Number of found documents: 539545
Published from to

Gaussovská vnitřní kvantová provázanost
BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
2019 - English
Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou teorii gaussovské vnitřní kvantové provázanosti. Gaussovská vnitřní kvantová provázanost byla analyticky spočtena pro dvoumódové gaussovské stavy zahrnující všechny symetrické stavy s částečnou minimální neurčitostí, slabě smíšené asymetrické stlačené termální stavy s částečnou minimální neurčitostí a slabě smíšené symetrické stlačené termální stavy. Tuto teorii jsme rozšířili o analytické výpočty pro třídu gaussovských stavů s minimální negativitou pro fixované globální a lokální purity a spočetli gaussovskou vnitřní kvantovou provázanost pro konkrétní příklady těchto stavů. Dále jsme naše výsledky porovnali s jinou mírou kvantové provázanosti nazvanou Gaussian Rényi-2 entanglement of formation a tím posílili hypotézu ekvivalence těchto dvou měr. The thesis deals with a proposed entanglement measure called Gaussian intrinsic entanglement (GIE) \cite{gie}. It presents the theory of entanglement measures, the theory of Gaussian states and the theory of GIE itself. GIE had been analytically calculated for two-mode Gaussian states including all symmetric partial minimum uncertainty states, weakly mixed asymmetric squeezed thermal states with partial minimum uncertainty, and weakly mixed symmetric squeezed thermal states. We extend the theory of GIE by analytical formulas for the class of Gaussian states with minimum negativity for fixed global and local purities (GLEMS) \cite{glems} and we calculate the GIE for special examples of these states. Further, we compare our results with another entanglement measure called Gaussian Rényi-2 entanglement of formation (GR2EoF) \cite{gr2eof} and strengthen the hypothesis of equivalence of these entanglement measures. Keywords: kvantová fyzika; provázanost; gaussovská vnitřní kvantová provázanost; gaussovské stavy; míra provázanosti; quantum physics; entanglement; Gaussian intrinsic entanglement; Gaussian states; entanglement measure Available in digital repository of UPOL.
Gaussovská vnitřní kvantová provázanost

Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou ...

BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Napařování ochranných vrstev MgF2 a HfO2 na zrcadlové vrstvy.
ŠPERKOVÁ, Alexandra; PODLOUCKÝ, Jan; NOŽKA, Libor
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je experimentální ověření nasazení ochranných vrstev HfO2 a MgF2 na zrcadlově odrazné prvky v ultrafialové oblasti světelného spektra, přednostně v oblasti od 175 nm do 250 nm. Toto studium je úzce spojeno s vývojem detektoru RICH (z ang. Ring-Imaging Cherenkov) v rámci kolaborace CBM pro experimenty v oblasti částicové fyziky. This bachelor thesis deals with an experimental verification of the application of HfO2 and MgF2 to specular reflective elements in the ultraviolet region of the light spectra, in the interval from 175 nm to 250 nm in particular. This study is closely linked with the development of the RICH detector (Ring-Imaging Cherenkov) in frame of the CBM collaboration in field of particle physics. Keywords: tenké vrstvy; napařování; PVD; spektrometrie vrstev; thin films; steam treatment; PVD; film spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Napařování ochranných vrstev MgF2 a HfO2 na zrcadlové vrstvy.

Tématem bakalářské práce je experimentální ověření nasazení ochranných vrstev HfO2 a MgF2 na zrcadlově odrazné prvky v ultrafialové oblasti světelného spektra, přednostně v oblasti od 175 nm do 250 ...

ŠPERKOVÁ, Alexandra; PODLOUCKÝ, Jan; NOŽKA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
2019 - English
This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). Available in the UPOL Library.
Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein

This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are ...

VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fokusované záření gama v Mössbauerově spektroskopii: Od simulace k aplikaci
KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr; KOUŘIL, Lukáš
2019 - Czech
Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a charakterizovat tak jednotlivé komponenty Mössbauerova mikroskopu. Dílčím cílem práce je určit účinnost fokusačního prvku MCX, následně pak charakterizovat tvar stopy svazku v ohnisku. Dále se práce věnuje srovnávání měřicí techniky fokusace a měřicí techniky stínění. Jedním z hlavních cílů je pomocí výpočetní simulace optimalizovat prostorové uspořádání Mössbauerova mikroskopu. The aim of this thesis is to develop a computational simulation which can simulate transmission through Mössbauer microscope. Than compare the theoretically calculated values with experimentally measured values and characterize individual components of the Mössbauer microscope. The partial aim of the work is to determine the effectiveness of the focusing element MCX, then to characterize the shape of the beam in the focus. Furthermore, the work is devoted to comparing focusing measurement techniques and shielding measuring techniques (using pinhole). One of the main goals is to optimize the spatial arrangement of the Mössbauer microscope using computational simulation. Keywords: Mössbauerův spektrometr; fokusace gama záření; Mössbauer spectrometer; polycapillary X-ray focusing Available in digital repository of UPOL.
Fokusované záření gama v Mössbauerově spektroskopii: Od simulace k aplikaci

Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a ...

KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr; KOUŘIL, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zlatý řez
PĚČKOVÁ, Veronika; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Lidé již v dávných dobách pozorovali krásy přírody a zjistili, že u některých přírodnin podléhá tato krása matematickým zákonitostem. Objevili tak zlaté číslo. Toto číslo jedinečným způsobem spojuje malé části ve vetší celky a přitom každá část si zachovává svou individualitu a krásu. Bakalářská práce obsahuje edukační program, který toto číslo přibližuje dětem ze základní školy. In ancient times, people watched the beauty of nature and found some of them of nature is subject to mathematical laws. Discovered so gold number. This number uniquely connects small parts to larger ones whilst all parts retain their individuality and beauty. The bachelor thesis contains an educational program that brings this number to primary school children. Keywords: Zlatý řez; zlaté číslo; Fibonacciho posloupnost; fylotaxe; architektura; Květná zahrada; spirála; zlatý obdélník; pětiúhelník Available in digital repository of UPOL.
Zlatý řez

Lidé již v dávných dobách pozorovali krásy přírody a zjistili, že u některých přírodnin podléhá tato krása matematickým zákonitostem. Objevili tak zlaté číslo. Toto číslo jedinečným způsobem spojuje ...

PĚČKOVÁ, Veronika; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interakce helikálních polyaromátů s DNA a proteiny
MATECKAJA, Anastasie; VACEK, Jan
2019 - Czech
Helikální polyaromáty jsou ortho-kondenzované chirální molekuly. V současnosti nacházejí uplatnění při konstrukci chemosenzorů a organických diod. Díky jejich schopnosti stereoselektivně řídit reakce je lze využít v asymetrické katalýze. Je známo, že tyto látky specificky interagují s DNA, což se může projevovat vysokou toxicitou. Předmětem této práce je zdokumentovat existující literaturu zabývající se interakcemi helikálních polyaromátů s biopolymery. Dále pak zkoumat interakce imidazolového derivátu [6]helicenu s DNA pomocí elektroforetických, spektrálních a elektrochemických metod. Helical polyaromates are ortho-condensed chiral molecules. They are currently used for the construction of chemosensors and organic electronics. Thanks to their ability to stereoselectively direct reactions, they can be used in asymmetric catalysis. It is known that these molecules specifically interact with DNA and proteins, which can result in novel biological activities or toxic effects. This work covers a search of current literature on the interactions of helical polyaromates with biopolymers. Furthermore, the interactions of the imidazole derivative of [6]helicene with DNA by means of electrophoretic, spectral and electrochemical methods are also described. Keywords: Helikální polyaromáty; interakce; DNA; hexahelicén; elektrochemie; helical polyaromates; interactions; hexahelicene; DNA; electrochemistry Available in digital repository of UPOL.
Interakce helikálních polyaromátů s DNA a proteiny

Helikální polyaromáty jsou ortho-kondenzované chirální molekuly. V současnosti nacházejí uplatnění při konstrukci chemosenzorů a organických diod. Díky jejich schopnosti stereoselektivně řídit reakce ...

MATECKAJA, Anastasie; VACEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Unwilling or Unable Doctrine: Extraterritorial Use of Force Against Non-State Armed Groups
JAMALI, Ayyoub; FAIX, Martin
2019 - English
Available in the UPOL Library.
The Unwilling or Unable Doctrine: Extraterritorial Use of Force Against Non-State Armed Groups

JAMALI, Ayyoub; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spektrum polovodičového laseru
DOHNAL, Jan; PODLOUCKÝ, Jan; PETRÁŠ, František
2019 - Czech
Tato práce obsahuje stručný úvod do oblasti laserů a podrobněji se zabývá polovodičovými lasery. Jsou zde popsány jednotlivé varianty konstrukcí polovodičových laserů a jejich vliv na vyzařované spektrum. Dále jsou v práci popsány metody měření laserových spekter a je zde provedena analýza výsledků měření spektra vybraného polovodičového laseru. This thesis contains a short introduction into the theory of lasers but it is mainly focused on semiconductor lasers. Individual types of structures of semiconductor lasers and their effect on the emitted spectrum of the laser are described here. Furthermore the overview of the methods of measuring laser spectrums are shown here and analysis of the results of the measurement of the choosen semiconductor laser spectrum is made. Keywords: Polovodičový laser; laser; spektrum; záření; Fabry-Perotův rezonátor; Semiconductor laser; laser; spectrum; radiation; Fabry-Perot resonator Available in digital repository of UPOL.
Spektrum polovodičového laseru

Tato práce obsahuje stručný úvod do oblasti laserů a podrobněji se zabývá polovodičovými lasery. Jsou zde popsány jednotlivé varianty konstrukcí polovodičových laserů a jejich vliv na vyzařované ...

DOHNAL, Jan; PODLOUCKÝ, Jan; PETRÁŠ, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kultura České republiky v číslech 2018: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2019 - Czech
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují. Available in a digital repository NRGL
Kultura České republiky v číslech 2018: Vybrané údaje ze statistických šetření

Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2019

Syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových derivátů: Vývoj syntézy boehmenanu D
TUNA, Pavol; POSPÍŠIL, Jiří; ZATLOUKAL, Marek
2019 - Czech
Cílem mojí bakalářské práce bylo shrnout možnosti a způsoby využití informací z tradičních způsobů léčby, při vývoji nových léčiv. Zároveň jsem se zaměřil na vývoj syntetické metody, pomocí které by bylo možné syntetizovat boehmenan D. V jednotlivých reakčních krocích jsem se snažil nalézt podmínky, za kterých by reakce probíhali ve vysokých výtěžcích a byly by univerzálně použitelné. Zejména jsem se zaměřil na syntézu benzofuranového skeletu pomocí CDC couplingu a na zjištění podmínek, za kterých reakce probíhá optimálně. Aim of my bachelor thesis is to summarize possibilities and approaches how the traditional herb-based way of healing can impact the drug development processes. At the same time, I have focused on the development of new synthetic approaches that could lead to boehmenan D synthesis. The reaction sequences in the developed methods were optimized in regards of yields and general applicability. Particularly I have focused on the key benzofuran-key building block synthesis. This intermediate should have been accessed with help of CDC-coupling reaction. Keywords: neolignany; sekundární metabolity; radikálový coupling; fenyl propanoidy; přírodní látky; syntéza; neolignans; secondary metabolites; radical coupling; phenylpropanoids; natural compounds; synthesis Available in digital repository of UPOL.
Syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových derivátů: Vývoj syntézy boehmenanu D

Cílem mojí bakalářské práce bylo shrnout možnosti a způsoby využití informací z tradičních způsobů léčby, při vývoji nových léčiv. Zároveň jsem se zaměřil na vývoj syntetické metody, pomocí které by ...

TUNA, Pavol; POSPÍŠIL, Jiří; ZATLOUKAL, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases