Number of found documents: 1159
Published from to

Potvrzení způsobilosti provozu plynovodů na základě mechanických a lomových zkoušek segmentů z VTL DN 500 (č. trasy 41 a 56) a VTL DN 300 (č. trasy 152). Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
2019 - Czech
Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment (materiál). Determination of mechanical and fracture mechanical properties include analysis of the critical crack dimensions for specific gas pressure and pipe segment (material). Keywords: fracture toughness; pipeline; steel; J integral Available at various institutes of the ASCR
Potvrzení způsobilosti provozu plynovodů na základě mechanických a lomových zkoušek segmentů z VTL DN 500 (č. trasy 41 a 56) a VTL DN 300 (č. trasy 152). Výzkumná zpráva

Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment (materiál)....

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Výzkumná zpráva. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Jakubská ul., Praha
Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
2019 - Czech
Rozbor vzorků historické omítky a štuku s použitím termické analýzy a mikroskopického vyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Analysis of historical plaster and stucco samples using thermal analysis and microscopic analysis by scanning electron microscopy and SEM-EDS analysis. Keywords: TGA; SEM/EDS; binder characterization Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva. Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: Jakubská ul., Praha

Rozbor vzorků historické omítky a štuku s použitím termické analýzy a mikroskopického vyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy....

Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: \nMost Legií, Praha
Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
2019 - Czech
Rozbor vzorků historického betonu s použitím termické analýzy a mikroskopického vyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Analysis of historical concrete samples using thermal analysis and microscopic examination by scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Determination of degree of concrete degradation and identification of chemical corrosion products. Keywords: TGA; SEM/EDS; binder characterization; concrete degradation Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: \nMost Legií, Praha

Rozbor vzorků historického betonu s použitím termické analýzy a mikroskopického vyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Určení stupně degradace betonu a ...

Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA
Válek, Jan; Skružná, Olga; Kozlovcev, Petr
2019 - Czech
Dne 7. 5. 2019 byl realizován průzkum zimní zahrady ve vile Otto Petschka, residenci velvyslance\nUSA. Cílem bylo objasnit rozložení kovových výztuží a dalších konstrukčních prvků v podlaze místnosti.\nPrůzkum byl proveden ve spolupráci s projektantem Ing. Zdeňkem Riegerem. On May 7, 2019, a survey was carried out in the winter garden of the Otto Petschek Villa, the\nresidence of the Ambassador to the USA. The aim was to clarify the distribution of metal reinforcements\nand other structural elements in the floor of the room. The survey was carried out in\ncooperation with the designer Ing. Zdeněk Rieger. Keywords: ground penetrating radar (GPR); location of reinforcements; radargrams Available at various institutes of the ASCR
Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA

Dne 7. 5. 2019 byl realizován průzkum zimní zahrady ve vile Otto Petschka, residenci velvyslance\nUSA. Cílem bylo objasnit rozložení kovových výztuží a dalších konstrukčních prvků v podlaze ...

Válek, Jan; Skružná, Olga; Kozlovcev, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Testování účinnosti hydrofobizačního prostředku Nanofusion na dřevinách - buk a dub
Machová, Dita; Zárybnická, Lucie; Majtás, Dušan
2019 - Czech
Ověření ochranných vlastností a použitelnosti pro potřeby památkové péče nátěrového prostředku NF Protect WOOD. Byla hodnocena navlhavost, paropropustnost, smáčivost, nasákavost, barvostálost a byla provedena klimatická degradační zkouška. Verification of protective properties and usability of NF Protect Wood for the needs of preservation effectiveness. Moisture, vapour permeability, wettability, water absorption, colour stability were evaluated and a test in climatic chamber was performed. Keywords: wood; hydrophobization; moisture; vapor permeability; wettability; water absorption; colour stability; climatic chamber Available at various institutes of the ASCR
Testování účinnosti hydrofobizačního prostředku Nanofusion na dřevinách - buk a dub

Ověření ochranných vlastností a použitelnosti pro potřeby památkové péče nátěrového prostředku NF Protect WOOD. Byla hodnocena navlhavost, paropropustnost, smáčivost, nasákavost, barvostálost a byla ...

Machová, Dita; Zárybnická, Lucie; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech
Kumpová, Ivana; Fíla, Tomáš; Koudelka, Petr; Rozsypalová, I.; Keršner, Z.; Kytýř, Daniel; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel; Vyhlídal, M.; Drdácký, Miloš
2019 - Czech
Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové testy a časově závislou výpočetní tomografii (4D CT). Zkušební tělesa byla podrobena účinkům vysokých teplot a následně testována čtyřbodovým ohybem během 4D CT. Byly tak získány 3D obrazové informace v různých fázích zatížení a porušování materiálu. Rovněž bylo provedeno komparativní měření pevnosti v tlaku. Tyto výsledky jsou v dobré shodě. The paper presents the study of the internal structure and fracture properties of selected quasi-brittle building materials subjected to temperature changes and the possibility of applying the method combining bending fracture tests and time-dependent computed tomography (4D CT). The tested specimens were subjected to hightemperature effects and subsequently tested by a four-point bending during 4D CT. Thus, 3D image information was obtained in different phases of loading and material damage. Comparative compression strength measurements were also performed. These results are in good agreement Keywords: fracture process zone; spatial crack distribution; quasi-brittle material; X-Ray computed tomography; four-point bending test Fulltext is available at external website.
Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech

Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové ...

Kumpová, Ivana; Fíla, Tomáš; Koudelka, Petr; Rozsypalová, I.; Keršner, Z.; Kytýř, Daniel; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel; Vyhlídal, M.; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Výzkum dřevěných kolíkových spojovacích prostředků
Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Hataj, M.; Milch, J.; Tyrová, M.; Suchomelová, P.
2019 - Czech
Součástí historických krovových soustav jsou tesařské spoje, z nichž některé jsou zajištěny dřevěnými spojovacími prostředky. Původně dřevěný kolík spíše zajišťoval polohu prvků ve spoji než by primárně přenášel zatížení (např. rybinové spoje). V některých spojích však mezi jednotlivými konstrukčními prvky může síly také přenášet, a jeho působení tak má přímý vliv na tuhost i únosnost celé konstrukce. Tento typ spojovacích prostředků je možné využít i v současnosti, při rekonstrukcích, výstavbě nových dřevostaveb nebo pro výrobu jednotlivých dřevěných konstrukčních prvků (např. panelů). Současné technické normy však spojům s dřevěnými spojovacími prostředky nepředepisují dostatečný výpočetní postup, navíc chybí i komplexní model porušení v různých směrech k vláknům. Článek představuje aktuální projekt, který má ambici tuto mezeru vyplnit. The carpentry joints, some of them secured by wooden connectors, are part of historical timber roof structures. Originally, a wooden dowel rather secured the position of timber elements in a joint than transferring loads (e.g. dovetail joints). But in some joints it can also transfer the forces between the structural members, therefore its behaviour influences the stiffness and load-bearing capacity of the whole structure directly. This type of connectors can be used nowadays as well; while reconstructions, a new timber building construction, or manufacturing individual structural timber elements (e.g. panels). Current technical standards do not prescribe a suitable computing procedure for the joints with wooden connectors. Moreover, a complex failure criteria for various fibre directions are missing. The article introduces an ongoing project, whose ambition is to cover the knowledge gap. Keywords: wooden dowel; load-bearing capacity; stiffness; creep; carpentry joints Available at various institutes of the ASCR
Výzkum dřevěných kolíkových spojovacích prostředků

Součástí historických krovových soustav jsou tesařské spoje, z nichž některé jsou zajištěny dřevěnými spojovacími prostředky. Původně dřevěný kolík spíše zajišťoval polohu prvků ve spoji než by ...

Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Hataj, M.; Milch, J.; Tyrová, M.; Suchomelová, P.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Strategies for computation of Lyapunov exponents estimates from discrete data
Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
2019 - English
The Lyapunov exponents (LE) provide a simple numerical measure of the sensitive dependence of the dynamical system on initial conditions. The positive LE in dissipative systems is often regarded as an indicator of the occurrence of deterministic chaos. However, the values of LE can also help to assess stability of particular solution branches of dynamical systems. The contribution brings a short review of two methods for estimation of the largest LE from discrete data series. Two methods are analysed and their freely available Matlab implementations are tested using two sets of discrete data: the sampled series of the Lorenz system and the experimental record of the movement of a heavy ball in a spherical cavity. It appears that the most important factor in LE estimation from discrete data series is quality of the available record. Keywords: dynamical system; Lyapunov exponents; stability; data analysis Available at various institutes of the ASCR
Strategies for computation of Lyapunov exponents estimates from discrete data

The Lyapunov exponents (LE) provide a simple numerical measure of the sensitive dependence of the dynamical system on initial conditions. The positive LE in dissipative systems is often regarded as an ...

Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Zdroje solí, jejich transport a působení ve zdivu
Slížková, Zuzana
2019 - Czech
Článek shrnuje základní informace o zdrojích solí a jejich chování ve zdivu s cílem posunout znalosti účastníků semináře o chování solí ve zdivu i o možnostech snižování vyvolaných škod. Keywords: salts; damage; masonry; stone deterioration; gypsum Available at various institutes of the ASCR
Zdroje solí, jejich transport a působení ve zdivu

Článek shrnuje základní informace o zdrojích solí a jejich chování ve zdivu s cílem posunout znalosti účastníků semináře o chování solí ve zdivu i o možnostech snižování vyvolaných škod.

Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Kvantifikace změn v mikrostruktuře vápenných cementových past vystavených síranovému prostředí za nízkých teplot
Sotiriadis, Konstantinos; Hlobil, Michal; Machová, Dita; Mácová, Petra; Viani, Alberto; Vopálenský, Michal
2019 - Czech
Vzorky cementové pasty na bázi směsného cementu s příměsí vápence byly uloženy do roztoku síranu hořečnatého po dobu 6ti měsíců při teplotě 5°C za účelem monitorování vývoje síranové koroze a jejího vlivu na mikrostrukturu. Rozsah koroze byl vyhodnocen několika různými technikami. Vzorky pasty byly v měsíčních intervalech skenovány rentgenovou tomografií za účelem nedestruktivní kvantifikace struktury pórů a rozsahu poškození, současně s popisem fázových změn v mikrostruktuře za pomoci rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie. Zkoušení tlakové pevnosti potvrdilo vliv koroze na mechanickou odolnost vzorků. Výsledky ukazují rychlý průběh degradace šířící se v nepravidelném pásu a způsobený primárně vlivem vytvoření rozpínavých korozních produktů na bázi síry, následnému vzniku trhlin a ztrátě vnitřní soudržnosti materiálu. V poškozených částech byl potvrzen výskyt jak ettringitu a thaumasitu, tak i sádrovce. Samples of cement paste based on mixed cement with limestone admixture were stored in a magnesium sulfate solution for 6 months at 5 ° C to monitor the development of sulfate corrosion and its effect on microstructure. The extent of corrosion was evaluated by several different techniques. The paste samples were scanned at monthly intervals by X-ray tomography for non-destructive quantification of the pore structure and extent of damage, along with a description of the phase changes in the microstructure using X-ray diffraction and infrared spectroscopy. Compressive strength testing confirmed the effect of corrosion on the mechanical resistance of the samples. The results show a rapid course of degradation propagating in an irregular band, caused primarily by the formation of expandable sulfur-based corrosion products, the consequent crack formation and loss of internal cohesion of the material. The occurrence of both ettringite and thaumasite and gypsum was confirmed in the damaged parts. Keywords: limestone cement; sulfates; microstructure; X-ray tomography Available at various institutes of the ASCR
Kvantifikace změn v mikrostruktuře vápenných cementových past vystavených síranovému prostředí za nízkých teplot

Vzorky cementové pasty na bázi směsného cementu s příměsí vápence byly uloženy do roztoku síranu hořečnatého po dobu 6ti měsíců při teplotě 5°C za účelem monitorování vývoje síranové koroze a jejího ...

Sotiriadis, Konstantinos; Hlobil, Michal; Machová, Dita; Mácová, Petra; Viani, Alberto; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases