Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 273676
Published from to

Skladovací objekt s administrativou a prodejnou Kozomín
Chlápková, Veronika; Vaněk, Vojtěch; Pěnčík, Jan
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh skladovacího objektu s administrativou, jejíž součástí je i prodejní prostor, v katastrálním území Kozomín v okrese Mělník. Budova je rozdělena na administrativu s prodejnou, průjezdnou zastřešenou část a skladovou halu. Administrativa je navržena jako dvoupodlažní, kde je showroom prodejny spolu s posezením a občerstvením pro zákazníky, kanceláře a zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení. Objekt je navržen jako montovaný prefabrikovaný skelet založený na pilotách, opláštění je tvořeno sendvičovými panely s minerální izolací. Jednoplášťová plochá střecha je nesena prefabrikovanými vazníky s trapézovými plechy. Stropy jsou řešeny předepjatými stropními panely Spiroll. The subject of this diploma thesis is the design of a storage facility with administration, which includes sales space in the cadastral area of Kozomín. The building is divided into an administration area with a shop, a drive-thru roofed part and a storage hall. The administration is designed as a two-story, where there is a store showroom together with seating and refreshments for customers, offices and facilities for employees and social facilities. The building is designed as an assembled prefabricated skeleton based on piles, the cladding consists of sandwich panels with mineral insulation. The single-skin flat roof is supported by prefabricated trusses with trapezoidal sheets. The ceilings are made with pre-stressed Spiroll ceiling panels. Keywords: Skladová hala; administrativní budova; prodejna; showroom; prefabrikovaný skelet; založeno na pilotách; sendvičové panely; plochá střecha; předepjaté stropní panely; montovaná konstrukce; skladovací plochy; Warehouse; administration building; shop; showroom; prefabricated frame; based on piles; sandwich panels; flat roof; pre-stressed ceiling panels; prefabricated structure; storage areas Available in a digital repository NRGL
Skladovací objekt s administrativou a prodejnou Kozomín

Předmětem této diplomové práce je návrh skladovacího objektu s administrativou, jejíž součástí je i prodejní prostor, v katastrálním území Kozomín v okrese Mělník. Budova je rozdělena na ...

Chlápková, Veronika; Vaněk, Vojtěch; Pěnčík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům
Machalíček, Šimon; Klodner, Jan; Perla, Jan
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí bytového domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropních desek, integrovaných průvlaků), statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení posuzovaných konstrukcí. Výstupem celé práce je výkresová dokumentace. The master´s thesis deals with a desing of apartment building structures. The basis of the thesis is assesment of selected structures (ceiling, walls, beam) by structural desing and subsequent proposal of necessary reinforcement of assessed structures. The outcome of the whole thesis are the drawings. Keywords: výztuž; beton; vnitřní síly; železobetonová stropní deska; strop; stěny; ruční výpočet; třmínky; monolitická konstrukce; ohybový moment; normálová síla; průvlak; interakční diagram; reinforcement; internal forces; reinforced concrete slab; ceiling; walls; manual calculation; cracks; cast-in-place structure; bending moment; normal force; beam; interaction diagram Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Diplomová práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí bytového domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropních desek, integrovaných průvlaků), statickým výpočtem a následným ...

Machalíček, Šimon; Klodner, Jan; Perla, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh betonových prvků s FRP výztuží
Mrkvová, Kateřina; Lagiň, Juraj; Kostiha, Vojtěch
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá výpočtem průhybu betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. Práce představuje a následně srovnává několik přístupů u nás platných i zahraničních norem a aktuálních výzkumných prací k výpočtu průhybu betonových konstrukcí vyztužených jak ocelovou, tak i kompozitní výztuží. Cílem práce je poukázat na rozdíly v jednotlivých přístupech a vyzdvihnout z daných postupů ten, který je pro danou úlohu nejvíce vypovídající. Na základě výsledků teoretické a experimentální činnosti je snahou upravit již existující nebo představit nový přístup, který by zpřesňoval predikci reálného průhybu nosníku vyztuženého FRP výztuží. Jako referenční prvek je zvolen prostě uložený nosník zatížený tříbodovým ohybem. Je provedena jak analytická studie prvku, tak nelineární analýza pomocí softwaru ATENA. Výsledky jsou porovnány s reálným experimentem. This diploma thesis focuses on deflection of reinforced concrete structures with FRP rebar. The thesis presents and compares various approaches on deflection of reinforced concrete structures with steel and FRP rebar based on national and international standards and existing research. The aim of the thesis is to point out differences among the various approaches and present the most suitable one for the particular case. Based on theoretical and experimental results, the goal is to modify one of the existing approaches or present a new method which would correspond with real deflection behaviour of FRP reinforced concrete beam. Simply supported beam with three-point bending was selected as a reference element. Analytical study and numerical analyses by ATENA software are performed. Results of analytical and numerical study are compared to experimental results. Keywords: mezní stav použitelnosti; průhyb konstrukce; prostý nosník; tříbodový ohyb; ocelová výztuž; kompozitní výztuž; FRP (fiber reinforced polymer – vlákny vyztužené polymery); analytická studie; nelineární analýza; experimentální zkouška; parametrická studie; service limit state; deflection; simply supported beam; three-point bending; steel reinforcement; composite reinforcement; FRP (fiber reinforced polymer); analytical study; numerical analysis; experimental tests; parametric study Available in a digital repository NRGL
Návrh betonových prvků s FRP výztuží

Tato diplomová práce se zabývá výpočtem průhybu betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. Práce představuje a následně srovnává několik přístupů u nás platných i zahraničních norem a aktuálních ...

Mrkvová, Kateřina; Lagiň, Juraj; Kostiha, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mateřská škola
Hess, Samuel; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
2023 - Czech
Diplomová práca rieši návrh environmentálne vyspelej budovy v meste Třebíč. Objekt je jednopodlažný s plochou strechou vyspádovanou na jednu stranu. Vedľa budovy sa nachádza 18 parkovacích miest z toho 3 na elektrické dobíjanie aut. Stred budovy tvorí technické vybavenie a zázemie pre zamestnancov, zvyšok budovy tvoria hygienické priestory pre deti, šatne a denné miestnosti. Objekt je založený na základovej doske, ktorá leží na granuláte z penového skla. Obvodové murivo je z keramickej tehly zateplej pomocou systému ETICS. Vnútorné nosné a nenosné murivo je tvorené z keramických nepálených tehál, ktoré je omietnuté hlinenou omietkou. Strop a zároveň strechu tvoria prefabrikované stropné panely spiroll, ktoré sú vyspádované na jednu stranu. Objekt je vykurovaný tepelným čerpadlom zem/voda, ktoré zohrieva vodu na podlahové vykurovanie, VZT jednotku a teplú vodu. V celej budove je rozmiestnené inteligentné LED osvetlenie. Na streche sa nachádzajú fotovoltaické panely, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Dažďová voda je využívaná na splachovanie a zalievanie pozemku. Ďalej som sa vo svojej diplomovej práci zaoberal možnosťami využitia dažďovej vody v strešných vtokoch na výrobu elektriny. Počítam tam s rôznymi možnosťami a spôsobmi, ako čo najefektívnejšie využiť dažďovú vodu na výrobu elektrickej energie. Výroba energie je pomocou Peltonovej turbínky, ktorú poháňaná sila vodného prúdu. The master's thesis deals with the design of an NZEB kindergarten in Třebíč. The building is single-storey with a flat roof. Next to the building there are 15 parking spaces, 3 of them are for electric car charging. The centre of the building consists of staff facilities and spaces for building services, the rest of the building includes sanitary facilities for children, changing rooms and classrooms. The building is based on a foundation slab that rests on a layer of foam glass granulate. The external masonry is made of ceramic blocks insulated with EPS ETICS. The internal load-bearing and partition masonry is made of unfired clay blocks, which are plastered with clay plaster. The roof structure is made of prefabricated pre-stressed concrete panels, which are sloped outwards. The building is heated by a ground to water heat pump, which will heat the water for underfloor heating, the HVAC unit and hot water distribution. Intelligent LED lighting is installed throughout the building. There are photovoltaic panels on the roof to generate electricity. Rainwater is used for flushing and watering the garden. Furthermore, in my master’s thesis I addressed the possibilities of using rainwater in roof drains to generate electricity. There, I calculate different possibilities and ways to use rainwater as efficiently as possible to generate electricity. A Pelton turbine is used to generate power, which is driven by the force of the water current. Keywords: Materská škola; novostavba; jednoplášťová plochá strecha; murovaná konštrukcia; nepálené hlinené murivo; fotovoltaický panel; vodná elektráreň; TZB systém; zateplenie ETICS; inteligentný objekt; bezbariérový objekt; nízka produkcia CO2.; Kindergarten; new building; single-skin flat roof; brick construction; unfired clay masonry; photovoltaic panel; hydropower plant; HVAC system; ETICS insulation; intelligent building; barrier-free building; low CO2 production. Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola

Diplomová práca rieši návrh environmentálne vyspelej budovy v meste Třebíč. Objekt je jednopodlažný s plochou strechou vyspádovanou na jednu stranu. Vedľa budovy sa nachádza 18 parkovacích miest z ...

Hess, Samuel; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh vytápění administrativní budovy
Kovaľová, Silvia; Plášek, Josef; Horká, Lucie
2023 - Czech
Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh vykurovacieho systému administratívnej budovy a vytvorenie simulácie pre tento objekt. Teoretická časť popisuje simulačné programy zaoberajúce sa energetickou náročnosťou a sledovaním vnútorných parametrov prostredia. Výpočtová časť rieši návrh vykurovacieho systému v dvoch variantoch návrhu zdroja tepla – tepelné čerpadlo a plynový kondenzačný kotol. V poslednej simulačnej časti je vytvorený model administratívnej budovy v programe WUFI Plus a sú popísané simulácie pri rôznych vstupných okrajových podmienkach. The diploma thesis aims to design a heating system in an administrative building and also to create a simulation for this building. The theoretical part describes simulation programs dealing with energy demand and monitoring the internal parameters of the inner climate. The calculation part solves the heating system's design in two heat source variants – a heat pump and a gas condensing boiler. In the last part, there is a model of the building created in WUFI Plus and the simulations are described under different input condition boundaries. Keywords: Vykurovanie; simulácia; WUFI; tepelné čerpadlo; plynový kondenzačný kotol; vnútorné prostredie; energia.; Heating; simulation; WUFI; heat pump; gas condensing boiler; inner climate; energy. Available in a digital repository NRGL
Návrh vytápění administrativní budovy

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh vykurovacieho systému administratívnej budovy a vytvorenie simulácie pre tento objekt. Teoretická časť popisuje simulačné programy zaoberajúce sa energetickou ...

Kovaľová, Silvia; Plášek, Josef; Horká, Lucie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii
Mitrega, Stanislav; Jobánek, Stanislav; Šulc, Jan
2023 - Czech
Cílem diplomové práce bylo vypracování projektu malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření pomocí fotogrammetrie dronem a prohlídka zájmové lokality. V práci jsou uvedeny podklady dodané firmou Stream s.r.o. a popsán postup zaměření pomocí dronu. V další části je popsán nový návrh všech stavebních objektů a provozních souborů a jsou uvedeny výsledky ekonomické analýzy. Následuje výpočtová část příloh, ve které je popsán postup návrhu jednotlivých objektů včetně výpočtů a požadovaných výstupů. V samotném závěru práce je přiložena fotodokumentace zájmového území, která byla pořízena při prohlídce zájmové oblasti projektu. Na základě ekonomické analýzy byl projekt vyhodnocen jako výhodná investiční příležitost. The main objective of the thesis is to develop a project for a small hydroelectric power plant on the Askistskali River in Georgia. The thesis includes a geodetic survey using drone photogrammetry and a visit of the site of interest. The thesis presents the documents supplied by Stream Ltd. and describes the procedure of geodetic surveying using a drone. In the next part, the new design of all the structures is described and the results of the economic analysis are presented. It is followed by the calculations part, which describe the design procedure for each structure. At the very end of the thesis, a photographic documentation of the area of interest is attached. Based on the economic analysis, the project was assessed as a profitable investment opportunity. Keywords: MVE; Malá vodní elektrárna; Gruzie; Askistskali; Peltonova turbína; fotogrammetrie; dron; SHPP; small hydro power plant; Georgia; Askistskali; Pelton turbine; photogrammetry; drone Available in a digital repository NRGL
Návrh malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektu malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření pomocí fotogrammetrie dronem a prohlídka zájmové ...

Mitrega, Stanislav; Jobánek, Stanislav; Šulc, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd
Hanáčková, Monika; Vaščáková, Alena; Wierzbická, Helena
2023 - Czech
Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na návrh veterinární ordinace, druhá část je zaměřena na technický návrh a třetí část je zaměřena na kořenové čistírny a mokřady, jejich srovnání a hodnocení. Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení objektu veterinární ordinace s téměř nulovou spotřebou energie. Stavba se bude nacházet v obci Hřivínův Újezd. Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený. Má členěný půdorys ve tvaru L. Budova je rozdělena do dvou zón. Zóna 1 je pro nezávislý provoz hospic I-III. a zóna 2 je pro všechny ostatní místnosti (recepce, ordinace, místnost pro personál atd.). Každá zóna bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku. Stavba bude navržena tak, aby využívala co nejvíce užitkové vody ve formě dešťové a odpadní vody. Základová konstrukce bude z monolitických betonových pásů. Obvodové stěny objektu jsou navrženy z keramických tvárnic v kombinaci s certifikovaným zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny. Stopní konstrukce objektu bude monolitická železobetonová deska. Objekt má v jedné části plochou mokřadní střechu a v druhé šikmou pultovou střechu. This Master project consists of three parts. The first part focuses on the design of the veterinary surgery, the second part concentrates on a technical design and the third part focuses on the root cleaning plants and wetlands, its comparison and evaluation. The diploma thesis develops project documentation for building permit of the veterinary surgery building with nearly zero energy consumption. The building will be located in the village of Hřivínův Újezd. The building is designed as a one storey buiding with no basement. It has segmented L-shaped floor plan. The building is divided into two zones. Zone 1 is for the independent operation of Hospit I-III and zone 2 is for everything else (reception, surgery office, staff room..). Each zone will have its own air conditioning unit. The building will be designed to use as much nonpotable water as possible in the form of rainwater and wastewather. The foundation structure will be made of cast-in-place concrete strips. The envelope walls of the building are designed from ceramic blocks in combination with a certified mineral wool ETICS. The roof structure of the building will be cast-in-place reinforced concrete slab. The building has a flat wetland roof in one part, and monopitched roof on the second part. Keywords: Veterinární ordinace; novostavba; mokřadní střecha; tepelné čerpadlo; fotovoltaický systém; využívání odpadních vod; Veterinary surgery; new building; wetland roof; heat pump; photovoltaic system; use of wastewater Available in a digital repository NRGL
Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd

Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na návrh veterinární ordinace, druhá část je zaměřena na technický návrh a třetí část je zaměřena na kořenové čistírny a mokřady, jejich ...

Hanáčková, Monika; Vaščáková, Alena; Wierzbická, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Poruchy násypových těles železničního spodku spojené s jejich postupným rozšiřováním
Buzgóová, Ivana; Grepl, Jan; Štefaňák, Jan
2023 - Czech
Prvá kapitola diplomovej práce popisuje špecifiká výstavby násypových telies v minulosti, ktoré tvoria základ pre lepšie porozumenie ďalších kapitol. Následne je opísaný vývoj šírkových pomerov železničnej pláne od obdobia prvých železníc (počiatky 19. storočia) až po súčasnosť. Kvôli predpokladu vzniku porúch železničných násypov vplyvom historického vývoja opisuje samostatná kapitola rozličné lokality v rámci Českej republiky, kde došlo k svahovým deformáciám násypových telies. Popis obsahuje okrem samotných porúch aj prevedené sanácie daných úsekov. Samostatná kapitola pojednáva o metódach sanácií násypových telies podľa platného predpisu SŽ S4. V praktickej časti diplomovej práce bolo navrhnuté konkrétne sanačné opatrenie nevyhovujúceho násypového telesa v obci Česká Kamenice (okres Děčín). V rámci tejto časti bola prevedená numerická simulácia v programe Plaxis 2D. Práca popisuje vstupné údaje modelu ako aj získané výsledky. First chapter of this master's thesis describes specific features of railway embankments in the past and it creates basics for appropriate understanding of following parts. Next, historical development of dimensions of railway platform is introduced. Historical development of dimensions is expected to be a possible reason in field of defects of embankments. Separate chapter refers to various locations in Czech republic where defects of railway embankments can be detected. Description contains not only defects of embankments but also ways of rehabilitation that were performed. Subsequently, the methods of rehabilitation of railway embankments are stated in regard to SŽ S4. In second part of the master's thesis, rehabilitation arrangement of particular railway embankment is designed. It is situated in Česká Kamenice in Děčín region. A numerical simulation of embankment is carried out in Plaxis 2D. The description of model and acquired results are given. Keywords: Historický vývoj železničného spodku; poruchy násypových telies; sanácie násypových telies; Plaxis 2D; numerické modelovanie; Historical development of subgrade; defects of railway embankments; rehabilitation of railway embankments; Plaxis 2D; numerical modelling Available in a digital repository NRGL
Poruchy násypových těles železničního spodku spojené s jejich postupným rozšiřováním

Prvá kapitola diplomovej práce popisuje špecifiká výstavby násypových telies v minulosti, ktoré tvoria základ pre lepšie porozumenie ďalších kapitol. Následne je opísaný vývoj šírkových pomerov ...

Buzgóová, Ivana; Grepl, Jan; Štefaňák, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh pohyblivé jezové konstrukce
Křenek, Tomáš; Hadaš, Zdeněk; Julínek, Tomáš
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem nové jezové konstrukce ve Valašském Meziříčí na řece Rožnovské Bečvě v říčním kilometru 3,025. V první části práce je vypracována rešerše uvažovaných jezových konstrukcí a výpočetních vztahů použitých v praktické části. Práce se v druhé části nejprve zabývá lokalizaci a popisem zájmového území a následně pokračuje návrhem a výběrem situačního řešení nové jezové konstrukce. K vybraným variantám byly provedeny hydrotechnické výpočty, které taktéž obsahují dílčí výpočet stability navržené konstrukce. V závěru práce se nachází technický popis navržených objektů a zhodnocení stanovených cílů práce. The diploma thesis deals with the design of a new weir structure in Valašské Meziříčí on the Rožnovská Bečva river at chainage km 3,025. In the first part of thesis, a overview of the considered weir constructions and calculation equations to be used in the practical part are summarized. In the second part, the work firstly deals with the localization and description of the object of interest and then continues with the conceptual proposal of several variants of the weir structure and then with selection of most suitable solution of the new structure. For the selected variants, hydrotechnical calculations were done, which also include a partial calculation of the stability of the proposed structure. At the end of the work there is a technical description of the aims proposed objects and an evaluation of the set goals of the work. Keywords: Jez; pohyblivá hradící konstrukce; segmentový uzávěr; klapkový uzávěr; rybí přechod; řeka Rožnovská Bečva; Weir; gated weir; segment sluice; flap gate; fish pass; the Rožnovská Bečva river Available in a digital repository NRGL
Návrh pohyblivé jezové konstrukce

Diplomová práce se zabývá návrhem nové jezové konstrukce ve Valašském Meziříčí na řece Rožnovské Bečvě v říčním kilometru 3,025. V první části práce je vypracována rešerše uvažovaných jezových ...

Křenek, Tomáš; Hadaš, Zdeněk; Julínek, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Sportovní centrum
Šefferová, Diana; Skřek, Daniel; Beneš, Petr
2023 - Czech
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby zadanej budovy Športovéhoo centra, ktoré sa nachádza na parcele č. 845/10 v meste Brno, v katastrálnom území Brno-Ponava. Objekt je čiastočne podpivničený, má tri nadzemné podlažia a z hľadiska stavebnej fyziky je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou energie. V suteréne sa nachádza garáž pre návštevníkov a zamestnancov centra. V nadzemných podlažiach sú navrhnuté cvičebné miestnosti, technické a hygienické zázemie pre návštevníkov aj zamestnancov, kancelária, zasadacia miestnosť a v treťom podlaží sa nachádza menšie wellness centrum. Zvislé konštrukcie objektu sú navrhnuté z monolitického železobetónového skeletu s výplňou z keramických tvaroviek a v suteréne z monolitických vodeodolných stien. Vodorovné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými doskami. Základová konštrukcia je navrhnutá ako základová monolitická doska plniaca funkciu bielej vane. Strecha objektu je riešená ako plochá, jednoplášťová pochôdzna v kombinácii s vegetačnou. Objekt je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. The aim of the diploa thesis is to prepare documentation for the construction of the assigned building of the Sports Center, which is located on plot no. 845/10 in the city of Brno, in the cadastral area of Bro-Ponava. The building is partially basemented, it has three floors above ground and in terms of building physics is designed as a building with almost zero energy consumption. In the basement, there is a garage for visitors and staff of the sports center. On the upper floors there are designed exercise rooms, technical and hygienic facilities for visitors and employees, an office, a meeting room and on the third floor there is a small wellness center. The vertical structures of the building are designed from a monolithic reinforced concrete skeleton with a filling of ceramic fittings and the basement is made of monolithic waterproof walls. Horizontal structures are made of cast-in-place reinforced slabs. The foundations are designed as a cast-in-place foundation slab serves waterproofing basement. The roof of the building is designed as a flat walkable roof in combination with warm flat green roof. The building is insulated with contact thermal insulation system. Keywords: sportovní centrum; vegetační střecha; pochozí střecha; podzemní garáž; železobetonový strop; wellness; budova s téměř nulovou spotřebou energie; sports center; green roof; walkable roof; underground garage; reinforced concrete floor; wellness; almost zero energy building Available in a digital repository NRGL
Sportovní centrum

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby zadanej budovy Športovéhoo centra, ktoré sa nachádza na parcele č. 845/10 v meste Brno, v katastrálnom území Brno-Ponava. ...

Šefferová, Diana; Skřek, Daniel; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases