Number of found documents: 14406
Published from to

Kvalitativní a kvantitativní aspekty zavedení SICAV do českého právního řádu
Brodani, Jana; Vybíral, Roman
2022 - Czech
The thesis represents the first comprehensive assessment of the implementation of the SICAV structure into the Czech law. The aim of the thesis is to assess whether the SICAV structure represents a contribution to the Czech fund sector, and to evaluate in which aspects the SICAV legislation was successful and in which not. SICAV structure is analyzed from three perspectives: 1) whether it fulfilled the expectations of market participants on new fund structure, 2) whether the Czech SICAV legislation can withstand competition from similar foreign structures from countries with developed fund sector such as Luxembourg, Ireland and Malta, and 3) quantitative analysis of the impacts of the SICAV on the investment funds sector in the Czech Republic. Based on the analysis, proposals are made to improve the unsuccessful legislative aspects so that SICAV meets market requirements and fulfills effectively its functions. Comparison with the foreign regulations of the SICAV represents inspiration for Czech. Suggestions on the further regulation are a practical contribution of this thesis, which can also serve as a starting point for further research on assessment of the impact of regulation on capital market development. Key words: SICAV, investment fund, fund of qualified investors, fund sector, capital... Práce představuje první komplexnější posouzení zavedení struktury SICAV do českého právního řádu. Cílem práce je řešení otázky, zda struktura SICAV znamená přínos pro český fondový sektor, a zhodnocení, ve kterých aspektech bylo legislativní uchopení struktury SICAV úspěšné a ve kterých nikoliv. Struktura SICAV je zkoumána ze tří pohledů: 1) zda naplnila požadavky, které od nové fondové struktury očekávali účastníci trhu, 2) zda česká právní úprava SICAV obstojí v zahraniční konkurenci obdobných struktur ze zemí s rozvinutým sektorem investičních fondů, jako jsou Lucembursko, Irsko a Malta a 3) kvantitativní analýza SICAV a dopadů SICAV na sektor investičních fondů v České republice. Na základě provedené analýzy jsou stanoveny návrhy na vylepšení neúspěšných aspektů tak, aby SICAV struktura co nejvíce odpovídala požadavkům trhu a plnila efektivně svou funkci. Inspiraci pro českou legislativu představuje i provedená komparace se zahraničními úpravami SICAV. Návrhy na úpravu SICAV jsou praktickým přínosem práce, která může sloužit také jako východisko pro další výzkum s cílem posouzení vlivu regulace na rozvoj kapitálového trhu. Klíčová slova: SICAV, investiční fond, fond kvalifikovaných investorů, fondový sektor, kapitálový trh, regulace, finanční trh Keywords: SICAV; investiční fond; fond kvalifikovaných investorů; fondový sektor; kapitálový trh; regulace; finanční trh; SICAV; investment fund; fund of qualified investors; fund sector; capital market; regulation; financial market Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní a kvantitativní aspekty zavedení SICAV do českého právního řádu

The thesis represents the first comprehensive assessment of the implementation of the SICAV structure into the Czech law. The aim of the thesis is to assess whether the SICAV structure represents a ...

Brodani, Jana; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB
Havlovicová, Jaroslava; Vybíral, Roman; Kotáb, Petr
2022 - Czech
Information obligations of financial market entities towards the Czech National Bank Abstract The information obligations imposed on financial market participants are one of the most important mechanisms for supervisors to properly exercise their powers. In the absence of information obligations on financial market participants, regulation of their activities would be 'blind'. The thesis aims to provide a thorough presentation of the theoretical foundations on which the information obligation is based. It characterises the supervisory authorities at national and EU level, defines their powers and the tools used by obliged entities to provide information. On the other hand, the characteristics of each group of obliged entities and the legal framework of their activities are defined. At the same time, the work does not neglect the closely related issue of consumer protection, which is a significantly weaker party in the environment of financial markets in the legal relations arising here. The rigorous thesis focuses in detail on the legal regulations embedding the information obligation into the Czech legal system, in particular the laws regulating specific sectors of the financial market and the sub-legal regulations of the Czech National Bank, on the basis of which the obliged entities fulfil their... Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB Abstrakt Informační povinnosti ukládané osobám činným na finančních trzích jsou jedním z nejdůležitějších mechanismů, na základě kterých mohou dohledové orgány náležitě naplňovat své pravomoci. V případě, že by subjektům finančních trhů nebyla informační povinnost uložena, byla by regulace jejich činnosti "slepá". Rigorózní práce si klade za cíl důkladně předestřít teoretické základy, na nichž je informační povinnost postavena. Charakterizuje dohledové orgány na národní i unijní úrovni, vymezuje jejich pravomoci i nástroje používané při předkládání informací ze strany povinných subjektů. Na druhé straně jsou definovány znaky jednotlivých skupin povinných subjektů a právní rámec jejich činnosti. Zároveň práce neopomíjí s tématem blízce související problematiku ochrany spotřebitele, který je v prostředí finančních trhů výrazně slabší stranou zde vznikajících právních vztahů. Podrobně se rigorózní práce věnuje právním předpisům zakotvujícím informační povinnost do českého právního řádu, zejména zákonům upravujícím konkrétní sektory finančního trhu a podzákonným předpisům České národní banky, na jejichž základě povinné subjekty informační povinnosti plní. V této souvislosti nejsou zanedbány ani příslušné unijní legislativní akty, jež tvoří další z právních... Keywords: informační povinnost; finanční trh; Česká národní banka; vykazování na finančním trhu; ochrana spotřebitele; information obligation; financial market; Czech National Bank; financial market reporting; consumer protection Available in a digital repository NRGL
Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB

Information obligations of financial market entities towards the Czech National Bank Abstract The information obligations imposed on financial market participants are one of the most important ...

Havlovicová, Jaroslava; Vybíral, Roman; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Exekuce prodejem nemovitých věcí
Žďánský, Michal; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
2022 - Czech
This rigorous thesis conducts a detailed analysis of one of the most effective methods of execution - which is, certainly, the sale of real estate - and it does so from the very beginning (meaning the issuance of execution order) to the satisfaction of the plaintiff's (or other creditors') claims. Although the involuntary auction of real estate is accurately determined in legal act as the ultimate option for satisfaction of creditors' claims, the frequency of real estate auctions is, in fact, relatively high. Therefore, the control over the fundamental steps that the bailiff must take strictly according to the letter of the law cannot be neglected as it may result in an illegal process otherwise. And it is more than appropriate to have an awareness of your rights. This work is a suitable material for the purpose. The principal case law of the courts, professional literature, monographs, various professional articles and other sources were synoptically processed by the author in the course of which they were subject to a thorough analysis that simultaneously incorporated the author's practical knowledge. The outcome of this is a clear and comprehensive text, which aims to provide a foundation for orientation in the complicated legislation not limited to the various legal professions that regularly... Tato rigorózní práce podrobně rozebírá jeden z nejefektivnějších způsobů provedení exekuce, kterým je dozajista prodej nemovitých věcí, a to od samotného počátku, tedy od vydání exekučního příkazu, až do uspokojení pohledávky oprávněného, případně i dalších věřitelů. Přestože dražba nemovitých věcí je v zákoně zařazena jako poslední možnost pro uspokojení pohledávky oprávněného, dochází k jejich prodeji poměrně často. Z tohoto důvodu tak nelze opomíjet kontrolu nad zásadními kroky, které exekutor musí provést striktně podle litery zákona. V opačném případě může dojít k nezákonnému postupu, a proto je více než vhodné mít přehled o svých právech. K tomu je tato práce vhodným materiálem. Zásadní judikatura soudů, odborná literatura, monografie, různé odborné články a další zdroje byly autorem práce přehledně zpracovány, přičemž byly podrobeny důkladné analýze se současným včleněním poznatků z praxe. Tím došlo ke zhotovení přehledného a komplexního textu, jenž má za cíl poskytnout podklad nejen různým právním profesím, které se pravidelně setkávají s tímto způsobem provedení exekuce, k zorientování se ve složité právní úpravě. Rigorózní práce je členěna do čtyř částí. První část obsahuje základní vymezení soudních exekucí a postavení samotného soudního exekutora, které balancuje mezi podnikatelem a... Keywords: exekuce prodejem nemovitých věcí; exekutor; dražba; execution by sale of real estate; bailiff; auction Available in a digital repository NRGL
Exekuce prodejem nemovitých věcí

This rigorous thesis conducts a detailed analysis of one of the most effective methods of execution - which is, certainly, the sale of real estate - and it does so from the very beginning (meaning the ...

Žďánský, Michal; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Právo stavby
Demut, Ondřej; Dvořák, Jan; Lederer, Vít
2022 - Czech
Right of superficies Abstract The thesis deals with the issue of buildings constructed for one reason or another on a plot of land that do not belong to the person who set up the building, which has been requiring various solutions. At present, such solutions include the re-established institute of right of superficies. This is one of the ways in which legal standards resolve conflicts of proprietary rights, because in the case where the owner of the plot of land is one person, while the owner of the building on the plot (either on its surface or underneath thereof) is another one, the proprietary rights of such persons do or may collide to a certain extent. In particular, the person who built the building on someone else's plot of land may lose the ownership thereof. Such conflicts in proprieatary rights are prevented by legal institutes enabling legal existence of a building on someone else's land and, in particular, enabling the builder to remain the owner of the building, i.e. preventing the land owner to become the owner of the building. The thesis investigates the right of superficies mainly de lege lata and in its chapters dedicated to the right of superficies as a right in rem and the right of superficies as an immovable property it also deals with the issues of the origin and termination of the... Právo stavby Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou staveb, jež byly z toho nebo onoho důvodu zřízeny na pozemku, který nepatřil tomu, kdo stavbu zřizoval, což vyžadovalo a vyžaduje různá řešení. V současné době mezi taková řešení patří i staronový institut práva stavby. Jde o jeden ze způsobů, jímž právní normy řeší kolizi vlastnických práv, neboť v případě, kdy vlastníkem pozemku je někdo jiný, nežli komu patří stavba na pozemku (ať již na jeho povrchu anebo třeba i pod ním), vlastnická práva těchto osob na sebe do jisté míry narážejí a mohou se dostat do vzájemné kolize, především může dojít k tomu, že ten, kdo stavbu na cizím pozemku postavil, o vlastnické právo k ní přijde. Právě takovým kolizím vlastnických práv brání právní instituty umožňující legální existenci stavby na cizím pozemku a zejména umožňující, aby jejím vlastníkem zůstal stavebník, tedy umožňující, aby se jejím vlastníkem nestal vlastník pozemku. Práce se právem stavby zabývá především de lege lata a v kapitolách věnovaných právu stavby jako věcnému právu a právu stavby jako nemovité věci se zabývá i některými otázkami vzniku či zániku práva stavby. Je koncipována zároveň z hlediska soukromoprávního, přičemž se nezabývá tím, že zřízení práva stavby bezúplatně představuje zdanitelný příjem na straně stavebníka, ani tím, že... Available in a digital repository NRGL
Právo stavby

Right of superficies Abstract The thesis deals with the issue of buildings constructed for one reason or another on a plot of land that do not belong to the person who set up the building, which has ...

Demut, Ondřej; Dvořák, Jan; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Albín Bráf, zakladatel české sociální školy
Volná, Zuzana; Brnula, Peter
2022 - Czech
The principal objective of the rigorosum thesis is to explain in detail the personality of an influential economist, pedagogue and politician, Professor Albin Braf (1851-1912), and his influence on the solution of pressing social issues of his time. The work captures Braf's professional and intellectual development associated with theoretical literary activity and practical needs of the era in which the attraction to social issues constituted a permanent part of his political and academic career. Furthermore, the thesis focuses on Braf's share in establishing important public institutions and theoretical preparations of social legislation concerning so- called labour issues and social insurance. Finally, the thesis illustrates Braf's academic practice which later resulted in the successful work of Winter, Preiss, Rašín, Engliš, Macek and Gruber, his scholars. In the period of the First Republic, those mentioned above represented the second generation of "Czech social school", with Braf being one of its founders. The following part concentrates on the influence of Rerum Novarum, the first social Papal encyclical, on Braf's social thinking and attitudes concerning the development of social insurance regulations. Historical research using content analysis contributed to achieving the aims of the... Hlavním cílem rigorózní práce je přiblížit osobnost významného národohospodáře, vysokoškolského pedagoga a politika profesora Albína Bráfa (1851-1912) a jeho vliv na řešení palčivých dobových sociálních otázek. V práci je zachycen profesní a myšlenkový vývoj Bráfův spojený s teoretickou literární činností a praktickými potřebami doby, kdy zájem o sociální problematiku byl trvalou součástí jeho politické a akademické kariéry. Dále pak podíl Bráfa na vzniku významných veřejnoprávních institucí a teoretické přípravě sociální legislativy v oblasti tzv. dělnické otázky a sociálního pojištění. A konečně i Bráfova pedagogická činnost, která se posléze zúročila především v úspěšné práci jeho žáků Wintera, Preisse, Rašína, Engliše, Macka a Grubera v období 1. republiky. Všichni z uvedených jsou považováni za představitele druhé generace tzv. české sociální školy, přičemž Bráf patří mezi její zakladatele. Pozornost je rovněž věnována vlivu první sociální papežské encykliky Rerum novarum na Bráfovo sociální myšlení a postoje v oblasti směřování sociálně pojistných zákonů. Pro dosažení cílů práce byl zvolen historický výzkum s využitím obsahové analýzy. Syntézou poznatků byly popsány kroky, které předcházely zavedení soustavy povinného sociálního pojištění v našich zemích. Výsledky práce poslouží k lepšímu... Keywords: Albín Bráf|sociální pojištění|sociální politika|česká sociální škola|dělnická otázka|spravedlivá mzda|Rerum Novarum; Albin Braf|social insurance|social policy|Czech social school|labour issues|fair wage|Rerum Novarum Available in a digital repository NRGL
Albín Bráf, zakladatel české sociální školy

The principal objective of the rigorosum thesis is to explain in detail the personality of an influential economist, pedagogue and politician, Professor Albin Braf (1851-1912), and his influence on ...

Volná, Zuzana; Brnula, Peter
Univerzita Karlova, 2022

Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů
Janůlková, Iva; Víšek, Petr
2022 - Czech
This rigorous thesis deals with the construction of the male role in Romani families living in Czech socially excluded localities, using literature and data from narrative interviews. At the theoretical level, the thesis is based on a culturally determined construction of masculinity, which is primarily based on hegemonic masculinity according to Connell (2005). Methodologically, the research is conducted qualitatively with the aim of exploring how masculine roles are constructed in the Roma family in a context of social exclusion, where there appears to be little hope of developing hegemonic masculinity. The research has been conducted from July to October 2021, through narrative interviews with Roma men living in socially excluded settings. Seven respondents living in two localities participated in the research. There are thirteen socially excluded localities in Ostrava according to ASZ (2018). The respondents were interviewed about events in their lives, including their experiences and attitudes. Results of my research suggest that Roma men, who are living in socially excluded settings show signs of marginalised masculinity and that their masculinity is fundamentally influenced by two factors: the socially excluded environment and the family, which I defined in the theoretical part of the... Tato rigorózní práci se zabývá konstrukcí mužské role v romských rodinách žijících v českých sociálně vyloučených lokalitách, k čemuž využívá odbornou literaturu a data z narativních rozhovorů. V teoretické rovině se práce opírá o kulturně determinovanou konstrukci maskulinity, která je založena především na hegemonní maskulinitě podle Connell (2005). Metodologicky je výzkum veden kvalitativně s cílem zjistit, jak se konstruuje mužská role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, kde se zdá být malá naděje na rozvíjení hegemonní mužnosti. Výzkum se uskutečnil v období července až října 2021 pomocí narativních rozhovorů s romskými muži, kteří žijí v sociálně vyloučeném prostředí. Výzkumu se zúčastnilo sedm respondentů žijících ve dvou lokalitách z celkového počtu třinácti sociálně vyloučených lokalit v Ostravě (ASZ 2018). S respondenty byly vedeny rozhovory o událostech v jejich životě včetně zkušeností a postojů. Výzkumné výsledky naznačují, že romští muži žijící v sociálně vyloučeném prostředí vykazují známky marginalizované maskulinity a jejich maskulinitu zásadně ovlivňují dva faktory: sociálně vyloučené prostředí a rodina, které jsem definovala v teoretické části práce. Dalšími aspekty ovlivňujícími konstrukci jejich maskulinity jsou škola a média. Výzkum odhalil, že mezi znaky, které... Keywords: Mužství|marginalizovaná maskulinita|sociální vyloučení|romská rodina|kvalitativní výzkum|narativní analýza; Masculinity|marginalized masculinity|social exclusion|Romani family|qualitative research|narrative analysis Available in a digital repository NRGL
Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů

This rigorous thesis deals with the construction of the male role in Romani families living in Czech socially excluded localities, using literature and data from narrative interviews. At the ...

Janůlková, Iva; Víšek, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem
Veselý, Jiří; Žofka, Martin
2022 - English
The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological constant. In the first part of the thesis we examine admissible extremal configurations, present the corresponding Penrose diagrams, and investigate the effects of frame-dragging. In the second part, we follow the motion of charged particles via the Lagrangian formalism, focusing on the equatorial plane and the axis where we arrived at some analytic results con- cerning the trajectories. Static particles, effective potentials and - in the case of the equatorial plane - stationary circular orbits are examined. We also perform numerical simulations of particle motion to be able to check our analytic results and also to foster our intuition regarding the behaviour of the test particles. The last part concerns quantum tunnelling of particles through the space-time's hori- zons, specifically the null geodesic method. The main goal of these computations is to obtain horizon temperatures, in which we succeed up to a constant multi- plicative factor. We discuss various pitfalls of the method and stake out a possible approach when applying it to the extreme horizons present in KN(a)dS. 1 Předmětem studia této práce je Kerrův-Newmanův-(anti-)de Sitterův prostoro- čas, rotující a nabité přesné černoděrové řešení Einsteinových-Maxwellových rov- nic s nenulovou kosmologickou konstantou. V první části práce zkoumáme přípust- né extrémní konfigurace, uvádíme příslušné Penroseovy diagramy a zabýváme se důsledky strhávání souřadných systémů. Ve druhé části práce sledujeme po- hyb nabitých částic pomocí lagrangeovského formalismu. Soustřed'ujeme se na rovníkovou rovinu a na osu, kde jsme dospěli k analytickým výsledkům týkajícím se trajektorií. Zkoumáme statické částice, efektivní potenciály a - v případě rovníkové roviny - i stacionární kruhové orbity. Provádíme i numerické simulace pohybu, abychom mohli zkontrolovat své analytické výsledky a také si vypěstovali lepší intuici ohledně chování testovacích částic. Poslední část práce se zabývá kvantovým tunelováním částic skrz horizonty ve zkoumaném prostoročase, kon- krétně metodou nulových geodetik. Hlavním cílem těchto výpočtů je zjištění tep- loty horizontů, což se nám až na multiplikativní faktor daří. Diskutujeme různá úskalí metody a vytyčujeme možný postup při její aplikaci na extrémní horizonty v KN(a)dS... Keywords: elektrogeodetiky; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extrémní černé díry; geodetická struktura; černoděrové horizonty; kvantové tunelování; Hawkingovo záření; teplota horizontu; electrogeodesics; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extreme black holes; geodetic structure; black hole horizons; quantum tunnelling; Hawking radiation; horizon temperature Available in a digital repository NRGL
Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem

The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological ...

Veselý, Jiří; Žofka, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Analýza nefrotoxického působení látek in vitro
Handl, Jiří; Roušar, Tomáš; Patočka, Jiří; Andrýs, Rudolf
2022 - Czech
2020 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY Doctoral Thesis: NEPHROTOXICITY TESTING IN VITRO Author: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstract The doctoral thesis deals with in vitro testing of nephrotoxic effects of substances in immortalized human proximal tubular cells HK-2. The basic aim of the thesis was to introduce and optimize the cultivation of HK-2 cells under different culture conditions, to characterize the cultivation and growth stability of HK-2 cells and last but not least to characterize the nephrotoxic effect of cadmium in HK-2 cell line using bioanalytical and biochemical methods. The introduction summarizes the basic rules and conditions for long-term cultivation of cell lines. Furthermore, HK-2 cells and their importance in nephrotoxicity testing are characterized in detail. The thesis also mentions methods for monitoring toxic effects of substances with focus on measuring cell viability and oxidative stress. The outcomes of the thesis are characterizing nephrotoxic effects of CdCl2 in HK-2 cells. The results part describes obtained findings and the discussions follows. Keywords Nephrotoxicity; In vitro cultivation; HK-2 cell line; Cell viability; Cadmium. 2020 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Disertační práce: ANALÝZA NEFROTOXICKÉHO PŮSOBENÍ LÁTEK IN VITRO Autor práce: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Školitel: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstrakt Disertační práce pojednává o charakterizaci nefrotoxického působení látek in vitro u imortalizovaných lidských proximálních tubulárních buněk HK-2. Základním cílem práce bylo zavést a optimalizovat kultivaci HK-2 buněk za různých kultivačních podmínek, charakterizovat kultivační a růstovou stabilitu HK-2 buněk a v neposlední řadě charakterizovat nefrotoxické působení kadmia u HK-2 buněčné linie pomocí bioanalytických a biochemických metod. V úvodní části práce jsou shrnuta základní pravidla a podmínky pro dlouhodobou kultivaci buněčných linií. Dále jsou podrobně charakterizovány buňky HK-2 a jejich význam v testování nefrotoxického působení. V práci jsou také zmíněny způsoby monitorování a analýzy toxického působení látek se zaměřením na stanovení buněčné viability a míry oxidačního stresu. Ve výsledkové části disertační práce jsou uvedeny výsledky získané při testování nefrotoxického působení CdCl2 u HK-2 buněk. V závěrečné části práce jsou pak naměřené výsledky shrnuty a diskutovány. Klíčová slova Nefrotoxicita; in vitro kultivace; HK-2 buněčná linie; buněčná viabilita; kadmium. Available in a digital repository NRGL
Analýza nefrotoxického působení látek in vitro

2020 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY Doctoral Thesis: NEPHROTOXICITY TESTING IN VITRO Author: Mgr. Jiří Handl, Ph.D. Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. Abstract The ...

Handl, Jiří; Roušar, Tomáš; Patočka, Jiří; Andrýs, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA
Semerádová, Eva; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
2022 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Eva Semerádová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of the diploma thesis: Determination of creatinine in urine using on-line SPE in SIA The aim of the diploma thesis was to determine creatinine in urine by a method whose results would be comparable to the routinely used method based on the Jaffé reaction. Three urine samples were used, the resulting values were statistically compared with the values measured on a clinical analyzer according to the Jaffé protocol. Urine creatinine was determined by online solid phase extraction (SPE) in sequence injection analysis (SIA). The column in the SIA system was filled with sorbent for extraction, a sorbent was used in the Plexa PCX material. The standard addition method was used to determine creatinine, each sample was measured twice and the average of the given values was used for evaluation. The experimental conditions were first optimized on standard solutions in dilute acetic acid, then applied to real urine samples. The method was evaluated for linearity, yield, repeatability and robustness. According to the value of the correlation coefficient, good linearity was achieved, yield around 100%. Repeatability was... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Eva Semerádová Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA Cílem diplomové práce bylo stanovit kreatinin v moči metodou, jejíž výsledky by byly srovnatelné s rutinně používanou metodou na bázi Jaffého reakce. Byly použity tři vzorky moči, výsledné hodnoty byly statisticky porovnány s hodnotami naměřenými na klinickém analyzátoru dle Jaffého protokolu. Kreatinin v moči byl stanoven pomocí online extrakce na tuhé fázi (SPE) v sekvenční injekční analýze (SIA). Kolona v systému SIA byla naplněna sorbentem pro extrakci, byl použit sorbent do materiálu Plexa PCX. Pro stanovení kreatininu byla použita metoda standartního přídavku, každý vzorek byl změřen dvakrát a pro hodnocení byl využit průměr daných hodnot. Podmínky experimentu byly nejprve optimalizovány na roztocích standardu ve zředěné kyselině octové, poté byly aplikovány i na reálné vzorky moči. V metodě byla hodnocena linearita, výtěžnost, opakovatelnost a robustnost. Dle hodnoty korelačního koeficientu bylo dosaženo dobré linearity, výtěžnosti kolem 100 %. Opakovatelnost byla zhodnocena dle RSD, která se pohybovala vždy kolem 2-3 %, což je považováno za velmi... Available in a digital repository NRGL
Stanovení kreatininu v moči pomocí on-line SPE v SIA

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Eva Semerádová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of ...

Semerádová, Eva; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie
Sotolářová, Daniella Sarah; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Criminal sanctions of acts against the financial interests of the European Union. Daniella Sarah Sotolářová Summary The ongoing integration of the European Union - and the related extension of the powers of its bodies and closer cooperation between the Member States in many areas - brings about various new challenges and urges many subjects to deal with issues yet unresolved. This also applies to the field of criminal law and to the subjects active in criminal matters. A substantial progress has been made recently at the European Union level on the way towards the harmonization of certain criminal law standards and major steps have been taken leading to the reform of the system of the institutions and bodies active in criminal matters which include criminal offences against these standards. These harmonization and reform steps have reached furthest in the area of criminal law protection of the financial interests of the European Union against acts of a fraudulent nature. However, not everything has been achieved completely in the rapid development. It still remains open - and undefined - what really belongs among those protected financial interests of the European Union. Its normative efforts came up with the concept of criminal offences of a fraudulent nature substantially exceeding the framework of what... Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie Daniella Sarah Sotolářová Abstrakt Postupující integrace Evropské unie - a s ní spojené rozšiřování pravomocí jejích orgánů a užší spolupráce členských států v řadě oblastí - s sebou nese různé nové výzvy a staví řadu subjektů před řešení dosud nezodpovězených otázek. To platí i o trestněprávní oblasti a o subjektech činných v trestních věcech. V posledním období bylo na úrovni Evropské unie dosaženo zásadního pokroku na cestě k harmonizaci určitých trestněprávních norem a byly podniknuty zásadní kroky vedoucí k reformě soustavy institucí a orgánů aktivních v trestních věcech, v nichž jde o trestněprávně postižitelná porušení těchto norem. Nejdále se tyto harmonizační a reformní kroky dostaly v oblasti trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie před jednáními podvodné povahy. Ne všechno však bylo v daném překotném vývoji dotaženo. Otevřené - a nedefinované - zůstalo už to co vůbec patří do oněch chráněných finančních zájmů Evropské unie. Její normotvorba přišla s pojetím trestněprávně postižitelných jednání podvodné povahy zásadně překračujícím rámec toho co je běžně v právní teorii i praxi považováno za charakteristické pro činy dané povahy a vyšetřování těchto činů svěřila prvnímu nadnárodnímu justičnímu orgánu činnému... Keywords: Evropská unie; finanční zájmy Evropské unie; poškození a ohrožení finančních zájmů Evropské unie; podvody poškozující finanční zájmy Evropské unie; trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie; Úřad evropského veřejného žalobce; trestné činy proti finančním zájmům Evropské unie; European Union; financial interests of the European Union; damage and threat to the financial interests of the European Union; frauds damaging the financial interests of the European Union; criminal law protection of the financial interests of the European Union; European Public Prosecutor's Office; criminal acts against the financial interests of the European Union Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie

Criminal sanctions of acts against the financial interests of the European Union. Daniella Sarah Sotolářová Summary The ongoing integration of the European Union - and the related extension of the ...

Sotolářová, Daniella Sarah; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases