Number of found documents: 9383
Published from to

Interakce alkaloidů s přechodnými kovy III.
Cymbál, Martin; Macáková, Kateřina; Tůmová, Lenka
2021 - Czech
Charles University Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Bc. Martin Cymbál, DiS. Supervisor: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Diploma thesis 2019/2020: Interactions of alkaloids with transition metals III., pp. 86. Copper is one of the important trace elements in the body. It regulates various enzymatic pathways. This work monitors the chelating and reducing activity of isochinoline alkaloids of the family Amaryllidaceae. The alkaloids of Amaryllidaceae have a large number of effects such as analgesic, narcotic, antiarrhythmic, antihypertensive, bronchodilatory, chemotherapeutic, antiparasitic, uteretonic, locally anesthetic, mydriatic and many other significant effects. An important representative is galanthamine hydrobromide, which is therapeutically used and is an inhibitor of acetylcholinesterase. Galanthamine type alkaloids (galanthamine, galanthamine hydrobromide, chlidanthine), lycorine type (lycorine, galanthine), haemanthamine type (haemanthnamine, vittatine) and montanine type (montanine) were studied. The methodology of the work was to determine the chelating and reducing activity with the use of the hematoxylin indicator and bathocuproindisulfonic acid, at different pH or in dimethylsulfoxide. Of the alkaloids studied, galanthamine and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické botaniky Kandidát: Bc. Martin Cymbál, DiS. Školitel: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Diplomová práce 2019/2020: Interakce alkaloidů s přechodnými kovy III., s. 86. Měď je jedním z důležitých stopových prvků v organismu. Reguluje různé enzymatické dráhy. Tato práce sleduje chelatační a redukující aktivitu isochinolinových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae. Alkaloidy Amaryllidaceae čítají velké množství účinků jakými jsou účinky analgetické, narkotické, antiarytmické, antihypertenzní, bronchodilatační, chemoterapeutické, antiparazitické, uteretonické, lokálně anestetické, mydriatické a mnoho dalších významných účinků. Významným zástupcem je galanthamin hydrobromid, který je terapeuticky využívaný a je inhibitorem acetylcholinesterasy. Studovány byly alkaloidy galanthamonového typu (galanthamin, galanthamin hydrobromid, chlidanthin), lykorinového typu (lykorin, galanthin), haemanthaminového typu (haemanthnamin, vittatin) a montaninového typu (montanin). Metodikou práce bylo zjistit chelatační a redukující aktivitu pomocí indikátorů hematoxylinu a kyseliny bathocuproindisulfonové, při různém pH nebo v dimethylsulfoxidu. Ze sledovaných alkaloidů vykazovaly měď-chalatující aktivitu galanthamin a chlidanthin. Významnou měď-... Keywords: alkaloidy; měď; železo; chelatace; redukce; alkaloids; copper; iron,chelation,reduction Available in a digital repository NRGL
Interakce alkaloidů s přechodnými kovy III.

Charles University Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Bc. Martin Cymbál, DiS. Supervisor: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Diploma thesis ...

Cymbál, Martin; Macáková, Kateřina; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Regulace glutathionperoxidas pomocí mikroRNA
Boučková, Karolína; Matoušková, Petra; Skarková, Veronika
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Science Candidate: Bc. Karolína Boučková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: MicroRNA regulation of glutathion peroxidases Oxidative stress is an imbalance between the formation of free radicals and the organism's ability to remove those radicals naturally. There can be cell and DNA damage, premature aging, the emergence of various diseases if there is an excessive production of free radicals in the body and they are not scavenged. However, free radicals are also beneficial for the body, as it uses them to remove dead cells and bacteria. Normally, the organism has enough mechanisms to compensate for the activity of free radicals and prevent oxidative stress. Antioxidants can inhibit the activity of free radicals. They are divided into enzymatic and non-enzymatic antioxidants. The most important enzymatic antioxidants are glutathione peroxidases (GPx). Eight genes encoding GPx have been discovered in the human genome. GPx is a cytosol enzyme that catalyzes the reduction of hydrogen peroxide to water and oxygen, as well as it catalyzes the reduction of peroxide radicals to alcohols and oxygen. The reduction of expression or inactivation of enzymes may pose danger to the organism.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Karolína Boučková Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název diplomové práce: Regulace glutathionperoxidas pomocí mikroRNA Oxidační stres je nerovnováha mezi vznikem volných radikálů a schopností organismu tyto radikály přirozeně odstraňovat. Pokud dojde k nadměrné tvorbě volných radikálů v těle a nejsou odbourávány, může dojít k poškození buněk a DNA, k předčasnému stárnutí a vzniku různých chorob. Mají však i prospěšný účinek, organismus využívá volné radikály k odstraňování odumřelých buněk a bakterií. Za normálních okolností má organismus dostatek mechanismů, kterými kompenzuje činnost volných radikálů a zabraňuje vzniku oxidačního stresu. Činnost již vytvořených volných radikálů může být inhibována prostřednictvím antioxidantů. Antioxidanty mohou být děleny na enzymatické a neenzymatické. Mezi nejdůležitější enzymatické antioxidanty patří glutathionperoxidasy (GPx). V lidském genomu bylo objeveno 8 genů kódujících GPx. GPx je cytosolový enzym, který katalyzuje redukci peroxidu vodíku na vodu a kyslík a také katalyzuje redukci peroxidových radikálů na alkoholy a kyslík. Pokud dojde ke snížení exprese nebo k inaktivaci enzymů, může to pro organismus znamenat nebezpečí. Inaktivace se mohou... Available in a digital repository NRGL
Regulace glutathionperoxidas pomocí mikroRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Science Candidate: Bc. Karolína Boučková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Boučková, Karolína; Matoušková, Petra; Skarková, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana
Kalousová, Pavla; Kovařík, Miroslav; Jílek, Petr
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Pavla Kalousová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Sexual dimorphism of rat gut microbiota composition and intestinal immunity Background and Aim: Many factors can influence the composition of gut microbiota and the immune system. It is well-known that one of those factors is sex. This sexual dimorphism can lead to a specifically adjusted treatment of diseases for different gender and nutritional interventions. This study focuses on analysing sexual differences in gut microbiota and intestinal immunity in adult rats. Methods: Caecal content from 12-week-old female and male Wistar rats were collected and analysed by DNA-sequencing technique to characterize microbiota composition. ELISA test was performed to quantify the concentration of IgA in faeces and gut wash. Flow cytometry determined the concentration of IgA-coating bacteria in faecal samples. Results: Metagenomic analysis revealed that female gender presents 1 phylum, 4 families, 13 genera, and 13 species which are not present in male rats. Only one male-specific colonization was observed at the species level. Quantitative analysis showed a higher proportion of Firmicutes phylum in males which was associated with... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Pavla Kalousová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana Pozadí a cíl: Mnoho faktorů může ovlivnit složení střevní mikroflóry a imunitního systému. Je dobře známo, že jedním z těchto faktorů je pohlaví. Tento pohlavní dimorfismus může vést k speciálně upravené léčbě nemocí pro jednotlivé pohlaví a také při nutričních opatřeních. Tato práce cílila na analýzu pohlavních rozdílů u střevní mikroflóry a imunity u dospělých potkanů. Metody: Jako testovací skupina byli použiti 12 týdnů staří potkani mužského a ženského pohlaví kmene Wistar. Střevní obsah byl zanalyzován DNA-sekvenční metodou k identifikaci složení střevní mikrobů. Pomocí metody ELISA byla provedena detekce koncentrace IgA ze vzorku exkrementů a střevního obsahu. Průtoková cytometrie při analýze vzorku exkrementů stanovila hladinu IgA-obalených bakterií. Výsledky: Metagenomická analýza objevila 1 specificky samičí řád, 4 rodiny, 13 rodů a 13 druhů, které nejsou přítomné u samčích potkanů. Jen jeden druh mikroba byl identifikován jako specificky samčí. Kvantitativní analýza ukázala vyšší poměr řádu Firmicutes u mužského pohlaví, který je dále... Keywords: střevní mikrobiota; střevo; imunitní systém; potkan; sexuální dimorfismus; gut microbiota; intestine; immune system; rat; sexual dimorphism Available in a digital repository NRGL
Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Pavla Kalousová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Sexual dimorphism ...

Kalousová, Pavla; Kovařík, Miroslav; Jílek, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu
Hutlas, Andrej; Kučerová, Marta; Konečná, Klára
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Study program: Pharmacy Candidate: Andrej Hutlas Consultants: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (Charles); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilms are a default mode of growth for most bacteria. Microbes encapsulate themselves within a matrix, composed mainly of extracellular polymeric substances. A biofilm can be composed by multiple species. Matrix environment induces various physiological shifts, such as switch to dormant state or expression of biofilm-specific genes. Mature biofilm's heterogeneous, due to differences in spatial microbe distribution and spatial nutrient utilization across the matrix. Matrix provides many advantages to bacteria, like nutrient capture and transfer or protection against extreme conditions. Washbasin U-bend multi-species biofilms were investigated with a special focus on Pseudomonas aeruginosa. This opportunistic pathogen causes nosocomial infections, mainly in immunocompromised patients, with considerable health and socio-economic impacts. A link between sinks and environmental P. aeruginosa contamination has been established. Environmental decontamination may be an approach to lessen aforementioned... UNIVERZITA KARLOVA, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Štúdijný program: Farmácia Kandidát: Andrej Hutlas Konzultanti: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (UK); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilmy sú základný spôsob rastu väčšiny baktérií. Mikróby sa obalia v matrici, zloženej najmä z extracelulárnych polymérnych zlúčenín. Biofilm sa môže skladať z viacerých druhov baktérií. Prostredie biofilmovej matrice indukuje rozličné fyziologické zmeny, ako zmena do latentného stavu či indukcia biofilm-špecifických génov. Vyzretý biofilm je heterogénny, kvóli rozdielom v spotrebe živín a distribúcii mikróbov naprieč biofilmom. Matrica poskytuje baktériám veľa výhod, napríklad zachytávanie a transport živín alebo ochranu pred extrémnymi podmienkami. Skúmané boli viacdruhové biofilmy z umyvadlového sifonu so zameraním na P. aeruginosa. Tento oportunistický patogén spôsobuje nozokomiálne infekcie, hlavne u imunokompromitovaných pacientov, so značnými zdravotnými a socio-ekonomickými dopadmi. Bola stanovená spojitosť medzi umývadlami a prostredím kontaminovaním P. aeruginosa. Dekontaminácia prostredia môže byť prístup ako znížiť spomínané dopady. Bola vyvinutá nová metodológia na popis vertikálneho... Available in a digital repository NRGL
Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Study program: Pharmacy Candidate: Andrej Hutlas Consultants: PharmDr. ...

Hutlas, Andrej; Kučerová, Marta; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Vliv glukózy na expresi endoglinu a biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk
Adamcová, Adriana; Nachtigal, Petr; Němečková, Ivana
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Effect of glucose treatment on endoglin and biomarkers of endothelial dysfunction in endothelial cells Author: Adriana Adamcová Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of this thesis was to evaluate the expression of endoglin and biomarkers of endothelial dysfunction (eNOS, VCAM-1) in aortic endothelial cells exposed to oscillating glucose. Methods: Human aortic endothelial cells (HAECs) were treated with alternating normal (5 mM) and high (25mM) glucose for 7 days. The control group, was treated with a constant level of normal glucose. Gene expression of endoglin, eNOS, VCAM-1, HIF1α, KLF6, RELA and LXR was measured by quantitative real-time PCR. Flow cytometry was used to detect endoglin and VCAM-1 protein levels. Results: Treatment with high levels of glucose resulted in significantly increased expression of endoglin, eNOS, VCAM-1, HIF1α, RELA and LXR by means of PCR. The flow cytometry method showed a significant difference in protein levels in both endoglin and VCAM-1. Conclusions: The results of this diploma thesis showed that oscillating glucose increases the expression of endoglin and other biomarkers of endothelial... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Vliv glukózy na expresi endoglinu a biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk Autor: Adriana Adamcová Vedoucí diplomové práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit expresi endoglinu a biomarkerů endotelové dysfunkce (eNOS, VCAM-1) u lidských aortálních endotelových buněk, které byly vystaveny působení oscilující glukózy. Metody: Pro tuto práci byly použity lidské aortální endotelové buňky (HAEC), které byly po dobu 7 dní vystaveny působení média střídavě s normální (5 mM) a vysokou (2 mM) glukózou. K porovnání výsledků sloužila kontrolní skupina, která byla po celou dobu vystavena konstantní hladině normální glukózy. Genová exprese endoglinu, eNOS, VCAM-1, HIF1α, KLF6, RELA a LXR byla změřena metodou real-time PCR. Pro změření proteinové hladiny endoglinu a VCAM-1 byla použita metoda průtokové cytometrie. Výsledky: Metoda PCR prokázala signifikantní zvýšení mRNA expresi endoglinu, eNOS, VCAM- 1, HIF1α, RELA a LXR u buněk exponovaných vysoké hladině glukózy ve srovnání s kontrolní skupinou. Metodou průtokové cytometrie byl zaznamenán signifikantní rozdíl v proteinové hladině endoglinu i VCAM-1. Závěr: Výsledky této... Available in a digital repository NRGL
Vliv glukózy na expresi endoglinu a biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Effect of glucose treatment on endoglin and biomarkers of endothelial ...

Adamcová, Adriana; Nachtigal, Petr; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě.
Doležálková, Petra; Nachtigal, Petr; Nejmanová, Iveta
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Petra Doležálková Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Diploma Thesis Soluble endoglin effects on membrane endoglin signaling in mouse aorta. Background: The aim of this study was to observe and evaluate the influence of the long- term (12 months) effect of high levels of soluble endoglin on membrane endoglin signalization in the mouse aorta. Specifically, we observed and compared the expression of proteins endoglin, eNOS, and pSmad2/3 in control and a test Sol-Eng+ group of mice. Methods: Two groups of 12-months-old mice with a difference in the level of soluble endoglin were used in this study. Both groups were originated in the same line of transgenic mouse strain CBAxC57BL/6J and fed with ordinary laboratory diet. Western blot technique was used to analyse the expression of individual proteins endoglin, eNOS, and pSmad2/3. The concentration of human soluble endoglin and soluble form of VCAM-1 molecule was evaluated by ELISA analysis. Total cholesterol levels and triglycerides in the plasma were detected by biochemical analysis. Results: Western Blot analysis showed no statistically significant differences in the expression of the membrane endoglin, eNOS enzyme and pSmad2/3... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Petra Doležálková Vedoucí práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Diplomová práce Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě. Cíl práce: Cílem práce bylo sledovat a vyhodnotit vliv dlouhodobého (12měsíčního) působení vysokých hladin solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě. Tedy sledovat a porovnat expresi proteinů endoglin, eNOS, pSmad2/3 mezi kontrolní a testovanou Sol-Eng+ skupinou myší. Metody: Pro tuto práci byly použity dvě skupiny myší starých 12 měsíců navzájem se lišící hladinou lidského solubilního endoglinu. Obě skupiny pocházely ze stejné linie transgenního myšího kmene CBAxC57BL/6J a byly krmeny běžnou laboratorní dietou. Pro stanovení a porovnání exprese jednotlivých proteinů endoglin, eNOS a pSmad2/3 byla použita metoda Western blot. Koncentrace lidského solubilního endoglinu a solubilní formy molekuly VCAM-1 byla vyhodnocena analýzou ELISA. Celkové hladiny cholesterolu a triacylglycerolů v plazmě byly určeny biochemickou analýzou. Výsledky: Western blot analýza nezaznamenala statisticky významné rozdíly v expresi membránového endoglinu, enzymu eNOS a pSmad2/3 v aortě mezi kontrolní a... Available in a digital repository NRGL
Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Petra Doležálková Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Diploma Thesis Soluble ...

Doležálková, Petra; Nachtigal, Petr; Nejmanová, Iveta
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení dusíkové bilance u ventilovaných polytraumatizovaných pacientů na JIP.
Slováková, Tereza; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2021 - Czech
The aim of this study was to evaluate the influence of nutritional support on energy expenditure and nutritional substrates oxidation, focused on proteins and nitrogen balance, in ventilated polytraumatized patients hospitalized in the intensive care unit. The study was performed on 15 critically ill patients (12 men and 3 women), their average age was 43,6 ± 17,5 years. 7 patients were examinated without nutritional support, 8 patients were examinated after administration of hypocaloric nutritional support. The examination of fasting patients was conducted after at least 4 hours of fasting. The examination of patients with nutritional support were conducted after at least 4 hours of nutritional support administration. Energy expenditure, resting energy expenditure and nutritional substrates oxidation were measured by indirect calorimetry. After statistical analysis of measured data was found, that administration of hypocaloric nutritional support did not significantly influence nutritional substrates oxidation. Protein intake correlated with total nitrogen balance (p = 0,0133) and muscular condition. Results suggest, that administered proteins were partly used as source of energy instead of muscle protein and partly used a different way, e.g. for tissue reparation. Therefore, nutritional support... Cílem práce bylo zhodnocení vlivu podávané nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů se zaměřením na proteiny a dusíkovou bilanci u ventilovaných polytraumatizovaných pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Do práce bylo zařazeno 15 pacientů v kritickém stavu (12 mužů a 3 ženy), jejich průměrný věk byl 43,6 ± 17,5 let. 7 pacientů bylo měřeno nalačno, 8 pacientů po podání hypokalorické nutriční podpory. Vyšetření pacientů nalačno probíhalo nejméně po 4 hodinách lačnění a vyšetření pacientů na nutriční podpoře nejméně po 4 hodinách od nasazení nutriční podpory. Pro určení energetického výdeje, klidového energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů byla použita nepřímá kalorimetrie. Statistickou analýzou naměřených dat bylo zjištěno, že podávání hypokalorické nutriční podpory nemělo podstatný vliv na míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. Příjem proteinů souvisel s celkovou dusíkovou bilancí (p = 0,0004) a stavem svaloviny (p = 0,0004). Výsledky naznačují, že podané proteiny byly částečně využity jako energetický substrát namísto proteinů ze svaloviny a částečně byly využity jiným způsobem, např. k reparaci tkání. Podávaná nutriční podpora se tak podílela na snížení rizik a zlepšení prognózy polytraumatických ventilovaných pacientů. Dále bylo... Keywords: BIA; pacient; BIA; patient Available in a digital repository NRGL
Hodnocení dusíkové bilance u ventilovaných polytraumatizovaných pacientů na JIP.

The aim of this study was to evaluate the influence of nutritional support on energy expenditure and nutritional substrates oxidation, focused on proteins and nitrogen balance, in ventilated ...

Slováková, Tereza; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Analýza proteinové nálože extracelulárních vesiklů izolovaných z kvasinky Candida albicans
Hlubučková, Lucie; Konečná, Klára; Janďourek, Ondřej
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Candidate: Lucie Hlubučková Consultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Analysis of protein cargo of extracellular vesicles isolated from the yeast Candida albicans Backgroung: The aim of this diploma thesis was to analyze the protein cargo carried in extracellular vesicles released from the yeast Candida albicans (C. albicans), which is one of the most important mycotic agens. Extracellular vesicles (EVs) are utilized as "transport vehicles", for the delivery of effector molecules into extracellular milieu. These molecules and primarilly proteins can play different roles in host-pathogen interactions. Proteins isolated from EVs and identified by proteomic approach were sorted into categories according to their molecular function and localization for the purpose of finding out, which proteins are predominantly distributed via extracellular vesicles into extracellular space after induction of nutrition starvation. Analysis of EVs protein cargo with focus on virulence factors could extend the knowledge about extracellular vesicles and their potential role in pathogenesis. Methods: Chosen C. albicans yeast strain was a clinical isolate strain isolated from a premenopausal women suffering from recurrent... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Kandidát: Lucie Hlubučková Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza proteinové nálože extracelulárních veziklů izolovaných z kvasinky Candida albicans Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo rozklíčovat proteinovou nálož nesenou v extracelulárních veziklech kvasinky Candida albicans (C. albicans), která patří mezi klinicky nejvýznamnější mykotická agens. Extracelulární vezikly (EVs) jsou využívané jakožto dopravní prostředky, za účelem transportu efektorových molekul do extracelulárního prostředí. Tyto molekuly a předně proteiny mohou sehrávat různé role v interakci mezi hostitelem a patogenem. Proteiny izolované z EVs a identifikované prostřednictvím proteomických přístupů byly tříděny do skupin dle jejich molekulární funkce a lokalizace za účelem zjištění, jaké proteiny jsou převážně distribuovány prostřednictvím extracelulárních veziklů do extracelulárního prostředí za působení nutričního stresu. Analýza proteinové nálože EVs se zaměřením na virulenční faktory by mohla rozšířit znalosti ohledně extracelulárních veziklů a jejich role v patogenezi. Metody: Zvolený kmen kvasinky C. albicans byl klinický izolát získaný od premenopauzální pacientky trpící rekurentní vulvovaginální... Keywords: extracelulární vesikly; Candida albicans; faktory virulence; vulvovaginální kandidóza; extracellular vesicles; Candida albicans; virulence factors; vulvovaginal candidiasis Available in a digital repository NRGL
Analýza proteinové nálože extracelulárních vesiklů izolovaných z kvasinky Candida albicans

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Candidate: Lucie Hlubučková Consultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Analysis of protein cargo of ...

Hlubučková, Lucie; Konečná, Klára; Janďourek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

In vitro kultivace tasemnice Hymenolepis diminuta - 2
Jandura, Dominik; Vokřál, Ivan; Raisová Stuchlíková, Lucie
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominik Jandura Supervisor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro cultivation of tapeworm Hymenolepis diminuta - 2 Aim of this diploma thesis was to obtain cycticercoids of the rat tapeworm (Hymenolepis diminuta), excyst them and find out the conditions for the maximal in vitro incubation period. As the intermediate host mealworm beetle (Tenebrio molitor) infected by the rat feces containing tapeworm eggs was used. Excystment was done using L-cystein and sodium tauroglycocholate. Excysted larvae were cultured in vitro (37 řC, 5 % CO2) in RPMI 1640 medium enriched with other substances chosen according previously published methods. Mainly sheep, mouse or rat liver extracts eventually in combination with yeast extract and sheep bile were used. The effect of tested substances on the cultivation was evaluated by measuring of the tapeworm's growth. The best effect on the grow of the tapeworms was observed using medium containing serum, yeast extract and sheep liver extract where tapeworms achieved length of 1561 µm after 16 days of incubation. The further growth was limited by appearance of pathologic formations. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Dominik Jandura Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro kultivace tasemnice Hymenolepis diminuta - 2 Náplní této diplomové práce bylo získat cysticerkoidy tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta), excystovat je a najít podmínky pro maximální dobu inkubace in vitro. Jako mezihostitel byl užit potemník moučný (Tenebrio molitor) infikován potkaním trusem obsahujícím vajíčka tasemnice. Excystace byla prováděna prostřednictvím L-cysteinu a tauroglykocholátu sodného. Excystované larvy byly in vitro kultivovány (37 řC, 5 % CO2) v médiu RPMI 1640 obohaceném o další látky vybrané na základě předchozích metod. Jednalo se zejména o extrakty z potkaních, myších a ovčích jater, případně v kombinaci s kvasnicovým extraktem a ovčí žlučí. Vliv testovaných látek na kultivaci byl hodnocen měřením nárůstu tasemnic. Nejlepší vliv mělo médium obsahující sérum, kvasnicový extrakt a extrakt z ovčích jater, kde tasemnice k 16. dni dosahovaly velikosti 1561 µm. Další růst byl limitován výskytem patologických útvarů. Keywords: tasemnice; in vitro kultivace; Hymenolepis diminuta; tapeworms; in vitro cultivation; Hymenolepis diminuta Available in a digital repository NRGL
In vitro kultivace tasemnice Hymenolepis diminuta - 2

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominik Jandura Supervisor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: In ...

Jandura, Dominik; Vokřál, Ivan; Raisová Stuchlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek
Hetman, Anastasiia; Mladěnka, Přemysl; Siatka, Tomáš
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anastasiia Hetman Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Co-supervisor: Assoc. Prof. Kateřina Valentová, Ph.D. Title of diploma thesis: Sulfates as phase II metabolites of natural phenolic compounds Natural monophenolic compounds, which both occur in plants and are formed during gut microbiota metabolism of polyphenols, are absorbed and pass through phase II metabolism. This results in the formation of various conjugated metabolites, such as sulfates, whose biological activity was not studied as yet. This work focused on the preparation and isolation of pure sulfated metabolites of phenolic compounds, namely 4- methylcatechol, protocatechuic, homoprotocatechuic, and 2,3,4-trihydroxybenzoic acid, and phloroglucinol, using the aryl sulphotransferase from Desulfitobacterium hafniense. As a result, two sulfated products of sufficient purity were prepared, namely 4- methylcatechol-O-sulfate (an inseparable mixture of 4-methylcatechol-2-O-sulfate and 4- methylcatechol-1-O-sulfate) and phloroglucinol-O-sulfate. Their antioxidantactivity was evaluated and compared with the activity of the parent compounds using the following six in vitro tests: DPPH (1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Anastasiia Hetman Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. Název diplomové práce: Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek Přírodní monofenolové látky, které se vyskytují v rostlinách a také vznikají při metabolismu polyfenolů střevní mikrobiotou, jsou absorbovány a procházejí 2. fází biotransformace. To má za následek tvorbu různých konjugovaných metabolitů, jako jsou sulfáty, jejichž biologická aktivita nebyla dosud studována. Tato práce byla zaměřena na přípravu a izolaci čistých sulfatovaných metabolitů fenolových látek, a to 4- methylkatecholu, protokatechové, homoprotokatechové, a 2,3,4-trihydroxybenzoové kyseliny a floroglucinolu za použití arylsulfotransferázy z Desulfitobacterium hafniense. Byly připraveny dva sulfatované produkty v dostatečné čistotě, a to 4-methylkatechol-O- sulfát (nedělitelná směs 4-methylkatechol-1-O-sulfátu a 4-methylkatechol-2-O-sulfátu) a floroglucinol-O-sulfát. Jejich antioxidační aktivita byla porovnána s aktivitou výchozích látek pomocí následujících šesti in vitro testů: zhášení DPPH (1-difenyl-2- pikrylhydrazyl) a ABTS (kyselina 2,2'-azinobis-... Keywords: fenolické látky; metabolismus; sulfatace; flavonoid; enzym; phenolic compounds; metabolism; sulfatation; flavonoid; enzyme Available in a digital repository NRGL
Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anastasiia Hetman Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Co-supervisor: ...

Hetman, Anastasiia; Mladěnka, Přemysl; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases