Number of found documents: 30714
Published from to

Stanovení mezí použitelnosti identifikovaných parametrů materiálového modelu pryže
2019 -
Keywords: materiálový model; pryž; zatížení Available in the ZČU Library.
Stanovení mezí použitelnosti identifikovaných parametrů materiálového modelu pryže

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Nadstandardní zkoušky chrániče pro motocyklisty
2019 -
Keywords: chrániče; motocykl; vliv teplot na mechanick´e vlastnosti Available in the ZČU Library.
Nadstandardní zkoušky chrániče pro motocyklisty

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Charakteristické vlastnosti cytoplazmatického dyneinu v jeho jednoduchém deterministickém modelu
2019 -
Keywords: dynein; deterministický model Available in the ZČU Library.
Charakteristické vlastnosti cytoplazmatického dyneinu v jeho jednoduchém deterministickém modelu

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Česká fonetická transkripce pomocí neuronových sítí
2019 -
Keywords: fonetická transkripce; neuronové sítě Available in the ZČU Library.
Česká fonetická transkripce pomocí neuronových sítí

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Segmentace historických obrazových dokumentů
2019 -
Keywords: segmentace obrazu; historické obrazy Available in the ZČU Library.
Segmentace historických obrazových dokumentů

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Využití GPU k simulaci silniční dopravy
2019 -
Keywords: GPU; silniční doprava Available in the ZČU Library.
Využití GPU k simulaci silniční dopravy

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vícejazyčná sémantická podobnost textů
2019 -
Keywords: sémantika; distribuční hypotéza Available in the ZČU Library.
Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Gaming for diabetes
2019 -
Keywords: cukrovka; inzulinová terapie Available in the ZČU Library.
Gaming for diabetes

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Měření kmitání lopatek na ložiskovém stojanu experimentálního rotorového standu
2019 -
Keywords: kmitání lopatek; experimentální rotorový stand Available in the ZČU Library.
Měření kmitání lopatek na ložiskovém stojanu experimentálního rotorového standu

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace
Řezníková, Lenka
2019 - Czech
Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho transformace v sekulární nástroj liberální ideologie. Monetizace času, kterou vyjádřil Benjamin Franklin známou formulí „čas jsou peníze“ (příslušný text vyšel v českém překladu 1838), umožňovala představit čas jako faktor sociálního vzestupu. Na rozdíl od stavovských privilegií, jež zaručovala sociální status na a priori daných selektivních principech, čas byl dán každému a jeho vhodné využití mohlo i jedinci z nižších sociálních vrstev zajistit společenský vzestup. Čas se tak stává klíčovou komponentou nového liberálního biografického projektu společenského vzestupu nejen ve smyslu biologickém, ale též ve smyslu strukturace sociálního jednání. Objevuje se množství návodů (i beletristických), jak čas řádně využít a proměnit jej v hmotný zisk. Spolu se zvýznamňováním času roste i funkce lhůt a termínů a sílí nutnost synchronizace a správného načasování, neboť každý aktér nyní disponuje vlastním časem, který není vždy kompatibilní s časy jiných aktérů. Studie se pokouší ukázat, jak je nový sekularizovaný čas v rodící se výkonové společnosti reprezentován a jaké konsekvence měla monetizace času mimo tento optimistický liberální diskurs u modernistické generace přelomu 19. a 20. století. One of the symptoms of the transition from the premodern society of estates to a modern civil society, as realized during the 19th century (at least at the ideological level) was the highlighting of time and its transformation into a secular instrument of liberal ideology. The monetization of time, expressed in Benjamin Franklin’s famous formulation „time is money“ (translated into Czech in 1838) allowed time to be conceived as a factor in social ascent. In contrast to the estates privileges that quarantees social status on given a priori selective principles, time was given to everybody and its appropriate utilization could ensure social ascent even for individuals from the lowest social strata. Hence time becomes a key component in the new liberal biographical project of social ascent, not only in the biological sense, but also with regard to the structure of social behaviour. Numerous instructions are given (even in fiction) on how to utilize time properly and transform it into material profit. As time in increasingly highlighted, so the importance of time periods and deadlines grows and need also incerases for synchronization and correct timing, because each actor noe disposes of his own time, which is not always compatible with the time of others actors. This study attempts to show how the new secularized time was represented in the emerging performance-oriented society and what consequences were in store for the monetization of time beyond this optimistic liberal discourse within the modernist generation at the turn of the 19th and 20th centuries. Keywords: monetisation of time; liberalism; meritocracy; metapher; social ascent Available at various institutes of the ASCR
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace

Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases