Number of found documents: 1390
Published from to

Podnikatelský zámer pre gastronomické zariadenie
Lešická, Martina; Schüller, David; Chlebovský, Vít
2021 - English
Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na Slovensku. Táto práca definuje základné pojmy, ciele, metódy a teoretické vedomosti potrebné na objasnenie učiva, na základe ktorého je vypracovaný konkrétny podnikateľský plán. V závere práce je pomocou finančnej analýzy zhrnuté hodnotenie efektívnosti investovania do konkrétneho nápadu. The subject of the thesis is the elaboration of a business plan for the foundation of a new gastronomic facility. The gastronomic facility will be small café located in Nitra Slovakia. This thesis defines basic concepts, objectives, methods, and theoretical knowledge necessary to clarify the subject matter on the basis of which a specific business plan is drawn up. In the conclusion of the thesis, the evaluation of the effectiveness of investing in a particular idea is summarized with the help of financial analysis. Keywords: Business plan; gastronomic facility; swot; SWOT analysis; financial analysis; Byznys plán; gastronomické zařízení; SWOT analýza; finanční analýza Available in a digital repository NRGL
Podnikatelský zámer pre gastronomické zariadenie

Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na ...

Lešická, Martina; Schüller, David; Chlebovský, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Projektové řízení pro startup
Petrek, Jan; Chlebovský, Vít; Juřica, Pavel
2021 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření plánu pro vytvoření sítě dodavatelů, a sestavení návrhu pro vybudování logistického systému užívaným startupem rozvozu potravin. Analýza mapuje doručovací možnosti existujících rozvozových služeb, zároveň očekávání zákazníků a proces výběru dodavatelů. Návrhová část práce navrhuje řešení vytvořením vlastního rozvozového parku a nabídkou kombinace doručení zákazníkům domů, a zajištění možnosti vyzvednutí nákupu v odběrných místech. Bachelor thesis focuses on developing a plan for the creation of a supplier network and creating a proposal of a logistic system for food delivery service startup. The analysis examines the delivery possibilities of existing services, as well as customer expectations and process of supplier selection. Contribution part of a thesis proposes a solution as building a delivery fleet and combining delivery to customers' doors and ensuring the possibility of pick-up points. Keywords: Process; process management; startup; logistics; delivery service; supplier selection; Proces; procesní řízení; startup; logistika; rozvozová služba; selekce dodavatelů Available in a digital repository NRGL
Projektové řízení pro startup

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření plánu pro vytvoření sítě dodavatelů, a sestavení návrhu pro vybudování logistického systému užívaným startupem rozvozu potravin. Analýza mapuje doručovací ...

Petrek, Jan; Chlebovský, Vít; Juřica, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Aplikace matematických a statistických metod v řízení společnosti
Chládek, Ivo; Michalíková, Eva; Doubravský, Karel
2021 - English
Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Analytická část obsahuje představení společnosti, analýzu finančních výkazů za zvolené období, statistickou analýzu pro stanovení trendu a předpověď budoucích výsledků a také zhodnocení dosažených výsledků. Závěrečná část je věnována návrhům opatření pro zlepšení finanční situace podniku. This bachelor’s thesis is focused on evaluation of financial situation of a company with use of selected financial indicators and ratios and statistical methods for period 2015-2019. The thesis has three parts. Theoretical part explains theoretical background of financial analysis, time series and regression analysis. Analytical part contains company’s introduction, analyses of financial records for the given period, statistical analysis for assessment of trend and prediction of future results and evaluation of outputs. Last part is devoted to proposal of measurements that would improve financial situation of the company. Keywords: Financial analysis; statistics; prediction; time series; regression analysis; Finanční analýza; statistické metody; predikce; časové řady; regresní analýza Available in a digital repository NRGL
Aplikace matematických a statistických metod v řízení společnosti

Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena ...

Chládek, Ivo; Michalíková, Eva; Doubravský, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Detekce biochemických látek pomocí grafenového senzoru
Supalová, Linda; Šimšíková, Michaela; Bartošík, Miroslav
2021 - English
Tato bakalářská práce studuje interakci biochemických látek s grafénem pomocí senzorů v uspořádání polem řízeného tranzistoru. Adsorbované atomy nebo molekuly mohou vyvolat dopování grafénové vrstvy, což může být experimentálně určeno pozorováním změny pozice Diracova bodu. Je studována závislost polohy Diracova bodu na přidané látce a stejně tak i časová odezva na přidání kapalného vzorku. Je pozorována citlivost na odlišné molekuly a jsou dikutovány důsledky výsledků pro adsorpci různých molekul. This bachelor's thesis studies the interaction of biochemical substances with graphene by utilizing sensors with a field-effect transistor arrangement. Adsorbed atoms or molecules can induce doping of the graphene sheet, which can be experimentally determined by observing the shift in the position of Dirac point. Dependence of the Dirac point location on the added substance is studied, as well as time response to the addition of the liquid sample. Sensitivity to different molecules is observed and the implication of the results for the adsorption of various molecules are discussed. Keywords: graphene; sensor; field-effect transistor; adsorption; urea; nucleic acids; Dirac point; grafén; senzor; tranzistor řížený polem; adsorpce; močovina; nukleové kyseliny; Diracův bod Available in a digital repository NRGL
Detekce biochemických látek pomocí grafenového senzoru

Tato bakalářská práce studuje interakci biochemických látek s grafénem pomocí senzorů v uspořádání polem řízeného tranzistoru. Adsorbované atomy nebo molekuly mohou vyvolat dopování grafénové vrstvy, ...

Supalová, Linda; Šimšíková, Michaela; Bartošík, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény
Molnár, Tomáš; Wojewoda, Ondřej; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander
2021 - English
Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika široce využívaným nástrojem pro magnetickou charakterizaci. Například umožňuje vizualizaci doménové struktury v magnetických strukturách pomocí širokoúhlého magnetooptického mikroskopu. Většina výzkumných prací v této oblasti využívá jevů lineárních v magnetizaci k zobrazování domén ve feromagnetických materiálech, kde se měří optický kontrast pro oblasti s opačnou orientací magnetizace. Nedávno bylo prokázáno, že i antiferomagnetické materiály lze studovat pomocí kvadratických magnetooptických jevů (Voigtův jev), což umožňuje vizualizovat oblasti s různou orientací spinové osy. V této práci jsme provedli základní studii magnetických tenkých vrstev a mikrostruktur pomocí magnetooptické mikroskopie s využitím lineárních a kvadratických efektů. Současně byly interpretovány konfigurace magnetizace spojitých a strukturovaných magnetických tenkých vrstev v mikroskopickém měřítku s využitím metod zpracovávání obrazu vyvinutých v této práci, vedoucím ke kvantitativní vektorové magnetometrii. Nakonec, byla provedena studie koexistence feromagnetických a antiferomagnetických fázových domén v FeRh užitím magnetooptické mikroskopie. Magneto-optical effects are associated with the interaction of polarized light with magnetized media. Although discovered nearly two centuries ago, magneto-optics is a widely utilized tool for magnetic characterization due to its high sensitivity and versatility. For example, it enables visualization of magnetic domain structures in microscale magnetic systems via wide-field magneto-optical microscopy. The majority of research on this topic has employed linear effects in magnetization to image domains in ferromagnetic materials, where one measures an optical contrast for regions with opposite magnetization orientations. It has been recently shown that even antiferromagnetic materials can be studied using quadratic magneto-optical effects (Voigt effect), making it possible to visualize regions with different spin axis orientations. In this work, we perform a fundamental magneto-optical microscopy study of magnetic thin film and microstructure systems using linear and quadratic effects. Consequently, the microscale magnetization configuration of continuous and patterned magnetic thin films is interpreted via the image processing strategy developed in this thesis, leading to quantitative vector magnetometry. Moreover, the coexistence of the ferro- and antiferromagnetic phase domains in FeRh films was investigated using optical and magneto-optical microscopy. Keywords: vectorial magnetometry; magnetic domains; magneto-optics; Kerr effect; Voigt effect; FeRh; permalloy; phase transition; vektorová magnetometrie; magnetické domény; magnetooptika; Kerrův jev; Voigtův jev; FeRh; permalloy; fázová přeměna Available in a digital repository NRGL
Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény

Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika ...

Molnár, Tomáš; Wojewoda, Ondřej; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Mise vícenásobně použitelné nosné rakety
Metelka, Dominik; Daněk, Vladimír; Zikmund, Pavel
2021 - English
Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou také hlavní cíle. Cílem první části je popis mise vícenásobně použitelného prvního stupně nosné rakety. V této části je nejdříve přiblíženo téma znovupoužitelných kosmických systémů a jejich vývoj do současné doby. Hlavně jsou však v této části popsány operačně používané vícenásobně použitelné nosné rakety, kde u každé z nich je poté popsána jejich letecká mise. Dále jsou zmíněny některé důležité nosné rakety ve vývoji a také jaké jsou způsoby návratu prvního stupně. Druhá část je praktická a cílem je návrh mise návratu prvního stupně nosné rakety na zemi. Pro výpočty byly zvoleny parametry podle současné rakety Falcon 9, ze kterých byla analyticky vypočtena finální rychlost a výška, ve které se první stupeň oddělí od zbytku rakety. Pro návrat a celkový let byl pomocí programu MATLAB napsán skript, který vypočítal a vykreslil potřebné parametry a charakteristiky. Díky tomu bylo také zjištěno, v jaké výšce bude potřeba znovu zažehnout motory, aby první stupeň bezpečně přistál na zemi. This thesis is split into two main parts which are also the main objectives. The aim of the first part is to describe a mission of a reusable launcher. Firstly, the topic of reusable launch systems and their development until today was approached. Most importantly, the operational reusable launch vehicles are described with the explanation of each booster’s flight mission. Furthermore, alongside some important launch vehicles in development, there is a separate chapter listing the first stage’s return options. The second part is practical with the aim of designing a mission of the launcher reusable first stage. For the calculations, the parameters were chosen according to a current Falcon 9 rocket, from which the final velocity and altitude at which the first stage separates, were analytically calculated. For the return and overall flight mission, a MATLAB script was written to calculate and plot all necessary parameters and characteristics. In the end, the altitude for the engine reignition was also determined to safely land on the ground. Keywords: Reusable; Launch vehicle; Launch system; Booster; Rocket; Propulsion; Propellant; Flight mission; Space; Vícenásobně použitelný; Nosná raketa; Kosmický systém; Odpalovací zařízení; Raketa; Vesmírná mise Available in a digital repository NRGL
Mise vícenásobně použitelné nosné rakety

Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou také hlavní cíle. Cílem první části je popis mise vícenásobně použitelného prvního stupně nosné rakety. V této části je nejdříve přiblíženo ...

Metelka, Dominik; Daněk, Vladimír; Zikmund, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů
Kovaříková, Lucie; Žatko, Miroslav; Lošák, Petr
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, zaměřených na očekávané výsledné opotřebení kinematických komponent turbodmychadla. Vyhodnocení a kontrola dat jsou provedeny pomocí dvou nástrojů - Python a Matlab. Výstupem této práce jsou dvě navržené metodiky zpracování pracovních cyklů na základě zpracovaných dat - obecné zpracování dat pracovního cyklu a analýza pracovního cyklu, včetně polohy aktuátoru. The present bachelor’s thesis aims to collect data from engine duty cycle tests, review it and determine criteria for its sorting. Furthermore, it also introduces and assesses characterisation methodologies for load cycles targeting expected resulting wear of turbocharger kinematics components. To evaluate and review the assorted data, two tools have been used: Python and Matlab. Finally, this thesis also proposes two methods that are the most suitable for processing duty cycles based on the evaluated data: a generic duty cycle data processing and a duty cycle analysis, including actuator position. Keywords: Turbocharger; VNT; wastegate; engine duty cycle; wear; data processing; validation; Turbodmychadlo; VNT; wastegate; pracovní cyklus motoru; opotřebení; zpracování dat; validace Available in a digital repository NRGL
Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů

Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, ...

Kovaříková, Lucie; Žatko, Miroslav; Lošák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Persuasivní jazyk používaný studenty informačních technologií v odborných prezentacích
Vlachová, Monika; Walek, Agata; Ellederová, Eva
2021 - English
Cílem této práce je vymezit koncept rétoriky a persuasivního jazyka. Práce začíná rétorickou analýzou a definuje rétorickou situaci. Dále poskytuje informace o umění přesvědčování, jeho historii a použití. Těžištěm práce je přehled charakteristických persuasivních prostředků, který se zaměřuje nejen na používání persuasivních jazykových struktur, ale také specifickou slovní zásobu. Analytická část této práce převádí teorii do praxe prostřednictvím podrobné analýzy a srovnání persuasivních prostředků používaných studenty informačních technologií v odborných prezentacích. Zabývá se persuasivními strategiemi, jakými jsou emoční důraz v řeči, používání osobních zájmen, spojovací výrazy, trojice slov nebo lichocení. The aim of this thesis is to frame the concept of rhetoric and persuasive language. The thesis begins with a rhetorical analysis and defines the rhetorical situation. It also provides the information about the art of persuasion, its history and use. A survey of characteristic persuasive devices constitutes a fundamental part of the thesis which deals not only with the use of persuasive language structures but also with specific vocabulary. The analytical part of the thesis converts theory into practice through a detailed analysis and comparison of persuasive devices used in presentations by information technology students. It focuses on persuasive techniques like emotive emphasis in speech, using personal pronouns, linking signals, triples, and flattery. Keywords: Persuasion; rhetoric; ethos; pathos; logos; persuasive devices; analysis; IT students; comparison; frequency; Přesvědčování; rétorika; étos; patos; logos; persuasivní prostředky; analýza; studenti IT; porovnání; četnost Available in a digital repository NRGL
Persuasivní jazyk používaný studenty informačních technologií v odborných prezentacích

Cílem této práce je vymezit koncept rétoriky a persuasivního jazyka. Práce začíná rétorickou analýzou a definuje rétorickou situaci. Dále poskytuje informace o umění přesvědčování, jeho historii a ...

Vlachová, Monika; Walek, Agata; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Telemedicína
Vaněrka, Jakub; Baumgartnerová, Alena; Rujbrová, Šárka
2021 - English
Tato bakalářská práce pojednává o Telemedicíně a jejím využití v dnešní společnosti s přihlédnutím k sociálním a technologickým aspektům minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavním účelem této práce je informovat širokou veřejnost o možnostech telemedicíny a zvýšit tak jejich povědomí o moderním systému péče o zdraví. Práce se v první řadě zabývá rozdělením virtuální medicíny do oborů ehealth, telehealth a telemedicíny. Následně historickým vývojem tohoto oboru spolu s technologickým postupem a vzájemným propojováním. Soukromé a bezpečné propojení mezi pacienty, doktory a specialisty je velmi důležité. Proto jsou metody přenosu dat v tomto odvětví klíčová nejen v dnešní době ale i v budoucnu. Telemedicína je následně rozdělena do oborů, jež ji využívají s přihlédnutím k sociálním aspektům. V neposlední řadě je zde budoucí vývoj z hlediska ekonomiky, lidských faktorů a technologie. This bachelor thesis deals with Telemedicine and its use in today's society, considering the social and technological aspects of the past, present, and future. The main purpose of this work is to inform the general public about the possibilities of telemedicine and thus raise their awareness of the modern health care system. The work first deals with the division of virtual medicine into the fields of ehealth, telehealth and telemedicine. Subsequently, the historical development of this field along with the technological advancement and interconnectivity. Private and secure links between patients, doctors and specialists are very important. Therefore, data transfer methods are crucial in this field not only today but also in the future. Telemedicine is then divided into fields that use it and considered through the social aspects. Last but not least, there are future developments from the points of economics, human factors, and technology. Keywords: Telemedicine; telehealth; health; medicine; medical informatics; Telemedicína; telehealth; zdraví; medicína; lékařská informatika Available in a digital repository NRGL
Telemedicína

Tato bakalářská práce pojednává o Telemedicíně a jejím využití v dnešní společnosti s přihlédnutím k sociálním a technologickým aspektům minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavním účelem této práce ...

Vaněrka, Jakub; Baumgartnerová, Alena; Rujbrová, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Pokročilé metody přípravy vzorků Al a jeho slitin
Rychlý, David; Gejdoš, Pavel; Mikmeková, Šárka
2021 - English
Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a základní metody přípravy užívané pro světelnou mikroskopii jsou nedostatečné. Práce se zaměřuje na optimalizaci a hledání nových metalografických metod, které splňují vysoké požadavky rastrovací elektronové mikroskopie. Povrch musí být připraven co nejkvalitněji, bez defektů a artefaktů z přípravy. Jako testovací materiál pro experimenty byl vybrán čistý hliník. Základní a pokročilé metody přípravy byly experimentálně testovány a nejvíce slibné postupy poté optimalizovány. Několik různých variant přípravy povrchu bylo vyzkoušeno v rámci metod koloidních silik a elektrolytického leštění. Připravený povrch byl následně zkoumán pomocí světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie s nízkými urychlovacími napětími a konfokální mikroskopie. Závěrem byl stanoven optimální metalografický postup vyhovující vysokým požadavkům elektronové mikroskopie a zajišťující připravený povrch s minimem defektů. Main goal of this thesis is to optimize the metallographic preparation process of aluminium for specific needs of a scanning electron microscopy (SEM). The SEM is highly sensitive to surface quality and conventional sample preparation methods used for an optical microscopy (OM) become insufficient. The thesis focuses on optimizing and finding novel metallographic methods fulfilling high requirements of the SEM imaging. It requires perfect quality surface without any damage, such as preparation artifacts and scratches. A pure aluminium has been selected as an experimental material. Conventional and advanced metallographic techniques were tested and the most promising techniques were optimized. Several surface finish techniques were examined in order to obtain a perfect quality surface, such as colloidal sillica polishing and electropolishing. The surface quality was examined by the OM, the low voltage SEM, and a confocal microscopy. Finally, the metallographic technique providing the aluminium surface with minimum defects is established. Keywords: Aluminium; Metallography; Scanning electron microscopy; Mechanical-Chemical polishing; Electrolytic polishing (Electropolishing); Hliník; Metalografie; Rastrovací elektronová mikroskopie; Mechanicko-Chemické leštění; Elektrolytické leštění Available in a digital repository NRGL
Pokročilé metody přípravy vzorků Al a jeho slitin

Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu ...

Rychlý, David; Gejdoš, Pavel; Mikmeková, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases