Počet nalezených dokumentů: 263240
Publikováno od do

Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži
Novotný Václav; Vít Bašta; Pavlíčko Jan
2021 -
Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu konceptů tepelných zásobníků, a to převážně se štěrkovými loži. Navazující dvě kapitoly se zabývají studiem požadovaných vlastností skladovacího materiálu a výběrem ideální horniny pro použití ve štěrkových ložích. Následně jsou v práci uvedeny termodynamické modely pro čtyři různé konfigurace Carnotových baterií s reverzním oběhem plynové turbíny. Poslední část práce spočívá v návrhu zásobníků tepla se štěrkovými loži z pohledu termo-hydraulických a pevnostních výpočtů.This Thesis is focusing on the possibilities of electricity storage, especially on the technologies storing electricity in form of heat, so called Carnot batteries. The first part is an introduction into thermal electricity storage. Next two chapters are studding rocks’ properties to determine the best suitable rock type for thermal storage. Followingly, four thermodynamical models of Carnot batteries with Brayton cycles are presented. Lastly, the design of packed beds is developed. Klíčová slova: akumulace elektřiny; Carnotovy baterie; skladování tepla; přebytky elektřiny; electricity storage; renewable sources; storage demand; electricity surplus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži

Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další ...

Novotný Václav; Vít Bašta; Pavlíčko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh a implementace řízení inverzního robota
Kuře Matěj; Matúš Daubner; Novák Zdeněk
2021 -
V práci je matematicky popísaná dynamika inverzného robota známeho ako Segway. Popis vychádza z 2D schematického nákresu robota. K zostaveniu vlastných pohybových rovníc sú využité Lagrangeové diferenciálne rovnice 2.rádu a pre overenie správnosti výsled\-ku je sústava popísaná aj Newton-Eulerovými rovnicami. Odvodené rovnice sú následne linearizované v pracovnom bode θ = 0° a na základe linearizovaného modelu je urobená analýza systému a návrh riadenia pomocou PID a stavového regulátora. Fyzikálne parametre zostavy sú prevzaté z 3D modelu vytvorenom v CAD systéme. Navrhnutý regulátor je následne odskúšaný na simulačnom modeli. Za účelom overiť výsledky simulácie je vytvorený regulátor pre diskretizovaný systém, ktorý je implementovaný do riadiaceho algoritmu. Na záver sú popísané výsledky experimentu a ich porovnanie s výsledkami simulácie. Okrem návrhu a implementácie obsahuje práca aj popis a schému zapojenia elektronických prvkov použitých na reálnom modeli.The Bachelor thesis contains a mathematical description of the inverse robot also known as Segway. Description is derived from 2D scheme of the robot. Equations of motion are created with the use of Lagrange second order differential equations and also checked with Newton-Euler equations of motion. Based on linearized equations around the point θ = 0° and physical parameters taken from 3D model made in CAD software, system analysis and design of the PID and State-space regulator is performed. In the next step, the designed controller is verified on the simulation model. Results from the simulation are comapared with the results from the experiment, which was made after implementation of the controller for discretized system into control algorithm. In addition to controller design and implementation, the work contains description and wiring diagram of the electrical components of the robot. Klíčová slova: Matematický model; Návrh riadenia; PID regulátor; Stavový regulátor; Riadiaci algoritmus; Pozorovateľ; Inverzný robot; Segway; Simulačný model; Reálny model; Experimentálne overenie; Mathematical model; Control design; PID controller; State-space controller; Control algorithm; State observer; Inverse robot; Segway; Simulation model; Real model; Experimental verification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh a implementace řízení inverzního robota

V práci je matematicky popísaná dynamika inverzného robota známeho ako Segway. Popis vychádza z 2D schematického nákresu robota. K zostaveniu vlastných pohybových rovníc sú využité Lagrangeové ...

Kuře Matěj; Matúš Daubner; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení
Cejnek Matouš; Martin Křeček; Kuchař Michal
2021 -
Bakalářská práce popisuje problematiku rakoviny kůže v dnešní společnosti a snaží se o rozšíření snadné možnosti prevence do širší společnosti za využití klasifikace pomocí neuronových sítí. Práce popisuje aktuální informace o rakovině kůže a shrnuje dosavadní úspěchy v klasifikaci rakoviny kůže. Dále práce obsahuje základní informace o strojovém učení, tedy jeho historii, metody učení a druhy algoritmů s detailním zaměřením na neuronové sítě. Praktická část práce obsahuje vytvoření, natrénování a otestování prediktivního modelu neuronové sítě v jazyce Python. Pro vytvořený model je vytvořena webová aplikace v jazyce Python s implementovaným modelem neuronové sítě. Aplikace je schopna predikovat procentuální shodu se sedmi kategoriemi kožních lézí z vlastně pořízené fotografie.The bachelor's thesis describes the issue of skin cancer in today's society and seeks to extend the easy possibility of prevention to the wider society using the classification of neural networks. The work describes current information about skin cancer and summarizes the current successes in the classification of skin cancer. Furthermore, the work contains basic information about machine learning, ie its history, learning methods and types of algorithms with a detailed focus on neural networks. The practical part of the work contains the creation, training and testing of a predictive model of a neural network in Python. A web application in the Python language with an implemented neural network model is created for the created model. The application is able to predict the percentage agreement with seven categories of skin lesions from the photograph actually taken. Klíčová slova: strojové učení; rakovina kůže; webová aplikace; umělá neuronová síť; machine learning; skin cancer; web application; artificial neural network Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení

Bakalářská práce popisuje problematiku rakoviny kůže v dnešní společnosti a snaží se o rozšíření snadné možnosti prevence do širší společnosti za využití klasifikace pomocí neuronových sítí. Práce ...

Cejnek Matouš; Martin Křeček; Kuchař Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

GIS aplikace pro podporu spolupráce při územním plánování
Hlaváč Vladimír; Jakub Hodek; Procházka Matyáš
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je prozkoumat softwarové nástroje pro tvorbu webové aplikace. Následně v praktické části je předmětem práce navrhout možné řešení (zejména backendové části) webové GIS aplikace a schéma databáze.Nakonec je vytvořen prototyp (část) backendu aplikace v Node.js pomocí frameworku NestJS a PostgreSQL databáze s rozšířením PostGIS.The subject of this bachelor thesis is explore possible software technologies and tools for creating interactive web application. In the practical part, suitable software solution (primarily of the backend part) for the web GIS application is proposed and database schema is developed. Lastly, the prototype (part) of the backend application is created using Node.js with NestJS framework, PostgreSQL database with PostGIS extension is created. Klíčová slova: GIS; Geographic Information System; database design; web application; API; Node.js; NestJS; PostGIS; GIS; Geografický Informační Systém; návrh databáze; webová aplikace; API; Node.js; NestJS; PostGIS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
GIS aplikace pro podporu spolupráce při územním plánování

Předmětem této bakalářské práce je prozkoumat softwarové nástroje pro tvorbu webové aplikace. Následně v praktické části je předmětem práce navrhout možné řešení (zejména backendové části) webové GIS ...

Hlaváč Vladimír; Jakub Hodek; Procházka Matyáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Automatizace měření mechanických tlakových spínačů
Bauerová Dana; Jakub Horák; Vaculík Jan
2021 -
Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a analýza dat. V rámci tohoto tématu je shrnuta teorie měření tlaku, kalibrace přístrojů pro jeho měření, popis elektronických tlakoměrů s dálkovým přenosem dat a mechanických tlakových spínačů. Náplní praktické části je popis návrhu zkušebního zařízení a parametrů a postupu měření. Dále je to popis záznamu a zpracování naměřených dat a jejich analýza.The goal of this thesis is the description of designing a test device for measuring the functional characteristics of mechanical pressure switches in the volume of tens of pcs/hour. Furthermore, the goal is the designing and description of data processing and analysis. Within this topic, the theory of pressure measurement, calibration of instruments for its measurement, description of electronic pressure gauges with remote data transmission and mechanical pressure switches is summarized. The content of the practical part is a description of the design of the test device and measurement parameters and procedure. It is also a description of the gathering and processing of measured data and their analysis. Klíčová slova: tlakový spínač; tlak; měření tlaku; kalibrace; elektronický tlakoměr; výběr tlakoměru; elektronický snímač tlaku; pressure switch; pressure; pressure measuring; calibration; electronic pressure gauge; pressure gauge selection; electronic pressure sensor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Automatizace měření mechanických tlakových spínačů

Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a ...

Bauerová Dana; Jakub Horák; Vaculík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu
Opatřil Jan; Soňa Doležalová; Krempaský Jakub
2021 -
Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: Baterie a LAES systém, které byly technickoekonomicky zhodnoceny.This thesis deals with problematics of energy accumulation, including proposal of photovoltaic power plant in Mělník region and dimensioning of its energy accumulation. Following part is focused on two chosen accumulation technologies: Batteries and LAES system, which are economically and technically evaluated. Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie; fotovoltaická elektrárna; akumulace energie; přečerpávací vodní elektrárna; CAES; setrvačníky; baterie; ETES; LAES; Renewable energy sources; photovoltaic power plant; energy storage; pumped-storage plant; CAES; flywheels; batteries; ETES; LAES Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu

Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě ...

Opatřil Jan; Soňa Doležalová; Krempaský Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh automatizované kočičí toalety
Petr Karel; Martin Ledvinka; Štádler Marek
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizované toalety pro kočky. První částí práce je rešerše, kde jsou zmíněny všechny hlavní, již vyráběné mechanismy a jejich klady a zápory. Druhá část pojednává o možných principech, dle kterých by mechanismus mohl pracovat. Dále se práce zabývá konkrétním rozpracováním a výpočty dvou zvolených mechanismů. V závěru práce je zvolen finální mechanismus, který je doplněn o zbylé důležité výpočty, nacenění materiálů a design.This bachelor thesis deals with designing an automated toilet for cats. The first part of this theses is recherche, where are mentioned the main, already produced automated cat toilets and their pros and cons. The second part is about all the possible principles on which the mechanism can operate. The next part deals with two selected principles – calculations and basic design. The last part of this thesis is about final calculations, price of material and design. Klíčová slova: automatizovaná; automatická; toaleta pro kočky; kočičí toaleta; automatic; automated; toilet for cats; cat toilet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh automatizované kočičí toalety

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizované toalety pro kočky. První částí práce je rešerše, kde jsou zmíněny všechny hlavní, již vyráběné mechanismy a jejich klady a zápory. Druhá část ...

Petr Karel; Martin Ledvinka; Štádler Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systém hašení mlhou
Skočilas Jan; Lukáš Adam; Pokorný Marek
2021 -
Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, výroba a testování vlastní trysky určené k mlhovému hašení.This thesis covers the method and principles of extinguishing fire with water mist, especially by fixed firefighting systems. Furthermore, it contains research of important patents in this field. The thesis also introduces an original design of a nozzle for fire extinguishing and describes its production and testing. Klíčová slova: oheň; hašení; mlha; trysky; kapičky; fire; extinguishing; mist; nozzles; droplet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Systém hašení mlhou

Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, ...

Skočilas Jan; Lukáš Adam; Pokorný Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kontaktní 3D měření - analýza a vyhodnocení dat dotykovými sondovacími systémy
Hošek Jan; Pavlína Šťastná; Mikeš Petr
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenáře s dotykovými sondovacími systémy. Obsahuje jejich základní rozdělení, stavbu a funkci. Dále zahrnuje metody měření pomocí jednotlivých druhů dotykových sond, algoritmy pro souřadnicové měřící stroje a shrnutí použití jednotlivých algoritmů. Praktická část práce se věnuje měření na konkrétním souřadnicovém měřícím stroji se dvěma různými druhy sond. Je zde provedeno jednak vyhodnocení jednotlivých měření, tak i vzájemné porovnáni obou měření. V rámci porovnání jsou zde dále uvedeny některé důležité vlastnosti souřadnicových strojů jak s aktivní, tak i se spínací dotykovou sondou.This bachelor thesis is focused on acquainting the reader with touch probe systems. It contains their basic division, structure and function. It also includes measurement methods using individual types of touch probes, algorithms for coordinate measuring machines and a summary of the use of individual algorithms. The practical part of the work is devoted to measurements on a specific coordinate measuring machine with two different types of probes. There is an evaluation of individual measurements, as well as a mutual comparison of both measurements. As part of the comparison, some important features of coordinate machines with both active and switching touch probes are also listed here. Klíčová slova: SMS; dotykové sondovací systémy; spínací sondy; měřící (aktivní) sondy; algoritmy pro CMM; CMM; touch probe systems; touch trigger probes; measuring (active) probes; algorithms for CMM Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kontaktní 3D měření - analýza a vyhodnocení dat dotykovými sondovacími systémy

Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenáře s dotykovými sondovacími systémy. Obsahuje jejich základní rozdělení, stavbu a funkci. Dále zahrnuje metody měření pomocí jednotlivých druhů ...

Hošek Jan; Pavlína Šťastná; Mikeš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tenisová hala
Židlický Břetislav; David Štefanovič; Mareš Jiří
2021 -
Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního zázemí činí 12,0 metrů a délka je identická s délkou haly, tedy 49,5 metrů. Výška sociálního zázemí je 5,0 metrů. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z ocelových sloupů HEB, vodorovné prvky jsou tvořeny profily IPE a příhradovým vazníkem z trubkových profilů HTR. Součástí této práce je technická zpráva, statický výpočet, doplněný o přílohy, a projektová dokumentace.The main aim of this bachelor thesis is design of structures of tennis hall and adjacent social background. The steel hall consists of one nave with span of 27,3-meters and length of 49,5-meters. The height of the steel hall is 10,0-meters in the heighest point. The span of the social background is 12,0-meters and length identical with the length of steel hall which is 49,5-meters. The height of the social background is 5,0-meters. Vertical supporting structures are made out of steel HEB-profiles, horizontal supporting structures are made out of steel IPE-profiles and lattice truss compounded of the HTR-profiles. Technical report, statics design supplemented by annexes and project documentation are all part of this bachelor thesis. Klíčová slova: ocelová hala; příhradový vazník; vetknutá patka; sloupy; ztužidla; steel hall; lattice truss; embeded quiff; columns; stiffeners Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tenisová hala

Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 ...

Židlický Břetislav; David Štefanovič; Mareš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze