Number of found documents: 545673
Published from to

Koncepční návrh rychlostního letounu
Brabec Jiří; Jakub Valenta; Theiner Robert
2019 -
Úkolem této diplomové práce je navrhnout letoun, který bude schopný překonat vybrané světové rychlostní rekordy, spravované Mezinárodní leteckou federací FAI. Nejprve je vypracována rešerše aktuálního stavu, přičemž je zvolena soutěžní kategorie, do které bude letoun koncipován. Po volbě celkové koncepce a motoru je navržena geometrie letounu, která je zpracována v podobě 3D modelu. Posléze byl vypracován hmotový a aerodynamický rozbor, následovaný výpočtem základních výkonů.The task of this diploma thesis is design of racing airplane, which should break the chosen world speed records, under the administration of The World Air Sport Federation FAI. In a first step is compiled statistics of current speed records and then is selected the category for designed airplane. Design of aircraft geometry is made after selection of concept and engine. Then is completed mass and aerodynamic analysis and at the end of the thesis is calculated basic flight performance of airplane. Keywords: Aerodynamické charakteristiky; koncepční návrh; letoun; letové výkony; rychlostní rekord; Aerodynamic characteristics; airplane; conceptual design; flight performance; speed record Available in digital repository of ČVUT.
Koncepční návrh rychlostního letounu

Úkolem této diplomové práce je navrhnout letoun, který bude schopný překonat vybrané světové rychlostní rekordy, spravované Mezinárodní leteckou federací FAI. Nejprve je vypracována rešerše aktuálního ...

Brabec Jiří; Jakub Valenta; Theiner Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provozní charakteristiky sprchového výměníku
Vavřička Roman; Jakub Maleček; Kabrhel Michal
2019 -
Předmětem této diplomové práce je experimentální stanovení provozních charakteristik sprchového deskového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadních vod. Z těchto křivek byly stanoveny účinnosti prototypu výměníku a poměrná úspora tepla při zapojení pro předehřev studené i teplé vody u zdroje tepla. Tyto hodnoty byly porovnány s předchozím testováním prototypu pro lokální ohřev studené vody. Dále byla pro tento výměník stanovena tlaková ztráta. V poslední řadě byla vypracována ekonomická rozvaha pro několik typů budov a vyhodnocena návratnost prototypu výměníků.The main goal of this diploma thesis is to experimentally determine operational characteristic of the shower heat exchanger used for a heat recovery from the wastewater. Based on these recieved curves, efficiency and relative heat savings were calculated. Obtained values led to a comaprison of two configurations, first - preheating of cold and hot water directly at the heat source and second -previously tested prototype of local cold water heating system. Afterwards, there was also computed shower heat exchanger's pressure drop. Lastly, the economic balance-sheet for several building types and overall payback period of the heat exchanger prototype were calculated. Keywords: výměník tepla; účinnost; poměrná úspora; návratnost; heat exchanger; efficiency; relative heat savings; overall payback period Available in digital repository of ČVUT.
Provozní charakteristiky sprchového výměníku

Předmětem této diplomové práce je experimentální stanovení provozních charakteristik sprchového deskového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadních vod. Z těchto křivek byly stanoveny účinnosti ...

Vavřička Roman; Jakub Maleček; Kabrhel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rám pro uchycení automobilových převodovek na otevřeném zkušebním stavu.
Pakosta Jiří; Lukáš Karabina; Jasný Michal
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rámu pro uchycení automobilové převodovky na otevřený zkušební stav. Cílem práce je zkonstruovat rám, který umožní pohánět převodovku přes rozjezdovou spojku, nebo přímo přes vstupní hřídel převodovky. Rám je navržen tak, aby byl výškové i stranově stavitelný pro nastavení souososti uchycené převodovky a dynamometru. V teoretické části práce jsou vysvětleny důvody použití převodovek v automobilech a jednotlivá konstrukční řešení, která jsou v převodovkách používána. Dále je v teoretické části vysvětlen důvod testování převodovek a skladba zkušebního stanoviště, na kterém zkoušky probíhají.This bachelor thesis deals with the design of the frame for attaching the automotive gearbox to an open test bench. The aim of the work is to construct a frame that will allow the gearbox to be driven through the clutch or directly through the gearbox input shaft. The frame allows to set the height and side position of the gearbox. The theoretical part explains the reasons for the use of gearboxes in cars and the individual design solutions used in gearboxes. Furthermore, the theoretical part explains the reason for testing the gearboxes and the composition of the testing stand. Keywords: Převodovka; koncepce pohonu; testování převodovek; zkušební stav; konstrukce; rám; Gearbox; drive concept; gearbox testing; test bench; construction; frame Available in digital repository of ČVUT.
Rám pro uchycení automobilových převodovek na otevřeném zkušebním stavu.

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rámu pro uchycení automobilové převodovky na otevřený zkušební stav. Cílem práce je zkonstruovat rám, který umožní pohánět převodovku přes rozjezdovou spojku, ...

Pakosta Jiří; Lukáš Karabina; Jasný Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Třídění vzduchových filtrů pro všeobecné větrání
Vybíral Pavel; Matěj Pechan; Hemerka Jiří
2019 -
Tato bakalářská práce se věnuje teoretickým základům atmosférické a průmyslové filtrace, základním principům odlučování částic, provedení atmosférických i průmyslových filtrů a filtračním materiálům. Dále se věnuje normám ČSN EN 779 a ČSN EN ISO 16890, které stanovují hodnocení a třídění vzduchových filtrů a zkušební metody. Tato část bakalářské práce obsahuje popis obou norem, rozdíly mezi normami a reakci výrobců vzduchových filtrů na změnu, která přišla se zavedením normy ČSN EN ISO 16890.This bachelor thesis deals with theoretical basics of atmospheric and industrial filtration, basic principles of particle separation, designs of atmospheric and industrial filters and filtration materials. It also deals with standards ČSN EN 779 and ČSN EN 16890, which determine the evaluation and sorting of air filters and test methods. This part of the thesis contains a description of both standards, differences between standards and reaction of air filter manufactures to the change that came with introduction of ČSN EN ISO 16890. Keywords: filtrace; atmosférická filtrace; průmyslová filtrace; odlučování; filtrační materiály; filtry; filtration; atmospheric filtration; industrial filtration; separation; filtration materials; filters Available in digital repository of ČVUT.
Třídění vzduchových filtrů pro všeobecné větrání

Tato bakalářská práce se věnuje teoretickým základům atmosférické a průmyslové filtrace, základním principům odlučování částic, provedení atmosférických i průmyslových filtrů a filtračním materiálům. ...

Vybíral Pavel; Matěj Pechan; Hemerka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh vytápění novostavby rodinné vily
Boháč Jindřich; Martin Kejmar; Bašta Jiří
2019 -
Cílem práce je na základě vhodné volby obálky budovy a otvorových výplní a na tom založeném výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12831-1 návrh teplovodní otopné soustavy pro novostavbu rodinné vily. Na základě rešerše byla zvolena, podlahová otopná soustava a její hydraulické vyvážení, plynový kondenzační kotel s přednostní přípravou teplé vody a rovněž byla navržena ekvitermní regulace soustavy.The aim of the thesis is to design a warm-water heating system for a new family villa building based on the appropriate building envelope and aperture fillings and the heat loss calculation based on this standard. On the basis of the research, a floor heating system and its hydraulic balancing, a gas condensing boiler with preferential hot water preparation and an equitherm regulation of the system were also selected. Keywords: Vytápění; Regulace; Zdroj tepla; Podlahové vytápění; Heating; Regulation; Heat source; Floor heating Available in digital repository of ČVUT.
Návrh vytápění novostavby rodinné vily

Cílem práce je na základě vhodné volby obálky budovy a otvorových výplní a na tom založeném výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12831-1 návrh teplovodní otopné soustavy pro novostavbu rodinné vily. ...

Boháč Jindřich; Martin Kejmar; Bašta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla
Matuška Tomáš; Richard Benda; Šourek Bořivoj
2019 -
Tématem bakalářské práce je dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla. V této práci je popsán princip, základní části a typy tepelných čerpadel. V této bakalářské práci jsou porovnány tři výpočtové metody. Výpočty byly provedeny pro tři různé rodinné domy. Jednotlivé rodinné domy se liší tepelnou ztrátou. Pro každý dům byla navržena zemní sondy pro tři různé teplotní úrovně otopné vody.The topic of this bachelor thesis is dimensioning the ground heat exchangers for heat pumps. The thesis describes the principle, basic parts and types of heat pumps. The thesis compares three calculation methods. Calculations were made for three different family houses. The houses differ in their heat losses. Ground probes for three different heating water temperatures have been designed for each house. Keywords: Tepelné čerpadlo; zemní výměník; dimenzování; Heat pump; ground heat exchanger; sizing Available in digital repository of ČVUT.
Dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla

Tématem bakalářské práce je dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla. V této práci je popsán princip, základní části a typy tepelných čerpadel. V této bakalářské práci jsou porovnány tři ...

Matuška Tomáš; Richard Benda; Šourek Bořivoj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční návrh standu pro měření palivových trysek
Čenský Tomáš; Jan Beneš; Kubata Jan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního zařízení pro měření sprejových charakteristik palivových trysek pro turbínové motory. V první části se práce zaměřuje na zdůvodnění důležitosti těchto měření, popisuje dnes používané techniky měření, zasazuje je do historického kontextu, dává obraz o možnostech zpětné separace rozprášeného paliva a diskutuje požární rizika spjatá s konstrukcí takového zařízení. Druhá část popisuje konstrukci zařízení tak, jak dle vytvořené výkresové dokumentace vzniklo v laboratořích Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s..The subject of this master thesis is engineering design of test rig allowing to measure spray characteristics of jet engine fuel nozzles. The first part focuses on explanation of why spray characteristics are of such importance, describes current measurement techniques, place them in historical context, gives a picture of fuel mist separation possibilities and discusses fire hazards linked with such devices. The second parts describes the designed test rig as it was built in the laboratories of Czech Aerospace Research Centre, VZLU. Keywords: sprejové charakteristiky; palivová tryska; fázová Dopplerovská anemometrie; PDA; separace aerosolu; spray characteristics; fuel nozzle; phase Doppler anemometry; PDA; fuel mist separation Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční návrh standu pro měření palivových trysek

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního zařízení pro měření sprejových charakteristik palivových trysek pro turbínové motory. V první části se práce zaměřuje na zdůvodnění ...

Čenský Tomáš; Jan Beneš; Kubata Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kontrola geometrie kola s evolventním ozubením na měřicím přístroji Carl Zeiss
Miláček Ondřej; Tung Nguyen Thanh; Kaněra Jaroslav
2019 -
Tato bakalářská práce se bude zabývat zprovozněním a popisem funkcí měřícího přístroje od firmy Carl Zeiss. Popis se bude týkat funkce a nastavování tohoto měřícího přístroje a jeho součástí. Součástí popisu měřícího přístroje bude zjišťování měřících vlastností tohoto přístroje. Pro splnění těchto úloh, bude nejdříve zapotřebí provést rešerši v oblasti kontroly odchylek u čelních ozubených kol s evolventním ozubením. Práce se bude týkat i popisu geometrie samotné evolventní křivky.This bachelor thesis will deal with commissioning and description of the measuring instrument from Carl Zeiss. The description will cover the function and settings of this instrument and its components. Part of the description of the measuring instrument will be the determination of the measuring properties of this instrument. To accomplish these tasks, it first be necessary to conduct a search for deviation gearing checks for involute gears. The work will also describe the geometry of the involute curve itself. Keywords: čelní ozubené kolo; evolventní křivka; úchylky ozubeného kola; modifikace ozubení; měřící přístroj Carl Zeiss; přesnost a opakovatelnost měřícího přístroje; gear wheel; involute curve; gear wheel deviation; gear tooth modification; measuring instrument Carl Zeiss; measuring instrument accuracy and precision Available in digital repository of ČVUT.
Kontrola geometrie kola s evolventním ozubením na měřicím přístroji Carl Zeiss

Tato bakalářská práce se bude zabývat zprovozněním a popisem funkcí měřícího přístroje od firmy Carl Zeiss. Popis se bude týkat funkce a nastavování tohoto měřícího přístroje a jeho součástí. Součástí ...

Miláček Ondřej; Tung Nguyen Thanh; Kaněra Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh pohonu svislých vrat
Češpíro Zdeněk; Daniel Németh; Hoidekr Jan
2019 -
Rešeršní část práce shrnuje používané varianty vrat. Praktická část se zabývá návrhem převodovky, návrhem vrat a následným spojením převodovky s garážovými vraty.The theoretical part of this thesis summarizes used types of garage doors. The practical part deals with design of gearbox, design of door and subsequent connection between gearbox and garage door. Keywords: převodovka; garážová vrata; čelní ozubená kola; gearbox; garage doors; spur gears Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pohonu svislých vrat

Rešeršní část práce shrnuje používané varianty vrat. Praktická část se zabývá návrhem převodovky, návrhem vrat a následným spojením převodovky s garážovými vraty.The theoretical part of this thesis ...

Češpíro Zdeněk; Daniel Németh; Hoidekr Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv povrchových úprav na životnost elektrod při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslu
Kolařík Ladislav; Petr Hartman; Dvořák Milan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentální činnosti pro zjištění vlivu povrchové úpravy na životnost svařovacích elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje rozbor problematiky odporového bodového svařování tenkých ocelových plechů používaných při tvorbě karoserií automobilů. Experimentální část se zabývá návrhem a realizací samotného experimentu, vyhodnocením naměřených dat a závěrečným shrnutím experimentu.This diploma thesis tries to propose experimental activities to determine the influence of surface treatments on the life of welding electrodes in welding of sheets used in the automotive industry. The theoretical part of the thesis requires an analysis of the problem of resistance spot welding of thin steel sheets used in the creation of car bodies. The experimental part concerns the design and realization of the experiment itself, evaluation of measured data and final summary of the experiment. Keywords: Odporové bodové svařování; svařovací bodovací čepička; životnost svařovacích bodovacích čepiček; New Inorganic Trearment; zkušební vzorek; zkušební plech; svarová čočka; vyloučení zinku; Resistance spot welding; spot welding cap; durability of spot welding caps; New Inorganic Treatment; test sample; test sheet; welding nugget; exclusion of zinc Available in digital repository of ČVUT.
Vliv povrchových úprav na životnost elektrod při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentální činnosti pro zjištění vlivu povrchové úpravy na životnost svařovacích elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. ...

Kolařík Ladislav; Petr Hartman; Dvořák Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases