Number of found documents: 188
Published from to

Nemovitost jako předmět obligace
2022 -
Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu moderním. Závěrem každé kapitoly je vzájemná komparace. Cílem práce je analýza postavení nemovitostí v systému práva a porovnání současných souvisejících institutů s jejich římskými předchůdci. Keywords: římské právo; obligace; věc nemovitá; vlastnictví; nemovitost; převod vlastnictví; nebezpečí na věci; odpovědnost za náhodu. Available in digital repository of ZČU.
Nemovitost jako předmět obligace

Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích
2022 -
Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v pracovněprávních vztazích a jejich směřování. Dále se tato práce věnuje zhodnocení současné právní úpravy zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak z pohledu práva českého, slovenského, německého ale i evropského práva. Keywords: diskriminace; princip; pracovněprávní vztahy; zákon; pronásledování; mobbing; bossing; sexuální orientace; věc; pohlaví; víra; náboženství; světový názor; zdravotní postižení; národnost; rasa; etnický původ Available in digital repository of ZČU.
Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích

Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností
2022 -
Tématem této rigorózní práce je insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností. Práce má za cíl popsat současnou právní úpravu insolvenčního řízení ve vztahu k plnění daňových a účetních povinností a to jednak z pozice insolvenčního správce tak také z pozice dlužníka. Zároveň v rámci této práce poukazuji na některé procesní problémy, které mohou v rámci insolvenčního řízení a kolize lhůt nastat, kdy v této souvislosti čerpám především z vlastní praxe a činnosti u insolvenční správkyně. Mým cílem jednoznačně není popsat celý mechanismus plnění daňových a účetních povinností v rámci insolvenčního řízení, což s ohledem na rozsah právní úpravy ani není možné, nýbrž v rámci práce poskytnout přehled o daném tématu se zaměřením na v praxi nejčastěji řešené právní otázky a situace. Keywords: věřitel; dlužník; insolvenční řízení; daňové řízení; účetní povinnosti Available in digital repository of ZČU.
Insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností

Tématem této rigorózní práce je insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností. Práce má za cíl popsat současnou právní úpravu insolvenčního řízení ve vztahu k plnění ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní
2022 -
Rigorózní práce na téma Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní obsahuje analýzy, úvahy a závěry týkající se problematiky práva nabývání a držení palných zbraní na území Evropské unie. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá úvodem do problematiky palných zbraní, vývojem právní úpravy nabývání a držení palných zbraní na území Evropské unie a analýzou směrnice 2017/853. Autor rovněž detailně rozebírá žalobu na neplatnost této směrnice, která byla podána Českou republikou k Soudnímu dvoru EU, a dále srovnává legislativní úpravu v České republice a Spolkové republice Německo. V závěru jsou pak obsaženy konkrétní zjištění a subjektivní myšlenky a úvahy autora. Keywords: právo evropské unie; evropská unie; zbraně; palné zbraně; střelné zbraně; terorismus; směrnice; žaloba na neplatnost; nabývání; držení Available in digital repository of ZČU.
Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní

Rigorózní práce na téma Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní obsahuje analýzy, úvahy a závěry týkající se problematiky práva nabývání a držení palných zbraní na území Evropské unie. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Procesní břemena v civilním řízení
2022 -
Předkládaná práce pojednává o procesních břemenech v civilním řízení sporném. Procesní břemena nejsou právním řádem výslovně upravena a jedná se tak o instrumenty práva nepsaného, formulované právní teorií. Jakkoliv tedy může existovat neomezené množství procesních břemen, současná procesualistika rozeznává tři procesní břemena - břemeno tvrzení, břemeno důkazní a břemeno substancování. Předkládaná práce se zabývá jak vnitřní diferenciací vyjmenovaných procesních břemen, tak i jejich vzájemným vztahem, jakož i jejich vztahy s dalšími procesními jevy, jako jsou procesní povinnosti, koncentrace řízení, poučovací povinnost soudu. Keywords: procesní břemeno; důkazní břemeno; břemeno tvrzení; břemeno substancování; procesní povinnost; povinnost důkazní; povinnost tvrzení; poučovací povinnost; koncentrace řízení Available in digital repository of ZČU.
Procesní břemena v civilním řízení

Předkládaná práce pojednává o procesních břemenech v civilním řízení sporném. Procesní břemena nejsou právním řádem výslovně upravena a jedná se tak o instrumenty práva nepsaného, formulované právní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vývoj pojetí součásti věci
2022 -
VŠKP se zabývá vývojem pojmu součásti věci jako objektu občanskoprávních vztahů, především z pohledu změny právních předpisů na území České republiky od přijetí obecného zákoníku občanského (ABGB) až do současnosti. Na praktických příkladech je ukazováno, jak se měnil obsah pojmu součásti, a jak se v důsledku změny právní úpravy změnila součást věci v samostatnou věc a zase zpět. VKŠP obsahuje analýzu založenou na interpretaci judikatury a právních norem. Keywords: vývoj; součást; občanský zákoník; obecný zákoník občanský; příslušenství; občanské právo; superficies solo cedit Available in digital repository of ZČU.
Vývoj pojetí součásti věci

VŠKP se zabývá vývojem pojmu součásti věci jako objektu občanskoprávních vztahů, především z pohledu změny právních předpisů na území České republiky od přijetí obecného zákoníku občanského (ABGB) až ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně
2022 -
Tématem této rigorózní práce je odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně. Práce se zabývá jak obecným základním právem na náležité odůvodnění soudního rozhodnutí, tak konkrétními aspekty odůvodňování civilních rozsudků v občanském soudním řízení. Závěrem se práce pokouší o nastínění možné budoucnosti odůvodňování civilních rozsudků. Keywords: právo na spravedlivý proces; odůvodnění; odůvodnění rozsudku; civilní rozsudek; občanské soudní řízení; občanský soudní řád; civilní právo procesní; civilní proces Available in digital repository of ZČU.
Odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně

Tématem této rigorózní práce je odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně. Práce se zabývá jak obecným základním právem na náležité odůvodnění soudního rozhodnutí, tak konkrétními aspekty ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Kriminalita osob vykonávajících trest odnětí svobody
2022 -
Předložená rigorózní práce, po krátkém historickém vhledu, zpracovává dosud odbornou literaturou neuchopené téma kriminality vězněných osob. Větší část práce obsahuje fenomenologické zpracování kriminality vězněných osob včetně dynamiky vývoje této kriminality. Zjištěné nejčastější formy kriminality jsou následně zpracovány z pohledu trestněprávní teorie v návaznosti na specifické prostředí výkonu trestu odnětí svobody. V práci jsou též prezentována zjištěná významná specifika kriminality vězněných osob a možnosti preventivních patřeních k omezení či úplné eliminaci popsané kriminality. Keywords: výkon trestu odnětí svobody; trest; vězněná osoba; trestný čin; kriminalita Available in digital repository of ZČU.
Kriminalita osob vykonávajících trest odnětí svobody

Předložená rigorózní práce, po krátkém historickém vhledu, zpracovává dosud odbornou literaturou neuchopené téma kriminality vězněných osob. Větší část práce obsahuje fenomenologické zpracování ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Společné jmění manželů a insolvenční řízení
2022 -
Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. Práce se zaměřuje zejména na otázky, v jakých případech společné jmění manželů zaniká a jakým způsobem dochází k jeho vypořádání. Keywords: společné jmění manželů; insolvenční řízení; zánik společného jmění manželů; vypořádání společného jmění manželů; oddlužení; konkurs; reorganizace Available in digital repository of ZČU.
Společné jmění manželů a insolvenční řízení

Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Eutanázie, asistovaná sebevražda a související trestné činy proti životu
2022 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou eutanázie, asistované sebevraždy a s nimi souvisejícími trestnými činy proti životu. Je členěna do jednotlivých kapitol, z nichž prvních šest je věnováno právě otázce eutanázie a asistované sebevraždy. Zabývám se zde mimo jiné i zahraniční legislativní úpravou nejen členských států EU, kde je eutanázie či asistovaná sebevražda povolena, a následně se věnuji rozboru nejzásadnějších rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se dané tématiky. Po zhodnocení průzkumu názoru české populace na danou problematiku a představení návrhů zákonů o důstojné smrti předložených v minulých letech, popisuji a analyzuji ty trestné činy proti životu, které souvisejí s tématem eutanázie a asistované sebevraždy. Zaměřuji se nejprve na obecnou charakteristiku vybraných trestných činů proti životu, nechybí ani kategorizace typických forem a způsobů páchání takových trestných činů, podrobný rozbor vybraných trestných činů proti životu či pojmů, které jsou pro ně zásadní. Rovněž jsou zmíněny příklady z judikatury, popsány přitěžující a polehčující okolnosti, přičemž závěr práce je věnován srovnání české právní úpravy vybraných trestných činů proti životu se slovenskou právní úpravou, kdy je vycházeno jak z právních předpisů, tak z komentářové literatury či judikatury soudů. Keywords: eutanázie; asistovaná sebevražda; trestné činy proti životu; evropský soud pro lidská práva; komparace české a slovenské právní úpravy Available in digital repository of ZČU.
Eutanázie, asistovaná sebevražda a související trestné činy proti životu

Rigorózní práce se zabývá problematikou eutanázie, asistované sebevraždy a s nimi souvisejícími trestnými činy proti životu. Je členěna do jednotlivých kapitol, z nichž prvních šest je věnováno právě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases