Počet nalezených dokumentů: 24279
Publikováno od do

Testování SW komponent SmartCGMS
2021 -
V této práci je vyvinut přenositelný nástroj pro spouštění automatizovaných jednotkových a regresních testů systému SmartCGMS. Nástroj je včetně fáze sestavení SmartCGMS integrován do systému Jenkins pro pohodlné spouštění všech testů. Jenkins umožňuje odesílat notifikace o neúspěšném přeložení a selhaných testech. Klíčová slova: softwarové testování; c++; automatizované testy; jednotkové testy; regresní testy; kontinuální integrace; kontinuální nasazení; jenkins; docker; cmake Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Testování SW komponent SmartCGMS

V této práci je vyvinut přenositelný nástroj pro spouštění automatizovaných jednotkových a regresních testů systému SmartCGMS. Nástroj je včetně fáze sestavení SmartCGMS integrován do systému Jenkins ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Bezpečné předávání zpráv s využitím Blockchainu
2021 -
První část práce seznámí čtenáře s některými používanými systémy pro bezpečnou komunikaci, principy blockchainu a sítě Ethereum. Na základě těchto poznatků jsou diskutovány možnosti využití blockchainu při zabezpečení komunikace. Součástí je návrh konkrétního systému a jeho implementace. Klíčová slova: blockchain; ethereum; bezpečnost; komunikace; ipfs; signal; solidity; chytrý kontrakt Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Bezpečné předávání zpráv s využitím Blockchainu

První část práce seznámí čtenáře s některými používanými systémy pro bezpečnou komunikaci, principy blockchainu a sítě Ethereum. Na základě těchto poznatků jsou diskutovány možnosti využití ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Geometrické reprezentace svalových vláken a jejich vliv na ramena momentů sil
2021 -
Práce se zabývá reprezentací svalových vláken prostřednictvím Catmull-Rom křivek od jejich tvorby až po deformaci (simulaci pohybu). Počet segmentů, ze kterých se vlákno skládá, je určen automaticky pomocí adaptivní metody navržené v práci. Zvýšený počet segmentů zajistí lepší reprezentaci vlákna. Pro úpravu vláken za běhu byla zavedena metoda pro detekci kolize povrchového modelu kosti a řídícího bodu vlákna, postavená na implementaci signed distance field v knihovně Discregrid. Body vlákna nacházející se uvnitř kosti byly díky tomu přesunuty na její povrch. V porovnání se současným přístupem je navržené řešení výrazně přesnější, přestože negarantuje, že jednotlivé segmenty vlákna nebudou kolidovat, neboť dochází k případům, kdy body jsou mimo kost, ale jejich spojnice kostí prochází. Klíčová slova: muskuloskeletální modelování; catmull-rom křivky; signed distance field; detekce kolizí Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Geometrické reprezentace svalových vláken a jejich vliv na ramena momentů sil

Práce se zabývá reprezentací svalových vláken prostřednictvím Catmull-Rom křivek od jejich tvorby až po deformaci (simulaci pohybu). Počet segmentů, ze kterých se vlákno skládá, je určen automaticky ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ortotické vybavení pacienta s roztroušenou sklerózou
2021 -
Tato práce se zabývá možnostmi ortotického vybavení pacienta, který trpí roztroušenou sklerózou a jejím cílem je zhodnotit funkci dvou typů ortéz dynamického a statického typu. Provedli se dva testy chůze 10MWT a DGI u dvou probandů bez pomůcky (s opěrnou holí nebo holemi), a následně se oba testy zopakovaly, když pacienti pomůcku použili. Bylo prokázané lepší působení na chůzi u dynamické pomůcky, kdy proband dosáhl většího zlepšení, a to na základě provedených testů chůze. Klíčová slova: roztroušená skleróza; ortotické vybavení; vyšetření; ortéza Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Ortotické vybavení pacienta s roztroušenou sklerózou

Tato práce se zabývá možnostmi ortotického vybavení pacienta, který trpí roztroušenou sklerózou a jejím cílem je zhodnotit funkci dvou typů ortéz dynamického a statického typu. Provedli se dva testy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Specifika ergoterapie u židovských klientů
2021 -
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji popsání židovského náboženství obecně, následkům způsobeným šoa, jednotlivým generacím, židovského života a jeho specifik, dodržování určitých zvyků a tradic a základy dodržování košer stravy a v neposlední řadě židovským zařízením a organizacím, ve kterých je poskytována ergoterapie. V praktické části je nejdříve popsán zkoumaný vzorek a poté metodologie výzkumu. Dále obsahuje rozhovory s ergoterapeuty, kteří pracují nebo pracovali s židovskými seniory. Klíčová slova: židovství; ergoterapie; židovští senioři; židovské zvyky a tradice; péče o židovské pacienty; specifika Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Specifika ergoterapie u židovských klientů

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji popsání židovského náboženství obecně, následkům způsobeným šoa, jednotlivým generacím, židovského ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Role ergoterapeuta u žen se spinálním poraněním v České republice
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou žen se spinálním poraněním a rolí ergoterapeuta. Cílem práce je informovat budoucí či současné matky se spinálním poraněním o průběhu celého těhotenství a mateřství, o kompenzačních pomůckách, ale i informovat o důležité roli a intervenci pracovníka ergoterapie v tomto odvětví. Teoretická část shrnuje anatomický úvod do spinální problematiky se zaměřením na těhotenství a následnou péčí o ženy s míšním poraněním. Dále je obecně shrnuta práce ergoterapeuta a jeho intervence u pacientů s míšním poraněním. V praktické části je zpracována intervence ergoterapeuta u žen, matek s míšním poraněním a příručka kompenzačních pomůcek pro budoucí matky, které jsou po poranění míchy, a tedy upoutány na invalidní vozík. Klíčová slova: ergoterapie; poranění míchy; kompenzační pomůcky; život matky po poranění míchy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Role ergoterapeuta u žen se spinálním poraněním v České republice

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou žen se spinálním poraněním a rolí ergoterapeuta. Cílem práce je informovat budoucí či současné matky se spinálním poraněním o průběhu celého těhotenství a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Senzorická integrace - testování
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá senzorickou integrací a jejím testováním. V teoretické části je nejprve zmíněna zakladatelka této teorie, dále je vysvětlena senzorická integrace, její proces, zpracovávání přijímaných stimulů, ale také poruchy SI a její druhy. Výzkumná část je zaměřena na diagnostiku a možnosti testování senzorické integrace. Jsou zde popsány testy, které se využívají k hodnocení senzorické integrace a také jejich zaměření. Dále je uvedeno několik studií, které se zabývaly testováním pomocí testu senzorické integrace. V kapitole výsledky jsou shrnuty zjištěné informace. Klíčová slova: senzorická integrace; testování; sipt; mabc-2; senzorický profil 2 Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Senzorická integrace - testování

Tato bakalářská práce se zabývá senzorickou integrací a jejím testováním. V teoretické části je nejprve zmíněna zakladatelka této teorie, dále je vysvětlena senzorická integrace, její proces, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Možnosti testování anxiozity u pacientek s dysmenoreou
2021 -
Bakalářská práce se zabývá spojitostí mezi anxiozitou a dysmenoreou a testování této souvislosti. Vztah mezi anxiozitou a dysmenoreou je popsán v teoretické části. V praktické části je rozepsané testování anxiozity ve spojitosti s dysmenoreou, kde byly testovány pacientky s touto diagnózou pomocí dotazníků. Výsledky jsou shrnuty v závěru bakalářské práce. Klíčová slova: dysmenorea; anxiozita; stres Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Možnosti testování anxiozity u pacientek s dysmenoreou

Bakalářská práce se zabývá spojitostí mezi anxiozitou a dysmenoreou a testování této souvislosti. Vztah mezi anxiozitou a dysmenoreou je popsán v teoretické části. V praktické části je rozepsané ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Etnografka Marie Ulčová a její plzeňské působení
2021 -
Tato bakalářská práce představuje osobnost Marie Ulčové, významné muzejnice a první graduované etnografky v západočeském regionu. Důležitou součástí života Marie Ulčové bylo Národopisné muzeum Plzeňska, kde dlouhodobě působila a spolupracovala s Ladislavem Lábkem, zakladatelem a prvním ředitelem tohoto muzea. V roce 1963 převzala po Lábkovi jeho funkci, kterou zastávala až do roku 1988. Marie Ulčová byla rovněž velmi schopnou badatelkou, výsledky svých výzkumů publikovala v odborných studiích a přednášela na různých besedách, pro veřejnost uspořádala také několik národopisných výstav a expozic. Úspěšné byly příspěvky pro pořady Českého rozhlasu Plzeň, které Marie Ulčová pravidelně připravovala. Z těchto rozhlasových vyprávění později vznikla její první a zároveň poslední publikace. Cílem práce je vytvořit podrobnou biografii této vědkyně, přehled jejích odborných a popularizačních aktivit a činností v národopisném muzeu. Práce je sestavena především z archivních pramenů, odborných periodik, článků a memoárů Marie Ulčové, s jejich pomocí je tak shrnut její život a celkový přínos pro město Plzeň. Klíčová slova: marie ulčová; božkov; plzeň; národopis; lidová kultura; národopisné muzeum plzeňska; český rozhlas plzeň Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Etnografka Marie Ulčová a její plzeňské působení

Tato bakalářská práce představuje osobnost Marie Ulčové, významné muzejnice a první graduované etnografky v západočeském regionu. Důležitou součástí života Marie Ulčové bylo Národopisné muzeum ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Josef Bartovský a jeho hudební a pedagogické dílo
2021 -
Předmětem zkoumání této bakalářské práce je analýza života plzeňského skladatele, hudebního kritika a učitele Josefa Bartovského (1884-1964). Ve studii je dále zpracováno skladatelovo hudební dílo. Následně se práce zabývá jeho pedagogickým a literárním dílem. Cílem této bakalářské práce je podat ucelené informace o životě a díle Josefa Bartovského. Klíčová slova: josef bartovský; hudební skladatel; plzeň; mužský učitelský ústav; učitel; hudební kritika; stupno Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Josef Bartovský a jeho hudební a pedagogické dílo

Předmětem zkoumání této bakalářské práce je analýza života plzeňského skladatele, hudebního kritika a učitele Josefa Bartovského (1884-1964). Ve studii je dále zpracováno skladatelovo hudební dílo. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze