Number of found documents: 12970
Published from to

Studium sypného a konsolidačního chování binárních směsí Celet a plniva pro přípravu vícevrstvých tablet
Jarolímová, Žofie; Šklubalová, Zdeňka; Franc, Aleš; Zámostný, Petr
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Žofie Jarolímová Supervisor doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Study of flow and consolidation behaviour of binary mixtures of Cellets and filler for preparation of multilayer tablets The manufacture and quality of solid dosage forms is influenced mainly by flow, consolidation and compaction properties of powder excipients. In this work, the behaviour of pellets made of microcrystalline cellulose (cellets), which might be used as a drug carrier in multilayer tablets, and their binary mixtures with microcrystalline cellulose was studied. More than 20 powder excipients commonly used in tablet production and their binary mixtures were involved in preliminary studies. Measuring of the angle of repose, Hausner ratio and the mass flow rate through a hopper orifice was influenced by the particle shape, size and the width of the particle size distribution. In order to identify easily the free flowing substances, the hopper orifice having 10 mm diameter was useful. Excellent flow properties were confirmed for cellets with conventional testing methods thanks to their spherical shape and narrow particle size distribution. The avalanche testing using a rotational drum... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Žofie Jarolímová Školitel Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce Studium sypného a konsolidačního chování binárních směsí Celet a plniva pro přípravu vícevrstvých tablet Sypné, konsolidační a kompaktační chování farmaceutických práškových pomocných látek zásadně ovlivňuje výrobu pevných lékových forem a jejich kvalitu. V této práci bylo studováno chování pelet z mikrokrystalické celulosy (celet) jako potenciálního nosiče pro léčivou látku ve vícevrstvých tabletách a jejich binárních směsí s mikrokrystalickou celulosou. Do přípravných studií bylo začleněno více než 20 práškových excipientů využívaných v tabletách a jejich binárních směsí. Měření sypného úhlu, Hausnerova poměru a rychlosti sypání otvorem násypky bylo ovlivněno tvarem, velikostí a šíří distribuce velikosti částic. Pro jednoduchou identifikaci volně sypné látky se osvědčil otvor násypky s průměrem 10 mm. Při použití konvenčních metod vykázaly celety díky sférickému tvaru a úzké distribuci velikosti částic vynikající tokové vlastnosti. Studium lavinového chování v rotujícím bubínku potvrdilo, že energie nutná ke spuštění laviny (break energy) dobře koreluje s kohezí materiálů a je navíc citlivým ukazatelem... Keywords: interaktivní směsi; pelety; tablety; vícevrstvé tablety; tablety s nalisovaným obalem Available in a digital repository NRGL
Studium sypného a konsolidačního chování binárních směsí Celet a plniva pro přípravu vícevrstvých tablet

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Žofie Jarolímová Supervisor doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of Doctoral ...

Jarolímová, Žofie; Šklubalová, Zdeňka; Franc, Aleš; Zámostný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Právní úprava alternativních trestů
Příhodová, Kristýna; Heranová, Simona
2021 - Czech
Legal Regulation of Alternative Punishments Abstract This rigorous thesis deals with the legal regulation of alternative punishments. It focuses on a group of alternative punishments in the narrower sense, which includes conditional sentence to imprisonment including conditional sentence to imprisonment with supervision, house arrest, community service and financial penalty. The aim of the thesis is to analyze the Czech legal regulation of alternative punishments in the narrower sense de lege lata, compare it with the Dutch legislation, define controversial issues and conclude whether the current wording of the relevant legal provisions is sufficient or will need to make de lege ferenda some changes. The text of the thesis is divided into seven chapters. The first chapter describes the problems of unconditional imprisonment, defines alternative punishments and related concepts and distinguishes alternative punishments from other alternative methods of solving criminal cases. There is also a brief historical excursion into the development of alternative punishments, both at the international level and within the framework of Czech criminal law. The concept of restorative justice is also mentioned. Furthermore, the work deals with individual alternative punishments in the narrower sense. First, the legal... Právní úprava alternativních trestů Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou alternativních trestů. Zaměřuje se na skupinu alternativních trestů v užší rovině, do které se řadí podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací a peněžitý trest. Cílem práce je zanalyzovat českou právní úpravu alternativních trestů v užší rovině de lege lata, porovnat ji s nizozemskou právní úpravou, vymezit sporné otázky a učinit závěr, zda je současné znění příslušných zákonných ustanovení dostačující nebo bude potřebné provést de lege ferenda nějaké změny. Text práce je členěn do sedmi kapitol. V první kapitole jsou popsány problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody, vymezeny alternativní tresty a související pojmy a odlišeny alternativní tresty od dalších alternativních metod řešení trestních věcí. Nechybí ani stručný historický exkurz do vývoje alternativních trestů, a to jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci českého trestního práva. Zmíněn je také koncept restorativní justice. Dále se práce zabývá jednotlivými alternativními tresty v užší rovině. Nejprve je rozebrána právní úprava podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody včetně podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem,... Keywords: alternativní tresty; restorativní justice; trestní právo; alternative punishments; restorative justice; criminal law Available in a digital repository NRGL
Právní úprava alternativních trestů

Legal Regulation of Alternative Punishments Abstract This rigorous thesis deals with the legal regulation of alternative punishments. It focuses on a group of alternative punishments in the narrower ...

Příhodová, Kristýna; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2021

Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů
Krůza, Jan Oldřich; Kuboň, Vladislav
2021 - Czech
Iterative Improving of Transcribed Speech Recordings Exploiting Listeners' Feedback Abstract This Ph.D. thesis deals with making a corpus of audio recordings of a single speaker accessible to wide public and interested community. The work has been motivated by the existence of a set of perishing recordings of the Czech philosopher Karel Makoň on magnetophone tapes. The aim is to conserve the material for future generations and to make it accessible using digital technologies, in particular publishing the recordings online and enabling the users to search through them. The thesis introduces the creation of a system for transcribing a large set of speech recordings employing a lay community. The solution designed is based on obtaining a baseline low-quality transcription by means of automated speech recognition and developing an application that allows for collecting corrections of the automatic transcription in a fashion that makes it usable as training data for further improvement of said transcription. The spoken corpus itself is described. The author and his works, topics cove- red in the talks, the process of recording and digitization as well as the gained transcription are introduced. Next, the development of a system for automated transcription of the corpus, from collecting data, to acoustic and... Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů Abstrakt Tato disertační práce se zabývá zpřístupněním zvukových záznamů jednoho mluv- čího úzké i široké veřejnosti. Motivací práce byla existence chátrajících nahrávek hovorů českého filozofa ing. Karla Makoně na kazetách a kotoučích. Cílem je zachování materiálu pro bu- doucí generace a zpřístupnění nahrávek pomocí digitálních technologií, především přístupnosti nahrávek na internetu a možnosti vyhledávání v nich. Práce představuje tvorbu systému pro přepis velké sady zvukových záznamů se zapojením laické komunity. Navržené řešení spočívá ve vytvoření základního přepisu nízké kvality pomocí automatického rozpoznávání řeči a vyvinutí aplikace, která umožní od členů komunity i nahodilých zájemců získávat opravy automa- tického přepisu, použitelné jako trénovací data pro další zlepšování. Popíše se samotný mluvený korpus. Představí se autor a jeho dílo, témata v nahrávkách, nahrávání samotné, digitalizace a získané přepisy. Dále se rozvede tvorba systému pro automatický přepis korpusu od sběru dat přes akustické a jazykové modelování, různé provedené experimenty až k vyhodnocení úspěšnosti. V neposlední řadě se popíše webová aplikace pro sběr manuálních přepisů. Zmíní se odlišnosti od ostatních systémů, detaily návrhu a... Keywords: přepis zvukových nahrávek; uživatelská interakce; komunitní spolupráce; speech transcription; user inetraction; community cooperation Available in a digital repository NRGL
Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů

Iterative Improving of Transcribed Speech Recordings Exploiting Listeners' Feedback Abstract This Ph.D. thesis deals with making a corpus of audio recordings of a single speaker accessible to wide ...

Krůza, Jan Oldřich; Kuboň, Vladislav
Univerzita Karlova, 2021

Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté
Tetourová, Eva; Král, Richard
2021 - Czech
Application of the Lisbon Treaty provisions on involvement of national parliaments in the EU decision-making process 10 years later Abstract Adoption of the Lisbon Treaty has brought about several essential institutional changes in the functioning of the European Union. For example, a further shift towards co-decision by the European Parliament on secondary law that became ordinary legislative procedure. Also, qualified majority voting in the Council has been extended and subjected to the new conditions. Last but not least, the EU competences have been divided as exclusive, shared and supporting. These and related further steps simultaneously gave rise to a more intense involvement of national parliaments, both in the sense of a scrutiny over a due exercise of conferred powers as well as a democratic safeguard of the new processes. The main goal of this thesis is to present a comprehensive picture of existing legal framework in this field, including a brief summary on crucial historical factors that have been shaping it until its current form. Hand in hand with that, it also offers evaluation of the most frequently used mechanisms throughout the 10 years of its application. Consequently, it leads to a reflection on how, and if at all, effectively exploit the potential of national parliaments in this regard,... Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté Abstrakt Přijetí Lisabonské smlouvy znamenalo několik zásadních institucionálních změn ve fungování EU. Došlo například k dalšímu posunu ke spolurozhodování o sekundárních právních aktech Evropským parlamentem, jež se stalo řádným legislativním postupem. Bylo rovněž přistoupeno k rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě, namísto jednomyslnosti, jejíž určení podléhá novým podmínkám. V neposlední řadě došlo k rozčlenění pravomocí EU na výlučné, sdílené a doplňkové a koordinační. Tyto a další související kroky znamenaly zároveň intenzivnější zapojení národních parlamentů, jednak ve smyslu kontroly správného výkonu svěřených pravomocí, ale také ve smyslu určité demokratické pojistky nově nastavených postupů. Cílem předložené práce je podání komplexního obrazu platné právní úpravy v této oblasti, včetně historického shrnutí faktorů, které ovlivnily její současnou podobu. V návaznosti na to přináší bilanční zhodnocení nejčastěji využívaných mechanismů po desetileté zkušenosti s jejich uplatňováním. Na základě něj dochází následně k zamyšlení nad tím, jakým způsobem a zda vůbec by mohlo být potenciálu vnitrostátních parlamentů v tomto ohledu ještě lépe a efektivněji využito, ať už za... Keywords: národní parlamenty; Lisabonská smlouva; subsidiarita; proporcionalita; national parliaments; Lisbon Treaty; subsidiarity; proportionality Available in a digital repository NRGL
Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté

Application of the Lisbon Treaty provisions on involvement of national parliaments in the EU decision-making process 10 years later Abstract Adoption of the Lisbon Treaty has brought about several ...

Tetourová, Eva; Král, Richard
Univerzita Karlova, 2021

Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou
Větrovská, Renata; Matoulek, Martin; Svačina, Štěpán
2021 - Czech
Title of the thesis: Comparison of different methods for determining the amount of body fat in overweight and obese females Aim: The paper analyses how the most frequently used methods in clinical practice (the BIA method using Bodystat, Omron, and Tanita monitors, and the calliper method) compare with the reference method (DEXA) in determining the amount of body fat in overweight and obese females. Another goal was to compile predictive equations for calculating the percentage of body fat using available methods. Method: The research included 61 overweight and obese women with an average age of 48.6 ± 13.9 years. Four field methods were used to determine the amount of their body fat: the bioimpedance method with a tetrapolar arrangement of electrodes (using a Bodystat monitor), the bioimpedance method with a bipedal arrangement of electrodes (using a Tanita monitor), the bioimpedance method using handgrip (using an Omron monitor), and the anthropometric measurement using callipers. The measurements from these methods were compared with data obtained by using a reference method - the full-body densitometry method. Statistical analysis was conducted using a statistics programme Eviews 4.1 and Microsoft Office Excel XP Professional. Results: A comparison of the results obtained by the... Název práce: Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou Title of thesis: Comparison of various methods for body fat assessment in overweight and obese female Cíle práce:Cílem práce bylo srovnání nejčastěji UŽívaných metod v klinické praxi (BlA metody pomocí přístrojů Bodystat, Omron a Tanita, metoda kaliperace) pro stanovení množství tělesného tuku u žen s nadváhou a obezitou s metodou referenční (DEXA). Dalším cílem bylo sestavení predikčních rovnic pro výpočet % tělesného tuku za použití dostupných metod. Metoda: Studie se zúčastnilo 61 žen s nadváhou a obezitou (průměrný věk 48,6let ± 13,9). Pro stanovení množství tuku v těle byly využity čtyři terénní metody - bioimpedanční metoda s tetrapolámím uspořádáním elektrod (přístroj Bodystat), bioimpedanční metoda s bipedálním uspořádáním elektrod (přístroj Tanita), bioimpedanční metoda s využitím úchopu rukama (přístroj Omron) a antropometrické měření -metoda kaliperace. Tyto metody byly srovnány s metodou referenční - metoda celotělové denzitometrie (DEXA). Statistická analýza byla provedena za pomocí statistického programu Eviews 4.1 a programu Microsoft Office Excel XP Profesional. Výsledky: Porovnání výsledků jednotlivých metod ukazuje, že naměřené hodnoty tělesného tuku se od sebe významně liší v... Available in a digital repository NRGL
Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou

Title of the thesis: Comparison of different methods for determining the amount of body fat in overweight and obese females Aim: The paper analyses how the most frequently used methods in clinical ...

Větrovská, Renata; Matoulek, Martin; Svačina, Štěpán
Univerzita Karlova, 2021

Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu
Libenská, Hana; Hanuš, Jan
2021 - Czech
Title: In-flight modification of nanoparticles by chemically active plasma Author: Hana Libenská Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: Mgr. Jan Hanuš Ph.D., Department of Macromolecular Physics Abstract: This diploma thesis is focused on a fabrication of the iron nanoparticles using the gas aggregation source with a planar magnetron and their in flight modification by chemically active plasma. The modification of the nanoparticles is based on a radiofrequency glow discharge, that takes place right after the nanoparticles flew out of the gas aggregation source. Nanoparticles are prepared in an argon atmosphere in which a small amount of the n-hexane has been admixed. This n-hexane impurity caused an increase in a deposition rate and higher time stability. The modification takes place in a glow discharge containing a pure argon, or in the mixtures of argon with n-hexane, ethylendiamine, hydrogen or nitrogen. Prepared nanoparticles were characterized using the X-ray photoelectron spectroscopy, scanning and transmission electron microscopy, X-ray diffraction and other techniques. The main aim of this work was to study the influence of the additional discharge on the iron nanoparticles. The chemical composition of the nanoparticles was measured immediatelly after their deposition without... Název práce: Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu Autor: Hana Libenská Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Hanuš Ph.D., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu železných nanočástic v plynovém agregačním zdroji s planárním magnetronem a jejich modifikaci za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu. Modifikace nanočástic je prováděna za využití radiofrekvenčního výboje poté, co nanočástice vyletí z plynového agregačního zdroje. Příprava nanočástic probíhá v argonové atmosféře, do které je připouštěno nepatrné množství n-hexanu za účelem zvýšení depoziční rychlosti a časové stability procesu. Následná modifikace nanočástic probíhá pomocí výboje buď v čistém argonu, nebo ve směsích Ar s n-hexanem, ethylendiaminem, vodíkem a dusíkem. Charakterizace nanočástic byla prováděna pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce a dalších metod. Cílem práce bylo studovat vliv přídavného plazmatu na železné nanočástice, zejména pak na oxidaci nanočástic. Z tohoto důvodu byla věnována zvláštní pozornost měření chemického složení nanočástic bezprostředně po jejich depozici bez přerušení vakua a po 16 hodinách, kdy byly nanočástice umístěny na... Keywords: Nanočástice; plynový agregační zdroj; plazmová polymerace; tenké vrstvy; Nanoparticles; gas aggregation source; plasma polymerization; thin films Available in a digital repository NRGL
Modifikace nanočástic za letu pomocí chemicky aktivního plazmatu

Title: In-flight modification of nanoparticles by chemically active plasma Author: Hana Libenská Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: Mgr. Jan Hanuš Ph.D., Department of ...

Libenská, Hana; Hanuš, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Správní řízení o autorizaci a oznámení subjektů EK, evropský prvek ve vnitrostátním správním řízení
Kolibová, Natália; Pítrová, Lenka; Staša, Josef
2021 - Czech
Authorisation and notification of conformity assessment bodies to the European Commission, European element in national administrative procedure Abstract The main topic of a submitted rigorous thesis is a sphere of state testing, authorisation and notification of conformity assessment bodies to the European Commission and other member states. Thesis is divided into eight main chapters, which are composed of subchapters. The first part contains a brief definition of the State Testing as a part of an administrative law, but also emphasizes the impact of European Law. A brief explanation of administrative law history and harmonization takes place in a second chapter of a thesis. Although all processes within State Testing are carried out within European administrative area, this topic has a dedicated subchapter, part of which is a description of a main principles and sources of a European administrative law. Third chapter, as one of the main chapters, focuses on a New Legislative Framework. Separated subchapters deal with legislative acts of a European Parliament and Council, which create a basic framework for this matter from perspective of European Law. However, attention is also paid to legally non-binding documents having the character of soft law, which complete whole concept of a New Legislative... Správní řízení o autorizaci a oznámení subjektů posuzování shody Evropské komisi, Evropský prvek ve vnitrostátním správním řízení Abstrakt Ústředním tématem předkládané rigorózní práce je problematika státního zkušebnictví, autorizace a oznamování subjektů posuzování shody Evropské komisi a členským státům. Problematika je tematicky zpracovaná do osmi hlavních kapitol, které se následně člení na podkapitoly. První část obsahuje stručnou definici státního zkušebnictví a zařazuje dané téma do oblasti správního práva, avšak akcentuje i vliv práva evropského. V druhé kapitole je stručně vysvětlena historie správního práva a pojem harmonizace. Jelikož veškeré procesy uskutečňované v rámci státního zkušebnictví se odehrávají v rámci evropského správního prostoru, je tomuto okruhu věnována samostatná podkapitola, součástí které je i stručný popis zásad a pramenů evropského správního práva. Třetí kapitola, jako jedna ze stěžejných, se věnuje Novému legislativnímu rámci. Podrobněji v jednotlivých podkapitolách rozebírá právní akty Evropského parlamentu a Rady, které rámcově vymezují uvedenou problematiku z pohledu evropského práva. Pozornost je zde ale věnována i právně nezávazným dokumentům, jenž mají charakter soft law, a dotváří celou koncepci nového legislativního rámce a napomáhají k unifikovanému výkladu a... Keywords: autorizace; oznámení; akreditace; authorisation; notification; accreditation Available in a digital repository NRGL
Správní řízení o autorizaci a oznámení subjektů EK, evropský prvek ve vnitrostátním správním řízení

Authorisation and notification of conformity assessment bodies to the European Commission, European element in national administrative procedure Abstract The main topic of a submitted rigorous thesis ...

Kolibová, Natália; Pítrová, Lenka; Staša, Josef
Univerzita Karlova, 2021

Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo
Kmječ, Tomáš; Kohout, Jaroslav
2021 - Czech
Multiferroic materials, in which spontaneous orderings (especially magnetic and electrical, in some cases elastic) jointly exist and may mutually interact, are currently in the center of attention in many fields of research due to their high application potential. They are already used in many applications, as in various sensors, microwave filters or electro / magneto- mechanical manipulators and actuators. Nevertheless, many features of microstructure and moment arrangements are not yet fully explained and understood. The presented work is mostly experimental and focuses on the investigation of several promising multiferroic materials: Pb1 − xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 - 1) and Pb(Fe0.5Sb0.5)O3 with a perovskite structure and labeled as multiferroics of the I. type according to the Khomsky classification, BaYFeO4, which belongs to the multiferroics of the II. Khomsky class, and LiFePO4, which is a potentially multiferroic substance containing Fe2+ and are used in electric accumulators at present. Mössbauer spectroscopy of the 57 Fe isotope was used as a key experimental method, which can provide new information about the local arrangement in the vicinity of resonantly absorbing nuclei in the investigated substances. Data evaluation and interpretation would not be possible without the using results... Multiferoické materiály, ve kterých existuje zároveň více spontánních uspořádání (fero-, feri-, antiferomagnetické, feroelektrické, feroelastické) alespoň v určité oblasti teplot a mohou se navzájem ovlivňovat, jsou v současné době v řadě oborů ve středu zájmu základního výzkumu z důvodu svého vysokého aplikačního potenciálu. V řadě aplikací jsou již využívány v senzorech nejrůznějších veličin, mikrovlnných filtrů nebo elektro/magneto-mechanických manipulátorů a aktuátorů. Přesto je mnoho vlastností stále ne zcela vysvětlených a pochopených. Předkládaná práce je převážně experimentální a zaměřuje se na zkoumání několika perspektivních multiferoických látek: Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 - 1) a Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 s perovskitovou strukturou, které řadíme mezi tzv. multiferoika I. druhu dle Khomského klasifikace, BaYFeO4, které patří mezi multiferoika II. druhu a LiFePO4, což je potenciálně multiferoická látka obsahující dvojmocné železo, využívaná v elektrických akumulátorech. Jako stěžejní experimentální metoda byla využita Mössbauerova spektroskopie izotopu 57 Fe, která může poskytnout informace o zkoumaných látkách z hlediska lokálního uspořádání v okolí rezonančně absorbujících jader. Vyhodnocení dat a jejich interpretace by nebyla možná bez využití výsledků z řady dalších metod, jako je... Keywords: Multiferoika; hyperjemné interakce; Mössbauerova spektroskopie; Multiferroics; hyperfine interactions; Mössbauer spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo

Multiferroic materials, in which spontaneous orderings (especially magnetic and electrical, in some cases elastic) jointly exist and may mutually interact, are currently in the center of attention in ...

Kmječ, Tomáš; Kohout, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2021

Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic
Moravcová, Katarína; Holas, Ondřej; Šnejdrová, Eva
2021 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Student: Katarína Kostíková Title of thesis: Study of the surfactants effect on polymer nanoparticle parameters The main aim of this Diploma thesis was to examine whether the use of various stabilizers has any effect on the resultant size of prepared nanoparticles and to find out which type of stabilizer is the most appropriate in terms of preparation of the nanoparticles of the necessary size, adequate polydispersity and steadiness. The preparation of nanoparticles was based on the use of sodium cholate as a surfactant and polymer PLGA (poly (lactid-co-glycolic acid)) consisting of monomers of lactic and glycolic acids. Nanoparticles were prepared by means of nanoprecipitation method. Sodium cholate solution has always been prepared in water in different concentration: 0.005%, 0.01%, 0.02%, 0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 1%, 2%, and 5%. The following have been used as stabilizers: poloxamer 407, polyvinyl alcohol, cetrimonium-bromide (CTAB), and polysorbate 20, all of them in concentration of 0.1% and sorbitan-monostearate in concentration of 0.01%. Measurement of the size of created nanoparticles was performed using the device Zetasizer at the... Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Katarína Kostíková Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu povrchovo aktívnych látok na parametre polymérnych nanočastíc Cieľom tejto diplomovej práce bolo overiť či použitie rôznych stabilizátorov ovplyvní výslednú veľkosť pripravovaných nanočastíc a zároveň zistiť, ktorý typ stabilizátora je najvhodnejší z hľadiska prípravy nanočastíc požadovanej veľkosti a tiež primeranej polydisperzity a stability. Príprava nanočastíc bola založená na použití cholátu sodného ako povrchovo aktívnej látky a polyméru PLGA (kyselina poly (mliečna-co-glykolová)), ktorý pozostáva z monomérov kyseliny mliečnej a kyseliny glykolovej. Nanočastice boli pripravované prostredníctvom metódy nanoprecipitácie. Zakaždým bol pripravený roztok cholátu sodného vo vode v rôznych koncentráciách: 0,005%, 0,01%, 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 1%, 2%, a 5%. Ako stabilizátory boli použité: poloxamer 407, polyvinylalkohol, cetrimid-bromid, a polysorbát 20, všetky v koncentrácii 0,1% a sorbitan-monostearát v koncentrácii 0,01%. Meranie veľkosti vzniknutých nanočastíc prebiehalo na prístroji Zetasizer pri teplote 25řC. Zároveň boli merané polydisperzita a zeta potenciál. Cholát... Keywords: nanočástice; nanoprecipitace; polyestery; in vitro; povrchově aktivní látky; nanoparticles; nanoprecipitation; polyesters; in vitro; surfactants Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Student: Katarína Kostíková Title of thesis: Study ...

Moravcová, Katarína; Holas, Ondřej; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických
Vltavský, Petr; Dobřichovský, Tomáš; Křesťanová, Veronika
2021 - Czech
1 Abstract and keywords Legal protection of databases in the Czech Republic and in the United States This rigorous work analyses the legal protection of databases in the Czech Republic, as well as in the European Union and the United States. It comprehensively summarizes the regulation of database protection in these legal environments. The first part is devoted to the explanation of the concept of database and the possible division of databases to ensure a comprehensive understanding of database issues. The next part deals with international regulations and its development. The most important legislation in the database law in the Czech Republic is the one from the European Union level, which has unified the central copyright protection of databases. The work therefore discusses in detail the circumstances of the adoption of this legislation, its transposition into the national regulations of the Member States, the legislation itself and its individual instruments. This part addresses the use of the case law of the Court of Justice of the European Union and the courts of the Member States. This section offers overview of the evaluation of this legislation by the European Commission. Within this part, a section is devoted to the unique protection of databases through the institute of database modifications.... a klíčová slova Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických Tato rigorózní práce rozebírá právní ochranu databází v prostředí České republiky, potažmo v prostředí Evropské unie a ve Spojených státech amerických. Komplexně shrnuje úpravu ochrany databází v těchto právních prostředí. První část je věnována vysvětlení pojmu databáze a možným dělením databází pro zajištění komplexního uchopení problematiky databází. Další část se věnuje mezinárodní úpravě a jejímu vývoji. Pro právo databází je v prostředí České republiky nejvíce významná ta pocházející z úrovně Evropské unie, která autorskoprávní ochranu databází centrálně unifikovala. V práci jsou tedy podrobně rozebrány okolnosti přijetí této legislativy, její transpozice do národních předpisů členských státu, daná legislativa jako taková a její instituty samotné. Také je zde věnován prostor judikatuře Soudní dvora Evropské unie a soudů členských států. Tato část obsahuje i shrnutí hodnocení této legislativy ze strany Evropské komise. V rámci této části je věnován prostor unikátní ochraně databází prostřednictvím institutu pořizovatele databáze. Často je tato ochrana označováno jako ochrana sui generis. Dále se práce věnuje právnímu prostředí České republiky. Zde jsou popsány možné právní režimy vzniku... Keywords: právní ochrana databází; Evropská unie; Spojené státy americké; alternativní ochrana databází; informace; data; vklad; legal protection of databases; European Union; United States of America; alternative protection of databases; information; data; deposit Available in a digital repository NRGL
Právní ochrana databází v prostředí České republiky a ve Spojených státech amerických

1 Abstract and keywords Legal protection of databases in the Czech Republic and in the United States This rigorous work analyses the legal protection of databases in the Czech Republic, as well as in ...

Vltavský, Petr; Dobřichovský, Tomáš; Křesťanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases