Number of found documents: 14406
Published from to

Epistemologické úvahy
Novotný, Vojtěch; Hogenová, Anna; Blažková, Miloslava
2022 - Czech
Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and its relation to other philosophical disciplines, mainly onthology. Thesis thoroughly studies all epistemological conceptions, both from the epistemological and ontological points of view, including conception of subject-object relationship. Thesis studies different sources of knowledge, i.e. empirical, rational, irational, and also analytical philosophy and critical rationalism of the 20th century. Thesis includes a list of the most influencial philosophers and their concepts of human knowledge - Plato, Aristotle, Descartes, Locke, Berkeley, Hume and Kant. Thesis studies the relationship of epistemology and axiology, the philosophical study of value. Thesis studies concepts of truth of knowledge. Thesis sudies evolutionary epistemology, its theoretical starting points, principles of natural and cultural evolution, phylogenetics and epigenetics and conceptual knowledge. Tématem této magisterské práce je studium lidského poznání reálného světa. Práce obsahuje vymezení filosofické disciplíny epistemologie, zabývající se teorií poznání, uvádí její historii a vztah k ostatním filosofickým disciplínám, zejména ontologií. Práce detailně studuje jednotlivé epistemologické koncepce, a to jak z hlediska epistemologie, tak z hlediska ontologie, včetně subjekt objektového konceptu poznání. Práce studuje poznání z hlediska zdrojů poznání, tj. empirické, racionalistické a iracionalistické směry až po analytickou epistemologii a kritický racionalismu 20. století. V práci je uveden přehled nevýznamnějších filosofů a jejich koncepcí lidského poznání, tj. Platón, Aristoteles, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Práce studuje vztah poznání a hodnocení, tj. axiologii. Práce studuje koncepce pravdy, a vědění. Práce studuje koncepci evoluční epistemologie, její teoretická východiska, principy přírodní a kulturní evoluce, fylogenetické, epigenetické a pojmové poznání. Keywords: epistemologie; gnoseologie; noetika; teorie poznání; vědění; justifikace; jistota; pravda; epistemology; gnoseology; noetics; theory of knowledge; knowledge; justification; evidence; truth Available in a digital repository NRGL
Epistemologické úvahy

Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, ...

Novotný, Vojtěch; Hogenová, Anna; Blažková, Miloslava
Univerzita Karlova, 2022

Příprava substituovaných akridinů
Voštová, Kateřina; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Kateřina Voštová Supervisor prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Consultant Mgr. Filip Kostelanský Title of Thesis Synthesis of substituted acridines Real-time PCR is a widely used method in many laboratories for diagnostic purposes. This method combines PCR with the use of fluorescent signaling agents, probes, to monitor the number of amplicons during each PCR cycle. There are several types of probes used for DNA analysis. Short probes do not form sufficiently stable duplexes with the target DNA sequence to be able to detect single base mismatching. This work provides an overview of the oligodeoxynucleotides (ODN) probes in use and in what way is their thermostability is affected. In the practical part, two structurally distinct acridine derivatives were prepared because they may increase duplex thermostability due to their ability to intercalate between DNA bases. By increasing the thermostability, the melting temperature of the duplex between probe and the target sequence is also increased. For this reason, acridine derivatives form promising compounds suitable for short ODN probes that are characterized by low thermal stability. The described reactions... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Kateřina Voštová Školitel prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Konzultant Mgr. Filip Kostelanský Název diplomové práce Syntéza substituovaných akridinů Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase je velmi často využívaná metoda v mnoha laboratořích pro diagnostické účely. Tato metoda spojuje PCR s využitím fluorescenčních signálních látek - sond za účelem sledování množství amplikonů během každého cyklu PCR. Existuje několik typů sond používaných pro analýzu deoxyribonukleové kyseliny. Krátké sondy nevytváří dostatečně termálně stabilní duplexy s cílovou sekvencí DNA, aby byly schopny odhalit špatné párování jednotlivé báze. Tato práce obsahuje přehled způsobů řešení ovlivnění termostability krátkých oligodeoxynukleotidových (ODN) sond. V praktické části byly připraveny dva strukturně odlišné deriváty akridinu, které díky schopnosti interkalace mezi báze DNA mohou zvyšovat termostabilitu duplexu sondy s cílovou sekvencí. Zvýšením termostability dochází i ke zvýšení teploty tání duplexu. Z tohoto důvodu tvoří akridinové deriváty perspektivní látky vhodné pro krátké ODN sondy, které se vyznačují nízkou termální stabilitou. Popsané reakce přípravy akridinových derivátů... Available in a digital repository NRGL
Příprava substituovaných akridinů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Kateřina Voštová Supervisor prof. PharmDr. Petr ...

Voštová, Kateřina; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin
Suchánková, Eliška; Zitko, Jan; Nováková, Veronika
2022 - Czech
SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-PYRIDYLBENZAMIDES AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS Eliška Suchánková Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic The derivatives of N-pyridylbenzamide were designed and synthesized to be in vitro tested for antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis H37Ra, M. smegmatis, M. aurum and in vitro cytotoxicity in HepG2 cells. These compounds are pyridinyl analogues of previously prepared N-pyrazinylbenzamides that have shown a significant in vitro antimycobacterial activity. The title compounds were synthesized by acylation of aminopyridine or chloropyridine-2-amine by selected benzoyl chlorides. Final compounds were described by elementary analysis, melting point, 1 H and 13 C spectra and IR spectroscopy. Generally, prepared compounds possess lower antimycobacterial activity than previously tested N-pyrazinylbenzamides. However, there are some cases, in which the derivatives of pyridine were more effective compared to the derivatives of pyrazine; mainly against M. smegmatis. The best antimycobacterial activity was proved for derivatives of 2-amino-6-chloropyridine and substituted benzoyl chloride, corresponding with higher lipophilicity of these compounds;... SYNTÉZA A HODNOCENÍ N-PYRIDYLBENZAMIDŮ JAKO POTENCIÁLNÍCH ANTIMIKROBNÍCH SLOUČENIN Eliška Suchánková Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Deriváty N-pyridylbenzamidu byly navrženy a připraveny pro in vitro testování jejich antimykobakteriální aktivity proti Mycobacterium tuberculosis H37Ra, M. smegmatis, M. aurum a in vitro cytotoxicity u HepG2 buněčné linie. Tyto sloučeniny jsou pyridinová analoga dříve připravených N-pyrazinylbenzamidů, které vykazovaly významnou in vitro antimykobakteriální aktivitu. Látky byly syntetizovány acylací aminopyridinu nebo chlorpyridin-2-aminu vybranými benzoylchloridy. Finální sloučeniny byly popsány pomocí elementární analýzy, teplot tání, 1 H a 13 C spektry a IČ spektroskopií. Obecně, připravené sloučeniny vykazují nižší antimykobakteriální aktivitu než dříve hodnocené N-pyrazinylbenzamidy. Nicméně jsou případy, ve kterých byly deriváty pyridinu v porovnání s pyrazinovými deriváty účinnější; především proti M. smegmatis. Nejlepší aktivita byla prokázána u derivátů odvozených od 2-amino-6-chlorpyridinu a substituovaných benzoylchloridů, což odpovídá i vyšší lipofilitě těchto látek; konkrétně nejúčinnější je N-(6- chlorpyridin-2-yl)-4-methylbenzamid (JZ-EV 14) s MIC 15,625... Keywords: antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; benzamid; MIC; pyridin; antibacterial; antimicrobial; antimycobacterial; benzamide; MIC; pyridine Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin

SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-PYRIDYLBENZAMIDES AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS Eliška Suchánková Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Faculty of Pharmacy in Hradec ...

Suchánková, Eliška; Zitko, Jan; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2022

Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění
Vojtěchová, Iveta
2022 - Czech
The memory and spatial navigation are extremely important brain functions for humans, but they are often the question of life and death for animals. In humans, memory can be disrupted by various neuropsychiatric disorders. The patients suffering from Alzheimer's dementia (AD) have impaired working and long-term memory, spatial navigation, higher cognitive functions and social memory. The deficit of cognitive coordination (the skill to recognize the relevancy of incoming information) and disorientation belong to the symptomatology of schizophrenia. Intelectual disability appears in some patients with autism spectrum disorder. Unfortunately, it is not possible to cure these disorders efficiently because the etiology is not known in the majority of patients. The causes leading to development of these disorders could be revealed using animal models. This thesis contributes to the characterization of the cognitive skills disruptions - as well as other behavioral alterations - in selected rat models of AD (transgenic McGill rat, non-transgenic Samaritan rat) and schizophrenia (lipopolysaccharide model of early postnatal, or prenatal, bacterial infection). The thesis also discusses the validity and limitations of these models. Our results showed a severe deficit of spatial navigation, learning and... Paměť a prostorová navigace jsou pro člověka nesmírně důležité mozkové funkce a pro zvířata jsou často otázkou života a smrti. U lidí bývají poškozeny při různých neuropsychiatrických onemocněních. Pacienti trpící Alzheimerovou demencí (AD) mají narušenou pracovní i dlouhodobou paměť, navigaci v prostoru i vyšší kognitivní funkce či sociální paměť. Mezi symptomy schizofrenie patří deficit kognitivní koordinace (schopnosti rozlišit relevantnost přicházejících informací) a dezorientace. Intelektuální nedostatečnost zase postihuje některé pacienty s poruchou autistického spektra. Tato onemocnění však neumíme léčit, protože ve většině případů neznáme jejich příčiny. K pochopení jejich etiologie nám mohou pomoci kvalitní animální modely. Tato dizertační práce se věnuje charakterizaci rozsahu poškození zejména kognitivních funkcí - ale dotýká se i ostatních změn chování - u vybraných potkaních modelů AD (transgenní potkan McGill, netransgenní potkan Samaritan) a schizofrenie (časně postnatální a prenatální aplikace lipopolysacharidu simulující bakteriální infekci). Práce diskutuje také validitu uvedených modelů a jejich limity. Výsledky potvrdily u obou modelů AD závažný deficit prostorové navigace, učení a kognitivní koordinace. U potkanů McGill jsme navíc pozorovali poškozenou motorickou koordinaci a... Available in a digital repository NRGL
Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění

The memory and spatial navigation are extremely important brain functions for humans, but they are often the question of life and death for animals. In humans, memory can be disrupted by various ...

Vojtěchová, Iveta
Univerzita Karlova, 2022

Tvorba virtuální knihovny syntetických látek pro praktické využití v molekulově modelovací studii
Vávrová, Jitka; Kučerová, Marta; Zitko, Jan
2022 - Czech
Charles University, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Jitka Vávrová Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Creation of a virtual library of synthetic compounds for practical use in a molecular modelling study Drug development is a process requiring the analysis of a large amount of data.Creating a virtual library of synthesized compounds provides access to primary data concerning structure, results of biological activity studies, and molecular descriptors necessary for drug- like prediction. Chemical databases are usually used in virtual screening, which is a modern strategy of Computer Assisted Drug Design (CADD). Molecular docking is one of the methods. Microsoft Excel was used to create the database, which includes different structural types, e.g., pyrazine, rhodanine, thiazolidin-2,4-dione, and 1,2,4-oxadiazole derivatives prepared in the research group Design and Development of New Antimicrobial Agents. Molecules are available in a spreadsheet containing all compounds in a line-notation ready-to- dock format. To demonstrate this database's actual usage, a molecular modelling study was performed using the software Molecular Operating Environment (MOE). This study... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Pracoviště: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Diplomant: Jitka Vávrová Vedoucí práce: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Název práce: Tvorba virtuální knihovny syntetických látek pro praktické využití v molekulově modelovací studii Návrh a vývoj léčivé látky je proces vyžadující analýzu velkého množství dat. Vytvoření virtuální knihovny syntetických látek poskytuje přístup k primárním údajům ohledně struktury sloučenin, výsledků studií biologické aktivity a molekulovým deskriptorům nezbytným pro predikci podobnosti léčivým látkám. Chemické databáze nacházejí své uplatnění ve virtuálním screeningu, který představuje moderní strategii počítačem asistovaného návrhu léčiv (z angl. Computer Assisted Drug Design, CADD). Molekulové dokování je jednou z možných metod. Databáze byla vytvořena v programu Microsoft Excel a zahrnuje různé strukturní typy sloučenin, např. deriváty pyrazinu, rhodaninu, thiazolidin-2,4-dionu a 1,2,4-oxadiazolu, které byly připraveny v rámci výzkumné skupiny Návrh a vývoj nových antimikrobiálních léčiv. Molekuly jsou dostupné v řádkovém zápisu vhodném pro molekulové dokování. Pro ukázku konkrétního využití této databáze byla provedena molekulově modelovací studie v programu Molecular Operating Environment... Available in a digital repository NRGL
Tvorba virtuální knihovny syntetických látek pro praktické využití v molekulově modelovací studii

Charles University, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Jitka Vávrová Supervisor: PharmDr. Marta ...

Vávrová, Jitka; Kučerová, Marta; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Nanovlákna jako moderní extrakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze
Raabová, Hedvika; Šatínský, Dalibor; Ševčík, Juraj; Ventura, Karel
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral degree program Pharmaceutical Analysis Candidate Mgr. Hedvika Raabová Supervisor prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Advisor assoc. prof. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph. D. Title of Doctoral Thesis Nanofibers as modern extraction sorbents for sample extraction in chromatographic analysis Extraction techniques represent one of the most common approaches to sample handling. The analytes of interest can be isolated easily even from complex matrices, especially by solid-phase extraction (SPE). Therefore, this technique became very popular and routinely used in laboratories. The variety of commercially available sorbents has made this method even more attractive. Nevertheless, the new sorbent materials are still looked for because of the broadening spectrum of analyzed substances and the increasing demands on selectivity and extraction efficiency. Nanomaterials have been increasingly associated with these properties over the last ten years. Therefore, they are receiving more and more attention related to extraction procedures. The dissertation thesis is focused on the application of nanofibrous polymers as innovative sorbents for solid-phase extraction. First, the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Farmaceutická analýza Kandidátka / kandidát Mgr. Hedvika Raabová Školitelka / školitel prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultantka / konzultant doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název disertační práce Nanovlákna jako moderní extrakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze Extrakční techniky představují jeden z nejčastějších přístupů k úpravě vzorků před analýzou. Velkou oblibu si získala především extrakce na tuhou fázi (SPE), během které lze poměrně snadno izolovat požadovaný analyt i z velmi komplexních matric. Rozmanitost komerčně dostupných sorbentů na trhu dělá tuto metodu ještě atraktivnější. S vývojem analytických metod a stále se rozšiřujícímu spektru analyzovaných sloučenin roste však potřeba nových, inovativních sorbentů, disponujících patřičnou selektivitou a extrakční účinností. S těmito vlastnostmi jsou za posledních deset let stále častěji spojovány nanomateriály. Proto je jim v souvislosti s extrakcemi věnována rostoucí pozornost. Předkládaná disertační práce se věnuje využití nanovlákenných polymerů jakožto inovativních sorbentů pro extrakci na tuhou fázi. Extrakční účinnost nanovláken byla nejprve ověřena off-line... Available in a digital repository NRGL
Nanovlákna jako moderní extrakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral degree program Pharmaceutical Analysis Candidate Mgr. Hedvika Raabová ...

Raabová, Hedvika; Šatínský, Dalibor; Ševčík, Juraj; Ventura, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Interakce steroidu s NMDA receptorem: Strukturně-aktivní studie a vliv na mutované lidské fromy NMDA receptorů
Hrčka Krausová, Barbora
2022 - Czech
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are glutamate-gated calcium permeable ion channels that play a key role in excitatory synaptic transmission and plasticity, and their dysfunction underlies several neuropsychiatric disorders. The overactivation of NMDA receptors by tonically increased ambient glutamate can lead to excitotoxicity, associated with various acute and chronic neurological disorders, such as ischemia, Alzheimer and Parkinson's disease, epilepsy or depression. On the opposite, NMDA receptor hypofunction is thought to be implicated in autism, schizophrenia, or intellectual disability. Recent DNA screening for neurological and psychiatric patients revealed numerous mutations in genes encoding for NMDA receptor subunits. The activity of NMDA receptors is influenced by a wide variety of allosteric modulators, including neurosteroids that could both inhibit and potentiate the activity of NMDA receptors, which makes them promising therapeutic targets. In this thesis, we describe new classes of neurosteroid analogues which possess structural modifications at carbons C3 and C17 of the steroidal core, and analogues without D-ring region (perhydrophenanthrenes). We evaluated the structure-activity relationship (SAR) for their modulatory effect on recombinant GluN1/GluN2B receptors. Our results... N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou glutamátem aktivované iontové kanály propustné pro vápníkové ionty, které hrají klíčovou roli při excitačním synaptickém přenosu a plasticitě a jejich dysfunkce se podílí na patologii řady neuropsychiatrických onemocnění. Nadměrná aktivace NMDA receptorů prostřednictvím tonicky zvýšené hladiny glutamátu v okolí neuronů může vést k excitotoxicitě, spojené s různými akutními a chronickými neurologickými poruchami, jako je například ischemie, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, epilepsie nebo deprese. Naproti tomu, v případě hypofunkce NMDA receptorů se předpokládá, že může být podkladem pro poruchy autistického spektra, schizofrenii, či mentální retardaci. Nedávná analýza DNA u neurologických a psychiatrických pacientů odhalila četné mutace v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů. Aktivita NMDA receptorů je ovlivněna širokou škálou alosterických modulátorů, včetně neurosteroidů, které mohou jak inhibovat, tak potencovat aktivitu NMDA receptorů, což z nich činí slibný terapeutický cíl. V této dizertační práci popisujeme nové skupiny neurosteroidních analogů, které mají strukturní modifikace na uhlících v pozici C3 a C17 steroidního jádra, a analogy postrádající D-kruh (perhydrofenanthreny). Hodnotili jsme vztah mezi strukturou a aktivitou (SAR, z... Available in a digital repository NRGL
Interakce steroidu s NMDA receptorem: Strukturně-aktivní studie a vliv na mutované lidské fromy NMDA receptorů

N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are glutamate-gated calcium permeable ion channels that play a key role in excitatory synaptic transmission and plasticity, and their dysfunction underlies ...

Hrčka Krausová, Barbora
Univerzita Karlova, 2022

Právo na místní samosprávu
Brož, Jan; Pomahač, Richard
2022 - Czech
The dissertation thesis analyzes the right to local self-government as a right of utmost importance to democracy and rule of law. The thesis aims to delineate the right to self-government, including its European and constitutional dimensions, determine its content, and answer controversial questions surrounding it. The author firstly puts the right to local self-government in the historical context for the historical development since the 2nd half of 19th century has been determining for its current state. The author then focuses on the definition of the right to local self-government, its content, and its holders. To understand its contemporary interpretation, the author also analyzes its European and constitutional dimension in detail, bearing in mind that the European dimension is often overlooked by scholars. The result of the thesis is a complex and detailed definition of the right to local self-government with its content flowing from the European and constitutional dimensions. Disertační práce se věnuje právu na místní samosprávu jako významnému právu, které je spojováno s demokratickým právním státem. Práce cílí na to, aby vymezila toto právo, jeho obsah, zodpověděla sporné otázky a vymezila jeho evropský a ústavní rozměr. Autor tedy nejprve právo na místní samosprávu a místní samosprávu jako takovou zasazuje do historického kontextu, neboť je to právě historický vývoj od 2. poloviny 19. století, který byl určujícím pro stávající stav. Následně je věnována pozornost samotnému vymezení práva na místní samosprávu, jeho nositeli a taktéž jeho obsahu. Pro pochopení obsahu práva na místní samosprávu a jeho současného výkladu je pak nezbytné podrobně analyzovat jeho evropský rozměr a ústavní rozměr s tím, že zejména evropský rozměr je většinou autorů opomíjen. Výsledkem je tedy komplexní práce, která poskytuje podrobné vymezení práva na místní samosprávu a analyzuje jeho obsah plynoucí z evropského a ústavního rozměru. Keywords: právo na místní samosprávu; Evropská charta místní samosprávy; Ústava České republiky; obsah práva na místní samosprávu; nositel práva na místní samosprávu; aspekty práva na místní samosprávu; zásahy státu do práva na místní samosprávu; right to local self-government; European Charter of Local Self-Government; Constitution of the Czech Republic; content of right to local self-government; holder of right to local self-government; interventions of state to local self-government Available in a digital repository NRGL
Právo na místní samosprávu

The dissertation thesis analyzes the right to local self-government as a right of utmost importance to democracy and rule of law. The thesis aims to delineate the right to self-government, including ...

Brož, Jan; Pomahač, Richard
Univerzita Karlova, 2022

Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu
Fajmonová, Lenka; Kohajda, Michael; Sejkora, Tomáš
2022 - Czech
1 The role of depositary in the capital market Abstract This thesis analyses current legislation regarding depositaries from the viewpoint of czech and european law. Taken into account are opinions from literature, commentaries of law, Czech central bank or Capital market Association of Czech republic. Legislation and opinions presented are evaluated, commented on and in some places an adjustment is suggested. In this thesis there is mainly used the linguistic, systhematic and historicaly-theological method. The first chapter deals with historical background of investment funds and depositaries and also with the influence the coupon privatisation had on today's capital market. Subsequent chapter is focused on investment funds, their types and related legislation and presents statistical data related to investment funds and depositaries. There is also a section dedicated to comparison of investment funds and depositaries in other european states. Third part of the thesis is dedicated to theoretical basis of depositary with the addition of practical examples of its duties and circumstances which can affect the way its duties are performed. Main emphasis is put on valuation of movable and immovable property and not only property commonly found in fund's portfolio, but even some specialized examples like... 1 Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou současné právní úpravy depozitáře, a to jak z pohledu práva českého, tak práva evropské unie. Jsou zde prezentovány názory, který je možné nalézt v odborných článcích, komentářové literatuře, ale i vyjádření České národní banky nebo Asociace pro kapitálový trh České republiky. Tuto úpravu a k ní náležející názory jsou v práci zhodnoceny, okomentovány a je případně navržena změna, či jim oponující názor. V práci je užito především výkladové metody jazykové, historicko-teleologické a systematické. První část práce se zabývá historickým vývojem investičních fondů a depozitáře a vliv kupónové privatizace na dnešní podobu kapitálových trhů. Druhá část se pak věnuje základní charakteristice investičních fondů, jejich druhům a úpravě a představuje statistická data z nichž je možné vyčíst vývoj finančních trhů a na ni navazující nutnost depozitářské činnost. Konečně je zde i zjednodušeně porovnána dostatečnost počtu depozitářů při porovnání s dalšími evropskými státy. Část třetí se pak věnuje depozitáři samotnému a jeho činnostem v čistě teoretické rovině doplněné o praktické provádění jednotlivých činností a na ně navazujících okolností, které výkon této činnosti mohou ovlivnit. Je zde především zdůrazněna kontrola ocenění hmotného... Keywords: depozitář; investiční fond; účastnický fond; depositary; investment fund; pension fund Available in a digital repository NRGL
Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu

1 The role of depositary in the capital market Abstract This thesis analyses current legislation regarding depositaries from the viewpoint of czech and european law. Taken into account are opinions ...

Fajmonová, Lenka; Kohajda, Michael; Sejkora, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Reorganizace a restrukturalizace
Blažek, Adam; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
2022 - Czech
Reorganisation and restructuring Abstract This rigorous work is focused on the issue of reorganization and restructuring. The main goal of the author of this work is to describe some selected current and future remediation processes for entrepreneurs, especially taking into account their real usability in practice. The author specifically focuses on the institutes of reorganization, informal restructuring, and preventive restructuring. In addition to the above, the author considers the advantages and disadvantages of these institutes and critically evaluates their current regulation, while the author complements these critical considerations with de lege ferenda considerations, which aim to improve the functioning of restructuring processes in the Czech Republic. In order to achieve the above-mentioned goals, the author discusses the institute of reorganization in one of the introductory chapters, especially with regard to its actual success and usability in practice, focusing primarily on its current problematic issues. The author also focuses on the institute of the so-called pre-packaged reorganization, due to its consensual nature, which can serve as a source of inspiration for future restructuring institutes, which will have a basis built mainly on consensus between the debtor and his creditors. To... Reorganizace a restrukturalizace Abstrakt Tato rigorózní práce se věnuje problematice reorganizací a restrukturalizací. Jako hlavní cíl si autor této práce stanovil popsání některých vybraných současných i budoucích sanačních procesů pro podnikatele, a to zejména s přihlédnutím k jejich reálné využitelnosti v praxi. Autor se konkrétně zaměřuje postupně na instituty reorganizace, neformální restrukturalizace a preventivní restrukturalizace. Kromě výše uvedeného se autor zamýšlí nad výhodami a nevýhodami těchto institutů a kriticky hodnotí jejich současnou úpravu, přičemž autor tyto kritické úvahy doplňuje o úvahy de lege ferenda, jež si kladou za cíl zlepšit fungování sanačních procesů v České republice. Pro splnění výše uvedených cílů autor v rámci jedné z úvodních kapitol rozebírá institut reorganizace, a to zejména s ohledem na jeho skutečnou úspěšnost a využitelnost v praxi, přičemž se věnuje především jeho aktuálním problematickým otázkám. Autor se rovněž zaměřuje na institut tzv. předbalené reorganizace, a to z důvodu jeho konsensuální povahy, která může sloužit jako zdroj inspirace pro budoucí sanační instituty, které budou mít základ vystavěný na bázi konsenzu mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Pro zjištění skutečné úrovně úspěšnosti a využitelnosti reorganizace v České republice zpracoval autor vlastní... Keywords: Reorganizace; restrukturalizace; preventivní restrukturalizace; Reorganization; restructuring; preventive restructuring Available in a digital repository NRGL
Reorganizace a restrukturalizace

Reorganisation and restructuring Abstract This rigorous work is focused on the issue of reorganization and restructuring. The main goal of the author of this work is to describe some selected current ...

Blažek, Adam; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases