Number of found documents: 12107
Published from to

Právní vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech
Růžička, Hynek; Kohout, David; Beran, Karel
2022 - Czech
Legal relations between professional athletes and sports clubs in team sports Abstract The presented rigorosum thesis focuses on the legal relations between professional athletes and sports clubs in team sports. The thesis investigates professional sports contracts concluded between professional athletes and highest-level sports clubs in the Czech Republic and abroad across various fields of collective sports, in particular, contracts in ice hockey, football, basketball and cycling. The presented thesis compares domestic contracts with international professional sports contracts concluded under the most prestigious sports competitions in the USA and contracts from the Finnish top ice hockey league. The legal status of professional athletes in the Czech Republic as subjects of legal relations is examined in detail before the professional sports contracts are assessed. Consecutively, the admissibility of particular contractual arrangements under specific legal regulations is evaluated. In particular, the legal status of professional athletes is analysed in the light of the case law of the supreme courts of the Czech Republic. Moreover, the CJEU case law and its long-standing decision-making practice in this area are considered. The interpretation includes an assessment of national, European and international... Právní vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právními vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech. Předmětem zkoumání rigorózní práce jsou profesionální sportovní smlouvy uzavřené mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby na nejvyšších úrovních v České republice i v zahraničí napříč různými odvětvími kolektivních sportů, zejména smlouvy z prostředí ledního hokeje, fotbalu, basketbalu nebo cyklistiky. Tyto tuzemské smlouvy jsou v práci porovnávány se zahraničními profesionálními sportovními smlouvami uzavíranými v rámci nejprestižnějších sportovních soutěží v USA a smlouvami z finské nejvyšší soutěže ledního hokeje. Před samotným zkoumáním profesionálních sportovních smluv je v práci podrobně zkoumáno právní postavení profesionálních sportovců v České republice jakožto subjektů právních vztahů, od čehož se následně odvíjí hodnocení přípustnosti jednotlivých smluvních ujednání v rámci konkrétní právní úpravy. Právní postavení profesionálních sportovců je zkoumáno zejména na základě judikatury nejvyšších českých soudů, dále je věnována značná pozornost judikatuře SDEU a jeho dlouhodobé rozhodovací praxi v dotčené oblasti. Výklad obsahuje rovněž hodnocení vnitrostátních, evropských a... Keywords: sportovní smlouvy; právní postavení profesionálních sportovců; profesionální sportovec; sports contracts; legal status of professional athletes; professional athlete Available in a digital repository NRGL
Právní vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech

Legal relations between professional athletes and sports clubs in team sports Abstract The presented rigorosum thesis focuses on the legal relations between professional athletes and sports clubs in ...

Růžička, Hynek; Kohout, David; Beran, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Zdánlivost - nový právní institut českého práva
Bláha, Václav; Zvára, Michael
2022 - Czech
Non-existence as a new institution of Czech law Abstract The aim of the thesis is to examine the institute of non-existence which is new in the Czech law. Therefore, the beginning of the thesis is arranged in order to make clear the chronological development of civil law in terms of wrongful conduct and/or wrongful legal act sanctions. Historically, the General Civil Code (ABGB) is of particular relevance. ABGB was an important civil code not only on our territory but also in Austria and other countries of the former Habsburg Monarchy. While the original text of this Code sanctioned wrongful legal acts by invalidity ("Ungültigkeit"), the 1916 amendment introduced another term into the Code, taken from the German Civil Code (BGB), and namely "Nichtigkeit". Although this term means "invalidity" as well, it was mistakenly translated into Czech by the word "nicotnost" (literally "nothingness" in English). In the thesis, the legal situation in the period from 1948 till 2014 is discussed briefly, mentioning in particular the Family Act which, commencing from 1998, included, in addition to the term "invalidity" (of marriage), also the term "non-existence" (of marriage) stating that no marriage is formed in these cases. The following part of the thesis deals with the applicable law. The problems of legal act, its... Zdánlivost - nový právní institut českého práva Abstrakt Cílem této práce je pojednat o institutu zdánlivosti, který je v českém právním řádu nový. Proto je začátek práce uspořádán tak, aby byl zřejmý chronologický vývoj občanského práva, právě pokud jde o sankce vadného jednání, resp. vadného právního jednání. Z hlediska historického je relevantní především Všeobecný občanský zákoník (ABGB), který byl významným civilním kodexem nejen na území našeho státu, ale rovněž v Rakousku a dalších zemích bývalé Habsburské monarchie. Zatímco v původním znění tohoto kodexu byla vadná právní jednání sankcionována neplatností ("Ungültigkeit"), novelou z roku 1916 se do kodexu dostal další výraz, převzatý z německého Občanského zákoníku (BGB), totiž "Nichtigkeit". Přestože tento pojem znamená také neplatnost, do češtiny byl chybně přeložen slovem "nicotnost". Dále je stručně pojednáno o právní situaci v letech 1948 až 2014, přičemž je zejména zmíněn zákon o rodině, který od roku 1998 obsahoval vedle pojmu "neplatnost" (manželství) také pojem "neexistence" (manželství), když uváděl, že manželství v těch a v těch případech nevznikne. Následující část práce je věnovaná platnému právu. Tady je nejprve analyzována problematika právního jednání, jeho náležitostí, druhů právního jednání a účinnosti právního jednání. Navazující... Keywords: zdánlivost; právní jednání; vady právního jednání; non-existence; legal act; defects of legal act Available in a digital repository NRGL
Zdánlivost - nový právní institut českého práva

Non-existence as a new institution of Czech law Abstract The aim of the thesis is to examine the institute of non-existence which is new in the Czech law. Therefore, the beginning of the thesis is ...

Bláha, Václav; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2022

Dohoda o vině a trestu
Skolil, Ondřej; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2022 - Czech
Agreement on guilt and punishment - Abstract The topic of this rigorous thesis is an institute of an agreement on guilt and punishment, which is one of the diversions in criminal proceedings that is regulated by our criminal law. Given that the institute of the agreement on guilt and punishment is conceptually subordinated to just mentioned concept of diversions in criminal proceedings, this thesis does not deal only with the institute of agreement on guilt and punishment, but also with all other diversions in criminal proceedings, which are regulated by our criminal law. The main usage goal of the institute of an agreement on guilt and punishment is to simplify and speed up the entire criminal proceedings, when thanks to a conclusion of an agreement on guilt and punishment, the entire criminal proceedings can come to a successful conclusion relatively quickly. This thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the concept of diversion in criminal proceedings, the principle of so-called restorative justice, as well as with all the individual diversions in criminal proceedings (with the exception of the institute of the agreement on guilt and punishment). Part of this chapter are also statistics, thanks to which the reader of this thesis can find out to what extent the diversion is used... Dohoda o vině a trestu - Abstrakt Tématem této rigorózní práce je institut dohody o vině a trestu, což je jeden z odklonů v trestním řízení, který naše trestní právo upravuje. Vzhledem k tomu, že institut dohody o vině a trestu je pojmově podřazen pod právě zmíněný pojem odklonů v trestním řízení, nepojednává tato práce pouze o institutu dohody o vině a trestu, nýbrž i všech dalších odklonech v trestním řízení, které jsou naším trestním právem upraveny. Hlavním cílem využívání institutu dohody o vině a trestu je pak především zjednodušení a zrychlení celého trestního řízení, kdy díky uzavření dohody o vině a trestu může celé trestní řízení poměrně rychle dojít ke svému zdárnému konci. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o samotném pojmu odklonu v trestním řízení, principu tzv. restorativní justice, jakož i o všech jednotlivých odklonech v trestním řízení (s výjimkou institutu dohody o vině a trestu). Součástí této kapitoly jsou i statistiky, díky kterým může čtenář této práce zjistit, v jaké míře je ten který odklon v trestním řízení v praxi využíván. Na tuto kapitolu pak navazuje kapitola druhá, jež je věnována samotnému institutu dohody o vině a trestu, jeho podstatě, účelu, okolností, které vedly zákonodárce k jeho zavedení do našeho právního řádu, jakož i největším změnám... Keywords: dohoda o vině a trestu; odklon v trestním řízení; restorativní justice; agreement on guilt and punishment; diversion in criminal proceedings; restorative justice Available in a digital repository NRGL
Dohoda o vině a trestu

Agreement on guilt and punishment - Abstract The topic of this rigorous thesis is an institute of an agreement on guilt and punishment, which is one of the diversions in criminal proceedings that is ...

Skolil, Ondřej; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících
Fruthová, Veronika; Šejdl, Jan
2022 - Czech
Acquisitive prescription in Roman law and its reflection in modern private law codes Abstract Acquisitive prescription is a legal institute, which function is to reconcile state of fact with state of law. This institute served especially to acquire ownership for possessor of the thing by lapse of prescribed time, but it should also serve to acquire other laws, such as servitudes. This thesis focuses mainly on Roman law form of acquisitive prescription. In order to properly understand the concept it is essential to percept it in relation to a unique conception of Roman property law including all its specifics and differences from current view on ownership. First part of the thesis is dedicated to Roman ownership concept and its basic characteristics. Subsequent part describes the development through which the acquisitive prescription in Roman law proceeded during its existence. The thesis focuses on particular institutes such as usus auctoritas, usucapio, praescriptio longi temporis and praescriptio longissimi temporis. Firstly a form of acquisitive prescription in ancient and pre-classical era is investigated. The subject of interest here is the term of auctoritas. The next part of the thesis is focused on classical form of acquisitive prescription, where this type of acquisition was termed as usucapio. The... Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících Abstrakt Vydržení se již od dob římského práva stalo institutem, jehož funkcí bylo uvést do souladu stav skutečný se stavem právním. Institut sloužil zejména k nabývání práva vlastnického pro držitele věci uplynutím předepsaného času, ale mohl sloužit i k nabývání jiných práv, jako jsou například služebnosti. Disertační práce se zaměřuje především na římskoprávní podobu vydržení. Pro jeho správné pochopení je nutné vnímat ho v souvislosti s jedinečnou koncepcí římského vlastnictví, včetně všech jeho specifik a odlišností od současného pojímání vlastnických vztahů. Začátek práce je tak věnován římskému konceptu vlastnictví a jeho základním rysům. Poté je popsán vývoj, kterým si za dobu své existence vydržení v římském právu prošlo, a práce se tak věnuje institutům, jakými jsou usus auctoritas, usucapio, praescriptio longi temporis a praescriptio longissimi temporis. Nejprve je zkoumána podoba vydržení v době archaické a předklasické, kde je předmětem zájmu zejména pojem auctoritas. Následně se práce věnuje klasické podobě vydržení, kde se vydržení označovalo jako usucapio. Postupně je prozkoumáno základních pět předpokladů, které byly pro úspěšné vydržení vyžadovány, tj. possessio, tempus, res habilis, bona fides a titulus.... Keywords: vydržení; usus auctoritas; usucapio; longi temporis praescriptio; acquisitive prescription; usus auctoritas; usucapio; longi temporis praescriptio Available in a digital repository NRGL
Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících

Acquisitive prescription in Roman law and its reflection in modern private law codes Abstract Acquisitive prescription is a legal institute, which function is to reconcile state of fact with state of ...

Fruthová, Veronika; Šejdl, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Demokratický právní stát: ideál a realita
Hruška, Petr; Žák Krzyžanková, Katarzyna
2022 - Czech
The diploma thesis deals mainly with four topics - the rule of law, democracy, the democratic state governed by the rule of law and its real form in the Czech Republic during the global pandemic of COVID-19. The development of the rule of law, democracy and the democratic state governed by the rule of law continues and is influenced by the challenges that arise over time. The original formal conception of the rule of law was focused primarily on the observance of the rule of law, while the material conception already takes into account certain value aspects and fundamental human rights. Today's form of democracy differs significantly from its original ancient Greek definition. It was originally intended to be applied to small homogeneous units in which individuals would participate in voting on all important matters. Over time, however, it began to apply to large nation states, which required the adoption of the institute of council. A democratic state governed by the rule of law is a concept based on the dynamic balancing of the components between which a certain tension may arise. Its ideal is fulfilled by a situation where its individual aspects are continually improved in the most balanced way possible. All these the above-mentioned institutes have been affected by the global pandemic of... Diplomová práce se zabývá především čtyřmi tématy - právním státem, demokracií, demokratickým právním státem a jeho reálnou podobou v České republice v době celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. Vývoj právního státu, demokracie i demokratického právního státu stále pokračuje a je ovlivňován výzvami, které v průběhu času vyvstávají. Původní formální pojetí právního státu bylo zaměřeno především na dodržování zákonnosti, zatímco pojetí materiální již zohledňuje i určité hodnotové aspekty a základní lidská práva. Dnešní podoba demokracie se podstatně odlišuje od jejího původního starořeckého vymezení. Původně měla být aplikována na malé homogenní celky, ve kterých by se jednotlivci podíleli na hlasování o všech důležitých záležitostech. Postupem času však začala být uplatňována i na velké národní státy, což vyžadovalo zejména přijetí institutu zastupitelství. Demokratický právní stát je pojmem založeným na dynamickém vyvažování složek, mezi kterými může vznikat určité napětí. Jeho ideál naplňuje situace, kdy dochází k neustálému zlepšování jeho jednotlivých aspektů co nejvyváženějším možným způsobem. Všechny zmíněné instituty byly celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 dotčeny. V její první vlně často docházelo z důvodu nedostatečných a nejednoznačných informací k protiústavním zásahům do... Available in a digital repository NRGL
Demokratický právní stát: ideál a realita

The diploma thesis deals mainly with four topics - the rule of law, democracy, the democratic state governed by the rule of law and its real form in the Czech Republic during the global pandemic of ...

Hruška, Petr; Žák Krzyžanková, Katarzyna
Univerzita Karlova, 2022

Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí
Jičínská, Jana; Maturkanič, Patrik
2022 - Czech
Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for liberation and healing The thesis is dividend into five parts. The first charter brings a deeper reflection of selected concepts of practiacal theology that are related to the content and form a basic introducction to understanding the kontext. In more detail, it also shows and interprets individual passages of Matthew, Mark and Luke's Gospels. The final synthesis of the charter outlines suggestions for cooperation among other science - psychology, pedagogy, medicine. The aim of this approach is to point out the doop biblical connections and pastoral practice of the present. The second charter daels with issue of service for liberation and healing, reflexts topics such as conversion, forgiveness, attitudes and values of an individual, work with trauma and negative emotions. It shows specific starting points and impulses in practice concerning pastoral assistants, clergymen and spiritual accompanists, or the theology students, who want to pursue this field. The third charter introduces the current issues of spiritual accopaniment - in postmodern thinking, the specifics of the care and development of... Téma. Modlitba za osvobození a uzdravení v perspektivě praktické teologie a pomáhajících profesí. Aktuální otázky. Téma práce se věnuje problematice modlitby za osvobození a uzdravení. Práce je rozčleněna do pěti částí. První kapitola hlouběji reflektuje vybrané pojmy praktické teologie, které souvisí s obsahem a jsou základní introdukcí pro pochopení souvislostí. Podrobněji jsou zde ukázány a interpretovány jednotlivé pasáže Z Matoušova, Markova a Lukášova evangelia. V závěrečné syntéze kapitoly jsou nastíněny podněty pro spolupráci dalších věd - psychologie, pedagogika, medicína. Snahou tohoto přístupu je poukázat na hluboké biblické souvislosti a pastorální praxi současnosti. Druhá kapitola pojednává o problematice služby za osvobození a uzdravení, reflektuje témata jako obrácení, odpuštění, postoje a hodnoty jedince, práci s traumatem a negativními emocemi. Ukazuje konkrétní východiska a impulsy do praxe týkající se pastoračních asistentů, duchovních a duchovních doprovázejících, případně studentů na poli teologie, kteří se této oblasti chtějí věnovat. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s aktuálními otázkami duchovního doprovázení - v prostředí postmoderního myšlení, specifika možnosti péče a rozvoje duchovního života včetně mystiky, problematiku magie a okultismu případně New Age hnutí.... Keywords: praktická teologie; rozvoj duchovního života; modlitba a služba za uzdravení a osvobození člověka z magie a satanismu; development of spiritual life; practical theology; prayer to liberation and healing; service for liberation and healing from Magic and Satanism Available in a digital repository NRGL
Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí

Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for ...

Jičínská, Jana; Maturkanič, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Epistemologické úvahy
Novotný, Vojtěch; Hogenová, Anna; Blažková, Miloslava
2022 - Czech
Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and its relation to other philosophical disciplines, mainly onthology. Thesis thoroughly studies all epistemological conceptions, both from the epistemological and ontological points of view, including conception of subject-object relationship. Thesis studies different sources of knowledge, i.e. empirical, rational, irational, and also analytical philosophy and critical rationalism of the 20th century. Thesis includes a list of the most influencial philosophers and their concepts of human knowledge - Plato, Aristotle, Descartes, Locke, Berkeley, Hume and Kant. Thesis studies the relationship of epistemology and axiology, the philosophical study of value. Thesis studies concepts of truth of knowledge. Thesis sudies evolutionary epistemology, its theoretical starting points, principles of natural and cultural evolution, phylogenetics and epigenetics and conceptual knowledge. Tématem této magisterské práce je studium lidského poznání reálného světa. Práce obsahuje vymezení filosofické disciplíny epistemologie, zabývající se teorií poznání, uvádí její historii a vztah k ostatním filosofickým disciplínám, zejména ontologií. Práce detailně studuje jednotlivé epistemologické koncepce, a to jak z hlediska epistemologie, tak z hlediska ontologie, včetně subjekt objektového konceptu poznání. Práce studuje poznání z hlediska zdrojů poznání, tj. empirické, racionalistické a iracionalistické směry až po analytickou epistemologii a kritický racionalismu 20. století. V práci je uveden přehled nevýznamnějších filosofů a jejich koncepcí lidského poznání, tj. Platón, Aristoteles, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Práce studuje vztah poznání a hodnocení, tj. axiologii. Práce studuje koncepce pravdy, a vědění. Práce studuje koncepci evoluční epistemologie, její teoretická východiska, principy přírodní a kulturní evoluce, fylogenetické, epigenetické a pojmové poznání. Keywords: epistemologie; gnoseologie; noetika; teorie poznání; vědění; justifikace; jistota; pravda; epistemology; gnoseology; noetics; theory of knowledge; knowledge; justification; evidence; truth Available in a digital repository NRGL
Epistemologické úvahy

Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, ...

Novotný, Vojtěch; Hogenová, Anna; Blažková, Miloslava
Univerzita Karlova, 2022

Příprava substituovaných akridinů
Voštová, Kateřina; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Kateřina Voštová Supervisor prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Consultant Mgr. Filip Kostelanský Title of Thesis Synthesis of substituted acridines Real-time PCR is a widely used method in many laboratories for diagnostic purposes. This method combines PCR with the use of fluorescent signaling agents, probes, to monitor the number of amplicons during each PCR cycle. There are several types of probes used for DNA analysis. Short probes do not form sufficiently stable duplexes with the target DNA sequence to be able to detect single base mismatching. This work provides an overview of the oligodeoxynucleotides (ODN) probes in use and in what way is their thermostability is affected. In the practical part, two structurally distinct acridine derivatives were prepared because they may increase duplex thermostability due to their ability to intercalate between DNA bases. By increasing the thermostability, the melting temperature of the duplex between probe and the target sequence is also increased. For this reason, acridine derivatives form promising compounds suitable for short ODN probes that are characterized by low thermal stability. The described reactions... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Kateřina Voštová Školitel prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Konzultant Mgr. Filip Kostelanský Název diplomové práce Syntéza substituovaných akridinů Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase je velmi často využívaná metoda v mnoha laboratořích pro diagnostické účely. Tato metoda spojuje PCR s využitím fluorescenčních signálních látek - sond za účelem sledování množství amplikonů během každého cyklu PCR. Existuje několik typů sond používaných pro analýzu deoxyribonukleové kyseliny. Krátké sondy nevytváří dostatečně termálně stabilní duplexy s cílovou sekvencí DNA, aby byly schopny odhalit špatné párování jednotlivé báze. Tato práce obsahuje přehled způsobů řešení ovlivnění termostability krátkých oligodeoxynukleotidových (ODN) sond. V praktické části byly připraveny dva strukturně odlišné deriváty akridinu, které díky schopnosti interkalace mezi báze DNA mohou zvyšovat termostabilitu duplexu sondy s cílovou sekvencí. Zvýšením termostability dochází i ke zvýšení teploty tání duplexu. Z tohoto důvodu tvoří akridinové deriváty perspektivní látky vhodné pro krátké ODN sondy, které se vyznačují nízkou termální stabilitou. Popsané reakce přípravy akridinových derivátů... Available in a digital repository NRGL
Příprava substituovaných akridinů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Kateřina Voštová Supervisor prof. PharmDr. Petr ...

Voštová, Kateřina; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin
Suchánková, Eliška; Zitko, Jan; Nováková, Veronika
2022 - Czech
SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-PYRIDYLBENZAMIDES AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS Eliška Suchánková Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic The derivatives of N-pyridylbenzamide were designed and synthesized to be in vitro tested for antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis H37Ra, M. smegmatis, M. aurum and in vitro cytotoxicity in HepG2 cells. These compounds are pyridinyl analogues of previously prepared N-pyrazinylbenzamides that have shown a significant in vitro antimycobacterial activity. The title compounds were synthesized by acylation of aminopyridine or chloropyridine-2-amine by selected benzoyl chlorides. Final compounds were described by elementary analysis, melting point, 1 H and 13 C spectra and IR spectroscopy. Generally, prepared compounds possess lower antimycobacterial activity than previously tested N-pyrazinylbenzamides. However, there are some cases, in which the derivatives of pyridine were more effective compared to the derivatives of pyrazine; mainly against M. smegmatis. The best antimycobacterial activity was proved for derivatives of 2-amino-6-chloropyridine and substituted benzoyl chloride, corresponding with higher lipophilicity of these compounds;... SYNTÉZA A HODNOCENÍ N-PYRIDYLBENZAMIDŮ JAKO POTENCIÁLNÍCH ANTIMIKROBNÍCH SLOUČENIN Eliška Suchánková Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Deriváty N-pyridylbenzamidu byly navrženy a připraveny pro in vitro testování jejich antimykobakteriální aktivity proti Mycobacterium tuberculosis H37Ra, M. smegmatis, M. aurum a in vitro cytotoxicity u HepG2 buněčné linie. Tyto sloučeniny jsou pyridinová analoga dříve připravených N-pyrazinylbenzamidů, které vykazovaly významnou in vitro antimykobakteriální aktivitu. Látky byly syntetizovány acylací aminopyridinu nebo chlorpyridin-2-aminu vybranými benzoylchloridy. Finální sloučeniny byly popsány pomocí elementární analýzy, teplot tání, 1 H a 13 C spektry a IČ spektroskopií. Obecně, připravené sloučeniny vykazují nižší antimykobakteriální aktivitu než dříve hodnocené N-pyrazinylbenzamidy. Nicméně jsou případy, ve kterých byly deriváty pyridinu v porovnání s pyrazinovými deriváty účinnější; především proti M. smegmatis. Nejlepší aktivita byla prokázána u derivátů odvozených od 2-amino-6-chlorpyridinu a substituovaných benzoylchloridů, což odpovídá i vyšší lipofilitě těchto látek; konkrétně nejúčinnější je N-(6- chlorpyridin-2-yl)-4-methylbenzamid (JZ-EV 14) s MIC 15,625... Keywords: antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; benzamid; MIC; pyridin; antibacterial; antimicrobial; antimycobacterial; benzamide; MIC; pyridine Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin

SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-PYRIDYLBENZAMIDES AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS Eliška Suchánková Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Faculty of Pharmacy in Hradec ...

Suchánková, Eliška; Zitko, Jan; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2022

Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění
Vojtěchová, Iveta
2022 - Czech
The memory and spatial navigation are extremely important brain functions for humans, but they are often the question of life and death for animals. In humans, memory can be disrupted by various neuropsychiatric disorders. The patients suffering from Alzheimer's dementia (AD) have impaired working and long-term memory, spatial navigation, higher cognitive functions and social memory. The deficit of cognitive coordination (the skill to recognize the relevancy of incoming information) and disorientation belong to the symptomatology of schizophrenia. Intelectual disability appears in some patients with autism spectrum disorder. Unfortunately, it is not possible to cure these disorders efficiently because the etiology is not known in the majority of patients. The causes leading to development of these disorders could be revealed using animal models. This thesis contributes to the characterization of the cognitive skills disruptions - as well as other behavioral alterations - in selected rat models of AD (transgenic McGill rat, non-transgenic Samaritan rat) and schizophrenia (lipopolysaccharide model of early postnatal, or prenatal, bacterial infection). The thesis also discusses the validity and limitations of these models. Our results showed a severe deficit of spatial navigation, learning and... Paměť a prostorová navigace jsou pro člověka nesmírně důležité mozkové funkce a pro zvířata jsou často otázkou života a smrti. U lidí bývají poškozeny při různých neuropsychiatrických onemocněních. Pacienti trpící Alzheimerovou demencí (AD) mají narušenou pracovní i dlouhodobou paměť, navigaci v prostoru i vyšší kognitivní funkce či sociální paměť. Mezi symptomy schizofrenie patří deficit kognitivní koordinace (schopnosti rozlišit relevantnost přicházejících informací) a dezorientace. Intelektuální nedostatečnost zase postihuje některé pacienty s poruchou autistického spektra. Tato onemocnění však neumíme léčit, protože ve většině případů neznáme jejich příčiny. K pochopení jejich etiologie nám mohou pomoci kvalitní animální modely. Tato dizertační práce se věnuje charakterizaci rozsahu poškození zejména kognitivních funkcí - ale dotýká se i ostatních změn chování - u vybraných potkaních modelů AD (transgenní potkan McGill, netransgenní potkan Samaritan) a schizofrenie (časně postnatální a prenatální aplikace lipopolysacharidu simulující bakteriální infekci). Práce diskutuje také validitu uvedených modelů a jejich limity. Výsledky potvrdily u obou modelů AD závažný deficit prostorové navigace, učení a kognitivní koordinace. U potkanů McGill jsme navíc pozorovali poškozenou motorickou koordinaci a... Available in a digital repository NRGL
Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění

The memory and spatial navigation are extremely important brain functions for humans, but they are often the question of life and death for animals. In humans, memory can be disrupted by various ...

Vojtěchová, Iveta
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases