Number of found documents: 46437
Published from to

Analýza marketingové komunikace jazykové školy JIPKA
Schmalz, Vladimir; Koudelková, Petra; Rosenfeldová, Jana
2021 - Czech
Keywords: Jipka; analýza; komunikace; jazyková škola; marketing; online komunikace; marketing na Facebooku; Jipka; analysis; communication; language school; marketing; online communication; Facebook marketing Available in a digital repository NRGL
Analýza marketingové komunikace jazykové školy JIPKA

Schmalz, Vladimir; Koudelková, Petra; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Marketing FbŠ Bohemians a jeho vliv na popularizaci florbalu v České republice
Dobisík, Jan; Koudelková, Petra; Halada, Jan
2021 - Czech
This bachelor thesis deals with the topic of marketing floorball in the Czech Republic. Floorball is still a semi-professional sport in the Czech Republic, so the thesis mainly focuses on activities that help the popularization of floorball in the country. The clubs and organizations in the country are aware of the rapid growth and untapped potential of the sport. Hence, they use several tools to not only popularize themselves, but also to bring floorball closer to the professional realm. One of these tools is marketing. Marketing is widely used by the research subjects of this thesis, the Český florbal organization and FbŠ Bohemians, a club author of this thesis is a member of. The thesis consists of an introduction of the basic concepts of marketing and sports marketing, an analysis and evaluation of the activities of the aforementioned subjects, and a quantitative research. The research uses a questionnaire survey to gather the views of FbŠ Bohemians fans on marketing activities and the overall communication of the club. In the conclusion, author evaluates not only the analysed activities, but also the very idea of conducting such research in the floorball environment and its limits. In addition to mapping the marketing efforts of the aforementioned to develop and popularize floorball, this... Tato bakalářská práce se zabývá tématem marketingu v českém florbalovém prostředí. Florbal je v České republice stále poloprofesionálním sportem, práce se tedy zaměřuje zejména na aktivity, které slouží k rozvoji a popularizaci florbalu u nás. České kluby a organizace si jsou rychlého růstu a potenciálu florbalu vědomy, proto využívají několika nástrojů k tomu, aby nejen samy sebe, ale i sport samotný popularizovaly a přiblížily ho tak ke sportům profesionálním. Jedním z těchto nástrojů je pak právě marketing, který je hojně využíván zkoumanými subjekty, organizací Český florbal a klubem FbŠ Bohemians, ve kterém autor této práce působí jako hráč. Práci tvoří představení základních pojmů z oblasti marketingu a marketingu ve sportu, analýza a zhodnocení aktivit již zmíněných subjektů a kvantitativní výzkum, jehož cílem je pomocí dotazníkového šetření zjistit pohled fanoušků klubu FbŠ Bohemians na marketingové aktivity a celkovou komunikaci klubu. V závěru práce autor hodnotí nejen analyzované aktivity, ale i samotnou myšlenku podobné analýzy či výzkumu ve florbalovém prostředí a její limity. Výsledkem práce je mimo zmapování marketingových snah o rozvoj a popularizaci florbalu již zmíněných subjektů také pohled 188 respondentů na marketingové aktivity a celkovou komunikaci klubu FbŠ Bohemians, který... Keywords: marketing; public relations; sponzoring; florbal; sportovní marketing; PR ve sportu; popularizace sportu; marketing; public relations; sponzoring; floorball; sports marketing; PR in sport; popularization of sport Available in a digital repository NRGL
Marketing FbŠ Bohemians a jeho vliv na popularizaci florbalu v České republice

This bachelor thesis deals with the topic of marketing floorball in the Czech Republic. Floorball is still a semi-professional sport in the Czech Republic, so the thesis mainly focuses on activities ...

Dobisík, Jan; Koudelková, Petra; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Srovnání kampaní Zuzany Čaputové a Maroše Šefčoviče ve druhém kole slovenských prezidentských voleb v roce 2019
Florián, Petr; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
2021 - Czech
The assignment focuses on the campaigns of Zuzana Čaputová and Maroš Šefčovič in the Slovak presidential elections in 2019. The main objective is to describe the campaign of both candidates and compare them. Another aim of the assignment is to identify some changes in their communication between the first and the second round of the elections. In the theoretical part, the basic aspects of political marketing are described, because they are very important for the understanding of the subject. This part of the assignment also focuses on the law aspects of presidential function and the elections. The first round of the elections is also described in this part. The main part of the assignment covers the campaigns of the candidates, motivation of the voters and in the end it summarizes what worked in the campaigns. Práce se věnuje představení a porovnání kampaní dvou nejúspěšnějších kandidátů v prezidentských volbách na Slovensku v roce 2019 Zuzany Čaputové a Maroše Šefčoviče. Hlavním cílem práce je popsání obou kampaní z a jejich vzájemné porovnání. Okrajově je cílem také zjistit, jestli v komunikaci kandidátů proběhly mezi prvním a druhým kolem voleb nějaké zásadní změny. V teoretické části bakalářská práce představuje základní aspekty politického marketingu, které jsou důležité pro pochopení celé problematiky. V této části se také zaměřuje na právní problematiku prezidentského systému a předvolebních kampaní na Slovensku. Je zde také stručně představeno první kolo. Hlavní část práce se zaměřuje přímo na kampaně jednotlivých kandidátů, motivaci k volbě voličů a v závěru stručně shrnuje, co v kampaních fungovalo. Keywords: Prezidentské volby; volby na Slovensku 2019; Zuzana Čaputová; Maroš Šefčovič; předvolební kampaň; srovnání; Presidential elections; 2019 elections in Slovakia; Zuzana Čaputová; Maroš Šefčovič; presidential campaign; comparison Available in a digital repository NRGL
Srovnání kampaní Zuzany Čaputové a Maroše Šefčoviče ve druhém kole slovenských prezidentských voleb v roce 2019

The assignment focuses on the campaigns of Zuzana Čaputová and Maroš Šefčovič in the Slovak presidential elections in 2019. The main objective is to describe the campaign of both candidates and ...

Florián, Petr; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
Univerzita Karlova, 2021

Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů v agentuře Sport Invest
Valta, Marek; Janák, Vladimír; Kaprálková, Michaela
2021 - Czech
Title: Specification of criteria for the selection of football talents in Sport Invest agency Objectives: The main aim of this work is to compile a shortlist of the most important criteria, according to which it is possible to select football talents in the U15 category from the perspective of the representative agency. Methods: Qualitative research methods were used to create the shortlist of the most important criteria in the selection of football talents. The shortlist of criteria that are followed when selecting the talents was determined by using a semi-structured interview with professional coaches. It was consequently narrowed by scaling each criterion into the final form of the most important criteria for the identification of football talents in the U15 category. Results: The result of the bachelor's thesis is the compilation of a shortlist of criteria that will support the identification of football talents in the U15 category. Based on semi-structured interviews with professional trainers, 94 criteria were identified. By using the scaling method, 20 of the criteria were determined as monitored for individual football positions and considered to be significant by interviewed coaches. For example taking the ball, tactical behaviour in the defensive phase, communicativeness or attack... Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů v agentuře Sport Invest Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení užšího seznamu nejvýznamnějších kritérií, podle kterého je možné vybírat fotbalové talenty v kategorii U15 z pohledu zastupující agentury. Metody: K vytvoření užšího seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní výzkumné metody. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru s profesionálními trenéry byl určen seznam kritérií, která jsou sledována při výběru fotbalových talentů. Ten byl následně pomocí škálování jednotlivých kritérií zúžen do výsledné podoby nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je sestavení seznamu kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15. Na základě polostrukturovaných rozhovorů s profesionálními trenéry bylo identifikováno 97 kritérií. Pomocí metody škálování bylo určeno 20 z nich, které dotazovaní trenéři sledují u jednotlivých pozic a považují je za významné. U obránců to jsou například odebírání míče, taktické chování v obranné fázi, komunikativnost či podporování útoku. V případě záložníků sledují dotazovaní trenéři nejvíce přihrávání, vedení míče, kontrolu prostoru, rychlost či správné postavení v... Keywords: fotbal; talent; skauting; kritéria; Sport Invest; football; talent; scouting; criteria; Sport Invest Available in a digital repository NRGL
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů v agentuře Sport Invest

Title: Specification of criteria for the selection of football talents in Sport Invest agency Objectives: The main aim of this work is to compile a shortlist of the most important criteria, according ...

Valta, Marek; Janák, Vladimír; Kaprálková, Michaela
Univerzita Karlova, 2021

Studie filmu Josef Fritzl: Příběh zrůdy a její porovnání se skutečnými fakty
Suchá, Kateřina; Novotný, David Jan; Zavřelová, Monika
2021 - Czech
In my bachelor thesis named Study of a movie named Josef Fritzel: Story of a Monster and its comparation with real facts I deal with description of the case as such, with help from book Josef Fritzl: monster from Amstetten. I work with circumstances, which make the story of this case and I follow said story to its end in courtroom. Second part of my thesis is dedicated to documentary movie written in the title of a thesis. I analyze the way this movie tells the story of Fritzl and his daughter and also statements of their friends and family members. Then I compare both parts (book and a movie) and I rate them in the next chapter, which is connected to another one focusing on czech, slovak and foreign reviews. There are more ways of portraying real facts in my bachelor thesis than just information from the book - it's also a media image of this case, to which is dedicated the fifth chapter. I analyze some of czech, foreign and tabloid news in few sub-chapters. Psychology also plays an important role in this topic and because of it I analyze three main characters in this story - Josef, Rosemarie and Elisabeth Fritzl - psychologically in the next part of my thesis. I dedicate the last chapter to similar cases all around the world, so the reader has an opportunity to compare these with the Amstetten... Ve své bakalářské práci s názvem Studie filmu Josef Fritzl: Příběh zrůdy a její porovnání se skutečnými fakty se nejprve zabývám popisem kauzy jako takové, s pomocí knihy Josef Fritzl: netvor z Amstettenu pracuji s okolnostmi utvářejícími vývoj případu a sleduji děj až k ukončení kauzy soudem. Druhá část je věnována právě dokumentárnímu filmu uvedenému v názvu práce. Rozebírám zde děj dokumentu a jeho jednotlivé aspekty, například promluvy Fritzlových známých. Obě části poté porovnávám a hodnotím v další kapitole, na kterou navazuje ještě jedna věnující se českým, slovenským i zahraničním recenzím. Skutečná fakta v bakalářské práci představuje nejen výše zmíněná kniha, ale také mediální obraz tohoto případu - a právě tomu se věnuji v páté kapitole. V několika podkapitolách rozebírám české, zahraniční a bulvární zprávy i informace z nich získané. S tématem úzce souvisí také psychologie, proto se v další části věnuji právě psychologickým rozborům třech hlavních aktérů v případu rodiny Fritzlových - Josefovi, Rosemarii a Elisabeth. V závěru bakalářské práce přináším informace o několika podobných kauzách ze světa, aby čtenář mohl porovnat aspekty amstettenského případu s ostatními. Při rozboru dokumentu a mediálního obrazu kauzy používám kvalitativní metodu a obě dvě varianty znázornění porovnávám. V... Keywords: Josef Fritzl; porovnání filmu se skutečnými událostmi; mediální obraz kriminální kauzy; kriminální kauzy únosů; únos; incest; zotročování; Josef Fritzel; comparation of movie with real events; medial image of criminal case; criminal cases of kidnapping; kidnapping; incest; enslavement Available in a digital repository NRGL
Studie filmu Josef Fritzl: Příběh zrůdy a její porovnání se skutečnými fakty

In my bachelor thesis named Study of a movie named Josef Fritzel: Story of a Monster and its comparation with real facts I deal with description of the case as such, with help from book Josef Fritzl: ...

Suchá, Kateřina; Novotný, David Jan; Zavřelová, Monika
Univerzita Karlova, 2021

Konstruování hip-hopové identity b-boys v České republice
Humlová, Tereza; Heřmanský, Martin; Seidlová, Veronika
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Konstruování hip-hopové identity b-boys v České republice

Humlová, Tereza; Heřmanský, Martin; Seidlová, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Organizace lakrosového turnaje
Veselý, Tomáš; Janák, Vladimír; Šrámek, Martin
2021 - Czech
Title: Organisation of lacrosse tournament Objectives: The main objective is analysis of the previous editions of the tournament organised by SK Lacrosse Jižní Město, and coming up with suggestions on how to improve it in the following years. Methods: Case Study is a method used for conducting the survey. Data is collected through documents analysis and semi-structured interviews. Based on the collected data, SWOT analysis and Porter's five forces analysis are carried out. Results: Winter lax cup is a well organised event for it's size with a potential to grow and annual profit. His biggest virtue is the modern sport hall where the tournament takes place. However his weak factor is a big difference in qualities of participating teams. The biggest danger for the tournament organisation is taking over the hall by floorball teams. Keywords: organizing, sport, communication, sports event, management, case study, SWOT Analysis, Porter's Five Forces Analysis, lacrosse Název: Organizace lakrosového turnaje Cíle: Hlavní cíl je analýza předchozích ročníků turnaje pořádaného SK Lacrosse Jižní Město a předložení návrhů pro zlepšení v příštích ročnících. Metody: Výzkum je prováděn pomocí případové studie. Data byla získána na základě analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů. Ze získaných dat je zpracována SWOT analýza a Porterova analýza konkurenčních sil. Výsledky: Zimní turnaj je na svou velikost dobře uspořádanou sportovní událostí s růstovým potenciálem a každoročním ziskem. Jeho největší předností je moderní sportovní hala, ve které se akce odehrává, naopak slabým faktorem je příliš rozdílná kvalita účastnících se týmu. Největší nebezpečí pro organizaci turnaje je zabrání haly florbalovými týmy. Klíčová slova: organizace, sport, komunikace, sportovní akce, management, případová studie, SWOT analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, lakros Keywords: organizace; sport; komunikace; sportovní akce; management; případová studie; SWOT analýza; Porterova analýza konkurenčních sil; lakros; organizing; sport; communication; sports event; management; case study; SWOT Analysis; Porter's Five Forces Analysis; lacrosse Available in a digital repository NRGL
Organizace lakrosového turnaje

Title: Organisation of lacrosse tournament Objectives: The main objective is analysis of the previous editions of the tournament organised by SK Lacrosse Jižní Město, and coming up with suggestions on ...

Veselý, Tomáš; Janák, Vladimír; Šrámek, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Propaganda a nastolování témat v Československém filmovém týdeníku v roce 1953
Pour, Petr; Bednařík, Petr; Knapík, Jiří
2021 - Czech
The purpose of this work is to analyze the content of Czechoslovak cinema newsreels in 1953. From a historical point of view this year was important because of the death of J. Stalin and K. Gottwald and especially by the monetary reform. The governing Communist Party needed to stitch with the imagine of right established way also because of these events. In order to achieve the purpose I will perform both quantitative content analysis, each of publication of the weekly newsreel I will write down in a coding book, wherewith I will find out the topics and scope devoted to them in the weeklies, as well as qualitative content analysis, focusing on how is given the impression of certain topics. With the help of reference books, I will analyze the elements of manipulation and propaganda in chosen contributions. Cílem práce je analyzovat obsah Československých filmových týdeníků v roce 1953. Tento rok byl z dějinného pohledu důležitý úmrtím J. V. Stalina a K. Gottwalda a především měnovou reformou. Vládnoucí komunistická strana i kvůli těmto událostem potřebovala u veřejnosti udržet obraz správně nastolené cesty. Pro dosažení cíle provedu jak kvantitativní obsahovou analýzu, jednotlivá vydání týdeníku zaznamenám do kódovací knihy, čímž zjistím témata a rozsah jim v týdenících věnovaný, tak i kvalitativní obsahovou analýzu, kdy se zaměřím na vyznění určitých témat. Ve vybraných příspěvcích analyzuji za pomoci odborné literatury prvky manipulace a propagandy. Keywords: Československý filmový týdeník; 1953; propaganda; nastolování témat; obraz nepřítele; Josif Vissarionovič Stalin; Klement Gottwald; měnová reforma; kvantitativní obsahová analýza; kvalitativní obsahová analýza; Czechoslovak cinema newsreel; 1953; propaganda; agenda setting; images of the enemy; Josif Vissarionovič Stalin; Klement Gottwald; monetary reform; quantitative content analysis; qualitative content analysis Available in a digital repository NRGL
Propaganda a nastolování témat v Československém filmovém týdeníku v roce 1953

The purpose of this work is to analyze the content of Czechoslovak cinema newsreels in 1953. From a historical point of view this year was important because of the death of J. Stalin and K. Gottwald ...

Pour, Petr; Bednařík, Petr; Knapík, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Komunikace značek IKEA a Bonami na sociálních sítích v rámci nouzového stavu v období pandemie Covid-19
Marinovová, Kristina; Koudelková, Petra; Zavadilová, Tereza
2021 - Czech
Bakalářská práce s názvem "Komunikace značek IKEA a Bonami na sociálních sítích " značek vhodná doporučení pro obsahovou podobně zaměřených značek případě obdobné základě části nejprve stručný historický přehled a nejznámějších sociálních sítí Facebook, Instagram, Twitter včetně praktické části s práce za použití kvantitativního výzkumu založeného na dvourozměrné zaměří na definování společn a protichůdn ů ů ve způsobu, obsahu a komunikaci značek IKEA a . Závěrem práce vyhodnotí a předloží vhodná doporučení a poskytne odpovědi Měla na komunikaci značek vliv probíhající situa Jak se liší komunikace značek IKEA a Bonami Keywords: Elektronická média; Digitální média; Internetové sociální sítě; Dopad Covidu-19; IKEA; Bonami; Electronic media; Digital media; Internet social networks; Impact of Covid-19; IKEA; Bonami Available in a digital repository NRGL
Komunikace značek IKEA a Bonami na sociálních sítích v rámci nouzového stavu v období pandemie Covid-19

Bakalářská práce s názvem "Komunikace značek IKEA a Bonami na sociálních sítích " značek vhodná doporučení pro obsahovou podobně zaměřených značek případě obdobné základě části nejprve stručný ...

Marinovová, Kristina; Koudelková, Petra; Zavadilová, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Vnímání produktů zahřívaného tabáku příslušníky generace Z
Illésová, Linda; Hejlová, Denisa; Kulhánek, Adam
2021 - Slovak
This bachelor thesis examines the perception of heated tobacco products by members of Generation Z. The first, theoretical, part aims to scrutinise the shopping behaviour and key characteristics of Generation Z. It then introduces the products of heated tobacco, the principle on which they function and possible health risks associated with their use. For the purposes and nature of this paper, it also emphasises the legislation and ethics codes, which deal with the issue of tobacco advertising. The work then focuses on the analysis of marketing strategies of specific brands of heated tobacco available in the Czech Republic - IQOS and glo. The second, practical, part examines the attitudes towards heated tobacco, using the methods of qualitative research in the form of semi-structured interviews. Researcher participants - members of Generation Z, aged 18 to 25, who have had previous experience with IQOS or Glo - answered questions about consumer behaviour, their motivation to use heated tobacco products and perceptions of marketing strategies. The work does not draw any generalisable conclusions but provides insight into the thinking and opinions of Generation Z. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vnímania produktov zahrievaného tabaku príslušníkmi Generácie Z. Práca sa snaží priblížiť spotrebiteľské správanie, motiváciu a vnímanie marketingových stratégií najmladšej generácie voči moderným produktom tabakových firiem, ktoré sa svojim technologickým zameraním snažia osloviť nové cieľové skupiny. Prvá, teoretická časť, si kladie za cieľ preniknúť do nákupného správania a charakteristiky Generácie Z. Následne približuje produkty zahrievaného tabaku, ich princíp fungovania a možné zdravotné riziká spojné s užívaním. Pre charakter práce je zdôraznená aj legislatíva a etické kódexy vzťahujúce sa na tabakovú reklamu. Ďalej práca rozoberá konkrétne značky zahrievaného tabaku dostupné v Českej republike, IQOS a glo a približuje ich marketingové stratégie. Druhá, praktická časť, skúma pomocou kvalitatívneho výskumu formou pološtrukturovaných rozhovorov postoje Generácie Z s vekovým ohraničením 18 až 25 rokov, ktorí majú skúsenosť s IQOS alebo glo. Títo účastníci výskumu zodpovedali otázky týkajúce sa spotrebného správania, motivácie k užívaniu a vnímaniu marketingových stratégií. Práca nevyvodzuje žiadne zovšeobecniteľné závery, ale poskytuje vhľad do zmýšľania a názorov Generácie Z. Keywords: Generácia Z; zahrievaný tabak; HTP; tabaková reklama; fajčenie; užívateľské vzorce fajčenia; IQOS; glo; Generation Z; heated tobacco; HTP; tobacco advertising; smoking; smoking patterns; IQOS; glo Available in a digital repository NRGL
Vnímání produktů zahřívaného tabáku příslušníky generace Z

This bachelor thesis examines the perception of heated tobacco products by members of Generation Z. The first, theoretical, part aims to scrutinise the shopping behaviour and key characteristics of ...

Illésová, Linda; Hejlová, Denisa; Kulhánek, Adam
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases