Number of found documents: 545564
Published from to

Využití arteterapie v komunitní práci
ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
2019 - Slovak
Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská pri definovaní komunity. Zistíme v nej, čo sa za komunitu pokladá, kto ju tvorí, tiež to, ako ju viacerí autori vnímajú, rozdeľujú, aké sú jej znaky ale tiež to, prečo ich ľudia vytvárajú a aké prináša výhody pre jej členov. V tejto kapitole sa zaoberáme aj teóriami sociálnej psychológie so zameraním na dôležitosť budovania komunít pre rozvoj človeka. V druhej kapitole sa zameriavame na prepojenie komunitnej práce a arteterapie a toho, ako môže byť ich kombinácia vhodná pre rozvoj komunity. V praktickej časti bakalárskej práce bol realizovaný akčný výskum priamo v komunite. Cieľom bolo zistiť, či je možné aplikovať arteterapeutický proces v rámci práce v komunite a výtvarne spracovávať vybrané témy vzájomných vzťahov členov komunity, tému životného priestoru a tému budúcnosti. Zistili sme, že arteterapeutický proces je vhodný pri práci v komunite a je možné otvárať aj náročné témy, s ktorými komunita má problém a ich výtvarné spracovanie môže otvoriť priestor na ich reflexiu či spracovanie. This bachelor thesis is a description of the techniques and benefits regarding the combination of art therapy and community work. It is divided into two parts - theoretical and practical. There are two chapters within the theoretical section. Chapter one deals with the scopes of defining community. In this chapter we learn what traits make a community, who is a part of it and why we build them. In this chapter we focus on the theories of social psychology especially on the topics of community membership and its importance for their members. Chapter two ilustrates how the process of combining art therapy and community work is useful for community development. In the practical part of the bachelor thesis was realized an action research in the community. The aim was to find out whether it is possible to apply the art therapy process within the community work and to artically select selected topics of mutual relations of the community members, the topic of the living space and the topic of the future. We have found that the art therapy process is suitable for working in the community and it is possible to open up the challenging topics with which the community has a problem and their art work can open up space for their reflection or processing. Keywords: community; community work; community development; community organizing; social change; art therapy; art therapy technique; identity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie v komunitní práci

Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú ...

ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích
SEDLÁKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými etickými problémy se zaměstnanci velkých výrobních firem nejčastěji setkávají, a jaký mají tyto etické problémy vliv na jejich pracovní i osobní život. Teoretická část této práce se bude zabývat definováním etických problémů a vysvětlením odborné terminologie. Praktická část bude realizována formou kvantitativního výzkumu, který bude probíhat na základě anonymního dotazníkového šetření. Dotazováni budou zaměstnanci velkých výrobních podniků v Jihočeském kraji. Závěr práce bude věnován konkrétnímu příběhu oběti neetického jednání a návrhům na řešení těchto problémů. The aim of this bachelor thesis is to find out which ethical problems are most often encountered by employees of large manufacturing companies and how these ethical problems affect their work and personal life. The theoretical part will deal with defining ethical problems and explaining basic terminology. The practical part will be realized in the form of quantitative research, which will be based on an anonymous questionnaire survey. Respondents will be employees of large manufacturing companies in the South Bohemian Region. The conclusion of the thesis will be devoted to the concrete story of the victim of unethical behavior and also suggestions to solve this problems. Keywords: etika; konflikty na pracovišti; mobbing; bossing; staffing; sexuální obtěžování; diskriminace; ethics; workplace conflicts; mobbing; bossing; staffing; sexual harassment; discrimination Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích

Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými etickými problémy se zaměstnanci velkých výrobních firem nejčastěji setkávají, a jaký mají tyto etické problémy vliv na jejich pracovní i osobní život. ...

SEDLÁKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Návrh výukové zahrady pro účely environmentální výchovy v mateřské škole.
BÍLÁ, Dita
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití zahrady mateřské školy v environmentální výchově. Teoretická část práce definuje environmentální výchovu v předškolním vzdělávání a popisuje, jak můžeme prostřednictvím pobytu na školní zahradě naplňovat její cíle. Blíže nahlíží na důležitost pobytu dětí v přírodním prostředí. Teoretická část se dále zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v kontextu environmentální výchovy. Praktická část bakalářské práce představuje prostředí zahrady mateřské školy v Lišově a navrhuje úpravu současného stavu. V poslední části práce je rozpracovaná ukázka činností, které lze s předškolními dětmi realizovat na školní zahradě. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny na základě ročních období. The bachelor thesis is focused on possible uses of a nursery garden for environmental education. The theoretical part defines environmental education in kindergarten and describes how we can meet its goals when spending time in a school garden. It underlines the importance of letting children stay outdoors in nature. The theoretical part is further looking into General educational program for preschool teaching in the context of environmental education. The practical part of the thesis introduces us to the environment of a garden of the nursery school in Lišov and proposes appropriate remodelling. The last section of the work lists examples of various activities that can be realised with preschool children in a nursery garden. Individual activities are classified based on the season of the year. Keywords: environmentální výchova; školní zahrada; předškolní vzdělávání; přírodní prostředí; environmental education; school garden; preschool teaching; outdoors environment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Návrh výukové zahrady pro účely environmentální výchovy v mateřské škole.

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití zahrady mateřské školy v environmentální výchově. Teoretická část práce definuje environmentální výchovu v předškolním vzdělávání a popisuje, jak můžeme ...

BÍLÁ, Dita
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mateřské prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence
BURDOVÁ, Hana
2019 - Czech
Bakalářská práce řeší problematiku mateřského prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence. Teoretická část se věnuje definicím základních termínům jako je kojenecký věk, temperament a neutěšitelný pláč. V dalších kapitolách jsou shrnuty specifické rysy kojence s náročným temperamentem zaměřené zejména na nespavost, pláč a trávicí obtíže. V této části práce nejsou opomenuty ani jednotlivé strategie péče o náročné kojence. V závěru teoretické části je charakterizována psychika matek náročných kojenců. Kvalitativní výzkum realizovaný v praktické části přináší data, jež byla získána metodou rozhovorů s matkami kojenců s obtížným temperamentem. Jako projev obtížného temperamentu nejčastěji shledávají matky nadměrný pláč a nespavost. Náročnost dítěte si matky vysvětlují různě - genetika, těžký porod nebo třeba stres v těhotenství, vinu však dávají převážně dítěti. Co se týče strategií utěšování, matky intenzivně hledaly a zkoušely, aby nalezly tu nejlepší, žádná ze strategií však nebyla spolehlivě účinná. Z mého výzkumu též vyplývá, že nevyžádané rady okolí a zlehčování situace jejich blízkými jsou pro matky velmi stresující. Bachelor thesis is solving problems of maternal feelings and coping with difficulties related to difficult temperament of infants. At the beginning of theoretical part, basic terms as infancy, temperament and inconsolable crying are defined. Next, the summary of specific features of infants with difficult temperament with special attention to insomnia and crying. The individual strategies of care of for difficult infants are also described. Finally, characterization of mental wellbeing of mothers of difficult infants is provided. In practical part, results of qualitative research based on analysis of interviews with mothers of difficult infants are presented. Difficult temperament, as mothers often found, was manifested by inconsolable crying and insomnia. Demanding child care was attributed by mothers differently - to genetic background, difficult birth, or pregnancy stress however, children were predominantly blamed. As for strategies to comfort children, mothers were intensively searching and trying for the best one but none was found to be reliably effective. My research study also indicated that unasked for advices and trivialization of the situation by of relatives were for mothers very stressful. Keywords: Klíčová slova: mateřství; dítě; pláč; nespavost; temperament; Key words: maternity; child; tears; insomnia; temperament Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mateřské prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence

Bakalářská práce řeší problematiku mateřského prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence. Teoretická část se věnuje definicím základních termínům jako je kojenecký věk, ...

BURDOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a jeho prevence
NOVÁK, Michal
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je upozornit na syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Dalšími cíle práce je zjistit, jakým způsobem pohlížejí vedoucí sociálních pracovníků na syndrom vyhoření a jeho prevenci. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou definovány pojmy jako syndrom vyhoření, prevence a supervize. Druhá část obsahuje výzkumnou sondu na uvedené téma. V rámci výzkumného šetření byl použit dotazník a polostrukturovaný rozhovor. The aim of this bachelor thesis is to find out, if social workers in České Budějovice show markers, that could be interpreted as burnout. Another aim is to find out, how do the head social workers view the question of burnout syndrome and it?s prevention. The bachelor thesis is split into two main sections. In theoretical section are defined the concept of burnout syndrome, prevention and supervision. The second part contains research and answers to research questions. The mixed research design was used, methods of questionnaire and semi-structured interview. Keywords: Syndrom vyhoření; sociální pracovník; prevence; supervize; Burnout syndrome; social worker; prevention; supervision Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a jeho prevence

Cílem bakalářské práce je upozornit na syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Dalšími cíle práce je zjistit, jakým způsobem pohlížejí vedoucí sociálních pracovníků na syndrom vyhoření a jeho ...

NOVÁK, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pokus o sebevraždu jako zkušenost mladých dospělých
POPOVOVÁ, Linda
2019 - Czech
Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu sebevražda, historií sebevražd, členěním a formami. Také léčbou a krizovou intervencí, samostatná kapitola se věnuje suicidiu u dětí a mladistvých. Empirická část je poté zaměřena na zmapování a přiblížení života jedinců, kteří se o sebevraždu pokusili. K výzkumu byli vybráni čtyři respondenti, se kterými byly nahrány hloubkové narativní rozhovory. Jednalo se spíše o volné vyprávění na téma bakalářské práce. Poté byly zodpovězeny výzkumné otázky, které se zaměřovaly na důvody pokusu o sebevraždu, dětství, které respondenti prožili a také jak se na problematiku sebevražd dívali v době pokusu o sebevraždu a jak se na ni nahlíží nyní. The thesis is divided into two parts. The theoretical and empirical part. The theoretical part deals eith the definition of the term suicide, history of suicide, divison and forms. Also treatment and crisis intervention is mentioned. The chapter itself also deals with suicide in children and adolescents. The empirical part is then focused on mapping the lives of individuals who attempted suicide. Four respondents were selected for the research, with deep narrative interviews recorded. Rather, it was a free narration of the topic of bachelor thesis. Then, research questions were addressed with focus on the reasons for suicide attempt, the childhood that the respondents experienced, and how the respondents perceived suicide at the time of the suicide attempt, and how they percieve it now. Keywords: Sebevražda; sebevražedné jednání; pokus o sebevraždu; Suicide; suicidal behaviour; suicide attempt Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pokus o sebevraždu jako zkušenost mladých dospělých

Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu sebevražda, historií sebevražd, členěním a formami. Také léčbou a krizovou intervencí, ...

POPOVOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Absolventi alternativních škol, jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách a v dalším studiu na středních školách
NOVOTNÁ, Petra
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá úspěšností žáků z alternativních škol při přijímacím řízení na střední školy a také v jejich dalším studiu na středních školách. V teoretické části je rozebráno alternativní vzdělávání (vznik, vymezení pojmu, charakteristika atd.). Dále se teoretická část podrobněji věnuje třem vybraným zástupcům alternativních škol (Waldorfská pedagogika, Montessori pedagogika a Církevní školství). Předmětem praktické části (průzkumného šetření) bylo zjišťování informací o úspěšnosti žáků alternativních škol při přijímacím řízení na střední školy a při jejich dalším studiu pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. The bachelor thesis deals with the success of students from alternative schools in admission to secondary schools and also in their further studies at secondary schools. In the theoretical part, alternative education is discussed (origin, terms definition, characteristics, etc.). Further more, the theoretical part deals in detail with three selected representatives of alternative schools (Waldorf pedagogy, Montessori pedagogy and Church education). The subject of the practical part (exploratory survey) was to find out about the success of alternative school students in admission to secondary schools and during their further study by means of questionnaires and interviews. Keywords: Alternativní vzdělávání; Montessori pedagogika; Waldorfská pedagogika; Církevní školství.; Alternative education; Montessori pedagogy; Waldorf pedagogy; Church education. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Absolventi alternativních škol, jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách a v dalším studiu na středních školách

Bakalářská práce se zabývá úspěšností žáků z alternativních škol při přijímacím řízení na střední školy a také v jejich dalším studiu na středních školách. V teoretické části je rozebráno alternativní ...

NOVOTNÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku
ŽIŽKA, Vít
2019 - English
Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více možností umístění přízvuku, aniž by se měnil jejich význam. Praktická část práce se pak zabývá sběrem lexikálních jednotek s variabilním přízvukem, na jejímž konci bude uveden abecední seznam variujících slov spolu s transkripčním přepisem jednotlivých přízvukových variant. The goal of the bachelor thesis: "Lexical stress variability in English" is to describe basic principles of stress assignment in English with a focus on lexical units that have more realisations of stress placement without changing the meaning of the word. The practical part concentrates on collecting lexical items with variable stress. There is going to be an alphabetical list of stress-divergent words along with phonetic transcription of stress variations at the end of the work. Keywords: Americký přízvuk; Angličtina; anglický přízvuk; výslovnostní slovník; Fonologie; frekvence; pozice přízvuku; variabilita přízvuku. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku

Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více ...

ŽIŽKA, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rodina očima dětí z dětského domova
KONEČNÁ, Lucie
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním rodiny z pohledu dětí, které žijí v dětském domově. Teoretická část je věnovaná základní terminologii vztahující se k rodině. Poukazuje na význam rodiny v životě člověka, vysvětluje rozdíl mezi náhradní rodinnou a náhradní výchovnou péčí, zabývá se legislativou související s ústavní péčí. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvalitativního šetření, které bylo vedeno formou polostrukturovaných rozhovorů s dětmi z konkrétního dětského domova. Cílem práce bylo zjistit, jaký je jejich názor na to, jak by měla rodina vypadat, jak by měla fungovat. Součástí šetření rovněž bylo, zda by děti z dětského domova v budoucnu chtěly založit svou vlastní rodinu. This bachelor thesis deals with the perception of family by children living in a children´s home. The theoretical part sums up the basic terminology related to the family. The importance of family in one´s life is emphasized in this chapter, the author also explains and describes the principles of substitute family care, she deals with laws related to the institutional care. In the practical part, the results of a qualitative research are presented. The semi-structured interviews were conducted in the research, the participants of the interviews were children from the same children´s home. The objective of the thesis was to find out what children from a children´s home think about family, how they think it should look like, how it should function. Also, it examines children´s opinion about having a family of their own. Keywords: rodina; dětský domov; dítě z dětského domova; ústavní péče; family; children´s home; a child from a children´s home; institutional care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodina očima dětí z dětského domova

Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním rodiny z pohledu dětí, které žijí v dětském domově. Teoretická část je věnovaná základní terminologii vztahující se k rodině. Poukazuje na význam rodiny v ...

KONEČNÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vybrané partie učiva z matematiky v pracovních listech
GUBÁNI, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se čtenářskou a matematickou gramotností při řešení slovních úloh na druhém stupni základní školy. Cílem této práce je přiblížit propojenost čtenářské gramotnosti s ostatními předměty, v tomto případě hlavně s matematikou. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií, kde je nastíněno, co je čtenářská a matematická gramotnost, slovní úlohy a k čemu slouží pracovní listy. Druhá část je praktická, jež ukazuje vytvořené pracovní listy s vybranými partiemi učiva z matematiky, které byly zadány žákům na ZŠ. Dále v diplomové práci nejdete spolupráci se žáky při vyplňování pracovních listů a následnou analýzu jejich gramotnosti a postupu řešení. The thesis deals with the issues that are tied with reading and mathematical literacy. The literacy is being considered by solved exrcises at the second grade of elementary school. The purpose of this work is to bring nearer the connectedness between reading literacy and other subjects - in this case mainly math. The work is divided into two parts. The first part deals with the theory, in which there is outline of the description of reading and mathematical literacy, verbal exercises and what is the function of working sheets. The second part is practical. There are put created working sheets with chosen topics from math, which were given to the pupils at the elementary school. The cooperation with pupils wihtin filling the working sheets can be also found in this thesis. The analysis of this literacy and processes of solving are attached in the end. Keywords: čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; gramotnost; slovní úlohy; problém; základní škola; pracovní list; matematika; reading literacy; mathematical literacy; literacy; verbal exercises; issue; elementary school; working sheet; math Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané partie učiva z matematiky v pracovních listech

Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se čtenářskou a matematickou gramotností při řešení slovních úloh na druhém stupni základní školy. Cílem této práce je přiblížit propojenost čtenářské ...

GUBÁNI, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases