Number of found documents: 1733
Published from to

Manipulace jazykem v době politických změn v NDR: Marxismus, komunikace, sémantika.
Ďurková, Mária Kristína; Vachková, Marie; Dovalil, Vít
2020 - German
This bachelor thesis deals with the language and language situation at the time of the fall of the GDR, and subsequently its demise. Among other things, attention is paid to the language of the party. The subject of this thesis is an attempt to show the gradual changes in the language that led to the democratisation of the language, with emphasis on the basic concepts of MarxismLeninism such as socialism and ideology. The starting point for the analysis of concepts is the corpus, so-called Wende-Korpus-Ost (WKD), which contains journalistic texts of several important East German periodicals. Semantic analyses of specific concepts are focused comparatively, and thus allow the capture of the semantic shift of individual concepts within the text. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Táto bakalárska práca sa zaoberá jazykom a jazykovou situáciou v čase rozpadu NDR, a následne po jej zániku. Zreteľ sa kladie okrem iného aj na stranícky jazyk. Predmetom práce je snaha znázorniť postupné zmeny v jazyku, ktoré viedli k demokratizácií jazyka, pričom dôraz je kladený na základné pojmy Marxizmu-leninizmu ako socializmus a ideológia. Východiskom analýz jednotlivých pojmov je korpus, tzv. Wende-Korpus-Ost (WKD), ktorý obsahuje publicistické texty niekoľkých významných východonemeckých periodík. Sémantické analýzy konkrétnych pojmov sú zamerané komparatívne, a tak umožňujú zachytenie sémantického posunu jednotlivých pojmov v rámci textu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: DDR|Marxismus-Leninismus|Manipulation|Wende|Semantik|Kommunikation; GDR|Marxism-Leninism|manipulation|the Fall of the East Germany|semantics|communication Available in a digital repository NRGL
Manipulace jazykem v době politických změn v NDR: Marxismus, komunikace, sémantika.

This bachelor thesis deals with the language and language situation at the time of the fall of the GDR, and subsequently its demise. Among other things, attention is paid to the language of the party. ...

Ďurková, Mária Kristína; Vachková, Marie; Dovalil, Vít
Univerzita Karlova, 2020

Pozice 'skupinového genitivu' v německém jazykovém systému na základě zkoumání vybraných slovních párů
Ondrušíková, Karolína; Tichák, Viktor; Hejhalová, Věra
2020 - German
This bachelor thesis deals with the position of the group genitive in German language system. The group genitive is a well-known phenomenon in English and in Scandinavian languages. The subject of analysis are word pairs which consist of two nouns, for example Grund und Boden, Sturm und Drang, Fleisch und Blut and more. It is being researched, how often does the genitive ending -s attach to the end of the word pair, to the second noun then. The aim of the thesis is to prove the existence of the group genitive flection in the German language. The word pairs are analysed by means of German grammars and German reference corpus DeReKo. Tato bakalářská práce se zabývá postavením skupinového genitivu v německém jazykovém systému. Skupinový genitiv představuje známý fenomén v angličtině a ve skandinávských jazycích. Předmětem výzkumu jsou ze dvou podstatných jmen skládající se slovní páry, jako například Grund und Boden, Sturm und Drang, Fleisch und Blut a další. Je zkoumáno, jak často je genitivní koncovka -s připojena pouze na konec slovního páru, tedy na druhé podstatné jméno. Cílem práce je dokázat existenci této deklinace v německém jazyce. Slovní páry jsou zkoumány pomocí německých gramatik a Německého referenčního korpusu DeReKo. Keywords: Genitiv|Wegfall der Genitivmarkierung|Gruppengenitiv|Nominalflexion|Norm|Sprachtendenzen|Paarformel|Korpusanalyse; genitive|disappear of genitive marker|group genitive|flecion of nouns|norm|language tendencies|word pair|corpus analysis Available in a digital repository NRGL
Pozice 'skupinového genitivu' v německém jazykovém systému na základě zkoumání vybraných slovních párů

This bachelor thesis deals with the position of the group genitive in German language system. The group genitive is a well-known phenomenon in English and in Scandinavian languages. The subject of ...

Ondrušíková, Karolína; Tichák, Viktor; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2020

Parodie vybraných literárních děl
Semínová, Kateřina; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2020 - German
Keywords: Funkce parodie; analýza předlohy a parodie; německá lyrika; německá pohádka; Function of parody; analysis of the literary sample and its parody; German lyric; German fairy tale Available in a digital repository NRGL
Parodie vybraných literárních děl

Semínová, Kateřina; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Expresionismus v německé literatuře - Else Lasker-Schüler a její dílo
Kolouchová, Julie; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2020 - German
Keywords: Expressionismus; Berlin; Else Lasker-Schüler; Yussuf; Exil; expresionism; Berlin; Else Lasker-Schüler; Yussuf; exile Available in a digital repository NRGL
Expresionismus v německé literatuře - Else Lasker-Schüler a její dílo

Kolouchová, Julie; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2020

Motiv stáří v Geigerově Starém králi ve svém exilu a knize Želví dům od Annette Pehnt
Vorlová, Kateřina; Markvartová, Eva; Bučková, Tamara
2020 - German
VORLOVÁ, Kateřina: The theme of aging in the books The Old King in the Exile by Geiger and House of Turtles by Pent. [Bachelor thesis]. UK. Faculty of Education; Department of German Studies. Leader: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. Degree of professional classification: bachelor; Place of defense: Faculty of Education, 2020. 46 p. The bachelor thesis focuses on the topic of dementia occurring in German-written literature. Specifically, two books are described and compared - House of Turtles by Annette Pehnt and The Old King in the Exile by Arno Geiger These mutually different works have their main theme in common - senility and dementia. In the books changes not only the attitudes of sick people towards life and their loved ones, but also the course and consequences of the disease of individual protagonists and the environment. The authors present their experiences with dementia and Alzheimer's disease, personal or otherwise acquired knowledge, and their heroes bring readers closer to the joys and sorrows of their daily lives. The first chapter deals with the problems of senility and related dementia. It contains information on how the disease arises, progresses and how its manifestations can be alleviated. The second part is devoted to the motif of old age in literature in general, as well as in the... VORLOVÁ, Kateřina: Motiv stáří v Geigerově Starém králi ve vyhnanství a knize Dům želv od Annette Pehnt. [Bakalářská práce]. UK. Pedagogická fakulta; Katedra germanistiky. Vedoucí práce: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. Stupeň odborné klasifikace: bakalář; Místo obhajoby : PedF, 2020. 46 str. Bakalářská práce se zabývá dvěma knihami německy píšících autorů, konkrétně Starým králem ve svém exilu od Arno Geigera a Domem želv od Annette Pehnt. Tato navzájem odlišná díla spojuje jejich hlavní motiv - senilita a demence. V knihách se mění nejen postoje nemocných lidí k životu a svým blízkým, ale také průběh a důsledky nemoci jednotlivých protagonistů a prostředí. Autoři zde prezentují své zkušenosti s demencí a Alzheimerovou chorobou, osobní či jinak nabyté vědomosti, a jejich hrdinové přibližují čtenáři radosti a strasti svého každodenního života. První kapitola se zabývá problémy senility a s ní související demence. Jsou zde obsaženy informace o tom, jak nemoc vzniká, probíhá a jak se její projevy dají zmírnit. Druhá část je věnována motivu stáří v literatuře obecně, stejně tak jako v dílech Pehnt a Geigera. Z práce samotné vyznívá, že toto téma je velmi populární a má své kořeny již v antickém starověku. Autoři zde přibližují mimo jiné své postoje ke stáří a demenci, zkušenosti, zážitky atd. Třetí... Keywords: Alter; Annette Pehnt; Arno Geiger; Demenz; Der alte König in seinem Exil; Haus der Schildkröten; old age; Annette Pehnt; Arno Geiger; dementia; The Old King in the Exile; House of Turtles Available in a digital repository NRGL
Motiv stáří v Geigerově Starém králi ve svém exilu a knize Želví dům od Annette Pehnt

VORLOVÁ, Kateřina: The theme of aging in the books The Old King in the Exile by Geiger and House of Turtles by Pent. [Bachelor thesis]. UK. Faculty of Education; Department of German Studies. Leader: ...

Vorlová, Kateřina; Markvartová, Eva; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Ztvárnění poválečného Německa v románu Zemský soud Ursuly Krechel(ové)
Julišová, Adéla; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2020 - German
This bachelor thesis deals with the novel District court (Landgericht) by the contemporary German writer Ursula Krechel, who introduces a life story of one German family in the period from the thirties to the seventies in the 20th century in this book. The fact, that the father has a Jewish origin fatally affects the fate of all the family members. Even though the story is a fiction, its historical background is real and supported by authentic material, which the author often cites. The first part of this bachelor thesis introduces the writer, analyses the title, time, places, style of narration, language and composition. It follows a summary of the story, a characterization of the main characters and an outline of their life stories. It deals then with the important themes in the novel - problems of the partnership, collapse of the family and loss of the identity. The result of this bachelor thesis is an analysis of this literary work, which answers the research question, how the postwar Germany is portrayed in the novel District court. The writer casts doubt on the post-war course of events in Germany. Besides the fatal war consequences on all members of the family, which failed to come together after the war, portray the inequities, which happened to the from exile coming people also in the... Předkládaná bakalářská práce se zabývá románem Zemský soud (Landgericht) současné německé spisovatelky Ursuly Krechelové, která v tomto díle představuje osud jedné německé rodiny v období od 30. do 70. let 20. století. Fakt, že otec má židovský původ fatálně ovlivní osud všech členů rodiny. Přestože je románový příběh fiktivní, jeho historické pozadí je reálné a doložené autentickým materiálem, ze kterého autorka v románu často cituje. První část práce představuje autorku a její tvorbu, analyzuje název díla, časové roviny, místa, styl vyprávění, jazykové prostředky a kompozici. Následuje shrnutí příběhu, charakteristika hlavních postav a nastínění jejich osudů. Dále se věnuje důležitým tématům v románu - problematice partnerství, rozkladu rodiny a ztrátě identity. Výsledkem práce je analýza tohoto literárního díla, které odpovídá na výzkumnou otázku, jak je v románu Zemský soud ztvárněno poválečné Německo. Autorka kriticky zobrazuje poválečný vývoj v Německu. Kromě fatálních důsledků války na všechny členy rodiny, kterou se po válce nepodaří už nikdy spojit, zobrazuje nepravosti, které se lidem vracejícím se z exilu v poválečném Německu děly. V rovině poválečného vývoje Německa naráží autorka na velké deficity v souvislosti s vyrovnáváním se s nacistickou minulostí a holokaustem. Průběh... Keywords: německojazyčná próza; šoa; návrat z exilu; poválečné Německo; denacifikace; German prose; Shoah; homecoming from exile; post-war Germany; denazification Available in a digital repository NRGL
Ztvárnění poválečného Německa v románu Zemský soud Ursuly Krechel(ové)

This bachelor thesis deals with the novel District court (Landgericht) by the contemporary German writer Ursula Krechel, who introduces a life story of one German family in the period from the ...

Julišová, Adéla; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2020

Řeč mužů vs. řeč žen? Genderová specifika v jazyce televizních diskuzí
Michl, Natalie; Nekula, Marek; Hansen, Björn
2019 - German
Available in a digital repository NRGL
Řeč mužů vs. řeč žen? Genderová specifika v jazyce televizních diskuzí

Michl, Natalie; Nekula, Marek; Hansen, Björn
Univerzita Karlova, 2019

Mnohojazyčnost a emocionalita
Weiser, Teresa; Nekula, Marek; Hochholzer, Rupert
2019 - German
Available in a digital repository NRGL
Mnohojazyčnost a emocionalita

Weiser, Teresa; Nekula, Marek; Hochholzer, Rupert
Univerzita Karlova, 2019

Metafory v českém korupčním lexiku
Hajíčková, Marie; Hansen, Björn; Nekula, Marek
2019 - German
Available in a digital repository NRGL
Metafory v českém korupčním lexiku

Hajíčková, Marie; Hansen, Björn; Nekula, Marek
Univerzita Karlova, 2019

Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce
Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
2019 - German
This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The first thing that is explored in the analysis is how the authors imagine her response to life events, the hardships, and the injustices of life. An important role also plays in the interpretation of the relationships within the family of Mozart and the family of Berchtold zu Sonnenburg, the spouse of Maria Anna, as these relationships are represented in the novels. An important part of the work is the description of various typologies of literary heroes as well as the methods of interpretation of the characters of a literary work and the specifics of working with heroes who have historical prototypes. In addition, the work contains a brief description of the life and fate of Maria Anna, which must help the reader to better understand the events and living conditions of Maria Anna, on the basis of which a comparison and an interpretation of the heroine in various works are made. It's a deep look at her character and feelings. At the end of this work shows that although the figures of Maria Anna are different in different works, there is always something in common to find. KEYWORDS Maria Anna Mozart,... Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v literatuře 20. a 21. století zastoupena postava starší sestry slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta Marie Anny Mozartové. V analýze prozkoumáno zejména to, jak si autoři představují její reakci na životní události, útrapy a nespravedlnosti života. Významnou roli hraje také interpretace vztahů v rodině Mozarta a rodiny Berchtold zu Sonnenburg, manžela Marie Anny, jak jsou tyto vztahy v románech popsány. Důležitou součástí práce je popis různých typologií literárních hrdinů i způsobů interpretace postav literárního díla a specifik práce s hrdiny, kteří mají historické prototypy. Práce dále obsahuje stručný popis života a osudu Marie Anny, která musí čtenáři pomoci lépe porozumět událostem a životním podmínkám Marie Anny, na jejímž základě bude pak její postava analyzovaná. Je to hluboký pohled na její charakter a pocity. Na konci táto práce ukazuje, že ačkoliv postavy Marie Anny se liší v různých dílech, je vždy něco, co je společné. Klíčová slova Maria Anna Mozart, interpretace postav, současná literatura Keywords: Maria Anna Mozart; Figureninterpretation; Gegenwartsliteratur; Maria Anna Mozart; character analysis; contemporary literature Available in a digital repository NRGL
Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce

This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The ...

Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases