Number of found documents: 68545
Published from to

Vzorce užívání žvýkacího tabáku a nikotinových sáčků u sportovců: on-line dotazníková studie
Šatochinová, Kristýna; Kulhánek, Adam; Jandáč, Tomáš
2022 - Czech
BACKGROUND: Nicotine is one of the most commonly used addictive substances amongst the general population. Nonetheless, there is not much information on the use of chewing tobacco or nicotine pouches, even more so when it comes to studies concerning athletes. AIMS: The goal of this work was to map out the patterns of using chewing tobacco and nicotine pouches amongst athletes, specifically American football players and ice hockey players. METHODS: Quantitative questionnaire research was carried out with the help of the online tool Survio. The questionnaire was distributed through members of selected sports teams, American football and ice hockey, coaches, or team emails. RESULTS: 219 respondents took part in the study, of them, 114 were American football players and 105 were ice hockey players. Out of the 219 respondents, 65 of the 114 American football players (57%) and 53 of the ice hockey players (53%) have used chewing tobacco. While 49 American football players and 43 ice hockey players have used nicotine pouches. On average, respondents encountered chewing tobacco at the age of 19, and nicotine bags at the age of 21. The research also found that 21 of the 65 American football players (33%) and 19 of the 53 ice hockey players (36%) that use chewing tobacco do so on a daily basis. For nicotine... VÝCHODISKA: Nikotin je v běžné populaci jednou z nejčastěji užívaných návykových látek. Dostupných informací o užívání žvýkacího tabáku, a především nikotinových sáčků není mnoho. Stejně tak není mnoho studií o užívání těchto produktů u sportovců. CÍLE: Cílem práce bylo zmapovat vzorce užívání žvýkacího tabáku a nikotinových sáčků u sportovců, konkrétně u amerických fotbalistů a ledních hokejistů. METODY: Kvantitativní dotazníkový výzkum realizovaný s pomocí on-line dotazníkového nástroje Survio. Dotazník byl distribuován přes členy vybraných sportovních týmů, amerického fotbalu a ledního hokeje, trenéry nebo týmovými e-maily. VÝSLEDKY: Výzkum tvořilo 219 respondentů, 114 amerických fotbalistů a 105 ledních hokejistů. Se žvýkacím tabákem má zkušenost 65 (57%) amerických fotbalistů a 53 (50%) ledních hokejistů. S nikotinovými sáčky má zkušenost 49 amerických fotbalistů a 43 ledních hokejistů. Se žvýkacím tabákem se respondenti průměrně poprvé setkali v 19 letech, s nikotinovými sáčky v 21 letech. Z výzkumu dále vyplynulo, že 21 (33%) z 65 hráčů amerického fotbalu a 19 (36%) z 53 hráčů ledního hokeje užívajících žvýkací tabák, tento produkt užívá denně. 17 (35%) z 49 hráčů amerického fotbalu a 14 (33%) z 43 hráčů ledního hokeje užívajících nikotinové sáčky, tento produkt užívá denně. Z 65 amerických... Keywords: Nikotin; nikotinové sáčky; žvýkací tabák; sportovci; závislost; Nicotine; Nicotine Pouches; Chewing tobacco; Athletes; Addiction Available in a digital repository NRGL
Vzorce užívání žvýkacího tabáku a nikotinových sáčků u sportovců: on-line dotazníková studie

BACKGROUND: Nicotine is one of the most commonly used addictive substances amongst the general population. Nonetheless, there is not much information on the use of chewing tobacco or nicotine pouches, ...

Šatochinová, Kristýna; Kulhánek, Adam; Jandáč, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Vliv výživy na růst svalů u rekreačních sportovců
Němeček, Jan; Vilikus, Zdeněk; Mokrejšová, Andrea
2022 - Czech
Keywords: hypertrofie svalu; výživa; rekreační sport; bioimpedanční analýza; muscle hypertrophy; nutrition; recreational sport; bioimpedance analysis Available in a digital repository NRGL
Vliv výživy na růst svalů u rekreačních sportovců

Němeček, Jan; Vilikus, Zdeněk; Mokrejšová, Andrea
Univerzita Karlova, 2022

Motivace k pohybovým aktivitám a cvičení u osob s roztroušenou sklerózou
Tikovská, Iva; Novotná, Klára; Větrovská, Renata
2022 - Czech
1 BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Iva Tikovská Supervisor: Mgr. et Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Title: Motivation for physical activity and exercise in people with Multiple Sclerosis Abstract: Multiple sclerosis (MS) is chronic neurodegenerative disease, which affects young adults between the age of 20 and 40 and manifests with various neurological symptoms, depending on localization of the inflammatory damage in CNS. Concerning right management of the disease, in addition to regular pharmacotherapy it is important to observe rules of healthy lifestyle recommended for MS (so called MS Brain Health Initiative). In this study we were evaluating adherence to healthy lifestyle recommendations for MS (level of physical activity, sleep, stress, healthy diet) through questionnaire survey. The data were obtained by online form only. The questionnaires were distributed via Facebook and also with help of patient organisations and MS centre of General University Hospital in Prague and 1st medical faculty of the Charles University. The questionnaires included: General questionnaire of healthy lifestyle as well as Hospital Depression and Anxiety Scale, General Self Efficacy Scale, Social Support Scale, Physical Activity Enjoyment Scale and The Diet Questionnaire. There were 133 MS patients (112 women and 21 men) involved... 1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Iva Tikovská Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Název bakalářské práce: Motivace k pohybovým aktivitám a cvičení u osob s roztroušenou sklerózou Abstrakt bakalářské práce: Roztroušená skleróza (RS) je chronické neurodegenerativní onemocnění postihující mladé dospělé mezi 20.-40.rokem věku, které se podle lokalizace zánětlivého poškození v CNS projevuje různými neurologickými symptomy. Pro správný management onemocnění je důležité kromě pravidelné farmakoterapie také dodržovat zásady zdravého životního stylu při onemocnění RS (tzv. doporučení podle iniciativy Brain Health). Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme u skupiny osob s RS sledovali dodržování těchto zásad (úroveň pohybové aktivity, spánek, míra stresu, zdravá strava). Data byla získávána výhradně online formou. Distribuce probíhala přes Facebook, dále za pomoci pacientských organizací a RS centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dotazník zaměřený na dodržování zásad zdravého životního stylu byl doplněný standardizovaným Fatigue Severity Scale, Hospital Depression and Anxiety Scale, General Self Efficacy Scale, Škálou sociální podpory pohybové aktivnosti, Škálou potěšení z pohybových aktivit a Dotazníkem stravování. Studie se zúčastnilo 133 osob s RS (112 žen a 21 mužů) se... Keywords: roztroušená skleróza; motivace; cvičení; pohybová aktivita; zdravý životní styl; multiple sclerosis; motivation; exercise; physical activity; healthy lifestyle Available in a digital repository NRGL
Motivace k pohybovým aktivitám a cvičení u osob s roztroušenou sklerózou

1 BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Iva Tikovská Supervisor: Mgr. et Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Title: Motivation for physical activity and exercise in people with Multiple Sclerosis Abstract: Multiple ...

Tikovská, Iva; Novotná, Klára; Větrovská, Renata
Univerzita Karlova, 2022

Využití rytmicko-auditivní stimulace pro trénink paretické horní končetiny
Pokorná, Anna; Gerlichová, Markéta; Kejhová, Eva
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Anna Pokorná Supervisor: PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. Title: Application of the rhythmic auditory stimulation in training of paretic upper limb Abstract: My bachelor thesis is divided into the theoretical and the practical part and its topic is the use of rhythmic auditory stimulation in patients after a stroke. In the theoretical part in the first chapter I deal with the problems of stroke, its origin, manifestations, diagnostics, consequences and possibilities of rehabilitation treatment. In the next part I deal with the function of the hand and fine motor skills due to the focus of the practical part mainly on the paretic upper limb. In the music therapy chapter I characterize the general principles of this therapeutic field, I also deal with for example the effect of music on human body and the use of music therapy in health care. At the end of this chapter I describe the principles of neurological music therapy and the rhythmic auditory stimulation itself. The practical part presents three case reports of patients after a stroke with motor problems in the upper limb. In addition to the kinesiological and neurological examinations I also tested all patients using the Ashworth scale and the Modified Frenchay scale. Elements of rhythmic auditory stimulation were used in... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Pokorná Vedoucí práce: PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. Název bakalářské práce: Využití rytmicko-auditivní stimulace pro trénink paretické HK Abstrakt bakalářské práce: Zaměření mé bakalářské práce je teoreticko-praktické a jejím tématem je využití rytmicko-auditivní stimulace u pacientů po cévní mozkové příhodě. V teoretické části se v první kapitole zabývám cévní mozkovou příhodou, jejím vznikem, projevy, diagnostikou, následky a možnostmi rehabilitační léčby. V další části se věnuji funkci ruky a jemné motorice z důvodu zaměření praktické části hlavně na oblast paretické horní končetiny. V muzikoterapeutické kapitole charakterizuji obecná východiska tohoto terapeutického oboru, dále se věnuji například působení hudby na lidské tělo a využití muzikoterapie ve zdravotnictví. V závěru kapitoly popisuji principy neurologické muzikoterapie a samotné rytmicko-auditivní stimulace. V praktické části jsou uvedeny tři kazuistiky pacientek po cévní mozkové příhodě s motorickými obtížemi na horní končetině. Všechny pacientky jsem kromě kineziologického a neurologického vyšetření otestovala také pomocí Ashworthovy škály a Modifikované Frenchayské škály. Prvky rytmicko-auditivní stimulace byly během několika terapií použity při hře na klávesy a stimulace rytmem byla... Keywords: cévní mozková příhoda; muzikoterapie; rytmicko-auditivní stimulace; neurologická muzikoterapie; stroke; music therapy; rhythmic auditory stimulation; neurologic music therapy Available in a digital repository NRGL
Využití rytmicko-auditivní stimulace pro trénink paretické horní končetiny

BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Anna Pokorná Supervisor: PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. Title: Application of the rhythmic auditory stimulation in training of paretic upper limb Abstract: My bachelor ...

Pokorná, Anna; Gerlichová, Markéta; Kejhová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Editor lezeckých tras
Sláma, Tomáš; Mareš, Martin; Mirbauer, Martin
2022 - English
With the rising popularity of sport climbing and bouldering, there are increasing incentives to take it to the online space. This thesis does so in a way suitable for regular climbing gyms. A workflow for creating 3D hold and wall models and the accompanying editor has been developed, so that routes can be copied from the real world to the virtual one and be interacted with using software in a more immersive way. 1 S rostoucí popularitou sportovního lezení a boulderingu roste i poptávka po přenesení sportu do online prostoru. Tato práce tak činí způsobem přís- tupným pro běžná lezecká centra. Byl vyvinut způsob tvorby 3D modelů chytů a stěn a doprovázející 3D editor, aby cesty z reálného světa mohly být přeneseny do toho virtuálního k interaktivnímu prohlížení pomocí softwaru. 1 Keywords: fotogrammetrie|stavění cest|3D modelování; photogrammetry|routesetting|3D modelling Available in a digital repository NRGL
Editor lezeckých tras

With the rising popularity of sport climbing and bouldering, there are increasing incentives to take it to the online space. This thesis does so in a way suitable for regular climbing gyms. A workflow ...

Sláma, Tomáš; Mareš, Martin; Mirbauer, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Současná reflexe odsunu Němců v lokalitě Ašska
Haken, Jan; Jakoubková Budilová, Lenka; Janeček, Petr
2022 - Czech
This bachelor thesis deals with the past of the West Bohemian town of Aš, specifically with the expulsion of Czech Germans from this region, the period of socialist dictatorship, and the events after 1989. It also examines the relationship of the local inhabitants to contemporary Germany and to the ethnic minorities that inhabit Aš. It attempts to provide insights into these themes through the interpretation of in-depth interviews with local narrators and explores how these contemporary and historical aspects have influenced the formation of the identity of contemporary residents as Czechs and residents of Aš. In addition, the thesis asks more general questions about the relationship of the local population to contemporary Germany, especially what positives and negatives the locals see in living its proximity. Keywords: identity, social and cultural groups, explusion of Czech Germans, Aš, socialism, postsocilism, minorities, border, 1989, collective memories Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou minulosti západočeského města Aš, konkrétně pak odsunem českých Němců z tohoto regionu, obdobím socialistické diktatury a událostí po roce 1989. Zároveň zkoumá vztah místních obyvatel k současnému Německu a etnickým menšinám, které Aš obývají. Pokouší se poskytnout vhledy do těchto témat skrze interpretaci hloubkových rozhovorů s narátory z řad místních obyvatel a zkoumá jaký vliv mají tyto současné a historické aspekty na formování identity současných obyvatel coby Čechů a obyvatel Aše. Mimoto si práce klade všeobecnější otázky ohledně vztahu místního obyvatelstva k současnému Německu, především pak jaká pozitiva a negativa místní obyvatelé v jeho blízkosti vidí. Klíčová slova: identita, sociální a kulturní skupiny, odsun českých Němců, Aš, socialismus, postsocialismus, menšiny, hranice, 1989, kolektivní paměť Keywords: Odsun Němců|socialismus|nacionalismus|poválečné Československo|čeští Němci; Expulsion of Germans|Socialism|Nationalism|Czechoslovakia after WWII.|Czechs Germans Available in a digital repository NRGL
Současná reflexe odsunu Němců v lokalitě Ašska

This bachelor thesis deals with the past of the West Bohemian town of Aš, specifically with the expulsion of Czech Germans from this region, the period of socialist dictatorship, and the events after ...

Haken, Jan; Jakoubková Budilová, Lenka; Janeček, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Aplikace algebraické geometrie v matematických soutěžích
Olšák, Radek; Šťovíček, Jan; Opper, Sebastian
2022 - English
The thesis presents different algebraic approaches to solving high school geometry problems. In particular, it shows the use of circle pencils, Desargues involution, the Method of Animation, and elliptic curves. It contains selected problems with solutions to show how these techniques can solve different problems. Keywords: Animace|Desarguesova involuce|kružnice|kuželosečky|resultant|algebraická geometrie|projektivní geometrie|eliptická křivka; Animation|Desargues Involution|circles|conics|resultants|algebraic geometry|projective geometry|elliptic curve Available in a digital repository NRGL
Aplikace algebraické geometrie v matematických soutěžích

The thesis presents different algebraic approaches to solving high school geometry problems. In particular, it shows the use of circle pencils, Desargues involution, the Method of Animation, and ...

Olšák, Radek; Šťovíček, Jan; Opper, Sebastian
Univerzita Karlova, 2022

Rozkládání některých tříd kostičkových mnohostěnů
Minařík, Josef; Kynčl, Jan; Tiwary, Hans Raj
2022 - Czech
An unfolding of a polyhedron is a cutting along its surface such that the surface remains connected and it can be flattened to the plane without any overlap. An edge- unfolding is a restricted kind of unfolding, we are only allowed to cut along the edges of the faces of the polyhedron. A polycube is a special case of orthogonal polyhedron formed by glueing several unit cubes together face-to-face. In the case of polycubes, the edges of all cubes are available for cuts in edge-unfolding. We focus on one-layer polycubes and present several algorithms to unfold some classes of them. We show that it is possible to edge-unfold any one-layer polycube with cubic holes, thin horizontal holes and separable rectangular holes. The question of edge-unfolding general one-layer polycubes remains open. We also briefly study some classes of multi-layer polycubes. 1 Rozklad mnohostěnu je tvořen řezy jeho povrchu takovými, že rozřezaný povrch je možné rozložit do roviny, aniž by vznikl překryv. Hranový rozklad je omezený typ roz- kladu, ve kterém je povolené řezy vést jen po hranách mnohostěnu. Kostičkový mno- hostěn je speciální druh mnohostěnu, který je tvořen jednotkovými krychlemi slepenými k sobě celými stěnami. V případě kostičkových mnohostěnů můžeme v hranovém roz- kladu řezat po hranách všech jednotkových krychlí. V této práci se zabýváme zejména jednovrstvými kostičkovými mnohostěny a popíšeme několik algoritmů pro rozklad růz- ných speciálních tříd. Ukážeme, že je možné hranově rozložit jednovrstvé krychličkové mnohostěny s krychlovými dírami, tenkými horizontálními dírami a oddělitelnými ob- délníkovými dírami. Otázka hranového rozkladu obecných jednovrstvých krychličkových zůstává otevřena. Také se krátce zabýváme rozklady některých tříd vícevrstvých krych- ličkových mnohostěnů. 1 Keywords: kostičkový mnohostěn|rovinná síť|rozkládání mnohostěnů|řezání a skládání; polycube|planar net|unfolding polyhedra|cutting and folding Available in a digital repository NRGL
Rozkládání některých tříd kostičkových mnohostěnů

An unfolding of a polyhedron is a cutting along its surface such that the surface remains connected and it can be flattened to the plane without any overlap. An edge- unfolding is a restricted kind of ...

Minařík, Josef; Kynčl, Jan; Tiwary, Hans Raj
Univerzita Karlova, 2022

Význam trupové stabilizace u vrhačů v atletice
Hanuliaková, Júlia; Táborská, Silvie; Tichá, Monika
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT First name and surname: Júlia Hanuliaková Supervisor: Mgr. Silvie Táborská Title of the bachelor thesis: The importance of core stabilization for track and field throwers Abstract: This bachelor thesis deals with throwers' core stabilization in athletics. Theoretical part described basics of throw, individual throwers' athletic disciplines, factors influencing sport performances, postural functions and core stabilization. Practical part includes case studies of three probands. Target group was created by young athletes competing in at least one throwers' discipline. Therapeutical intervention was focused on improving core stabilization and took 10 weeks with therapy 2 times a week. The results were analysed based on examination of postural stabilization according to Kolář, chosen functional test and comparison of best achieved results before intervention in seasons 2019, 2020 and 2021 to best achieved results after intervention in season 2021. The aim of this bachelor thesis is to evaluate how did the performance of track & field throwers changed after the intervention focused on core stabilization. Furthermore, to create a training unit and increase awareness about core stabilization and its' influence on sport performance of track & field throwers among trainers and the sportsmen... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Júlia Hanuliaková Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Název bakalářské práce: Význam trupové stabilizace u vrhačů v atletice Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trupové stabilizace u vrhačů v atletice. V teoretické části byly popsány základy techniky vrhů a hodů, jednotlivé atletické vrhačské disciplíny, faktory ovlivňující sportovní výkon, posturální funkce a trupová stabilizace. Praktická část zahrnuje kazuistiky tří probandů. Cílovou skupinu tvořili mládežničtí atleti, závodící alespoň v jedné atletické vrhačské disciplíně. Terapeutická intervence byla zaměřena na zlepšení trupové stabilizace a probíhala deset týdnů s frekvencí terapií 2x týdně. Výsledky byly posouzeny na základě vyšetření posturální stabilizace dle Koláře, zvoleného funkčního testu a porovnáním nejlepších dosahovaných výkonů před intervencí v sezoně 2019, 2020 a 2021 oproti nejlepším dosahovaným výkonům po intervenci v sezoně 2021. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, jak se změnila výkonnost vrhačů po terapeutické intervenci zaměřené na zlepšení trupové stabilizace. Dále sestavit cvičební jednotku a zvýšit povědomí o problematice trupové stabilizace a jejím vlivu na sportovní výkon vrhače mezi trenéry i samotnými závodníky. Klíčová slova: atletika, vrhači, hod oštěpem,... Keywords: atletika; vrhači; hod oštěpem; vrh koulí; hod kladivem; hod diskem; trupová stabilizace; athletics; track & field throwers; javelin throw; shot put; hammer throw; discus throw; core stabilization Available in a digital repository NRGL
Význam trupové stabilizace u vrhačů v atletice

BACHELOR THESIS ABSTRACT First name and surname: Júlia Hanuliaková Supervisor: Mgr. Silvie Táborská Title of the bachelor thesis: The importance of core stabilization for track and field throwers ...

Hanuliaková, Júlia; Táborská, Silvie; Tichá, Monika
Univerzita Karlova, 2022

Matematika ve hře SET
Koblížková, Iva; Slavík, Antonín; Halas, Zdeněk
2022 - Czech
This bachelor thesis provides a mathematical description of the card game of SET. The reader is introduced to the history and the rules of this game. Further off, some combinatorial aspects of the game are investigated. In the following chapter, affine geometry is used to describe the game. Thanks to this generalization, the so-called maximum cap can be calculated. The last chapter shows how linear algebra can be used to characterize the game and some of the previously introduced ideas. 1 Bakalářská práce se věnuje matematickému popisu karetní hry SET. V úvodu seznámí čtenáře s historií a pravidly této hry. Následně jsou rozebrány různé kombinatorické otázky týkající se této hry. V dalších kapitolách je pro popis hry využito afinní geometrie, jež slouží jako užitečný nástroj pro výpočet tzv. maximální cap. V poslední kapitole je ukázáno, jak lze hru popsat a zavést některé dříve definované pojmy pomocí lineární algebry. 1 Keywords: SET|karetní hra|afinní geometrie|maximum cap; SET|card game|affine geometry|maximum cap Available in a digital repository NRGL
Matematika ve hře SET

This bachelor thesis provides a mathematical description of the card game of SET. The reader is introduced to the history and the rules of this game. Further off, some combinatorial aspects of the ...

Koblížková, Iva; Slavík, Antonín; Halas, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases