Počet nalezených dokumentů: 538877
Publikováno od do

Zlatý řez
PĚČKOVÁ, Veronika; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - český
Lidé již v dávných dobách pozorovali krásy přírody a zjistili, že u některých přírodnin podléhá tato krása matematickým zákonitostem. Objevili tak zlaté číslo. Toto číslo jedinečným způsobem spojuje malé části ve vetší celky a přitom každá část si zachovává svou individualitu a krásu. Bakalářská práce obsahuje edukační program, který toto číslo přibližuje dětem ze základní školy. In ancient times, people watched the beauty of nature and found some of them of nature is subject to mathematical laws. Discovered so gold number. This number uniquely connects small parts to larger ones whilst all parts retain their individuality and beauty. The bachelor thesis contains an educational program that brings this number to primary school children. Klíčová slova: Zlatý řez; zlaté číslo; Fibonacciho posloupnost; fylotaxe; architektura; Květná zahrada; spirála; zlatý obdélník; pětiúhelník Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zlatý řez

Lidé již v dávných dobách pozorovali krásy přírody a zjistili, že u některých přírodnin podléhá tato krása matematickým zákonitostem. Objevili tak zlaté číslo. Toto číslo jedinečným způsobem spojuje ...

PĚČKOVÁ, Veronika; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interakce helikálních polyaromátů s DNA a proteiny
MATECKAJA, Anastasie; VACEK, Jan
2019 - český
Helikální polyaromáty jsou ortho-kondenzované chirální molekuly. V současnosti nacházejí uplatnění při konstrukci chemosenzorů a organických diod. Díky jejich schopnosti stereoselektivně řídit reakce je lze využít v asymetrické katalýze. Je známo, že tyto látky specificky interagují s DNA, což se může projevovat vysokou toxicitou. Předmětem této práce je zdokumentovat existující literaturu zabývající se interakcemi helikálních polyaromátů s biopolymery. Dále pak zkoumat interakce imidazolového derivátu [6]helicenu s DNA pomocí elektroforetických, spektrálních a elektrochemických metod. Helical polyaromates are ortho-condensed chiral molecules. They are currently used for the construction of chemosensors and organic electronics. Thanks to their ability to stereoselectively direct reactions, they can be used in asymmetric catalysis. It is known that these molecules specifically interact with DNA and proteins, which can result in novel biological activities or toxic effects. This work covers a search of current literature on the interactions of helical polyaromates with biopolymers. Furthermore, the interactions of the imidazole derivative of [6]helicene with DNA by means of electrophoretic, spectral and electrochemical methods are also described. Klíčová slova: Helikální polyaromáty; interakce; DNA; hexahelicén; elektrochemie; helical polyaromates; interactions; hexahelicene; DNA; electrochemistry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Interakce helikálních polyaromátů s DNA a proteiny

Helikální polyaromáty jsou ortho-kondenzované chirální molekuly. V současnosti nacházejí uplatnění při konstrukci chemosenzorů a organických diod. Díky jejich schopnosti stereoselektivně řídit reakce ...

MATECKAJA, Anastasie; VACEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spektrum polovodičového laseru
DOHNAL, Jan; PODLOUCKÝ, Jan
2019 - český
Tato práce obsahuje stručný úvod do oblasti laserů a podrobněji se zabývá polovodičovými lasery. Jsou zde popsány jednotlivé varianty konstrukcí polovodičových laserů a jejich vliv na vyzařované spektrum. Dále jsou v práci popsány metody měření laserových spekter a je zde provedena analýza výsledků měření spektra vybraného polovodičového laseru. This thesis contains a short introduction into the theory of lasers but it is mainly focused on semiconductor lasers. Individual types of structures of semiconductor lasers and their effect on the emitted spectrum of the laser are described here. Furthermore the overview of the methods of measuring laser spectrums are shown here and analysis of the results of the measurement of the choosen semiconductor laser spectrum is made. Klíčová slova: Polovodičový laser; laser; spektrum; záření; Fabry-Perotův rezonátor; Semiconductor laser; laser; spectrum; radiation; Fabry-Perot resonator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spektrum polovodičového laseru

Tato práce obsahuje stručný úvod do oblasti laserů a podrobněji se zabývá polovodičovými lasery. Jsou zde popsány jednotlivé varianty konstrukcí polovodičových laserů a jejich vliv na vyzařované ...

DOHNAL, Jan; PODLOUCKÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových derivátů: Vývoj syntézy boehmenanu D
TUNA, Pavol; POSPÍŠIL, Jiří; ZATLOUKAL, Marek
2019 - český
Cílem mojí bakalářské práce bylo shrnout možnosti a způsoby využití informací z tradičních způsobů léčby, při vývoji nových léčiv. Zároveň jsem se zaměřil na vývoj syntetické metody, pomocí které by bylo možné syntetizovat boehmenan D. V jednotlivých reakčních krocích jsem se snažil nalézt podmínky, za kterých by reakce probíhali ve vysokých výtěžcích a byly by univerzálně použitelné. Zejména jsem se zaměřil na syntézu benzofuranového skeletu pomocí CDC couplingu a na zjištění podmínek, za kterých reakce probíhá optimálně. Aim of my bachelor thesis is to summarize possibilities and approaches how the traditional herb-based way of healing can impact the drug development processes. At the same time, I have focused on the development of new synthetic approaches that could lead to boehmenan D synthesis. The reaction sequences in the developed methods were optimized in regards of yields and general applicability. Particularly I have focused on the key benzofuran-key building block synthesis. This intermediate should have been accessed with help of CDC-coupling reaction. Klíčová slova: neolignany; sekundární metabolity; radikálový coupling; fenyl propanoidy; přírodní látky; syntéza; neolignans; secondary metabolites; radical coupling; phenylpropanoids; natural compounds; synthesis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových derivátů: Vývoj syntézy boehmenanu D

Cílem mojí bakalářské práce bylo shrnout možnosti a způsoby využití informací z tradičních způsobů léčby, při vývoji nových léčiv. Zároveň jsem se zaměřil na vývoj syntetické metody, pomocí které by ...

TUNA, Pavol; POSPÍŠIL, Jiří; ZATLOUKAL, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Měření nevodivých a nestandardních vzorků pro SEM
HEGER, Vítězslav; KUBÍNEK, Roman
2019 - český
Tato práce se zabývá skenovací elektronovou mikroskopií nevodivých a nestandardních vzorků. Popisuje základy elektronové mikroskopie a interakci elektronového svazku se vzorkem. Měření bylo prováděno na přístroji Tescan Vega 3 LMU. V experimentální části jsou na příkladech popsány závislosti parametrů mikroskopu a v příloze práce je umístěno několik snímků z měření. This bachelor thesis deals with scanning electron microscopy of non-conductive and non-standard samples. It describes fundamentals of electron microscopy and interaction of electron beam with sample. The measurement was performed on a Tescan Vega 3 LMU. The experimental part describes on the examples the dependence of the microscope parameters and the most successful pictures from the measurements are placed in the attachment. Klíčová slova: skenovací elektronový mikroskop; nevodivé vzorky; nestandardní vzorky; scaning electron microscopy; nonconductive samples; nonstandard samples Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Měření nevodivých a nestandardních vzorků pro SEM

Tato práce se zabývá skenovací elektronovou mikroskopií nevodivých a nestandardních vzorků. Popisuje základy elektronové mikroskopie a interakci elektronového svazku se vzorkem. Měření bylo prováděno ...

HEGER, Vítězslav; KUBÍNEK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Měření závislosti polarizační charakteristiky prostorového modulátoru světla na geometrii experimentálního uspořádání
ŽÁDNÍK, Jaroslav; BĚHAL, Jaromír; BARÁNEK, Michal
2019 - český
Odrazné prostorové modulátory světla představují optoelektrické přístroje, které nachází řadu aplikací v modení optice. V experimentálních uspořádáních je displej z kapalných krystalů, který tvoří aktivní část modulátoru, běžně osvětlen šikmo dopadajícím světelným svazkem. Cílem bakalářské práce je měření polarizačních vlastnostní prostorového modulátoru světla v závislosti na úhlu dopadu vstupního svazku. Spatial light modulators are optoelectronic devices with many applications in a modern optics. The aim of this work is to measure the polarization properties of spatial light modulator in dependence on the incident angle of light beam. Klíčová slova: prostorový modulátor světla; kapalné krystaly; polarizace; spatial light modulator; liquid crystals; polarization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Měření závislosti polarizační charakteristiky prostorového modulátoru světla na geometrii experimentálního uspořádání

Odrazné prostorové modulátory světla představují optoelektrické přístroje, které nachází řadu aplikací v modení optice. V experimentálních uspořádáních je displej z kapalných krystalů, který tvoří ...

ŽÁDNÍK, Jaroslav; BĚHAL, Jaromír; BARÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interakce typu dělič svazku pro dva vázané optomechanické oscilátory
TRDLICOVÁ, Jana; MAREK, Petr
2019 - český
V této bakalářské práci je studován systém tvořený vnějším Fabry-Perotovým rezonátorem, uvnitř kterého jsou zavěšeny dvě tenké dielektrické membrány jako mechanické elementy. Membrány rozdělují původní jeden rezonátor na soustavu tří navazujících rezonátorů, které jsou postupně z vnějšku čerpány laserovým svazkem o~vhodné frekvenci. Tento optomechanický systém lze aproximovat modelem dvou vázaných mechanických oscilátorů ve kterém lze, pomocí optického čerpání, měnit parametry obou oscilátorů i jejich vazby. Cílem práce je ukázat, že vhodnou volbou volných parametrů systému je možné zkonstruovat mezi dvojicí studovaných oscilátorů vazbu typu dělič svazku, která mezi nimi dokáže zprostředkovat koherentní transfer energie. This bachelor thesis focuses on a system comprising a Fabry-Perot resonator inside which two thin dielectric membranes are suspended. These membranes function as~mechanical elements and divide the resonator into three separate resonators, which are pumped by laser with appropriate frequency. This optomechanical system can be approximated with a model of two coupled mechanical oscillators. Using the laser pumping the parameters of both oscillators and their coupling can be changed. The~goal of this paper is to show that it is possible to achieve beam splitter type interaction between two coupled oscillators by modulation of free system parameters. The beam splitter type interaction provides coherent energy transfer between oscillators. Klíčová slova: kvantová optomechanika; dělič svazku; vázané oscilátory; quantum optomechanics; beam splitter; coupled oscillators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Interakce typu dělič svazku pro dva vázané optomechanické oscilátory

V této bakalářské práci je studován systém tvořený vnějším Fabry-Perotovým rezonátorem, uvnitř kterého jsou zavěšeny dvě tenké dielektrické membrány jako mechanické elementy. Membrány rozdělují ...

TRDLICOVÁ, Jana; MAREK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kultura České republiky v číslech 2018: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2019 - český
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kultura České republiky v číslech 2018: Vybrané údaje ze statistických šetření

Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2019

Vliv nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na reaktivitu nanočástic kovového železa
VÍCHOVÁ, Viktorie; FILIP, Jan
2019 - český
Nanočástice kovového železa jsou velice slibným materiálem pro inovativní sanační technologii odstraňování kontaminantů, které mohou být v životním prostředí velmi perzistentní (např. chlorované organické sloučeniny). Cílem této práce je vytvoření experimentálního uspořádání a následné studium vlivu nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na nanočástice kovového železa. Působení elektromagnetického pole na nanočástice kovového železa v kontaminovaném sedimentu je poměrně novým způsobem řízení jejich reaktivity. Experimenty v této práci byly provedeny i pro mikročástice a makročástice kovového železa a pro nanočástice a mikročástice magnetitu. Studie byla doplněna kompletní strukturní a fázovou analýzou použitých částic. Zerovalent iron nanoparticles are very promising materiál for innovative remediation technology for removing contaminants which could be very persistent in the enviroment (e.g. chlorinated organic compounds). The aim of this work is to create an experimental arrangement and to study the effect of low-frequency electromagnetic field on zerovalent iron nanoparticles. A relatively new method of controlling the reactivity of zerovalent iron nanoparticles can be achieved by applying an electromagnetic field to zerovalent iron nanoparticles in contaminated sediment. Experiments were also carried out for micro- and macroparcticles of zerovalent iron and for nano- and microparticles of magnetite. The study was supplemented by complete structural and phase analyses of the particles used. Klíčová slova: nanočástice kovového železa; elektromagnetické pole; indukční ohřev; sanace; zerovalent iron nanoparticles; electromagnetic field; magnetic induction heating; remediation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na reaktivitu nanočástic kovového železa

Nanočástice kovového železa jsou velice slibným materiálem pro inovativní sanační technologii odstraňování kontaminantů, které mohou být v životním prostředí velmi perzistentní (např. chlorované ...

VÍCHOVÁ, Viktorie; FILIP, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Konstrukce duálního Mössbauerova spektrometru a adaptace pro dynamická měření
STEJSKAL, Aleš; NOVÁK, Petr
2019 - český
Práce se zabývá vývojem a konstrukcí duálního Mössbauerova spektrometru ovládaného digitálním řídicím systémem využívající hradlové pole a 32bitový mikrokontrolér. Řídicí systém byl navržen tak, aby bylo možné změnou softwaru provádět adaptace spektrometru. Duální spektrometr zvládá řídit nezávisle dva transducery a analyzovat signál ze dvou detektorů. Díky tomu lze měřit v nových měřicích konfiguracích jako je například rezonanční konfigurace (RMS) se statickým vzorkem. Ve druhé části práce je popsána adaptace řídicího systému duálního spektrometru pro konstrukci procesem triggrovaného Mössbauerova spektrometru (PTMS), který umožňuje měření rychlých procesů pomocí Mössbauerova jevu - dynamická měření. Dále jsou definovány a popsány podmínky dynamického měření a jsou popsána testovací měření, která ověřují funkčnost vyvinutého procesem triggrovaného spektrometru. This diploma thesis treats development of the dual Mössbauer spectrometer driven by the digital control system based on the FPGA and 32bit microcontroller. Functionality of the control system can be changed by the change of software and thus, functionality of the spectrometer can be adapted. The dual spectrometer can drive independently up to two transducers and it can analyse signal from up to two detectors. This allows to measure in new configuration like, for example, the resonant Mössbauer spectrometer (RMS) with static sample. Another part of the thesis describes an adaptation of the digital control system to develop process triggered Mössbauer spectrometer (PTMS), which offers fast processes measurement by means of Mössbauer spectroscopy -- the dynamic measurement. The conditions of dynamic measurement are defined and test measurements verifying functionality of the developed PTMS are described. Klíčová slova: FPGA; hradlové pole; digitální řízení; digitální zpracování signálu; Mössbauerova spektroskopie; duální Mössbauerův spektrometr; rezonanční Mössbauerova spektroskopie (RMS); rezonanční detektor; paralelní konfigurace; dynamické měření; procesem triggrovaný Mössbauerův spektrometr (PTMS); FPGA; digital control system; DSP; Mössbauer spectroscopy; dual Mössbauer spectrometer; resonant Mössbauer spectroscopy (RMS); resonant detector; parallel configuration; dynamic measurement; process triggered Mössbauer spectrometer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Konstrukce duálního Mössbauerova spektrometru a adaptace pro dynamická měření

Práce se zabývá vývojem a konstrukcí duálního Mössbauerova spektrometru ovládaného digitálním řídicím systémem využívající hradlové pole a 32bitový mikrokontrolér. Řídicí systém byl navržen tak, aby ...

STEJSKAL, Aleš; NOVÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze