Počet nalezených dokumentů: 39542
Publikováno od do

Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Veselá, Jana; Trojanová, Kristýna; Ponešová, Barbora
2023 - český
Téma bakalářské práce se věnuje možnostem využití proluky v centru města Brna. Parcela se nachází na významné třídě Kapitána Jaroše, která se vyznačuje velkorysým uličním profilem. Tato práce si dává za nalezení funkční využití proluky, tak, aby dokázalo naplnit potřeby místních obyvatel a vhodné navázalo na charakter místa. Napsat Tereza Strohnerová The topic of the bachelor's thesis is devoted to the possibilities of using a gap in the center of the city of Brno. The plot is located on the important street of Kapitán Jaroš, which is characterized by a generous street profile. This work aims to find a functional use of the gap, so that it can fulfill the needs of the local residents and appropriately follow the character of the place. Klíčová slova: Kreativita; komunita; kultura; Creativity; community; culture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Téma bakalářské práce se věnuje možnostem využití proluky v centru města Brna. Parcela se nachází na významné třídě Kapitána Jaroše, která se vyznačuje velkorysým uličním profilem. Tato práce si dává ...

Veselá, Jana; Trojanová, Kristýna; Ponešová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Hanušová, Petra; Widholmová, Alžběta; Toman, Radek
2023 - český
Vnitroblok za městským divadlem Brno je zvláštní svou živostí. Nachází se zde několik služeb, parkování a především si tu denně spoustu lidí krátí cestu - proluka tak nečeká na zastavění, slouží spíš jako portál. V návrhu pracuji s prolukou, která sousedí se slepou zdí divadla a aktuálně slouží pouze pro parkování. Navrhuji bydlení vyvýšené nad zachované parkoviště, pracuji s myšlenou sousedství a vztahů. Bydlení obklopuji zelení a charakter bloku přizpůsobuji pěším. The inner block behind the Brno City Theatre is special for its liveliness. There are several services, parking and, above all, a lot of people shorten their journey here every day - the gap is not waiting to be filled, it serves more as a portal. In the design I am working with a site that is adjacent to the theatre's blind wall and currently serves only for parking. I am proposing housing elevated above the retained parking lot, working with the idea of neighborhood and relationships. I surround the housing with greenery and adapt the character of the block to pedestrians. Klíčová slova: vnitroblok; proluka; bydlení; sousedství; zeleň; courtyard; urban void; housing; neighbourhood; urban greenery Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Vnitroblok za městským divadlem Brno je zvláštní svou živostí. Nachází se zde několik služeb, parkování a především si tu denně spoustu lidí krátí cestu - proluka tak nečeká na zastavění, slouží spíš ...

Hanušová, Petra; Widholmová, Alžběta; Toman, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Použití konceptu Open Telemetry pro správu sítě
Bakaj, Štěpán; Ryšavý, Ondřej; Matoušek, Petr
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá novým systémem OpenTelemetry, jež se využívá pro sběr telemetrických dat. Cílem práce je ukázat, jak systém funguje a jaké telemetrické data nám poskytuje. Pomocí experimentů, jsme si ukázali, jaké data je nám schopen systém poskytnout a jaké nežádoucí stavy jsme schopni detekovat. Systém jsme porovnali s aktuálně využívanými nástroji. This bachelor thesis deals with the new OpenTelemetry system, which is used for telemetry data collection. The aim of the thesis is to show how the system works and what telemetry data it provides. By means of experiments, we have shown what data the system is able to provide us and what unwanted states we are able to detect. We compared the system with currently used tools. Klíčová slova: OpenTelemetry; telemetrická data; monitorování; stopy; záznamy; metriky; kolektor; OpenTelemetry; telemetry data; monitoring; traces; logs; metrics; collector Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Použití konceptu Open Telemetry pro správu sítě

Tato bakalářská práce se zabývá novým systémem OpenTelemetry, jež se využívá pro sběr telemetrických dat. Cílem práce je ukázat, jak systém funguje a jaké telemetrické data nám poskytuje. Pomocí ...

Bakaj, Štěpán; Ryšavý, Ondřej; Matoušek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění
Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
2023 - slovenský
Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. Práca implementuje algoritmus na predikciu vnútorných teplôt, založený na umelej inteligencii. The work deals with an intelligent control of radiator central heating. Its goal is to find and implement an AI algorithm that will enable more effective temperature control and energy savings. The work implements an algorithm based on the AI in order to predict indoor temperatures. Klíčová slova: heating; smart home; ANN; python; keras; simulink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění

Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. ...

Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Emulace znakového LCD displeje na bázi e-ink technologie
Rusín, Tomáš; Strnadel, Josef; Šimek, Václav
2023 - český
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jednoduchou propojovací desku plošných spojů. Deska bude osazena mikrokontrolérem, který bude přijímat komunikační signály původně určené pro znakové LCD displeje. Komunikace může být paralelní nebo sériová, v podobě rozhraní typu SPI a I2C. Tyto signály přijme a převede na signály pro displej typu E-Ink. Na něm se zobrazí informace ve stejném formátu, jako byly určeny pro LCD displeje. E-Ink displej nahrazuje displeje typu LCD bez nutnosti změny původní knihovny nebo původního komunikačního rozhraní. Tento způsob nahrazení je vhodný v případě zničení znakového LCD displeje, kdy za něj není možnost sehnat odpovídající náhradu. Případně pokud je osazení E-Ink displeje vhodnější. The aim of this bachelor thesis is to design a simple printed circuit board interconnect. The board is planned to be equipped with a microcontroller that will receive communication signals originally intended for LCD character displays. The communication may be parallel or serial, in the form of SPI and I2C type interfaces. These signals are planned to be received and converted to E-Ink display signals. That display will show information in the same format as it was designed for LCD displays. The E-Ink display replaces LCD displays without the need of changing the original library or the original communication interface. This method of replacement is suitable when a LCD character display is destroyed and a suitable replacement cannot be found, or when the E-Ink display is more suitable. Klíčová slova: E-Ink displeje; znakové LCD displeje; emulace vzhledu; komunikace; SPI; I2C; Arduino; E-Ink display; character LCD display; emulation of the look; communication; SPI; I2C; Arduino Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Emulace znakového LCD displeje na bázi e-ink technologie

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jednoduchou propojovací desku plošných spojů. Deska bude osazena mikrokontrolérem, který bude přijímat komunikační signály původně určené pro ...

Rusín, Tomáš; Strnadel, Josef; Šimek, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Podnikatelský záměr – založení nového podniku na návrhy a výrobu funerálních prvků
Mrlinová, Melanie; Jesch, Petr; Luňáček, Jiří
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na téma založení nového podniku na návrhy a výrobu funerálních prvků. Práce je složena z teoretické a analytické části. Celá práce je zakončena návrhem vlastního řešení. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů v oblasti podnikání. Dále jsou tyto pojmy aplikovány do analytické části, kde se využily tyto základní znalosti na sestavení analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Poslední část práce se věnuje realizaci konkrétního podnikatelského záměru a zajištění jeho realizovatelnosti v oblasti funerálního designu. The bachelor's thesis deals with the creation of a business plan establishment of a company for the design and creating of funeral elements. The thesis consists of the theoretical and analytical parts. The whole thesis ends with the focus on design of your own solution. The theoretical part contains the definition of basic concepts in the field of business. Furthermore, these findings are applied to the analytical part, where these basic steps were used to compile an analysis of the external and internal environment. The last part of the thesis is devoted to the implementation of a specific business plan and ensuring its feasibility in funeral design segment. Klíčová slova: podnikatelský záměr; nově založená společnost; SWOT analýza; finanční plán; funerální výrobky; hrob; business plan; start-up project; SWOT analysis; financial plan; funeral design; grave Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podnikatelský záměr – založení nového podniku na návrhy a výrobu funerálních prvků

Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na téma založení nového podniku na návrhy a výrobu funerálních prvků. Práce je složena z teoretické a analytické části. Celá práce je ...

Mrlinová, Melanie; Jesch, Petr; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rozvoj malého rodinného podniku
Haklová, Denisa; Bednářová, Markéta; Koráb, Vojtěch
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje malého rodinného podniku Vinařství Švásta a Kadlec, které se nachází v obci Rakvice v Jihomoravském kraji. Teoretická část představuje základní teorii k vybranému tématu a podrobný popis jednotlivých analýz, které jsou provedeny v analytické části. Na základě vybraných analýz jsou pak zjištěny nedostatky zkoumaného vinařství. V návrhové části jsou představeny možnosti investic, které pomohou vinařství více rozvinout. Hlavní investicí je vytvoření dárkových košů pomocí výrobků vinařství Švásta a Kadlec a případných spoluprací s okolními podniky. The bachelor thesis deals with the development of a small family business Vinařství Švásta a Kadlec, located in the village Rakvice in the South Moravian Region. The theoretical part presents the basic theory of the selected topic and a detailed description of the individual analyses that are carried out in the analytical part. On the basis of the selected analyses, the shortcomings of the examined winery are then identified. In the proposal part, the possibilities of investments that will help the winery to develop more are presented. The main investment is the creation of gift baskets using the products of Švásta and Kadlec winery and possible cooperation with neighbouring enterprises. Klíčová slova: rozvoj podniku; rodinný podnik; investice; propagace; víno; development of business; family company; investment; promotion; wine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozvoj malého rodinného podniku

Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje malého rodinného podniku Vinařství Švásta a Kadlec, které se nachází v obci Rakvice v Jihomoravském kraji. Teoretická část představuje základní teorii ...

Haklová, Denisa; Bednářová, Markéta; Koráb, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Svěchová, Tereza; Luňáček, Jiří; Hornungová, Jana
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku ALIKARE hair s.r.o. za období let 2017-2021 pomocí nástrojů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí, první teoretická část se věnuje ukazatelům a důležitým pojmům finanční analýzy, které jsou následně použity v praktické části. Poslední část je zaměřena na vlastní zpracování návrhů na zlepšení výkonnosti podniku. The bachelor thesis focuses on the evaluation of the performance of ALIKARE hair s.r.o. between the period 2017-2021 using financial analysis tools. The work is divided into three parts, the first theoretical part is devoted to indicators and important concepts of financial analysis, which are subsequently used in the practical part. The last part is focused on the own processing of proposals to improve the company's performance. Klíčová slova: finanční analýza; rozvaha; výkaz zisků a ztrát; absolutní ukazatele; poměrové ukazatele; rozdílové ukazatele; soustavy ukazatelů; financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; absolute indicators; ratio indicators; differential indicators; systems indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku ALIKARE hair s.r.o. za období let 2017-2021 pomocí nástrojů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí, první teoretická část se věnuje ...

Svěchová, Tereza; Luňáček, Jiří; Hornungová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zlepšení výkonnosti vybrané entity
Beránek, Štěpán; Zinecker, Marek; Luňáček, Jiří
2023 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení výkonnosti atypického podniku, čímž je příspěvková organizace. K tomu je využita řada metod, u kterých bylo zásadní poznat, zdali mohou být na tento typ podniku použity. Práce je rozdělena do tří částí, počínaje teoretickou částí, která definuje základní pojmy a popisuje použité metody. V druhé části jsou metody prakticky použity na vybrané entitě. V poslední části jsou poskytnuta opatření, která mohou v budoucnu sloužit jako doporučení ke zlepšení výkonnosti. The thesis focuses on the ability to increase performance of a non-typical company which in this case is a state funded organization. To accomplish this, there are many methods used but it is essential to test their usability for this type of company. The thesis is divided into three parts, starting with the theoretical part which defines the basic terms and describes used methods. The practical usage of the methods is shown in the second part. Last but not least, there are given measures that can be seen as recommendations to improve company performance in the future. Klíčová slova: Finanční analýza; výkonnost podniku; hodnocení hospodaření a činnosti; příspěvková organizace; KAMF*; Financial analysis; business performance; evaluation of management and activities; state funded organization; KAMF* Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlepšení výkonnosti vybrané entity

Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení výkonnosti atypického podniku, čímž je příspěvková organizace. K tomu je využita řada metod, u kterých bylo zásadní poznat, zdali mohou být na tento typ ...

Beránek, Štěpán; Zinecker, Marek; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh na doplnění investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů
Vymětal, Jan; Ptáček, Roman; Rejnuš, Oldřich
2023 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na doplnění investičního portfolia pro fond kvalifikovaných investorů s oblastní expozice v Severní Americe. V teoretické části si představíme teoreticko-právní aspekty investování pro fond kvalifikovaných investorů, investiční fondy, investování do akciových společností, finanční analýzu a bankrotní modely. Poté následuje praktická část bakalářské práce, která spočívá v prvotním výběru akcií podle požadavků managementu. Po výběru jednotlivých společností bude zhotovena finanční analýza, jejichž výsledky budou následně porovnány a podrobeny verifikaci pomocí bankrotního modelu. Nakonec bude pro nejvhodnější akciové společnosti navrženo doporučení pro doplnění investičního portfolia. This bachelor's thesis focuses on supplementing the investment portfolio for a fund of qualified investors with regional exposure in North America. In the theoretical part, we will introduce the theoretical and legal aspects of investing for a fund of qualified investors, investment funds, investing in joint stock companies, financial analysis, and banking models. This is followed by the practical part of the bachelor's thesis, which continues with the initial selection of shares according to management requirements. After the selection of individual companies, a financial analysis will be made, the results of which will then be compared and verified using a bankruptcy model. Finally, a recommendation for supplementing the investment portfolio will be proposed for the most suitable joint-stock Companies. Klíčová slova: fond kvalifikovaných investorů; investice; akcie; finanční analýza; investiční portfolio; Z-score; hedge fund; investment; stock; financial analysis; investment portfolio; Z-score Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh na doplnění investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů

Tato bakalářská práce se zaměřuje na doplnění investičního portfolia pro fond kvalifikovaných investorů s oblastní expozice v Severní Americe. V teoretické části si představíme teoreticko-právní ...

Vymětal, Jan; Ptáček, Roman; Rejnuš, Oldřich
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze