Number of found documents: 545612
Published from to

Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu
Barák Karel; Pavel Glončák; Kučera Jaromír
2019 -
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh podvozku nekonvenčního ultralehkého letounu dle stavebního předpisu UL2- I.Část, který stanovuje zatěžovací případy všech druhů přistání vyskytujících se v provozu, ze kterého se stanoví početní zatížení. Následuje dimenzování sestavy podvozku, návrh kinematiky, hmotový rozbor a pevnostní kontrola.The aim of this diploma thesis is to design a Landing gear of an unconventional ultralight airplane according to building standard UL2-I. Part, which sets the load cases of all kinds of landings occurring in operation, from which the load is determined. Following are the LG assembly design, kinematics design, mass analysis and strength control. Keywords: Kinematika zatahování podvozku; UL letoun; kompozitové pružnice; Kinematice of Landing gear; UL airplane; Composite spring Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu

Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh podvozku nekonvenčního ultralehkého letounu dle stavebního předpisu UL2- I.Část, který stanovuje zatěžovací případy všech druhů přistání vyskytujících ...

Barák Karel; Pavel Glončák; Kučera Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Míchačka stavební směsi s přesným dávkováním
Starý František; Radim Peška; Štádler Marek
2019 -
Obsahem práce je přiblížení čtenáři současný stav 3D tisku ve stavebnictví, uvedení základních principů tisku budov a vysvětlení základní terminologie aditivních počítačem podporovaných metod. Praktická část se zabývá návrhem míchačky stavební směsi s přesným dávkováním. V praktické části je navrženo dávkovací zařízení s pohonem. Součástí práce jsou navržené grafy, které mají sloužit obsluze zařízení pro snadné volby podmínek tisku podle zvolených komponent. Práce obsahuje model vypracovaný podle zadání práce a rešerše dostupných dodávaných komponent.Theme of the thesis is to introduce reader into the current situation of 3D print in construction, explaining basic principles of 3D print of buildings and explanation of basic terminology of additive computer aided methods. Practical part of the thesis is concerning design of a Concrete Mixer with Accurate Dosage of Water and Chemicals. Practical part of the thesis is to design components allowing accurate and continuous dosage of building mixture with fitting engine. Part of the thesis are graphs picturing printing parameters based on chosen parts. Graphs are supposed to serve as guidelines for the manipulation crew of the machine. Thesis contains a model of device based on assignment and research of available used components. Keywords: 3D tisk budov; aditivní technologie ve stavebnictví; cementová malta; beton; počítačem podporované konstruování; stavba; computer aided construction; construction; 3D print of buildings; additive technology in construction; concrete; cement mortar Available in digital repository of ČVUT.
Míchačka stavební směsi s přesným dávkováním

Obsahem práce je přiblížení čtenáři současný stav 3D tisku ve stavebnictví, uvedení základních principů tisku budov a vysvětlení základní terminologie aditivních počítačem podporovaných metod. ...

Starý František; Radim Peška; Štádler Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnání kvalitativního a kvantitativního řízení otopných soustav
Bašta Jiří; Ondřej Mládek; Legner Tomáš
2019 -
Bakalářská práce se zabývá porovnáním efektivity kvalitativního a kvantitativního řízení otopných soustav.The bachelor thesis deal with comparison the efficiency of qualitative and quantitative control of heating systems. Keywords: regulace; kvalitativní regulace; kvantitativní regulace; otopné soustavy; řízení otopných soustav; regulation; qualitative control; quantitative control; heating systems; control of heating systems Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání kvalitativního a kvantitativního řízení otopných soustav

Bakalářská práce se zabývá porovnáním efektivity kvalitativního a kvantitativního řízení otopných soustav.The bachelor thesis deal with comparison the efficiency of qualitative and quantitative ...

Bašta Jiří; Ondřej Mládek; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh nůžkového zvedáku pro zásobování obchodů
Štoček Ondřej; Ondřej Pecka; Havlíček Martin
2019 -
Bakalářská práce je zaměřena na návrh nůžkového zvedáku pro zásobovaní obchodů. V teoretické části bakalářské práce je rešerše zaměřená na běžně používá konstrukční řešení nůžkových zvedáků a mechanismů, včetně jejich pohonů. Praktická část se zabývá samotným návrhem zvedáku. Dále obsahuje 3D model.The bachelor thesis is focused on design of scissor lifter for shops supplying. In its theoretical part there is a research focused on ordinary structural solutions of scissor lifters and mechanisms, including their propulsions. Practical part deals with design of scissor lifter. It includes a 3D model. Keywords: Smart city; nůžkový mechanismus; nůžkový zvedák; návrh konstrukce; Smart city; scissor mechanism; scissor lifter; design of construction Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nůžkového zvedáku pro zásobování obchodů

Bakalářská práce je zaměřena na návrh nůžkového zvedáku pro zásobovaní obchodů. V teoretické části bakalářské práce je rešerše zaměřená na běžně používá konstrukční řešení nůžkových zvedáků a ...

Štoček Ondřej; Ondřej Pecka; Havlíček Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních pojišťovacích tmelů a lepidel.
Kanaval Jan; Pavel Šach; Češpíro Zdeněk
2019 -
Jednotlivé metody pojištění závitových spojů mají zabránit uvolnění spoje během provozu zařízení. V některých případech jsou třecí síly ve spoji vlivem velkého osového předpětí dostatečně velké, a tím je zabráněno uvolnění spoje. V jiných případech však musíme použít některý ze způsobů pojištění šroubového spoje. Způsoby pojišťování šroubových spojů je možné rozdělit do tří následujících skupin. Pojištění šroubového spoje použitím mechanického prvku, dále zvýšením součinitele tření v závitu a v dosedacích plochách a nakonec aplikací lepidel a tmelů do závitových ploch. Tato bakalářská práce se zabývá analytickým a experimentálním hodnocením povolovacích momentů předepjatých šroubových spojů při použití pojišťovacích přípravků Loctite v závislosti na kvalitě odmaštění povrchu závitových ploch.The term "Thread Locking" is used for methods of ensuring the threads stay in place without loosening. In some cases, the frictional forces from bolt axial preload are enough to hold the fastener together. In other cases, we need to use thread lockers. Thread locking can be separated into the following categories. Usage of mechanical parts to prevent loosening, further by increasing the coefficient of friction in the thread to prevent loosening, and finally by using adhesives in the thread to prevent loosening. This contribution describes analytical and experimental evaluation of untightening torque of bolted joints using Loctite thread lockers depending on surface degreasing quality. Keywords: závit; šroub; matice; metody pojišťování závitových spojů; předepjaté šroubové spoje; utahovací moment; povolovací moment; pojistný moment; thread; bolt; nut; thread lockers; prestress bolted connection; tightening torque; untightening torque Available in digital repository of ČVUT.
Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních pojišťovacích tmelů a lepidel.

Jednotlivé metody pojištění závitových spojů mají zabránit uvolnění spoje během provozu zařízení. V některých případech jsou třecí síly ve spoji vlivem velkého osového předpětí dostatečně velké, a tím ...

Kanaval Jan; Pavel Šach; Češpíro Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Možnosti aplikace tolerančních základen v automotive
Petr Karel; Kamil Tureček; Starý František
2019 -
Předmětem této bakalářské práce je analýza možností tolerování v automotive. Práce se zaměřuje na porovnání metod ustavení a tolerování dle norem ISO 5459:2011, respektive ISO 1101:2017 a systému RPS dle normy VW 01055:2017. Dílčím cílem je praktická aplikace obou metod na zvolenou součást automobilu. Výsledkem je hodnocení a shrnutí výhod a nevýhod, doplněné komentáři z praxe. Hlavním přínosem práce je předání informací z technického vývoje automobilů, především z hlediska alternativní metody ustavení a tolerování součástí.The main subject of this thesis is the analysis of aplication posibilities of tolerance bases in automotive. Thesis focuses mainly on comparison of ISO 5459:2011, respectively ISO 1101:2017 and Reference Point System defined by VW 01055:2017. Next goal is to apply both methods on chosen automotive part. Result of the thesis is the handover of informati-on from technical automotive development, especially in terms of alternative tolerancing methods. Keywords: ISO 1101; ISO 5459; ISO GPS; základny; geometrické tolerance; automotive; RPS; ISO 1101; ISO 5459; ISO GPS; datums; geometrical tolerances; automotive; RPS Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti aplikace tolerančních základen v automotive

Předmětem této bakalářské práce je analýza možností tolerování v automotive. Práce se zaměřuje na porovnání metod ustavení a tolerování dle norem ISO 5459:2011, respektive ISO 1101:2017 a systému RPS ...

Petr Karel; Kamil Tureček; Starý František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční úpravy kladkového stavu
Kalivoda Jan; Elias Karnoub; Seidl Jakub
2019 -
Kladkový stav je zařízení, který se používá pro simulaci jízdy kolejového vozidla po kolejích. Nachází se na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel v laboratořích na Julisce. Cílem této práce je úprava kladkového stavu, která do simulace projetí obloukem zakomponuje i působení odstředivých sil. Vypracování návrhu rámové konstrukce a pohonu, který umožní simulaci odstředivých sil působících na podvozek, provedení základní pevnostní kontroly a vytvoření sestavného výkresu mechanismu.Roller rig is a device that is used to simulate ride of a rail vehicle on rails. It is located at the Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering in laboratories at Juliska. The aim of this work is to adjust the roller rig, which incorporates the effect of centrifugal forces into the simulation of the ride through the arc. Design of a frame construction and propulsion, which will allow simulation of centrifugal forces acting on the chassis, performing a basic strength check and creating an assembly drawing of the mechanism. Keywords: Kladkový stav; odstředivá síla; simulace odstředivé síly; Roller rig; centrifugal force; simulation of centrifugal force Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční úpravy kladkového stavu

Kladkový stav je zařízení, který se používá pro simulaci jízdy kolejového vozidla po kolejích. Nachází se na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel v laboratořích na Julisce. Cílem ...

Kalivoda Jan; Elias Karnoub; Seidl Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zpětné získávání tepla v bytových prostorách
Lain Miloš; Daniel Petrovič; Zikan Zdeněk
2019 -
Tato práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla v obytných prostorech. Teorií výměníků tepla. Popis principu a rozdělení výměníků do kategorií. Legislativu spojenou se zpětným získáváním tepla, do které patří ekodesign větracích jednotek, energetická náročnost budov a na ni navazující pasivní domy a průkazy energetické náročnosti budovy, a dotační program Nová zelená úsporám. Dále se zabývá průzkumem českého trhu a tvorbou databáze s dostupnými řešeními pro centrální systémy nuceného větrání a výpočtem tepelné ztráty větráním bez jednotky a s jednotkou ZZT, a jejich následným porovnáním.Theme of this thesis is Air to Air heat recovery in residential units. That engulfs theory of heat exchangers and dividing them into categories. Legislation tied with air to air heat recovery and its impact on said topic which includes ecodesign of ventilation units, energy performance of buildings joined with passive houses and energy performance certificates, and subsidy program Nová zelená úsporám. Followed by research of czech market and creating database of current ventilation units suitable for central ventilation systems in residential units. Thesis also contains calculation about heat loss due to ventilation with and without heat recovery unit and comparison between them. Keywords: zpětné získávání tepla; obytné; prostory; větrání; legislativa; tepelná ztráta; ventilation; heat recovery; residential; legislation; heat loss Available in digital repository of ČVUT.
Zpětné získávání tepla v bytových prostorách

Tato práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla v obytných prostorech. Teorií výměníků tepla. Popis principu a rozdělení výměníků do kategorií. Legislativu spojenou se zpětným získáváním ...

Lain Miloš; Daniel Petrovič; Zikan Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití alternativních zdrojů energie pro vytápění rodinného domu
Vavřička Roman; Jáchym Jirásek; Zmrhal Vladimír
2019 -
Nové legislativní požadavky zvyšují nároky na energetickou náročnost budov. A to jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí stávajících budov. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi splnění požadavku na tzv. budovu s téměř nulovou spotřebou energie v případě rodinného domu. Práce vysvětluje jednotlivá kritéria příslušné legislativy na dosažení tohoto požadavku. Byla vytvořena modelová budova odpovídající současným trendům ve stavebnictví. Pro vytápění a přípravu teplé vody bylo uvažováno jak s konvenčním plynovým kotlem, tak i tepelným čerpadlem využívající energii okolního prostředí. Zdroje tepla byly porovnány i z hlediska finančních nákladů. Zároveň došlo k zhodnocení vlivu rozdílných klimatických dat na tepelnou bilanci tepelného čerpadla. Stanoveného cíle se podařilo dosáhnout navrženým řešením v obou případech. Kromě snížení energetické náročnosti došlo i k úspoře financí na provoz objektu oproti referenční budově.Due to the new legislation the demands on building energy performance have been rising. It concerns those newly built as well as the reconstructed ones. This bachelor´s thesis deals with possibilities of meeting the so called "nearly zero-energy building" requirements in a case of a family detached house. The thesis explains the criteria which legislation sets in order to meet those requirements. A model building has been created which corresponds to the standard current trends in building industry. Both the conventional gas boiler and the heat pump using the environment energy have been considered as options for heating of the house and warming the water. The heat sources have been compared with regard to the financial costs. At the same time the influence which the diferent climate data will have on the energy balance of the heat pump has been assessed. The task set has been successfully reached by solutions suggested for both options. Apart from decreasing the energy performance of the building, there were even decreased the financial expenses of the model building compared with the the reference one. Keywords: energetická náročnost; budova s téměř nulovou spotřebou energie; optimalizace; opatření; úspora energie; vytápění; větrání; rodinný dům; obnovitelné zdroje energie; primární energie; nearly zero-energy building; optimization; measures; energy saving; heating; ventilation; family house; energy performance; renewable energy sources; primary energy Available in digital repository of ČVUT.
Využití alternativních zdrojů energie pro vytápění rodinného domu

Nové legislativní požadavky zvyšují nároky na energetickou náročnost budov. A to jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí stávajících budov. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi splnění požadavku ...

Vavřička Roman; Jáchym Jirásek; Zmrhal Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh aspirační skříně pro odlučování slupek olejnatých semen
Hoidekr Jan; Jan Kollarczyk; Dub Martin
2019 -
Hlavním cílem této práce je zkonstruovat stroj, který by byl na základě principu proudění vzduchu v trubici schopný oddělovat dvě složky s různými fyzikálními vlastnostmi. V tomto případě by aspirační skříň měla zajistit spolehlivé čištění vyloupaných olejnatých semen od jejich slupek v rámci komplexního laboratorního zařízení pro loupání, třídění, čištění a vyhodnocování účinnosti celého procesu. Teoretická část práce je zaměřená především na rešerši v oblasti vývoje aspirační skříně. Dále jsou součástí práce 2 verze návrhu zařízení spolu s výkresovou dokumentací a stručným popisem výrobního postupu.The main aim of this work is to construct a machine, which separates two elements of different physical properties due to the principle of streaming air in a tube. In this case, the airbased machine could provide a reliable separation of hulls from oil seeds within the framework of the complex laboratory machine used for peeling, sort, separation of the oil seeds and evaluating the efficiency of this whole process. The theoretical part of the work is dedicated to the recherche in the area of the development of the air-based machine. The next part of this work consists of 2 modifications of the machine design, drawing documentation and brief description of the production procedure. Keywords: odlučování slupek olejnatých semen; konstrukce aspirační skříně; separation of oil seeds; construction of the air-based machine Available in digital repository of ČVUT.
Návrh aspirační skříně pro odlučování slupek olejnatých semen

Hlavním cílem této práce je zkonstruovat stroj, který by byl na základě principu proudění vzduchu v trubici schopný oddělovat dvě složky s různými fyzikálními vlastnostmi. V tomto případě by aspirační ...

Hoidekr Jan; Jan Kollarczyk; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases