This submitted doctoral thesis pursues to summarize the questions regarding autorship of all artworks connected in the past with Anton Pilgram and define his position in medievalistic art-historical research at the beginning of the 21 century in details. Keywords: Anton Pilgram; pozdní gotika; sochař; stavitel; architekt; kroužené klenby; autoportrét; nosič kazatelen; podnož kazatelny; dóm sv. Štěpána; Vídeň; středověká stavební huť; Brno; Švábsko; Banská Bystrica; Anton Pilgram; Late-Gothic; sculptor; builder; architect; helical vaults; self-portrait; pedestal of pulpit; St. Stephen´s Cathedral; medieval workshop; Brno; Schwabia; Banská Bystrica; Vienna Available in the UPOL Library.
Baumeister Anton Pilgram (1450/60-1515)

Předmětem dlouholetého výzkumu završeného touto disertační prací je pokus o sestavení současného katalogu děl mistra Antona Pilgrama (1450/1460-1515). Pozdně gotický stavitel a sochař, narozený ...

VALDHANSOVÁ, Lucie; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus
CHODÁKOVÁ, Lenka
2019 - English
This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods enabled us to propose the architecture of circadian clockwork. We also investigated the role of several previously undescribed players in the circadian clock. Furthermore, by using molecular biology methods we focused on the involvement of core circadian clock genes in the photoperiodism. Keywords: circadian clock; circadian clock genes; photoperiodic timer; Pyrrhocoris apterus; RNAi Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus

This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods ...

CHODÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk
Kupka, Tomáš; Valeš, Miroslav; Aurová, Miroslava; Mračková Vavroušová, Petra
2019 - Czech
The author of this doctoral thesis Theoretical basis of developing and evaluating worksheets for foreign language teaching with a focus on the Spanish language attempts to describe the current situation regarding the creation of worksheets. He highlights the fact that there is no theoretical basis for their production, and no evaluation of the quality and application of these worksheets in the teaching of Spanish. He also outlines ways how to solve this deficit and potential problems in the process of investigation into this topic. The main aim of this dissertation is to analyse the worksheets as a supplementary teaching material and to describe the whole process of their adoption, adaptation, creation, usage, evaluation, revision and actualization. Although the teachers usually complement their usual textbook with autonomous supplementary materials, the lack of methodology or empirical research on this topic is evident. In theoretical part of this doctoral thesis all available sources will be analysed and the emphasis will be put on comparing rules of the textbooks creation to worksheets creation in order to put together relevant information. The similar principles will be highlighted and also differences will be mentioned. Moreover, methods of creating and evaluating worksheets will be... Autor disertační práce Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk se snaží komplexně zmapovat současnou situaci v oblasti použití pracovních listů v cizojazyčné výuce, preferenčně ve výuce španělského jazyka. Vychází ze skutečnosti, že pro přejímání, adaptaci, tvorbu, použití, hodnocení, revizi, případně aktualizaci pracovních listů neexistují v české odborné literatuře žádná teoretická východiska. Dosud též nebyl na toto téma realizován žádný tuzemský relevantní výzkum, přestože učitelé poměrně často komplementární didaktický materiál jako doplněk běžné učebnice používají. Hlavním cílem této disertace je analyzovat pracovní listy a popsat proces jejich tvorby a použití, výsledkem práce je návrh způsobů řešení zmíněných nedostatků a potenciálních problémů. Teoretická část disertační práce je zaměřena na analýzu informačních zdrojů tematicky svázaných s tvorbou didaktických materiálů. Důraz je kladen na komparaci zásad tvorby a hodnocení učebnic. Na základě selekce publikovaných zásad je navržen soubor postupů tvorby a soubor hodnotících kritérií pro posouzení kvality buď přejatých, nebo nově vytvářených pracovních listů. Empirická část obsahuje analýzu učebnic a pracovních listů vydaných českými i zahraničními, preferenčně... Keywords: pracovní list|komplementární didaktický materiál|autonomní didaktický materiál|otevřená struktura pracovního listu|definice pracovního listu|klasifikace pracovního listu|hodnocení pracovního listu|výuka španělštiny; teaching Spanish|worksheet|supplementary didactic material|autonomous didactic material|open structure of worksheet|worsheet definition|worsheet classdiserification|worsheet evaluation Available in a digital repository NRGL
Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk

The author of this doctoral thesis Theoretical basis of developing and evaluating worksheets for foreign language teaching with a focus on the Spanish language attempts to describe the current ...

Kupka, Tomáš; Valeš, Miroslav; Aurová, Miroslava; Mračková Vavroušová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období
Truska, Adam; Kocanda,, Pavel; Tomek,, Aleš; Tuza,, Karel; Hromádka, Vít
2019 - Czech
Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její příčiny, jako spíše poukázání na nedostatky globalizace, formou rozebrání důsledků této krize. Stavebnictví je specifické odvětví českého hospodářství, jenž reagovalo na příchod, průběh a odeznění krize, unikátním způsobem. Jak před-investiční, tak investiční fáze stavebního projektu jsou časově náročné, což má za následek opožděnou reakci – setrvačnost, na změny stavů ekonomiky, které se promítají do agregátní poptávky, od které je odvozena poptávka po stavební produkci. Práce se zaměřuje zejména na developerský trh, kde podrobně mapuje vývoj bytové výstavby v před-krizovém, krizovém i po-krizovém období. Soubor nesprávných kroků, rozhodnutí a nečinnosti rezidenčních developerů způsobil ojedinělý jev – krizi nabídky bytů. Proto jsou výsledkem práce metodická doporučení – soubor kroků, jejíchž dodržováním by mělo dojít k omezení negativních dopadů krize na stavebnictví a zamezení opětovnému vzniku krize nabídky bytů. Hospodářské cykly nám dávají dvě jistoty: po každém růstu přijde pád a naopak. V dnešní době není možné předpovídat příčiny budoucí krize, ani její délku, důležité ale je připravit se na ni. The largest post-war economic crisis, which began spreading to the world in the second half of 2008, hit all sectors negatively. An important lesson from the analysis of the crisis is not its causes, but rather the reference to the drawbacks of globalization, in the form of dismantling the consequences of this crisis. Building industry is a specific branch of the Czech economy, which has responded to the outbreak, the course and the retreat of crisis, in a unique way. Both pre-investment and investment phases of a construction project are time-consuming, resulting in a delayed response - inertia, to changes in the state of the economy that are reflected in aggregate demand from which demand for construction output is derived. The thesis focuses mainly on the development market, where it focuses in detail on evolution of housing construction in the pre-crisis, crisis and post-crisis period. The set of incorrect steps, decisions and inactivity of residential developers caused a unique phenomenon - the house-offer crisis. Therefore, the result of the work is methodological recommendations - a set of steps whose observation should reduce the negative effects of the crisis on the construction industry and avoid the re-emergence of the house-offer crisis. Economic cycles give us two assurances: each growth is followed by fall and vice versa. Nowadays it is not possible to predict the causes of the future crisis or its length, but it is important to prepare for it. Keywords: Hospodářské krize 2008; české stavebnictví; developerský trh; bytová výstavba; poptávka vs. nabídka; modelování cen; krize nabídky bytů; Economic crisis 2008; Czech building industry; house developer market; housing construction; demand vs. offer; price modeling; house-offer crisis Available in a digital repository NRGL
Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období

Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její ...

Truska, Adam; Kocanda,, Pavel; Tomek,, Aleš; Tuza,, Karel; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě
Brdečková, Helena; Glisníková, Věra; Hrubešová,, Eva; Boštík, Jiří
2019 - Czech
Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech neogenních uloženin při okraji předhlubně, ležících na skalních horninách Českého masivu. Sesuvná aktivita v těchto mělkých pánvích je výsledkem řady faktorů. V teoretické části práce jsou zkoumány důležité společné rysy sesuvných území, jejich geologické a hydrogeologické poměry. Dále jsou shrnuta a zhodnocena podstatná dostupná data o geomechanickém chování zemin, na něž zde bývají sesuvy vázané. Případové studie se zabývají sesuvnými lokalitami v Budkovicích-Svízle, v Brně-Bystrci a ve Znojmě. Případová studie Budkovice-Svízla se opírá o rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum území a o měření hladin podzemní vody z let 1988-2017. V rámci práce je proveden rozbor hydrogeologického režimu území a rekonstruována původní morfologie svahu před svahovým pohybem. Numerickými studiemi jsou vysledovány pravděpodobné spouštěcí mechanismy sesuvu, modelován rozvoj svahového pohybu a zhodnocen vliv sanačních opatření. Závěrem práce jsou formulována obecná doporučení pro inženýrsko-geologický průzkum a stavební činnost v sesuvných lokalitách zájmové oblasti. The Carpathian foredeep is a lengthwise depressed area in the Carpathian foreland. In Moravia, it is mainly filled with Neogene soils. The thesis focuses on the South Moravian landslides which occurred in shallow relicts of Neogene deposits along a foredeep margin which lie on the rocks of the Bohemian Massif. Landslide activity within these shallow basins is a result of a number of factors. In the theoretical part, important general features of landslide areas, their geological conditions and hydrogeological regime are investigated. Next, available data on the geomechanical behaviour of soils, often connected with these landslides, are summarized and evaluated. The case studies deal with the landslide localities Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc and Znojmo. The case study of Budkovice-Svízla is based on an extensive engineering geological survey of the locality and the measurement of groundwater levels in the years 1988 – 2017. In the thesis, the hydrogeological regime of the area is analysed and a reconstruction of the ground surface before slope movement is carried out. The probable trigger mechanisms, the development of sliding and the efficiency of the executed remedies of the landslide are evaluated by numerical studies. In conclusion, general recommendations for an engineering-geological survey and building activities in the area of interest are formulated. Keywords: Karpatská předhlubeň; sesuv; stabilita svahu; hydrogeologický režim; spouštěcí mechanismus; smyková pevnost.; Carpathian foredeep; landslide; slope stability; hydrogeological regime; trigger mechanism; shear strength. Available in a digital repository NRGL
Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě

Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech ...

Brdečková, Helena; Glisníková, Věra; Hrubešová,, Eva; Boštík, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví.
Hanzelková, Martina; Schmid, Pavel; Sedlák,, Petr; Šlanhof, Jiří
2019 - Czech
Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody obsažené v evropských technických normách, diskutuje se přínos jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody. Součástí jsou i souhrnné závěry praktické aplikace zkušebních postupů aplikovaných pro 10 běžně dostupných průmyslově vyráběných tmelů na 8 různých podkladech zahrnujících fasádní obkladové desky používané pro systémy lehkých obvodových plášťů. Práce obsahuje obecné závěry týkající se jednotlivých zkušebních metod. Součástí výzkumu jsou rovněž různé způsoby přípravy a kondicionování zkušebních těles, které simulují různé podmínky působení prostředí a v některých případech hrají zcela rozhodující roli pro konečné hodnocení tmelů. The dissertation thesis is focused of the method of testing the building sealnats. This is a summary of the research focused on the evaluation of sealants in interaction with the underlying materials. Attention is focused on the official test methods contained in European technical standards, the benefits of individual methods, their advantages and disadvantages are discussed. Also included are the overall findings of the practical application of the test procedures applied to 10 commercially available industrial sealants on 8 different substrates, including facade lining boards used for lightweight envelope systems. The dissertation thesis contains general conclusions about individual test methods. The research also includes various ways of preparing and conditioning test specimens that simulate different environmental conditions and, in some cases, play a crucial role in the final evaluation of sealants. Keywords: tmely; silikony; zkoušení; protažení; udržované protažení; přilnavost; soudržnost; sealants; silicones; testing; extension; maintained extensit; adhesion; cohesion Available in a digital repository NRGL
Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví.

Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody ...

Hanzelková, Martina; Schmid, Pavel; Sedlák,, Petr; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases