Number of found documents: 94
Published from to

Zlaté gombíky z Mikulčic - spektrometrická analýza
Kavánová, Blanka
2009 - Czech
Článek je počátečním pokusem o systematické zhodnocení velkomoravského šperku, gombíků z lokality Mikulčice. Analýza byla provedena metodou elektronové skenovací mikroskopie (SEM) v propojení s energiově-disperzní analýzou (EDX) na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. A pilot experiment about the systematic evaluation of the Great Moravia jewels, special the goldbuttons of Mikulčice. The laboratory of VUT Brno (Brno University of Technology) realized the surface analysis (SEM with EDX). Keywords: Buttons; spectrometric analysis; Mikulčice; Early Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Zlaté gombíky z Mikulčic - spektrometrická analýza

Článek je počátečním pokusem o systematické zhodnocení velkomoravského šperku, gombíků z lokality Mikulčice. Analýza byla provedena metodou elektronové skenovací mikroskopie (SEM) v propojení s ...

Kavánová, Blanka
Archeologický ústav, Brno, 2009

Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk
Kouřil, Pavel
2009 - Czech
Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k polskému teritoriu, a to od paleolitu až po vrcholný středověk. This work presents a summary of the monographs, studies, articles and selected reviews with an archaeological theme written in the last decade of the second millennium by Czech and, to a certain extent, Polish authors, relating to the territory of Poland, from the Palaeolithic to the High Middle Ages. Keywords: Bohemian lands; Poland; archaeology; Palaeolithic to High Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk

Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k ...

Kouřil, Pavel
Archeologický ústav, Brno, 2009

Archeozoological analysis of finds from an excavation of the town fortification moat (?) in Šumperk
Nývltová Fišáková, Miriam
2009 - English
Bones from fortification moat were analysed. The moat was dated to 15. – 17. Century. Here were found bones from domestic and wild animals. The most remains belong to animals which were breed for meal, milk and wool. Keywords: vertebrate; Mediaval Age; Šumperk Available at various institutes of the ASCR
Archeozoological analysis of finds from an excavation of the town fortification moat (?) in Šumperk

Bones from fortification moat were analysed. The moat was dated to 15. – 17. Century. Here were found bones from domestic and wild animals. The most remains belong to animals which were breed for ...

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2009

Horizont nálezů z období markomanských válek na příkladu terry sigillaty z Hradiska u Mušova
Klanicová, Soňa
2008 - Czech
Článek pojednává o zpracování terry sigillaty nalezené na lokalitě Hradisko u Mušova do roku 2006. Nejpočetnější jsou výrobky ze střední Gallie (59,1 %), v menší míře se vyskytuje terra sigillata z nejstarší fáze výroby hrnčířské dílny v Rheinzabernu (11,4 %). Většina středogalských výrobků byla vyrobena po roce 150/160 n.l., podstatný pro datování lokality Hradisko u Mušova je přítomnost mistra Cerialise II (Rheinzabern), jehož výrobky se začínají vyskytovat až po roce 175 n.l. The article presents the file of Samian ware from the locality Hradisko near Mušov found till 2006. The biggest part of the Samian ware originates from Central Gaulish (59,1 %), only 11,4 % representing the oldest period production of Rheinzabern. The majority of Central Gaulish pottery was made after the year 150/160 A.D. Samian ware by Cerialis II (Rheinzabern), which was manufactured after the year 175 A.D. is significant for dating the locality Hradisko near Mušov. Keywords: Samian ware; pottery; Marcomannic wars; hrnčířina Available at various institutes of the ASCR
Horizont nálezů z období markomanských válek na příkladu terry sigillaty z Hradiska u Mušova

Článek pojednává o zpracování terry sigillaty nalezené na lokalitě Hradisko u Mušova do roku 2006. Nejpočetnější jsou výrobky ze střední Gallie (59,1 %), v menší míře se vyskytuje terra sigillata z ...

Klanicová, Soňa
Archeologický ústav, Brno, 2008

Janova zátoka. Příspěvek ke struktuře mezolitického osídlení na Křinici a České silnici
Svoboda, Jiří
2008 - Czech
Přehled nových skalních převisů a radiokarbonových datování, které doplňují dosavadní obraz mezolitu Českého Švýcarska. Doplněny jsou úvahy o způsobu života v mezolitu (lov, rybolov – zvláště lov lososů, členění sídelní struktury podél dvou toků, Kamenice a Křinice). Overview of new rockshelter sites and radiocarbon datings that complete the previous ideas on the Bohemian Switzerland Mesolithic. In addition, there is a discussion of Mesolithic lifestyles (hunting, fishing – namely of salmons, diversification of the settlement structure along the two main rivers, Kamenice and Křinice). Keywords: Bohemian Switzerland; settlement structure; fishing; dating; Mesolithic Available at various institutes of the ASCR
Janova zátoka. Příspěvek ke struktuře mezolitického osídlení na Křinici a České silnici

Přehled nových skalních převisů a radiokarbonových datování, které doplňují dosavadní obraz mezolitu Českého Švýcarska. Doplněny jsou úvahy o způsobu života v mezolitu (lov, rybolov – zvláště lov ...

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2008

Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi
Vlach, Marek
2008 - Czech
V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského krátkodobého tábora v Charvátské Nové Vsi. Zároveň byly zpřesněny polohové informace o táboře prostřednictvím pedologických sondáží, které poskytly podklad pro sestavení jednoduchého profilu příkopu tábora. In year 2006 during the testing phase of a predictive model project (Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University) were encountered traces of the Germanic activities in vicinity of the Roman temporary camp in Charvátská Nová Ves. Using the method of geological probing it was possible to spatially specify exact position of the temporary camp, discovered previously during the aerial survey. The probing also provided information for buildup of simple profile of temporary camp ditch. Keywords: Roman tempory camp; Roman Period; Barbarian settlement; Charvatská Nová Ves; otáčení; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi

V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského ...

Vlach, Marek
Archeologický ústav, Brno, 2008

Poznámky ke vztahu historie a archeologie
Poláček, Lumír
2008 - Czech
Příspěvek řeší na základě vybraných příkladů z archeologie Velké Moravy a Mikulčic vztah oborů archeologie a historie. Contribution search for a solution of the relation between archaeology and history on the bases of selected paradigms from archaeology of the Great Moravia and Mikulčice. Keywords: Early Medieval Ages; methodology; comparison Available at various institutes of the ASCR
Poznámky ke vztahu historie a archeologie

Příspěvek řeší na základě vybraných příkladů z archeologie Velké Moravy a Mikulčic vztah oborů archeologie a historie....

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)
Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
2008 - Czech
Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti Przeworské kultury. Jedna z kapitol je věnována tématu římského vojenského zásahu v období markomanských válek. Svazek obsahuje výsledky výzkumu autorů z České republiky, Slovenska a Polska a přináší nové myšlenky, které na problémy nazírají z hlediska rozličných metodologických perspektiv. The book is dealing with various aspects of research on problems of settlements and settlement finds from the Roman period and the Great migration period on the territory of Germanic tribes north of the Middle Danube and on the territory of Przeworsk culture. One of the chapters is dealing with the theme of Roman military impact in the time of Marcomannic wars. This volume includes the results of the recent research undertaken by scholars from Czech Republic, Slovakia and Poland and presents new ideas looking this topic from individual methodological perspectives. Keywords: Roman period; Great Migration Period; Roman archaeology; settlement Available at various institutes of the ASCR
Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)

Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti ...

Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
2008 - Czech
Autoři ve svém příspěvku hodnotí dnes již neexistující drobná středověká opevnění na katastru vsi Skorošice v českém Slezsku. K oběma fortifikacím chybí jakékoliv písemné prameny, k dispozici jsou pouze nečetné nálezy archeologické. Ty dovolují položit vznik těchto objektů do průběhu 14. století, když jejich trvání nebylo dlouhé a nejspíše nepřežily husitské tažení do Slezska v roce 1428 (?). In this contribution, the authors asses what little remains of minor medieval fortifications (motts) in the cadastre of the village of Skorošice in Czech Silesia. There are no written records of the two fortifications, only sparse archaeological finds. These enable the dating of the constructions to the 14th century; they did not last long and probably did not survive the Hussite military campaign in Silesia in 1428 (?). Keywords: Minor medieval fortifications; Czech Silesia; history; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku

Autoři ve svém příspěvku hodnotí dnes již neexistující drobná středověká opevnění na katastru vsi Skorošice v českém Slezsku. K oběma fortifikacím chybí jakékoliv písemné prameny, k dispozici jsou ...

Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
Archeologický ústav, Brno, 2008

Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje
Tejral, Jaroslav
2008 - Czech
Studie zkoumá změny sídlištních struktur v průběhu prvních čtyř století n. l. Diskontinuitu sídlišť vysvětluje jako archeologický odraz jejich postupného zanikání, které se pokouší zasadit do širšího historického kontextu od období markomannských válek až do počátku doby stěhování národů. The study examines changes of the settlement pattern during the first four centuries A. D. Interpreting the discontinuity of the sites as an archaeological reflection of their succesive extinction attemts to place it in the wider context of historical events from the Marcomannics wars in 2. century A. D. to the beginning of the Migrations Period at the end of 4. century. Keywords: barbarian settlement; Roman Period; chronology Available at various institutes of the ASCR
Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje

Studie zkoumá změny sídlištních struktur v průběhu prvních čtyř století n. l. Diskontinuitu sídlišť vysvětluje jako archeologický odraz jejich postupného zanikání, které se pokouší zasadit do širšího ...

Tejral, Jaroslav
Archeologický ústav, Brno, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases