Number of found documents: 12970
Published from to

Subsidiarita v právu EU
Krátký, Jiří; Tichý, Luboš; Pítrová, Lenka
2021 - Czech
Subsidiarity in EU law English Summary / Abstract The upcoming 30th anniversary of the Maastricht treaty is an opportunity to celebrate but also to critically evaluate the overall success of this significant political step towards deeper European integration. The Maastricht treaty incorporated the Principle of Subsidiarity as a general principle of law into the EU legal system. The Principle of Subsidiarity was intended as a safeguard against a creeping centralization and federalization of the alliance and a means of regulating the exercise of the Union's non-exclusive powers. Thirty years of experience is a good time to evaluate the success and fulfillment of that mission. This is all the more pertinent in 2021 as the EU finds itself on the threshold of a new public debate about the future of Europe. The Principle of Subsidiarity underwent several textual changes on the way to being anchored in the Treaties. Despite these changes the case law of the ECJ has remained for unclear reasons underdeveloped in comparison with other issues and areas of judicial review. The original emphasis placed on a judicial review of the fulfillment of substantial conditions and ex-post control of the principle has lately shifted to the ex-ante procedural one. Unfortunately, even this change did not bring the expected results.... Shrnutí V roce 2023 uplyne třicet let od ukotvení zásady subsidiarity, jako obecné zásady právní v právním systému EU. Maastrichtská smlouva představovala zásadní politický krok v evropské integraci. K jeho dosažení zásadně přispělo i ukotvení zásady subsidiarity jako obecné zásady právní. Zásada subsidiarity se měla se stát dynamickou brzdou proti centralizaci a proti plíživému přesunu výkonu pravomocí na orgány EU. Třicet let praxe je vhodnou dobou ke zhodnocení úspěšnosti reálného naplnění této mise. Platí to v roce 2021 o to více, že EU stojí na prahu nové veřejné debaty o budoucnosti evropského projektu. Za tři dekády od Maastrichtské smlouvy prošlo ukotvení zásady subsidiarity několika legislativními proměnami. I přes tyto proměny však judikatura Soudního dvoru v této věci zůstala z ne příliš jasných důvodů jen málo rozvinutá. Původní důraz na soudní kontrolu ZS se v poslední třetině třicetiletého období přesunul z kontroly materiální stránky ex-post na kontrolu procesní ex-ante. Nakonec ani tato změna nepřinesla očekávané výsledky, resp. tyto přesto zůstávají málo zřetelné. Cílem této práce je dostat se co nejblíže k samotnému jádru problematiky a nabídnout odpovědi na praktické otázky, které nejvíce zajímají právníky. Ty se týkají se především právně-technické problematiky a selhávání očekávané role... Keywords: Amsterdamská smlouva; Cíl; Členský stát; Decentralizace; Demokratický deficit; EU; Harmonizace; Komise; Lisabonská smlouva; Maastrichtská smlouva; Materiální stránka subsidiarity; Národní parlament; Pravomoc; Procesní stránka subsidiarity; Proporcionalita; Soudní dvůr EU; Subsidiarita; Vnitřní trh; Zkvalitnění legislativního procesu; Amsterdam Treaty; Objective; Member State; Decentralization; Democracy Deficit; European Union; Harmonization; Commission; Lisbon Treaty; Maastricht Treaty; Material Subsidiarity; National Parliament; Competency; Procedural Subsidiarity; Proportionality; European Court of Justice; Subsidiarity; Internal Market; Better Lawmaking Available in a digital repository NRGL
Subsidiarita v právu EU

Subsidiarity in EU law English Summary / Abstract The upcoming 30th anniversary of the Maastricht treaty is an opportunity to celebrate but also to critically evaluate the overall success of this ...

Krátký, Jiří; Tichý, Luboš; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií
Šafaříková, Markéta
2021 - Czech
Nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, hypoproteinemia, edemas and hyperlipidemia. It occurs in primary (e.g. focal segmental glomerulosclerosis, FSGS or minimal change disease, MCD) and in secondary glomerulopathies (e.g. kidney amyloidosis). In primary forms, great attention is paid to the potential genetic background of the disease and due to new molecular genetic methods genes, whose mutations cause different nephropathies (e.g. ACTN4 or INF2) were identified. The aims of presented doctoral thesis were following. Firstly, to continue the mutational analysis of ACTN4 that was described in the author's diploma thesis in other glomerulopathies. Secondly, to implement the mutational analysis of INF2 and subsequently analyse this gene in patients with FSGS/MCD and in patients from special group characterized by positive family history for end stage renal disease (ESRD) in combination with advanced chronic kidney disease (CKD) or already developed ESRD at the time of diagnosis. Thirdly, mutational analysis of NPHS2 and TRPC6 (methods implemented in laboratory earlier) in selected patients from the special group. Finally, expression analyses of genes important for podocyte function or connected with human immune system. This part also verifies the applicability of NPHS2/SYNPO expression... Nefrotický syndrom je charakterizován proteinurií, hypoproteinémií, otoky a hyperlipidémií. Vyskytuje se u primárních (např. fokální segmentální glomeruloskleróza, FSGS nebo minimální změny glomerulů, MCD) i sekundárních glomerulopatií (např. amyloidóza ledvin). U primárních forem se věnuje velká pozornost možnosti genetického podkladu onemocnění a díky moderním molekulárně- genetickým metodám byly nalezeny geny, jejichž mutace zapříčiňují různé nefropatie (např. ACTN4 nebo INF2). Předkládaná dizertační práce si kladla následující cíle. Za prvé, pokračovat v mutační analýze genu ACTN4, která byla popsána v diplomové práci autorky, u dalších glomerulopatií. Za druhé, zavedení mutační analýzy genu INF2 a následně analyzovat tento gen u pacientů s FSGS/MCD a u speciální skupiny pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou pro renální selhání (ESRD) v kombinaci s pokročilým chronickým onemocněním ledvin (CKD) nebo již vyvinutým ESRD v době diagnózy. Za třetí, provést mutační analýzu genů NPHS2 a TRPC6 (metody zavedeny v laboratoři již dříve) u vybraných pacientů ze speciální skupiny. V poslední části se předkládaná práce zabývá expresní analýzou genů, které jsou důležité pro funkčnost podocytů nebo spojené s imunitním systémem člověka. Tato část práce také ověřuje, zda je možné použít poměr expresí genů... Available in a digital repository NRGL
Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií

Nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, hypoproteinemia, edemas and hyperlipidemia. It occurs in primary (e.g. focal segmental glomerulosclerosis, FSGS or minimal change disease, MCD) and ...

Šafaříková, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Přístup mezinárodního práva k mučení
Albert, Lukáš; Tymofeyeva, Alla
2021 - Czech
General approach of international law to torture Abstract The prohibition of torture exists at national and international level. The author focuses only on the general approach of international law to torture. He analyzes the individual elements of the definitions of torture contained in international documents. At the same time, he does not forget to mention the cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that is inextricably linked to torture. He also highlights the importance of the threat of torture, which may under certain conditions separately constitute torture. He provides an overview of the current international regulation of the prohibition of torture enshrined not only in international human rights treaties, but also in the field of international humanitarian law and international criminal law. He also emphasizes the reflection of international regulation in the practice of individual protection mechanisms ensuring effective control over compliance with the prohibition of torture, specifically universal, European, Inter-American, African and other functioning mechanisms. Also, he places torture in the context of crimes under international law. He refers to the practice of the International Criminal Court and ad hoc criminal tribunals, which have even granted status of jus cogens to the... Přístup mezinárodního práva k mučení Abstrakt Zákaz mučení existuje v rovině vnitrostátní i mezinárodní. Autor se zaměřuje pouze na přístup mezinárodního práva k mučení. Rozebírá jednotlivé prvky definic mučení, které obsahují mezinárodní dokumenty. Zároveň nezapomíná ani na kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, které je s mučením neoddělitelně spjato. Doplňuje i význam pohrůžky mučení, která může sama o sobě za určitých podmínek představovat mučení. Poskytuje přehled dosavadní mezinárodní úpravy zákazu mučení zakotveného nejen v lidskoprávních mezinárodních smlouvách, ale i v oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva trestního. Důraz klade dále na reflexi mezinárodní úpravy v praxi jednotlivých ochranných mechanismů zajišťujících efektivní kontrolu nad dodržováním zákazu mučení, konkrétně univerzálních, evropských, meziamerických, afrických a dalších fungujících mechanismů. Mučení zařazuje rovněž do kontextu zločinů podle mezinárodního práva. Odkazuje na praxi mezinárodního trestního soudu a ad hoc trestních tribunálů, které přisoudily zákazu mučení dokonce status ius cogens. V části práce věnující se mučitelům a jejich metodám autor z kriminologického hlediska zohledňuje postavení pachatele mučení v rámci řecké školy mučení. Dále uvádí i světově známé metody či... Keywords: Mučení; kruté; nelidské či ponižující zacházení nebo trestání; zločiny podle mezinárodního práva; Torture; cruel; inhuman or degrading treatment or punishment; crimes under international law Available in a digital repository NRGL
Přístup mezinárodního práva k mučení

General approach of international law to torture Abstract The prohibition of torture exists at national and international level. The author focuses only on the general approach of international law to ...

Albert, Lukáš; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2021

Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů
Staňková, Barbora
2021 - Czech
Abnormalities of lipid metabolism are considered risk factors for cardiovascular, metabolic, nephrologic diseases amd some malignancies, as well. Nowadays, a lot of effort is devoted to study new risk factors and surrogate markers of conditions mentioned above to improve their prognosis and decrease mortality. The aim of this thesis was to provide a comprehensive survey of lipid metabolism, characteristics of different lipid compounds in health and diseases and of possibilities of utilization of selected lipid parameters in the diagnostics of pathological conditions listed above. Selected lioid parameters were observed in several studies, focused on specific pathological conditions. Besides conventional lipid analytes, the composition of fatty acids in plasma lipid pools was studied in healthy controls, and in the patients suffering from metabolic syndrome, chronic pancreatitis, and pancreatic cancer, as well. Markers of an oxidative stress (oxidatively modified LDL particles and conjugated dienes in precipitated LDL) were assessed in healthy controls, patients with metabolic syndrome, chronic pancreatitis, pancreatic cancer, and in the patients with different concentrations of plasma apoB-48, too. LDL particles subfraction were investigated in healthy controls, in the patients with different... Poruchy metabolismu lipidů jsou rizikovými faktory kardiovaskulárních, metabolických a nefrologických onemocnění i některých nádorů. Pro snížení kardiovaskulární mortality a zlepšení prognózy těchto pacientů se v současnosti věnuje značné úsilí studiu nových rizikových faktorů a surogátních markerů patogeneze těchto chorob. Cílem disertační práce bylo podat ucelený přehled o lipidové problematice, o vlastnostech, funkci a metabolismu lipidů za fyziologických a různých patologických stavů a o možnosti využití vybraných lipidových parametrů v diagnostice těchto patologických stavů. Vybrané lipidové parametry byly sledovány v několika různých studiích zaměřených na konkrétní patologickou jednotku. Kromě konvenčních lipidových parametrů bylo sledováno zastoupení mastných kyselin, a to u zdravých kontrol a dále u pacientů s metabolickým syndromem, chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Markery oxidačního stresu (oxidačně modifikované LDL a konjugované dieny v precipitovaných LDL) a aktivita paraoxonasy 1 byly opět měřeny u zdravých kontrol, u osob s metabolickým syndromem, u probandů s různou koncentrací apoB-48 a u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Stanovení subfrakcí částic LDL bylo provedeno u zdravých kontrol, pacientů s konečným stádiem onemocnění ledvin a u... Available in a digital repository NRGL
Pokročilá lipidomika u vybraných klinických stavů

Abnormalities of lipid metabolism are considered risk factors for cardiovascular, metabolic, nephrologic diseases amd some malignancies, as well. Nowadays, a lot of effort is devoted to study new risk ...

Staňková, Barbora
Univerzita Karlova, 2021

Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů
Krijt, Matyáš
2021 - English
Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of purine levels is maintained by their synthesis, recycling and degradation. Excess purines are excreted in the urine as uric acid. Purine nucleotides may be recycled by salvage pathways catalysing the reaction of purine base with phosphoribosyl pyrophosphate. A completely new central molecule of purine metabolism, inosine monophosphate, can be synthesized from precursors during the de novo purine synthesis (DNPS). DNPS involves ten steps catalysed by six enzymes that form a multienzymatic complex, the purinosome, enabling substrate channelling through the pathway. DNPS is activated under conditions involving a high purine demand such as organism development. Currently, three DNPS-disrupting disorders have been described: ADSL deficiency, AICA-ribosiduria and PAICS deficiency. All three disorders are caused by genetic mutations leading to the impaired function of particular enzyme causing insufficient activity of respective DNPS step, manifested biochemically by accumulation of substrate of deficient enzyme, biologically by disruption of purinosome formation and clinically by unspecific neurological features,... Puriny jsou organické sloučeniny s rozmanitými funkcemi, které se nacházejí ve všech živých organismech ve složitých molekulách, jako jsou nukleotidy, nukleosidy nebo jako purinové báze. Jejich přirozená rovnováha v organismu je udržována syntézou, recyklací a degradací. Přebytek purinů se vylučuje močí jako kyselina močová. Purinové nukleotidy mohou být recyklovány záchrannými cestami, které katalyzují reakci purinové báze s fosforibosylpyrofosfátem. Zcela nová ústřední molekula purinového metabolismu, inosinmonofosfát, může být syntetizována z prekurzorů při de novo purinové syntéze (DNPS), která je aktivována v případech zvýšené potřeby purinů jako je např. vývoj organismu. DNPS zahrnuje deset kroků katalyzovaných šesti enzymy, které formují multienzymový komplex purinosom umožňující tok substrátů skrz tuto dráhu. Dosud byly popsány tři poruchy DNPS: deficit ADSL, AICA-ribosidurie a deficit PAICS. Všechny tři poruchy jsou způsobeny genetickými mutacemi vedoucími ke špatné funkci příslušného enzymu, které se dále projevují nedostatečnou aktivitou daného kroku DNPS. Biochemicky to znamená akumulaci substrátu poškozeného enzymu, biologicky narušení formování purinosomu a klinicky nespecifická neurologická postižení, což přispívá k problematické diagnostice poruch DNPS. Předpokládali jsme, že... Available in a digital repository NRGL
Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů

Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of ...

Krijt, Matyáš
Univerzita Karlova, 2021

Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje prasete
Petelák, Aleš
2021 - Czech
The PhD thesis is focused on the effect of porcine sperm cell extracellular ubiquitination on early embryonic development up to the blastocyst stage after ICSI. In addition, it also presents a potential improvement of the technique of in vitro fertilization using oocyte incubation with ion channels regulators. To address these aims, we established an entirely novel methodology for sperm cell sorting using flow cytometry and subsequent cryopreservation. We determined the conditions for successful sperm cell sorting based on extracellular ubiquitination rate providing highly specific selection as well as sufficient numbers of viable sperms for fertilization using the ICSI method. Concerning the following cryopreservation, established methods were optimized to enable freezing of a minimal sperm cell suspension volume with low cell numbers. The performed experiments showed a direct relationship between the rate of extracellular ubiquitination and the capability of sperms to give rise to a properly developing embryo. Highly ubiquitinated sperm cells were less successful regarding the embryonic development to the blastocyst stage if compared with the lowly ubiquitinated group (6,2 % vs. 16,7 %, P<0,001). Interestingly, the rate of extracellular ubiquitination showed no effect on the pronuclear formation... Dizertační práce se zabývá vlivem extracelulárního ubiquitinu na úspěšnost časného embryonálního vývoje a dále pak možnostmi, jak zlepšit podmínky pro umělé oplození pomocí inkubace oocytů s regulátory činnosti iontových kanálů. Pro potřeby tohoto výzkumu byla zavedena zcela nová metodika na třídění spermií pomocí průtokové cytometrie a jejich následnou kryoprezervaci. Byly ustanoveny podmínky pro úspěšné třídění spermií na základě míry extracelulární ubiquitinace, které poskytují vysokou specifitu selekce a zároveň dostatečný počet viabilních spermií pro oplození metodou ICSI. Pro následnou kryoprezervaci poměrně velmi nízkého počtu spermií jsme dokázali optimalizovat již zavedené metody tak, aby bylo možné zamrazovat minimální objem spermiové suspenze i s malým počtem buněk. Následný experiment prokázal přímou souvislost mezi mírou extracelulární ubiquitinace a schopností spermií vytvořit správně se vyvíjející embryo. Spermie, u kterých bylo detekováno velké množství extracelulárně vázaného ubiquitinu, byly signifikantně méně úspěšné z pohledu následného vývoje embrya do stádia blastocysty po ICSI než ty, které vykazovaly nízkou úroveň povrchové ubiquitinace (6,2 vs. 16,7 %, P<0,001). Míra extracelulární ubiquitinace neměla vliv na úspěšnost rýhování embrya, ale souvisela s ní úspěšnost... Keywords: ubiquitin; spermie; vývoj; prase; ubiquitin; sperm; development; pig Available in a digital repository NRGL
Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje prasete

The PhD thesis is focused on the effect of porcine sperm cell extracellular ubiquitination on early embryonic development up to the blastocyst stage after ICSI. In addition, it also presents a ...

Petelák, Aleš
Univerzita Karlova, 2021

Syntéza nových látek s potenciálním radioprotektivním účinkem
Živná, Natálie
2021 - Czech
Harmful substances polluting the environment, including ionizing radiation, and an unhealthy lifestyle are responsible for the increased incidence of cancer. The projected outlook for the next ten to twenty years suggests an increase of 63% in newly diagnosed cases of cancer annually. Radiotherapy is an important component of cancer treatment, given approximately to 50% of all cancer patients. Despite ongoing advances in the methods of radiotherapy, quality of life continues to be lowered as a result of the radiation treatment. Novel strategies towards improvement need to be adapted, such as the use of radioprotective substances. The goal of this thesis is to synthesize novel radioprotective agents based on the 1-(2- hydroxyethyl)piperazine moiety targeting the intrinsic apoptotic pathway, therefore protecting healthy tissue from ionizing radiation. Škodlivé vlivy v životním prostředí, mezi něž se řadí i ionizující záření, a nezdravý životní styl vedou k rozšíření rakoviny v populaci po celém světě. Predikce pro následující dvě desetiletí odhadují, že dojde k 63% nárůstu nových diagnostikovaných případů rakoviny ročně. Radioterapie je jednou z nejúčinnějších a nejpoužívanějších léčebných metod rakoviny, kterou podstoupí až 50 % diagnostikovaných pacientů. I přes neustálé snahy radioterapii zefektivnit a omezovat její negativní vedlejší účinky, kvalita života vyléčených pacientů je stále snižována následky radioterapie. Radioprotektivní látky se zdají být jedním z klíčů ke zlepšení kvality jejich života. Cílem této práce bylo připravit sérii aromatických látek obsahujících 1-(2- hydroxyethyl)piperazin, které mají potenciálně radioprotektivní účinky a fungují jako inhibitory vnitřní cesty apoptózy, čímž může dojít k ochraně radiosenzitivních zdravých tkání při radioterapii. Keywords: Radioprotekce; syntéza; hydroxyethylpiperazin; analýza; Radioprotection; synthesis; hydroxyethylpiperazine; analysis Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových látek s potenciálním radioprotektivním účinkem

Harmful substances polluting the environment, including ionizing radiation, and an unhealthy lifestyle are responsible for the increased incidence of cancer. The projected outlook for the next ten to ...

Živná, Natálie
Univerzita Karlova, 2021

Ovlivnění jaterního metabolismu ethanolu dihydromyricetinem
Boubínová, Gabriela
2021 - Czech
Dihydromyricetin (DMH) is a natural flavonoid compound with positive effects on the human organism. In traditional Chinese medicine, plants containing DMH were used to treat liver diseases and to reduce alcohol intoxication. The effects of DHM on ethanol metabolism are not yet completely understood. Effects of DHM during alcohol intoxication were studied on primary hepatocytes of rats. DCFDA and DHR probes were used to prove that DHM (depending on concentration) reduces the number of reactive oxygen and nitrogen species in primary hepatocytes. However, the hepatoprotective effects of DHM were not achieved when presence of the alanine aminotransferase (ALT) was used to measure the damage of cells exposed to alcohol. Further, the effects of DHM on alcohol metabolism were studied in vivo. Rats were administered with single dose of ethanol or ethanol combined with DHM. Measured blood levels of ethanol and acetaldehyde show that DHM has no effects on the rate or levels of alcohol metabolism. The effects of DHM were also studied with repeated alcohol administration. In the group that was administered also DHM, increased blood levels of ethanol were measured. This points that DHM slow down the metabolic rate of ethanol. Obtained results did not prove any positive effects of DHM on alcohol metabolism.... Dihydromyricetin (DHM) se řadí mezi přírodní flavonoidní látky, které mají pozitivní účinky na lidský organismus. v čínské tradiční medicíně byly rostliny obsahující tuto látku využívány jako terapie při jaterních onemocněních a pro zmírnění projevů alkoholové intoxikace. Mechanismus účinku DHM na metabolismus ethanolu není doposud zcela znám. Na modelu primárního hepatocytu potkana byly studovány účinky DHM při ethanolové intoxikaci. Pomocí dvou fluorescenčních sond DCFDA a DHR bylo prokázáno, že DHM v závislosti na koncentraci snižuje množství reaktivních forem kyslíku a dusíku v primárních hepatocytech. Hepatoprotektivní efekt DHM se ale neprojevil, když byl u buněk exponovaných alkoholu stanovována aktivita či množství enzymu alaninaminotransferasy (ALT) jako markeru poškození. Následně byl studován vliv DHM na metabolismus ethanolu in vivo na modelu potkana. Potkani byli jednorázově premedikováni buď ethanolem nebo ethanolem s DHM. Ze stanoveného množství ethanolu a acetaldehydu v krvi je patrné, že DHM neovlivňuje rychlost ani množství metabolizovaného ethanolu. Vliv DHM na metabolismus ethanolu byl sledován také při opakované premedikaci ethanolem. u skupiny premedikované DHM byla zjištěna zvýšená koncentrace ethanolu v krvi, což naznačuje zpomalení metabolismu alkoholu vlivem DHM. Získané... Keywords: hepatocyty; reaktivní formy kyslíku; jaterní enzymy; flavonoid; hepatocytes; reactive oxygen species; liver enzymes; flavonoid Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění jaterního metabolismu ethanolu dihydromyricetinem

Dihydromyricetin (DMH) is a natural flavonoid compound with positive effects on the human organism. In traditional Chinese medicine, plants containing DMH were used to treat liver diseases and to ...

Boubínová, Gabriela
Univerzita Karlova, 2021

Identifikace zastřeného zaměstnávání, aneb jak se vyvarovat rizikům s ním spojeným
Doležal, Radim; Morávek, Jakub
2021 - Czech
Identifying obscured employment or: How to avert the associated risks Summary The thesis explores the issue of obscured employment and obscured agency employment. Its roots are in practical experience and real needs of actual subjects. In practice, the issue of obscured employment and obscured agency employment is particularly important in relation to outsourcing of one's business activities to another person. However, the current legal regulation is not perfectly clear when it comes to definition of these two legal problems and their identification in practice. This is true especially in relation to the issue of obscured employment. Thus, the goal of this thesis is to identify the elements defining obscured employment and obscured agency employment. Added value of this thesis is then introduction of possible ways of how to organize an outsourcing relationship so that the relevant authorities do not assess such relationship to be obscured employment or obscured agency employment. In other words, how to avert the risks associated with obscured employment and obscured agency employment. This follows straight from the defining elements of these two legal issues identified in the thesis. The foundations of this thesis are laid in analytical definition of fundamental, mostly labour law, concepts used herein.... Identifikace zastřeného zaměstnávání aneb Jak se vyvarovat rizikům s ním spojeným Abstrakt Práce se zabývá problematikou zastřeného zaměstnávání a zastřeného agenturního zaměstnávání, přičemž vychází z praktických poznatků a skutečných potřeb reálných subjektů. Problematika zastřeného zaměstnávání a zastřeného agenturního zaměstnávání v praxi nabývá na významu v souvislosti s outsourcingem činnosti podnikatele. Stávající právní úprava však není zcela jednoznačná, co se definice těchto právních institutů a jejich znaků týče. To platí obzvláště v případě zastřeného zaměstnávání. Cílem práce je tedy vymezit znaky zastřeného zaměstnávání a zastřeného agenturního zaměstnávání. Přidanou hodnotou práce je potom nastínění možností, jak uspořádat daný vztah, aby jej příslušné orgány neposoudily jako zastřené zaměstnávání či zastřené agenturní zaměstnávání. Tedy jak se v praxi vyvarovat rizikům spojeným se zastřeným zaměstnáváním a zastřeným agenturním zaměstnáváním. To se podává právě ze znaků těchto právních institutů rozklíčovaných v práci. Práce staví na analytickém vymezení základních, zejména pracovněprávních, pojmů, které sama využívá. Následně analyticky rozebírá veřejnoprávní i soukromoprávní sankce, jejichž uložení či realizace hrozí v případě, že daný vztah bude posouzen jako zastřené zaměstnávání či... Keywords: agenturní zaměstnávání; faktický pracovní poměr; freelance; nelegální práce; OSVČ; outsourcing; pracovní poměr; pracovní právo; pronájem pracovní síly; subcontracting; švarcsystém; zaměstnání; zastřené agenturní zaměstnávání; zastřené zaměstnávání; závislá činnost; závislá práce; Agency Employment; Dependent Labour; Employee Leasing; Employment Law; Employment Relationship; Employment; Factual Employment Relationship; Freelance; Illegal Labour; Labour Law; Obscured Agency Employment; Obscured Employment; Outsourcing; Subcontracting; švarcsystém Available in a digital repository NRGL
Identifikace zastřeného zaměstnávání, aneb jak se vyvarovat rizikům s ním spojeným

Identifying obscured employment or: How to avert the associated risks Summary The thesis explores the issue of obscured employment and obscured agency employment. Its roots are in practical experience ...

Doležal, Radim; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Převedení na jinou práci jako změna pracovního poměru
Beran, Michal; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
2021 - Czech
Transfer to alternative job as a change of employment relationship Abstract The presented Rigorous thesis is structured into four main chapters. In the first chapter, the author deals with the concept of "employment" and creation of employment relationship. The second chapter deals with the change of employment relationship in general, including the basic definition of the most common cases leading to a change of employment relationship. The following third chapter presents the focus of the whole thesis, where the space in it is devoted to the transfer to alternative job. In this chapter, the author of this Rigorous thesis deals in more detail and comprehensively with the individual reasons for which the employer is obliged or entitled to transfer the employee to alternative job. Furthermore, the author of thesis describes the procedure that the employer is obliged to follow when transferring an employee to alternative job, and discusses the issue of invalid transfer to alternative job and the relationship of forced labor to transfer to alternative job. At the end of this chapter, reference is made to an earlier (unapproved) government proposal for an amendment to the Labor Code, which was to fundamentally change the concept of the institute of transfer to alternative job. The fourth chapter offers a... Převedení na jinou práci jako změna pracovního poměru Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole se autor práce zabývá pojmem "pracovní poměr" a způsoby vzniku pracovního poměru. Druhá kapitola se věnuje obecně změně pracovního poměru, včetně základního vymezení nejčastějších případů, kdy dochází ke změně pracovního poměru. Následující třetí kapitola představuje těžiště celé práce, kdy prostor v ní je věnován samotnému převedení na jinou práci. Autor práce se v této kapitole detailněji a komplexněji zabývá jednotlivými důvody, pro které je zaměstnavatel povinen nebo oprávněn zaměstnance převést na jinou práci. Dále autor práce popisuje postup, který je zaměstnavatel povinen při převedení zaměstnance na jinou práci dodržet, a pojednává o problematice neplatného převedení na jinou práci a vztahu zákazu nucené práce k převedení na jinou práci. V závěru této kapitoly je poukázáno na dřívější (neschválený) vládní návrh novely zákoníku práce, která měla koncepci institutu převedení na jinou práci zásadním způsobem změnit. Ve čtvrté kapitole je nabízena komparace české právní úpravy převedení na jinou práci s právní úpravou tohoto institutu ve Slovenské republice a Polské republice. Cílem této práce je institut převedení na jinou práci detailně a uceleně... Keywords: pracovní poměr; změna pracovního poměru; převedení na jinou práci; employment; change of employment relationship; transfer to alternative job Available in a digital repository NRGL
Převedení na jinou práci jako změna pracovního poměru

Transfer to alternative job as a change of employment relationship Abstract The presented Rigorous thesis is structured into four main chapters. In the first chapter, the author deals with the concept ...

Beran, Michal; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases