Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 545489
Published from to

Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny
Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
2023 - Czech
An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific surface area up to 1062 m2 /g was introduced and optimized. Substituted 1,3-diethynylbenzenes served as monomers simultaneously providing functionalization and hyper-cross-linking of the networks. The homopolymerization was compatible with the heteroatom groups of the monomers and allowed to prepare polyacetylene networks with the wide spectrum of univalent functional groups: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH and -CH=O decorating the aromatic segments of the networks in a high extent (7.87 mmol/g). A novel two-step synthesis of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes was introduced combining chain-growth coordination polymerization of acetylenic monomers and covalent templating using acetal and Schiff base protecting groups. By postpolymerization hydrolytic removal of the protecting segments from the primary networks, the networks with a high content (up to 9.61 mmol/g) of univalent functional groups -CH2OH, -CH=O and -NH2 were prepared. These groups were placed either on the cross-linking or linear (aromatic and aliphatic) network segments, even in the vicinity of the main... Byla popsána a optimalizována atomově úsporná jednokroková řetězová koordinační homopolymerizace poskytující ve vysokých výtěžcích funkcionalizované hypersesíťované polyacetyleny s permanentní mikro/mesoporézní texturou a specifickým povrchem až 1062 m2 /g. Jako monomery této homopolymerizace sloužily substituované 1,3-diethynylbenzeny, které zajišťovaly současně jak funkcionalizaci tak hypersesíťování vznikajících produktů. Homopolymerizace byla kompatibilní s heteroatomickými skupinami monomerů a dovolila přípravu polyacetylenových sítí se širokým spektrem univalentních funkčních skupin: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH a -CH=O navázaných ve vysokém rozsahu (7,87 mmol/g) na aromatické segmenty sítí. Byla zavedena nová dvoukroková metoda přípravy mikro/mesoporézních funkcionalizovaných hypersesíťovaných polyacetylenů kombinující řetězovou koordinační polymerizaci acetylenických monomerů a kovalentní templátování chránícími skupinami typu acetalů a Schiffových bazí. Postpolymerizačním hydrolytickým odstraněním chránících segmentů z primárních sítí byly vytvořeny sítě s vysokým obsahem (až 9,61 mmol/g) univalentních funkčních skupin -CH2OH, -CH=O a -NH2. Tyto skupiny bylo možné umístit na síťující nebo na lineární (aromatické i alifatické) jednotky sítí, a to i do těsné blízkosti hlavních... Keywords: Porézní organické polymery; hustě sesíťované; polymerní sítě; polyacetyleny; řetězová polymerizace; funkcionalizace; heteroatomické funkční skupiny; Schiffovy báze; acetaly; chemie chránících skupin; postpolymerizační modifikace; specifický povrch; mikroporézní; mesoporézní; modifikace textury; kovalentní temlátování; chemisorpce; adsorpce CO2; dynamická sorpce vodní páry; Porous organic polymers; hyper-cross-linked; polymer networks; polyacetylenes; chain growth polymerization; functionalization; heteroatom functional groups; Schiff bases; acetals; protecting group chemistry; postpolymerization modification; specific surface area; microporous; mesoporous; textural modification; covalent templating; chemisorption; CO2 adsorption; dynamic water vapour sorption Available in a digital repository NRGL
Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny

An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific ...

Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
Univerzita Karlova, 2023

Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev
Valenta, Pavel; Seknička, Pavel; Dupáková, Lenka
2023 - Czech
This thesis focuses on the legal and economic aspects of the supervision of the credit union sector in the Czech Republic by the Czech National Bank (CNB). The central point of interest is the case study of the credit union WPB Capital, which in 2014 had its operating licence revoked for illegal operations, namely the acquisition of prohibited securities and the provision of financial assistance to acquire additional member deposits, contrary to the CNB's interpretation. The work is based on the author's involvement in the case and uses authentic documents from the administrative proceedings and judicial review, as well as other relevant materials. The first part is devoted to the theoretical background of the financial market and credit unions. This is followed by an analysis of CNB supervision and a historical overview of the development of credit unions in the Czech Republic. The legal framework and instruments are then discussed in the context of the WPB Capital case study. The aim of the paper is to assess the compliance of the activities of the examined entity with the law and European legislation and to evaluate the justification of the CNB's action. The thesis emphasises theoretical analysis and practical applications, including comparison with other credit unions and current case law.... Tato diplomová práce se věnuje právním a ekonomickým aspektům dohledu nad sektorem družstevních záložen v České republice, jenž je prováděn Českou národní bankou (ČNB). Ústředním bodem zájmu je případová studie spořitelního družstva WPB Capital, kterému bylo v roce 2014 odebráno povolení k činnosti kvůli nedovoleným operacím, konkrétně nabývání zakázaných cenných papírů a poskytování finanční asistence za účelem nabytí dalších členských vkladů, což bylo v rozporu s výkladem ČNB. Práce je založena na autorově účasti v dané kauze a využívá autentické dokumenty ze správního řízení a soudního přezkumu, jakož i další relevantní materiály. První část je věnována teoretickým základům v oblasti finančního trhu a družstevních záložen. Následuje analýza dohledu ČNB a historický přehled vývoje družstevních záložen v České republice. Dále jsou rozebrány právní rámec a instrumenty v kontextu případové studie WPB Capital. Cílem práce je posoudit soulad činnosti zkoumaného subjektu se zákony a evropskou legislativou a zhodnotit oprávněnost postupu ČNB. Diplomová práce klade důraz na teoretické analýzy i praktické aplikace, včetně srovnání s dalšími družstevními záložnami a aktuální judikaturou. Na základě této studie je následně pokus o odpovědi na výzkumné otázky, hodnotící soulad s právními normami a vliv na... Keywords: Česká národní banka; Spořitelní a úvěrní družstva; WPB Capital; Finanční asistence; Limity angažovanosti; Czech National Bank; Credit unions; WPB Capital; Financial assistance; Exposure limits Available in a digital repository NRGL
Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev

This thesis focuses on the legal and economic aspects of the supervision of the credit union sector in the Czech Republic by the Czech National Bank (CNB). The central point of interest is the case ...

Valenta, Pavel; Seknička, Pavel; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?
Chalupník, Alexej; Čihák, Jakub; Dupáková, Lenka
2023 - Czech
1 Illegal drugs in the Czech Republic: regulation or prohibition? Abstract As part of the noble effort to eliminate drugs as a global phenomenon that has accompanied mankind almost since time immemorial, prohibition is clearly the most dominant policy applied worldwide. However, given that rigidly restrictive legislation does not lead to the desired results, which are, in particular, the reduction of drug trafficking and the reduction of global consumption, this simple reasoning would lead one to conclude that it is a failed approach. However, success can be perceived in very relative terms and must always be compared with an alternative, and it is only when they are compared that a true evaluative statement of success can be made. Prohibition fails, but is there a better alternative? Drug prohibition and its enforcement imposes significant costs on society as a whole, while it itself completely eliminates some potential sources of public revenue that could offset these and other costs. The aim of this thesis was to provide guidance as to whether, in the context of the Czech Republic, it might be more appropriate to legalise some selected illicit drugs in the context of the high costs of prohibition, specifically focusing on cannabis, ecstasy, LSD, methamphetamine, cocaine and heroin. Using publicly... 1 Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat? Abstrakt V rámci ušlechtilé snahy eliminovat drogy coby globální fenomén, který lidstvo provázel takřka odnepaměti, je prohibice jednoznačně celosvětově nejdominantněji uplatňovanou politikou. S ohledem na to, že rigidně restriktivní právní úpravy ovšem nevedou ke kýženým výsledkům, jimiž jsou zejména omezení obchodu s drogami a zmenšení celosvětové spotřeby, by bylo možné na základě této jednoduché úvahy konstatovat, že se jedná o přístup neúspěšný. Úspěšnost ovšem může být vnímána velmi relativně a je třeba ji vždy konfrontovat s alternativou, přičemž až při jejich srovnání je možné se pokusit o skutečný hodnotící výrok o úspěšnosti. Prohibice selhává, je zde ovšem vůbec výhodnější alternativa? Prohibice drog a její udržování generuje významné celospolečenské náklady, přičemž sama zcela eliminuje některé potenciální zdroje příjmů veřejných rozpočtů, které by tyto i jiné náklady mohly kompenzovat. Tato diplomová práce si dala za cíl poskytnout určité vodítko, zdali by v kontextu České republiky nebylo vhodnější v souvislosti s vysokými náklady na prohibici některé vybrané nelegální drogy legalizovat, přičemž konkrétně se práce zabývala konopím, extází, LSD, metamfetaminem, kokainem a heroinem. Práce na základě veřejně dostupných dat analyzuje a... Keywords: nelegální drogy; legalizace; regulace; prohibice; náklady; illegal drugs; legalization; regulation; prohibition; costs Available in a digital repository NRGL
Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?

1 Illegal drugs in the Czech Republic: regulation or prohibition? Abstract As part of the noble effort to eliminate drugs as a global phenomenon that has accompanied mankind almost since time ...

Chalupník, Alexej; Čihák, Jakub; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ
Cibulková, Andrea
2023 - Czech
The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of the issues of this spectrum neurodevelopmental disorder, the possibilities of pupil support and effective strategies of motivation for schoolwork is a prerequisite for the school success of a pupil with ADHD. The aim of the research was to specify the level of knowledge of teachers about the problem of ADHD and to shed light on what strategies they choose in the context of motivation for school work among this group of pupils. A mixed research design provided scope for a combination of research methods. The KADDS scale was used to identify teachers' knowledge and misconceptions about ADHD. The analysis of the research data yielded information about the average level of knowledge and helped to specify specific topics for in-service teacher education. As part of the implementation of focus groups with a lower secondary school teachers who have experience in teaching pupils with ADHD, we found that for motivation to work at school they choose mainly educational procedures and interventions recommended by school counseling facilities, which mainly consist in adjusting the organization of teaching and... Rigorózní práce přináší pohled na vzdělávání žáků s ADHD na běžné základní škole. Vzdělávání této skupiny žáků je pro učitele výzvou. Dobrá úroveň znalostí problematiky této neurovývojové poruchy, možností podpory žáka a efektivních strategií motivace ke školní práci je předpokladem školní úspěšnosti žáka s ADHD. Cílem výzkumu bylo specifikovat úroveň znalostí učitelů o problematice ADHD a osvětlit jaké strategie v kontextu motivace ke školní práci volí u této skupiny žáků. Smíšený výzkumný design poskytl prostor pro kombinaci výzkumných metod. K identifikaci znalostí a miskoncepcí o ADHD u učitelů byla využita škála KADDS. Analýza výzkumných dat přinesla informace o průměrné úrovni znalostí a pomohla specifikovat konkrétní témata dalšího vzdělávání učitelů. V rámci realizace ohniskových skupin s učiteli druhého stupně základních škol, kteří mají zkušenost s výukou žáků s ADHD, jsme zjistili, že pro motivaci ke školní práci volí především edukační postupy a intervence, které doporučí školská poradenská zařízení, spočívající zejména v úpravě organizace výuky a obsahu učiva. K identifikaci školní výkonové motivace žáků byl použit standardizovaný dotazník MV-12, který zjišťuje potřebu úspěšného výkonu a potřebu vyhnutí se neúspěchu. Z výsledků je patrné, že výkonové tendence žáků s ADHD se nijak... Keywords: edukace žáka s ADHD; znalosti a miskoncepce učitelů o ADHD; intervence a strategie k motivaci žáka; školní výkonová motivace; druhý stupeň základní školy; education of a pupil with ADHD; teachers' knowledge and misconceptions about ADHD; interventions and strategies to motivate the learner; school performance motivation; a lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ

The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of ...

Cibulková, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech
Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
2023 - Czech
The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the European Convention on Human Rights. It describes the conceptual development of both phenomena and their regulation in international law, including both hard law, i.e. binding international law, and soft law, at both the universal and regional levels. Regarding hate speech, it highlights the crucial role of international freedom of expression protection and the different standards and requirements imposed on states based on the severity of the speech. It extensively analyzes the case law of the European Court of Human Rights in relation to both areas, introducing the category of verbal hate crime, which lies between hate crime and hate speech. It describes the parameters and limits of victim protection in relation to both types of behaviors and outlines possible future directions for the development of the Court's case law in the context of binding instruments at the universal level and the dynamic development of international soft law. In the area of hate crime, it focuses on the reflection of the need for a comprehensive response to the phenomenon, going beyond the procedural obligation of effective... Disertační práce se zabývá problematikou předsudečných trestných činů (hate crime) a předsudečných výroků (hate speech) v mezinárodním právu a konkrétně ochranou obětí jednání spadajících do obou kategorií v rámci mechanismu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Popisuje koncepční vývoj obou fenoménů a jejich úpravu v mezinárodním právu, a to jak v hard law, tj. závazném mezinárodním právu, i soft law, jak v univerzální, tak regionální rovině. U zkoumané oblasti hate speech poukazuje na klíčovou roli mezinárodní ochrany svobody projevu a rozdílné standardy a požadavky na státy odstupňované dle závažnosti projevu. Ve vztahu k oběma oblastem podrobně analyzuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, přičemž zavádí kategorii verbální hate crime stojící na pomezí hate crime a hate speech. Popisuje parametry a limity ochrany obětí ve vztahu k jednotlivým typům jednání a nastiňuje, jaké je další možné směřování vývoje judikatury Soudu na pozadí závazných nástrojů univerzální úrovně a dynamického vývoje mezinárodního soft law. V oblasti hate crime se zaměřuje na reflexi potřeby celistvé odpovědi na daný fenomén, neomezující se na procesní závazek účinného vyšetření předsudečného motivu v úzkém smyslu dané koncepce, a sahající např. do závazku na adekvátní právní úpravu nebo přijetí preventivních... Keywords: Trestné činy z nenávisti; trestné činy motivované předsudky; projevy nenávisti; podněcování; oběti; Evropská úmluva o ochraně lidských práv; Evropský soud pro lidská práva; Hate Crimes; crimes committed motivated by bias; hate speech; incitement; victims; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights Available in a digital repository NRGL
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech

The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the ...

Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

Vliv vybraných léků na kostní metabolismus
Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
2023 - Czech
With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. Fractures due to osteoporosis are the major cause of morbidity and mortality in the elderly (Compston et al., 2019). A large body of evidence suggests an association between AEDs and bone abnormalities. The prevalence of osteoporosis and osteopenia in long-term treated epileptics is high. More than 50% of patients with epilepsy have low bone mineral density (BMD) (Ko et al., 2020). The aim of the dissertation was to evaluate the effect of orchidectomy and the effect of selected new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) on bone metabolism in young Wistar rats. The negative effect on bone tissue after rat orchidectomy was confirmed after 12 weeks. Orchidectomy led to a statistically significant reduction in BMD and had a negative effect on the biomechanical properties of bones. Our results confirm that young rats after orchidectomy can be considered a suitable animal model for the study of osteopenia. After 12 weeks of administration of new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam), there was no statistically significant effect on BMD in... Souhrn Vzhledem ke stárnutí populace a prodlužující se délce života představuje osteoporóza závažný celosvětový zdravotní problém. V současné době se odhaduje, že osteoporózou trpí více než 200 milionů lidí. Zlomeniny v důsledku osteoporózy jsou hlavní příčinou morbidity a mortality starších lidí (Compston et al., 2019). Řada důkazů naznačuje souvislost mezi antiepileptiky a kostními abnormalitami. Prevalence osteoporózy a osteopenie u dlouhodobě léčených epileptiků je vysoká. Více než 50 % pacientů s epilepsií má nízkou hodnotu kostní minerální denzity (BMD) (Ko et al., 2020). Cílem této disertační práce bylo posouzení vlivu orchidektomie a vybraných nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) na kostní metabolismus u mladých potkanů kmene Wistar. Byl potvrzen negativní vliv provedené orchidektomie potkanů na kostní tkáň po 12 týdnech. Orchidektomie vedla k statisticky významnému snížení BMD a měla negativní vliv na mechanickou odolnost kostí. Naše výsledky potvrzují, že mladý potkan po provedené orchidektomii může být považován za vhodný zvířecí model pro studium osteopenie. Po 12 týdnech podávání nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) nebyl potvrzen statisticky významný vliv na BMD u orchidektomovaných potkanů ani u gonadálně intaktních... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných léků na kostní metabolismus

With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. ...

Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Gender a právo
Jará, Nikola; Agha, Petr; Kosek, Jan
2023 - Czech
Gender equality, which encompasses the equal treatment of women and men, is a contemporary issue that concerns us all. Unfortunately, it does not receive adequate attention in the legal framework of the Czech Republic. The legal regulations governing equality and equal opportunities remain insufficient, and the Czech Republic lags behind other European countries in this regard. There is a notable lack of interest and concrete efforts to address gender inequality within Czech society. In theory, women, like men, are granted civil and political rights under the law, including the right to equal pay for equal work. However, in practice, significant disparities persist, especially in the labor market and decision-making processes. One way to promote equality in society is through affirmative action. This thesis delves into the theoretical concepts related to gender equality, discrimination, and affirmative action. It also conducts an analysis of existing equality legislation and the state's gender policies. Additionally, the thesis examines key areas where women face disadvantages and discrimination. It takes into account the social factors contributing to persistent inequality, the influence of gender segregation and stereotypes, and the unequal position of women in public life. The objective of this... Gender a právo Abstrakt Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, je aktuálním tématem, které se týká nás všech, a přesto se mu v českém právním prostředí nevěnuje dostatečná pozornost. Právní úprava otázky rovnosti a rovných příležitostí je nadále nedostatečná a Česká republika v rámci evropského průměru za ostatními státy zaostává. Chybí zájem o tuto problematiku a skutečná snaha nerovnost žen ve společnosti řešit. V teoretické rovině mají ženy a muži zákonem garantovány stejná občanská a politická práva, včetně práva na stejnou odměnu za stejnou práci. V praxi je však výrazně patrný rozdíl, a to zejména na pracovním trhu a v oblasti rozhodování. Jednou z cest, jak docílit rovnosti ve společnosti jsou pozitivní opatření. Práce vysvětluje teoretické pojmy související s touto problematikou jako je rovnost, diskriminace a pozitivní opatření, analýzu právní úpravy rovnosti a genderové politiky státu a rozbor klíčových oblastí, v nichž jsou ženy v obtížném a nevýhodném postavení. Dále jsou v práci reflektovány společenské příčiny přetrvávající nerovnosti, vliv genderové segregace a genderových stereotypů a nerovného postavení žen ve veřejném životě. Cílem práce není pouze popsat vztah genderu a práva v České republice, ale zároveň uvést i možná řešení, která by vedla k dosažení faktické rovnosti mezi muži... Keywords: gender a právo; rovnost; pozitivní opatření; kvóty; gender and law; equality; affirmative action; quotas Available in a digital repository NRGL
Gender a právo

Gender equality, which encompasses the equal treatment of women and men, is a contemporary issue that concerns us all. Unfortunately, it does not receive adequate attention in the legal framework of ...

Jará, Nikola; Agha, Petr; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším věku)
Slánský, Jan; Perič, Tomáš
2023 - Czech
Title: The comparison of time utilization and skills of ice-hockey players during the competition on the small areas and on the whole skating ring (Pee-Wee). Goal: Based on time utilization find out frequency of skills during the game. What is the best combination ice surface with amount of youth hockey players during an ice-hockey game. Methodics: File for research: 32 video recordings from ice-hockey competition of Pee-Wee age children on skating rings of three different sizes. Three players with different level of abilities were chosen from every competition. The result of the evaluation is the total amount ice time during the game, time players spent carrying the puck and skills as shooting, passing. Statistic methods: A direct method of observing was used during the evaluation of individual players. To generalize the results an analysis of variance (ANOVA) was used. Conclusion: Research discoreved that the best variation for time utilization is L/N [long/ narrow] surface. According to results, the best combination to practice shooting and passing is the smallest variation, game on 1/3 of full sheet. Key words: ice hockey, youth age, time utilization, active ice time, skills, shooting, passing Název: Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším školním věku). Cíl: Na základě časové utilizace a počtu provedených dovedností porovnat a zjistit četnosti zkoumaných herních činností jednotlivce. Jaká je nejvhodnější kombinace velikosti hrací plochy s počtem zapojených hráčů při utkání v ledním hokeji žáků v mladším školním věku. Metodika postupu: Soubor pro výzkum: 32 videozáznamů z hokejových utkání žáků v mladším školním věku na hřištích o třech různých velikostech. Z každého utkání byli vybráni tři hráči různé výkonnosti. Výsledkem hodnocení je celkový čas strávený na ledové ploše při hře, aktivní čas strávený ve hře (doba držení kotouče) a počet provedených dovedností (střel, přihrávek). Statistické metody: Při hodnocení jednotlivých hráčů byla použita metoda přímého a opakovaného sledování a pro zobecnění výsledků byla použita analýza rozptylu ANOVA (analysis of variance). Závěr: Jako nejefektivnější kombinací z pohledu časové utilizace vyšla varianta L/N (long/ narrow). Pro četnost střel a přihrávek vyšla jako nejvhodnější varianta hra na 1/3 hrací plochy. Klíčová slova: lední hokej, mladší školní věk, aktivní čas strávený ve hře, herní činnosti jednotlivce, střelba, přihrávka Available in a digital repository NRGL
Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším věku)

Title: The comparison of time utilization and skills of ice-hockey players during the competition on the small areas and on the whole skating ring (Pee-Wee). Goal: Based on time utilization find out ...

Slánský, Jan; Perič, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.
Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
2023 - Czech
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title: Use of HPLC-HRMS for the study of tacrine group compounds potentially useful in the therapy of Alzhemier's disease. High-performance liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS) is an analytical technique very often used in the new drugs development. This technique is widely used, from the confirmation of the proposed structure and identification of present impurities, through the assessment of absorption, distribution, metabolism and excretion to the monitoring of poisoning and intoxications. In the theoretical part, the presented dissertation thesis is focused on the basic characteristics of Alzheimer's disease, its currently available treatment and new treatment strategies. In addition, attention is paid to areas closely related to the experimental part, namely: the study of pharmacokinetics, analytical tools for determining pharmacokinetic parameters, liquid chromatography, mass spectrometry and the specifics of the bioanalytical methods. The experimental work is in the commented form of... 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Martin Novák Konzultant: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s vysokorozlišující hmotnostní spektrometrií (HPLC-HRMS) je analytickou technikou, která je velmi často využívaná při vývoji nových léčiv. Široké uplatnění tato technika nalézá od potvrzení navrhované struktury a identifikace přítomných nečistot, přes hodnocení absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece až po monitorování otrav a intoxikací. Předkládaná disertační práce se v teoretické části zaměřuje na základní charakteristiku Alzheimerovy nemoci, její aktuálně dostupnou terapii a na nové strategie léčby. Dále je zde věnována pozornost i oblastem úzce spojeným s experimentální částí a to: studiu farmakokinetiky, analytickým nástrojům pro stanovení farmakokinetických parametrů, kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii a specifikům bioanalytických metod. Experimentální práce je komentářem ke čtyřem publikovaným pracím zabývajících se tematikou vývoje a preklinického hodnocení látek ze... Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. ...

Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech
Laubrová, Veronika; Dědic, Roman
2023 - Czech
The diploma thesis examined the photochemical properties of verteporphin in liposomes. Absorption and fluorescence spectroscopy and time-resolved detection of singlet oxygen generated by verteporphin were used. The kinetics of singlet oxygen emission were studied under conditions of varying concentrations of dissolved oxygen, the presence of heavy water, and a specific quencher - sodium azide. It was found that verteporphin in liposomes is present in two distinct groups. It was also found that verteporphin in liposomes undergoes a photochemical change, and the formation of a photoproduct was observed in absorption and fluorescence spectra. The formation of the photoproduct is reflected in the times of increase and decrease of the kinetics of singlet oxygen luminescence. It has been demonstrated that the photoproduct is formed in the presence of oxygen in the ground state by an electron transfer mechanism from the triplet state of verteporphin and the formation and subsequent reaction of a superoxide radical. V diplomové práci byly zkoumány fotochemické vlastnosti verteporfinu v liposomech. Bylo využito absorpční a fluorescenční spektroskopie a časově rozlišené detekce singletního kyslíku generovaného verteporfinem. Kinetiky emise singletního kyslíku byly zkoumány v podmínkách různé koncentrace rozpuštěného kyslíku, přítomnosti těžké vody a specifického zhášeče azidu sodného. Bylo zjištěno, že v liposomech se verteporfin nachází ve dvou odlišných skupinách. Dále bylo zjištěno, že verteporfin v liposomech prochází fotochemickou změnou, tvorba fotoproduktu byla pozorována v absorpčních i fluorescenčních spektrech. Tvorba fotoproduktu se odráží i v dobách nárůstu a poklesu kinetik luminiscence singletního kyslíku. Bylo prokázáno, že fotoprodukt vzniká za přítomnosti kyslíku v základním stavu mechanismem přenosu elektronu z tripletu verteporfinu a tvorbou a následnou reakcí superoxidového radikálu. Keywords: verteporfin|singletní kyslík|fotodynamická terapie|fotosensibilizace|fosforescence; verteporfin|singlet oxygen|photodynamic therapy|photosensitization|phosphorescence Available in a digital repository NRGL
Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech

The diploma thesis examined the photochemical properties of verteporphin in liposomes. Absorption and fluorescence spectroscopy and time-resolved detection of singlet oxygen generated by verteporphin ...

Laubrová, Veronika; Dědic, Roman
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases