Number of found documents: 9383
Published from to

Nanofiltrace
Hudečková, Hana; Kučera, Radim; Holas, Ondřej
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Nanofiltration Diploma thesis Candidate: Hana Heidrová Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Nanofiltration is a pressure-driven membrane process which is characterized by using semipermeable membranes with approximately 1 nm pores. This method is used abundantly for the separation of substances with low molecular weight. It is used for example in the process of product isolation in pharmaceutical industry. This diploma thesis is focused on the description of the behaviour of three commercially produced nanofiltration membranes and also on testing of their potential use in the production of ergot alkaloids. The theoretical part is focused especially on the description of pressure-driven membrane processes, the use of nanofiltration in various areas and also on current and historical use of ergot alkaloids in therapy and on the description of their properties. The practical part is oriented particularly on examination of effect of various experimental parameters on the retention of selected ergot alkaloids (primarily of lysergic and isolysergic acid). The results are compared and critically analysed. Keywords: pressure-driven... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Nanofiltrace Diplomová práce Kandidát: Hana Heidrová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Nanofiltrace je tlakový membránový proces, pro který je specifické využívání polopropustných membrán s velikostí pórů v řádu 1 nm. Tato metoda se hojně využívá pro separaci nízkomolekulárních látek. Ve farmacii má své uplatnění například při izolaci produktů. Tato diplomová práce se zabývá popisem chování tří komerčně vyráběných nanofiltračních membrán a také ověřením jejich potenciálního uplatnění v procesu výroby námelových alkaloidů. Teoretická část se soustřeďuje především na popis tlakových membránových procesů, využití nanofiltrace v různých odvětvích lidské činnosti a dále na současné a historické využití námelových alkaloidů v terapii a popis jejich vlastností. Praktická část je zaměřena zejména na zkoumání vlivu různých experimentálních parametrů na hodnoty retence vybraných námelových alkaloidů (především kyseliny lysergové a isolysergové). Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnány a kriticky vyhodnoceny. Klíčová slova: tlakové membránové procesy, nanofiltrace, námelové alkaloidy Keywords: nanofiltrace; farmacie; nanofiltration; pharmacy Available in a digital repository NRGL
Nanofiltrace

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Nanofiltration Diploma thesis Candidate: Hana Heidrová Supervisor: doc. ...

Hudečková, Hana; Kučera, Radim; Holas, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze
Ruda, Tomáš; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav
2021 - Czech
Title: Quality of sports services in private day care centers specializing in preschool education in Prague Objectives: The primary aim of this dissertation is to propose a suitable procedure for measuring the quality of sports services in private institutions specializing in pre-school education in Prague, from the customer's point of view. Methods: This study focuses on assessing the quality of sports services offered to children in private kindergartens. The study was conducted in the Czech Republic on a sample of ten private kindergartens based in Prague, which were selected from a register of private kindergartens compiled by the Ministry of Education, Youth and Sports. The Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) model of service quality, which was modified for the kindergarten environment, was used for the measurement. 510 parents participated in marketing research, representing 534 children. The questionnaire used, which was originally validated in the US, was transculturally translated. Three translators specializing in pre-school education participated in this intercultural transfer. The results of the survey were subjected to structural modeling, namely confirmatory and explorative factor analysis, and new modified versions of the questionnaire were designed based on their results.... Název: Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze Cíle: Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout vhodný postup pro měření kvality sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze z pohledu zákazníka. Metody: Tato studie je zaměřena na hodnocení kvality sportovních služeb, které jsou nabízené dětem v soukromých mateřských školách. Studie byla provedena v České republice na vzorku 10 soukromých mateřských škol se sídlem v Praze, které byly vybrány z rejstříku soukromých mateřských škol vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro měření byl využit model kvality služeb Parasuramana, Zeithamlové a Berryho (1988), který byl modifikován pro prostředí mateřských škol. Marketingového výzkumu se účastnilo 510 rodičů, kteří reprezentovali 534 dětí. Použitý dotazník, který byl původně validován v USA, prošel transkulturálním překladem. Tohoto mezikulturního převodu se účastnili tři překladatelé specializovaní na předškolní vzdělávání. Výsledky šetření byly podrobeny strukturálnímu modelování, konkrétně konfirmativní a explorativní faktorové analýze, a na základě jejich výsledků byly navrhnuty nové modifikované verze dotazníku. Výsledky: Z marketingového výzkumu... Keywords: Soukromé předškolní vzdělávací instituce; kvalita služeb; zákazník Available in a digital repository NRGL
Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze

Title: Quality of sports services in private day care centers specializing in preschool education in Prague Objectives: The primary aim of this dissertation is to propose a suitable procedure for ...

Ruda, Tomáš; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Evropská úprava práv obětí trestných činů
Lebl, Ondřej; Scheu, Harald Christian; Navrátil, Petr
2021 - Czech
European regulation of crime victims' rights Abstract The thesis deals with regulation of crime victims' rights at the level of the European Union and the Council of Europe. It aims to summarize its bases, current legal regulation as well as its possible development in the near future, and endeavours to assess the level to which the existing secondary EU law reflects the human-rights basis of the victims' rights. The first part of the thesis introduces human-rights basis of the victims' rights, represented by the Convention, the Charter and related case-law of the ECtHR and CJEU, which guarantees access to justice, thus right to an effective remedy and right to a fair trial, particularly to victims of violent crime. Victims also have the right to protection from repeat victimization and must not be discriminated. Next parts of the thesis analyze current legal regulation of the Council of Europe, where Convention on Compensation is a crucial binding tool, and of the European Union, where relatively developed regulation of victims' rights exists in form of directives providing for minimal rules of harmonization. The horizontal Victims' Rights Directive constitutes the cornerstone of this regulation. It provides victims of all criminal offences with rights connected to their participation in criminal... Evropská úprava práv obětí trestných činů Abstrakt Práce se zabývá úpravou práv obětí trestných činů na úrovni Evropské unie a Rady Evropy. Cílí na shrnutí jejích východisek, platné právní úpravy i jejího možného vývoje v blízké budoucnosti, a pokouší se zhodnotit, do jaké míry jsou lidskoprávní východiska práv obětí reflektována existující sekundární legislativou EU. V první části práce je představen lidskoprávní základ práv obětí reprezentovaný Úmluvou, Listinou a související judikaturou ESLP a SDEU, který především obětem násilných trestných činů garantuje přístup ke spravedlnosti, tedy právo na účinnou právní ochranu a právo na spravedlivý proces. Oběti mají také právo na ochranu před opakovanou viktimizací a nesmí být diskriminovány. Další části práce analyzují platnou právní úpravu na úrovni Rady Evropy, kde je klíčovým závazným instrumentem Úmluva o odškodňování, a na úrovni Evropské unie, kde existuje poměrně rozvinutá úprava práv obětí trestných činů prostřednictvím směrnic obsahujících minimální harmonizační pravidla. Základním kamenem této úpravy je horizontální Směrnice o právech obětí, která přiznává obětem všech trestných činů práva související s jejich účastí v trestním řízení, právo na informace a na přístup ke službám podpory i právo na ochranu. Směrnice o odškodňování dopadá na oblast... Keywords: oběti trestných činů; přístup ke spravedlnosti; odškodnění; crime victims; access to justice; compensation Available in a digital repository NRGL
Evropská úprava práv obětí trestných činů

European regulation of crime victims' rights Abstract The thesis deals with regulation of crime victims' rights at the level of the European Union and the Council of Europe. It aims to summarize its ...

Lebl, Ondřej; Scheu, Harald Christian; Navrátil, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem
Šnupárková, Jana; Maslowski, Bohdan
2021 - English
Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's e-mail address: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstract: The fractional Gaussian noise is a formal derivative of a fractional Brownian motion with Hurst parameter H ∈ (0, 1). An explicit formula for a solution to stochastic differential equations with a multiplicative fractional Gaussian noise in a separable Hilbert space is given. The large time behaviour of the solution is studied. In addition, equations of this type with a nonlinear perturbation of a drift part are investigated in the case H > 1/2. Keywords: Fractional Brownian Motion, Stochastic Differential Equations in Hilbert Space, Explicit Formula for Solution Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. e-mail vedoucího: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Frakcionální gaussovský šum je formální derivací frakcionálního Brownova po- hybu s Hurstovým parametrem H ∈(0, 1). Je nalezen explicitní tvar pro řešení stochastických diferenciálních rovnic s multiplikativním frakcionálním gaus- sovským šumem v separabilním Hilbertově prostoru. Jest studováno asympto- tické chování řešení na dlouhých časových intervalech. Dále jsou zkoumány rovnice s nelineární perturbací driftu v případě H > 1/2. Klíčová slova: frakcionální Brownův pohyb, stochastické diferenciální rovnice v Hilber- tově prostoru, explicitní tvar pro řešení Keywords: frakcionální Brownův pohyb|stochastické diferenciální rovnice v Hilbertově prostoru|explicitní tvar pro řešení; Fractional Brownian Motion|Stochastic Differential Equations in Hilbert Space|Explicit Formula for Solution Available in a digital repository NRGL
Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem

Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan ...

Šnupárková, Jana; Maslowski, Bohdan
Univerzita Karlova, 2021

Fylogenetická diverzita kultivovatelných prokaryot z hypersalinních prostředí.
Straková, Dáša; Jílek, Petr; Konečná, Klára
2021 - Czech
Candidate: Dáša Straková Title of diploma thesis: Phylogenetic diversity of culturable prokaryotes from hypersaline environments. Charles University, Faculty of Pharmacy Department of Biological and Medical Sciences University of Sevilla, Faculty of Pharmacy Department of Microbiology and Parasitology Study program: Pharmacy Hypersaline environments are widely distributed habitats characterized by elevated concentrations of salts, mainly represented by aquatic systems and hypersaline soils. Their study has enabled the isolation and characterization of a large number of halophilic microorganisms during the last decades, which are microorganisms that require a high concentration of salts in order to be capable of life and growth. The aim of this work was to continue the initial characterization of halophilic Archaea and Bacteria, previously isolated by Ana Durán-Viseras in 2016 from several water samples from Isla Cristina and Isla Bacuta solar salterns (Huelva, Spain) and from a hypersaline soil located in Odiel Saltmarshes (Huelva, Spain), and to carry out a biodiversity study of these samples. Ana Durán-Viseras started this project and I continued with it during my stay in Sevilla. As a part of the characterization, we sequenced the partial 16S rRNA gene of the isolated strains. For those that... Kandidát: Dáša Straková Názov diplomovej práce: Fylogenetická diverzita kultivovateľných prokaryot z hypersalinných prostredí. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd University of Sevilla, Faculty of Pharmacy Department of Microbiology and Parasitology Študijný program: Farmácia Hypersalinné prostredia sú široko distribuované biotopy charakterizované zvýšenými koncentráciami solí, ktoré predstavujú hlavne vodné systémy a hypersalinné pôdy. Ich štúdia umožnila v posledných desaťročiach izoláciu a charakterizáciu veľkého počtu halofilných mikroorganizmov, čo sú mikroorganizmy, ktoré vyžadujú k životu a rastu vysokú koncentráciu solí. Cieľom tejto práce bolo pokračovať v počiatočnej charakterizácii halofilných archeí a baktérií, ktoré izolovala Ana Durán-Viseras v roku 2016 z niekoľkých vzoriek vody zo soľných polí z Isla Cristina a Isla Bacuta (Huelva, Španielsko) a z hypersalinnej pôdy nachádzajúcej sa v lokalite Odiel Saltmarshes (Huelva, Španielsko) a vykonať štúdiu biodiverzity týchto vzoriek. Ana Durán-Viseras začala tento projekt a ja som v ňom pokračovala počas môjho pobytu v Seville. Ako súčasť charakterizácie sme sekvenovali čiastočný 16S rRNA gén izolovaných kmeňov. Pre tie, ktoré boli potenciálne zaujímavé, sme uskutočnili... Available in a digital repository NRGL
Fylogenetická diverzita kultivovatelných prokaryot z hypersalinních prostředí.

Candidate: Dáša Straková Title of diploma thesis: Phylogenetic diversity of culturable prokaryotes from hypersaline environments. Charles University, Faculty of Pharmacy Department of Biological and ...

Straková, Dáša; Jílek, Petr; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Testování antimikrobiální účinnosti nově syntetizovaných látek
Benková, Markéta; Marek, Jan; Žemličková, Helena; Hanovcová, Irena
2021 - Czech
In the dissertation thesis we dealt with the antimicrobial susceptibility testing (against gram-positive and gram-negative bacteria, yeasts and filamentous fungi) of newly synthesized compounds and their structure-antimicrobial activity relationship monitoring. These compounds based on quaternary ammonium salts with various structural modifications were prepared in cooperation with the Department of Toxicology and Military Pharmacy of the Faculty of Military Health Sciences of the University of Defence and Biomedical Research Centre at the University Hospital Hradec Králové on a joint project of the Czech Health Research Council. Selection of a methodology for antimicrobial susceptibility testing was the first part of the thesis. The microdilution broth method, which was successfully implemented at the department, was chosen for this purpose. The in vitro testing of selected synthesized compounds against several bacterial and fungal strains was the next phase of the work. Several substances have also been evaluated for the green microalgae growth inhibition (in terms of environmental friendliness). In addition, cytotoxic effects were tested on mammalian cell line to assess whether the compounds were more suitable as antiseptics or surface disinfectants. Several substances active against individual... V disertační práci jsme se věnovali testování antimikrobiální účinnosti (proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, kvasinkám i vláknitým houbám) nově syntetizovaných látek a sledování vztahu mezi jejich strukturou a právě antimikrobiální účinností. Tyto látky na bázi kvartérních amoniových solí s různými strukturními obměnami byly připraveny v rámci spolupráce s Katedrou toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Centrem biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové na společném projektu Agentury pro zdravotnický výzkum. První částí této práce byl výběr metodiky testování antimikrobiální účinnosti. K tomuto byla vybrána standardně používaná mikrodiluční bujónová metoda, která byla na pracovišti úspěšně zavedena. Další fází bylo in vitro testování vybraných syntetizovaných látek proti několika bakteriálním a fungálním kmenům. Několik látek bylo hodnoceno i na inhibici růstu zelených mikrořas (z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí). Dále proběhlo testování cytotoxického účinku na savčí buněčné linii pro posouzení, zda jsou látky vhodnější jako antiseptika nebo povrchové dezinfekce. Proti jednotlivým mikroorganismům bylo vždy nalezeno několik účinných látek. Na základě výsledků výše zmíněných základních testování byly vybrány a... Available in a digital repository NRGL
Testování antimikrobiální účinnosti nově syntetizovaných látek

In the dissertation thesis we dealt with the antimicrobial susceptibility testing (against gram-positive and gram-negative bacteria, yeasts and filamentous fungi) of newly synthesized compounds and ...

Benková, Markéta; Marek, Jan; Žemličková, Helena; Hanovcová, Irena
Univerzita Karlova, 2021

In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II
Comová, Kateřina; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist in Laboratory Methods Candidate: Bc. Kateřina Comová Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro screening of novel potentially active antimycotic compounds II Key words: yeasts, fungi, antimycotics, resistance, microdilution broth metod, minimal inhibition concentration. The main focus of this thesis is on antifungal resistance and the mechanism of action of selected antifungal agents. The theoretical part of the thesis gives a general overview of the characteristics of microscopic fungi and the diseases they cause. Attention is also paid to antifungal agents that are commonly used in the treatment of fungal infections, as well as those that are currently at various stages of clinical trials. This ties in with the mechanism of action of these compounds, which is also described here. The theoretical part also summarizes the development and principles of antifungal resistance. The theoretical part concludes with the description of the methods used in the determination of in vitro susceptibility of fungal agents to antifungals. The practical part of the thesis describes the procedure of the quantitative broth microdilution method, which... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Kateřina Comová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II Klíčová slova: kvasinky, houby, antimykotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace. Tato diplomová práce se zabývá převážně antimykotickou rezistencí a mechanismem účinku vybraných antimykotik. Teoretická část je zaměřena na obecný přehled týkající se charakteristiky mikroskopických hub a onemocnění, která způsobují. Pozornost je také věnována antimykotickým látkám, které jsou běžně využívány při léčbě mykotických infekcí a dále látkám, které se v současné době nachází v různých fázích klinického hodnocení. S tím je spjat i mechanismus účinku těchto sloučenin, který je zde také popsán. V neposlední řadě shrnuje teoretická část vznik a princip antimykotické rezistence. V závěru teoretické části jsou popsány metody, které se využívají při stanovení in vitro citlivosti mykotických agens vůči antimykotikům. V praktické části je popsán postup kvantitativní mikrodiluční bujónové metody, která byla použita v této diplomové práci. Součástí praktické... Keywords: kvasinky; houby; antimykotika; rezistence; mikrodiluční bujonová metoda; minimální inhibiční koncentrace; yeasts; fungi; antimycotics; resistance; microdilution broth method; minimal inhibition concentration Available in a digital repository NRGL
In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist in Laboratory Methods Candidate: Bc. Kateřina Comová Supervisor: ...

Comová, Kateřina; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích pomocí LC-MS/MS
Prokop, Pavel; Boušová, Iva; Raisová Stuchlíková, Lucie
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Pavel Prokop, DiS. Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of diploma thesis: Analysis of arginine and its methylated derivatives in clinical samples using LC-MS/MS Asymmetric dimethylarginine (ADMA) and its enantiomer, symmetric dimethylarginine (SDMA), are naturally occurring amino acids that are generated intracellularly from L-arginine. ADMA is an endogenous competitive inhibitor of nitric oxide synthase. Increased levels of ADMA and SDMA are associated with endothelial dysfunction, hypertension, cardiovascular and renal diseases. Both compounds are accumulating in chronic kidney disease (CKD) patients. The aim of this diploma thesis was to develop and validate a liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the determination of L-arginine, ADMA and SDMA in human plasma. Subsequently, LC-MS/MS method was compared with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FL) method. Chromatographic separation was performed on Dionex UltiMate 3000 UHPLC liquid chromatograph, followed by tandem mass spectrometric detection on amaZon SL mass spectrometer. L-Arginine-13 C6, ADMA-d6 and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Uchazeč: Bc. Pavel Prokop, DiS. Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích metodou LC-MS/MS Asymetrický dimethylarginin (ADMA) a jeho enantiomer, symetrický dimethylarginin (SDMA), jsou přirozeně se vyskytující aminokyseliny, které vznikají intracelulárně z L-argininu. ADMA je endogenním kompetitivním inhibitorem synthasy oxidu dusnatého. Zvýšené hladiny ADMA a SDMA jsou spojovány s endoteliální dysfunkcí, hypertenzí, kardiovaskulárními a renálními onemocněními. Obě látky se u pacientů s chronickým renálním onemocněním (CKD) hromadí. Cílem této diplomové práce bylo zavedení a validace metody na stanovení L-argininu, ADMA a SDMA v lidské plazmě pomocí ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). LC-MS/MS metoda byla následně porovnána s enzymovou imunoanalýzou na imunosorbentech (ELISA) a metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FL). Chromatografická separace probíhala za použití kapalinového chromatografu Dionex UltiMate 3000 UHPLC, následovala hmotnostní detekce na hmotnostním spektrometru amaZon SL. Jako interní standardy byly... Available in a digital repository NRGL
Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích pomocí LC-MS/MS

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Pavel Prokop, DiS. Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Prokop, Pavel; Boušová, Iva; Raisová Stuchlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Vliv inositol hexafosfátu na adhezivitu a migraci buněčných linií SW480 a SW620
Peterková, Alena; Szotáková, Barbora; Skálová, Lenka
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Alena Ježková Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Supervisor specialist: RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of inositol hexaphosphate on adhesion and migration of cell lines SW480 and SW620 Inositol hexaphosphate (IP6) is molecule, which is usually present in nature, especially in grain and legumes. It has been described several processes, which are influenced in human body by IP6, such as decrease of platelet aggregation, promoting effect on insulin secretion, hypocholesterolemic, as well as anticancer effect. Aim of this work was to study adhesion and migration properties, which are the most important processes in metastasis of cancer cells. For experiments, colorectal adenocarcinoma cell line SW480 and metastatic lymph node cancer cell line SW620, both isolated from identical patient, have been selected. The ability of migration in both cell lines was tested. The influence of IP6 in different concentrations and several time intervals on mRNA (RT-PCR) and protein level (western blot, immunofluorescence) expressions of adhesion and invasion molecules has been compared as well. Considerable ability of migration was found in metastatic cell line... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Alena Ježková Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Školitel specialista: RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inositol hexafosfátu na adhezivitu a migraci buněčných linií SW480 a SW620 Inositol hexafosfát (IP6) je molekula běžně přítomná v přírodě, zejména v obilninách a luštěninách. Již dříve bylo popsáno, že IP6 ovlivňuje řadu procesů v těle, jako je např. snížení agregace krevních destiček, podpora sekrece insulinu, hypocholesterolemický účinek, několikrát byl popsán i protinádorový účinek. Cílem této práce bylo studium adhezivních a migračních procesů, které jsou důležitými kroky v procesu metastazování nádorových buněk. Pro studium byla zvolena buněčná linie odvozená od kolorektálního adenokarcinomu - SW480 a metastatická linie odvozená z lymfatické uzliny téhož pacienta - SW620. V obou liniích byla testována schopnost migrace. Zároveň byl porovnáván vliv IP6 v různých koncentracích a v několika časových intervalech na expresi adhezivních a invazivních molekul na úrovni mRNA (RT-PCR) a proteinů (western blot, imunofluorescence). Schopnost migrace byla zjištěna pouze u metastatické linie SW620, v porovnání s linií SW480. Významné snížení migrace u linie SW620 bylo... Available in a digital repository NRGL
Vliv inositol hexafosfátu na adhezivitu a migraci buněčných linií SW480 a SW620

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Alena Ježková Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Supervisor specialist: ...

Peterková, Alena; Szotáková, Barbora; Skálová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Výběr a validace referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA v lidských jaterních řezech
Studenovská, Petra; Boušová, Iva; Matoušková, Petra
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Petra Studenovská Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D. Title of diploma thesis: Selection and validation of reference genes for relative mRNA quantification in human liver slices The use of precision-cut liver slices is often employed in vitro system in the biochemical, pharmacological and toxicological studies. This is mainly due to the preservation of the cellular tissue architecture and therefore its functions. The aim of this diploma thesis was to select and validate reference genes for the relative quantification of mRNA in human liver slices. Liver tissues obtained from 3 patients of different age, diagnosis and pharmacotherapy were used as samples. Liver slices, prepared from samples of liver tissue, were exposed to dimethyl sulfoxide (control) or known inducers of cytochrome P450, rifampicin (10 µM) and β-naphthoflavone (10 µM). Subsequently, the stability of the expression of reference genes was verified using RefFinder program, which integrates the programs of the geNorm, BestKeeper, NormFinder and comparative ΔCT method. The optimal number of reference genes that should be used to evaluate the relative gene expression of target genes was determined using the geNorm program.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Petra Studenovská Školitel: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D. Název diplomové práce: Výběr a validace referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA v lidských jaterních řezech Použití ultratenkých jaterních řezů je často využívaným in vitro systém při biochemických, farmakologických a toxikologických studiích. Důvodem je zejména zachování buněčné architektury tkáně, a tedy i jejích funkcí. Cílem diplomové práce byl výběr a validace referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA v lidských jaterních řezech. Jako vzorky byla použita jaterní tkán od 3 pacientů s různým věkem, diagnózou a farmakoterapií. Ze vzorků jater byly připraveny jaterní řezy, které byly vystaveny působení dimethylsulfoxidu (kontrola) nebo známým induktorům cytochromu P450, rifampicinu (10 µM) a β-naftoflavonu (10 µM). Následně byla ověřena stabilita exprese referenčních genů pomocí programu RefFinder, který integruje programy geNorm, BestKeeper, NormFinder a komparativní ΔCT metodu. Optimální počet referenčních genů, které by měly být použity k relativnímu hodnocení genové exprese cílových genů, byl zjištěn pomocí programu geNorm. Nejvhodnější kombinací genů pro normalizaci exprese sledovaných genů byla dvojice YWHAZ a B2M.... Available in a digital repository NRGL
Výběr a validace referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA v lidských jaterních řezech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Petra Studenovská Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Studenovská, Petra; Boušová, Iva; Matoušková, Petra
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases