Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 550742
Published from to

Zhodnocení portfolia investičních nemovitostí
Prostějovská Zita; Beata Horáková; Vondruška Michal
2021 -
Předmětem bakalářské práce je představení a následné posouzení portfolia investičních nemovitostí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy investování do nemovitostí, financování investic i druhy hodnocení efektivnosti investic. Cílem praktické části je hodnocení konkrétních bytů v průběhu let, posouzení jejich aktuální výnosnosti a následně návrh, jak nejlépe s portfoliem naložit.The subject of this bachelor thesis is to present and then evaluate a real estate investment portfolio. In theoretical part is explained the main concept of investing to real estate, financing investment and types of investment evaluation. The goal of practical part is to evaluate appartements over the years, assess their current profitability and then give recommendations. Keywords: Investiční nemovitost; metody hodnocení investice; dlouhodobý pronájem; Real estate investment; evaluation methods of investment; long-term rent Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení portfolia investičních nemovitostí

Předmětem bakalářské práce je představení a následné posouzení portfolia investičních nemovitostí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy investování do nemovitostí, financování investic i ...

Prostějovská Zita; Beata Horáková; Vondruška Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu
Střelcová Iveta; Jan Fidler; Popelka Petr
2021 -
Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů životního cyklu stavby obou variant a to pořizovací náklady, náklady na provoz a náklady na údržbu a obnovu. K vypracování pořizovacích nákladů budou zpracovány dva položkové rozpočty v CS ÚRS v programu Kros 4 verze 2021/I. Náklady na provoz, obnovu a údržbu budou pro obě varianty zpracovány pomocí webové aplikace Buildpass. Pro tepelně technické posouzení opláštění a stanovení součinitele prostupu tepla bude použit program TEPLO 2017.This Bachelor thesis focuses on the comparison of a life cycle cost for two variants of a family house; the first variant is a timber house and the second a brick house. As part of this work, the individual components of both variants have been assessed; specifically, acquisition costs, operating costs and maintenance & renewal costs. For the acquisition costs two itemized budgets have been created in Kros 4 version 2021/I using the ÚRS price system. The operating costs and maintenance & renewal costs have processed using a web application called Buildpass. In addition to this TEPLO 2017 has been used to assess the thermal technical assessment of cladding and to determine the heat transfer coefficient. Keywords: Náklady životního cyklu stavby; životní cyklus stavby; dřevostavba; položkový rozpočet; cenová soustava; provozní náklady; Construction life cycle costs; construction life cycle; timber house; itemized budget; price systém; operational cost Available in digital repository of ČVUT.
Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu

Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů ...

Střelcová Iveta; Jan Fidler; Popelka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ekonomická významnost volby obvodového zdiva
Brožová Lucie; Lukáš Ježek; Vondráčková Denisa
2021 -
Tato bakalářská práce bude posuzovat význam volby materiálu obvodového pláště na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny, pracnosti, hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. V teoretické části budou popsány jednotlivé zkoumané části obvodového pláště. Praktická část bude založena na popsání jednotlivých zvolených variant spolu s ohodnocením možností na základě rozpočtů z programu KROS. Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení zvolených variant a výběr nejvhodnějšího druhů materiálu pro obvodové zdivo dle předem stanovených kritérií.This bachelor thesis will examine the importance of chosen material of perimeter wall on a new family house in terms of price, laboriousness, weight and thermal conductivity. In the theoretical part, the individual tested materials of the perimeter shell will be described. The practical part will be based on the description of individual selected options with the evaluation of options based on budgets from the KROS4 program. The goal of this bachelor thesis is to evaluate the chosen variants and based on it to choose the type of material for the perimeter masonry. Keywords: Technologický proces; zdění; rozpočet; součinitel tepelné vodivosti; Technological process; masonry; budgeting; coefficient of thermal conductivity Available in digital repository of ČVUT.
Ekonomická významnost volby obvodového zdiva

Tato bakalářská práce bude posuzovat význam volby materiálu obvodového pláště na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny, pracnosti, hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. V teoretické části ...

Brožová Lucie; Lukáš Ježek; Vondráčková Denisa
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu.
Brožová Lucie; Miroslav Naxera; Verunáčová Tereza
2021 -
Bakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich vlastnosti a požadavky. Dále bude řešena problematika mezibytových svislých konstrukcí. Součástí teoretické části bude také rozpočtování v programu KROS a s tím související pojmy, kterými jsou například: směrné ceny, rozpočet stavby a cenová soustava ÚRS. V praktické části bude představen projekt bytového domu, se kterým se bude pracovat během bakalářské práce. Budou vytvořeny rozpočty různých variant systémů svislých konstrukcí a následné porovnání nákladů na pořízení bytového domu. Součástí bude také porovnání podlahových ploch všech variant. V závěru bude stanoven koeficient, podle kterého se bude vybírat nejlepší možná varianta z ekonomického pohledu.The Bachelor thesis will be focused on the impact of the choice of material on the acquisition costs of an apartment building and on the subsequent sale of apartments. In the theoretical part will be described the vertical structures of an apartment building, their properties and requirements. Next, the issue of inter-residential vertical structures will be addressed. A component of the theoretical part will also be budgeting in the KROS program and related terms such as: guide prices, construction budget and price system of the ÚRS. In the practical part will be presented the project of an apartment house, which will be worked on during the Bachelor thesis. Budgets of various variants of systems of vertical structures will be created, then the costs of acquiring an apartment building will be compared. It will also include a comparison of floor areas of all variants. In the end will be determined the key factor, according to which the best possible option from an economic point of view will be selected. Keywords: Svislé konstrukce; bytový dům; rozpočet; podlahová plocha; varianty; cena; koeficient; Vertical structures; apartment building; budget; floorspace; variants; cost; coefficient Available in digital repository of ČVUT.
Vliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu.

Bakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich ...

Brožová Lucie; Miroslav Naxera; Verunáčová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu
Křeček Josef; Lada Šedivá; Punčochář Petr
2021 -
Cílem bakalářské práce je analýza procesů ukládání a tání sněhové pokrývky v podmínkách malého zalesněného povodí Sklářského potoka v Jizerských horách. Součástí této studie je posouzení vlivu globální klimatické změny a lesnické činnosti na akumulaci a tání sněhu. Pro období 1982 – 2019 vyplývá klesající trend roční maximální výšky sněhu a ročních maximálních průtoků z tání sněhu. Tuto skutečnost lze zdůvodnit jednak popsanou změnou klimatu (růstem průměrné roční teploty a poklesem ročních srážkových úhrnů), jednak s obnovou lesních porostů v povodí.The aim of this thesis is to analyse processes of accumulation and melt of snow in a small forested catchment in the Jizera Mountains (Czech Republic). This study concentrates on the evaluation of effects of the global climate change and forestry practices on the snow accumulation and melt. In 1982 – 2019, are evident decreasing trends in both the annual maximum snow depth and the annual maximum discharge from snowmelt. This fact is related partly with the changing climate (rising mean annual air temperatures and decreasing annual precipitation), partly with the regrowth of forest stands in the studied catchment. Keywords: Akumulace a tání sněhu; globální klimatická změna; lesnická činnost; malé povodí; Jizerské hory; Accumulation and melt of snow; global climate change; forestry practices; small catchment; the Jizera Mountains Available in digital repository of ČVUT.
Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu

Cílem bakalářské práce je analýza procesů ukládání a tání sněhové pokrývky v podmínkách malého zalesněného povodí Sklářského potoka v Jizerských horách. Součástí této studie je posouzení vlivu ...

Křeček Josef; Lada Šedivá; Punčochář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení efektivnosti investice do bytového domu
Prostějovská Zita; Pavlína Cinerová; Tomek Radan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investice do bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen pojem investice a pojem výstavbový projekt, jsou zde popsány fáze výstavbového projektu. Dále je zde popsána struktura studie proveditelnosti. V praktické části jsou pak využity poznatky z teoretické části na konkrétní projekt bytového domu. Tato část obsahuje představení investičního záměru včetně stanovení kritérií investičního záměru, popis lokality projektu, analýzu trhu a konkurence, stanovení investičních nákladů a výnosů projektu a vytvoření finančního plánu, analýzu rizik projektu a vytvoření analýzy citlivosti. Výstupem je vyhodnocení efektivnosti investice a závěrečné doporučení o realizaci či nerealizaci investice.The bachelor’s thesis deals with the evaluation of housing property investment. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the concept of investment and construction project, the phases of the construction project are described here. There si also described the structure of the feasibility study. In the practical part there are applied findings from the theoretical part to a particular project of an apartment building. This part includes the presentation of an investment plan including a determination of the acceptance criteria, a description of the project location, market and competition analysis, determination of investment costs and revenues, creation of a financial plan, risk assessment and creation of sensitivity analysis. The output is evaluation of the investment and final recomendation on the realization or non-realization of the investment. Keywords: Investice; studie proveditelnosti; investiční záměr; výstavbový projekt; ukazatele ekonomické efektivnosti; cash flow; Investment; feasibility study; investment plan; construction project; indicators of economic efficiency; cash flow   Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení efektivnosti investice do bytového domu

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investice do bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen pojem investice a pojem ...

Prostějovská Zita; Pavlína Cinerová; Tomek Radan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozpočet objektu a informační modelování staveb (BIM)
Vitásek Stanislav; Tomáš Střízek; Bouška Robert
2021 -
Práce se zabývá tvorbou rozpočtu pozemních staveb klasickým způsobem pomocí cenových soustav, automatizací tvorby rozpočtu v BIM modelu a návrhem vhodné knihovny pro tyto účely. Teoretická část práce se věnuje pojmům a zvyklostem používaných při sestavování rozpočtu, dále je zde představen BIM a jeho historie. Následuje rešerše klasifikačních systémů ve vazbě na BIM používaných v zahraničí a jejich vyhodnocení pro použití za účelem automatizace tvorby rozpočtu v tuzemském prostředí. První kapitola praktické části práce představuje proces potřebný k automatizaci tvorby rozpočtu v BIM modelu a autorem navrhovanou knihovnu vhodnou k tomuto účelu návrhem na konkrétních příkladech. V poslední části práce autor sestavuje rozpočet klasickým způsobem pomocí doplňování výkazů výměr do soupisu prací, doplněný o navrhnutý způsob kódování a porovnání s automaticky vygenerovanými výměrami.The thesis is focused on the creation of the budget of buildings in a classical way using price systems, automation of budgeting in the BIM model, and the design of a suitable library for these purposes. The theoretical part of the thesis deals with the concepts and customs used in compiling the budget, there is also a presentation of BIM and its history. The following is a search of classification systems concerning BIM used abroad and their evaluation for use to automate budgeting in the domestic environment. The first chapter of the practical part of the thesis presents the process needed to automate budgeting in the BIM model and the author's proposed library suitable for this purpose by demonstrating specific examples. In the last part of the work, the author classically compiles the budget by supplementing the bill of quantities to the statement of work, supplemented by the proposed method of coding and comparison with automatically generated areas. Keywords: BIM; Klasifikační systémy; Cenové soustavy; Soupis prací; Rozpočet; BIM; Classification systems; Price systems; Statement of work; Budget Available in digital repository of ČVUT.
Rozpočet objektu a informační modelování staveb (BIM)

Práce se zabývá tvorbou rozpočtu pozemních staveb klasickým způsobem pomocí cenových soustav, automatizací tvorby rozpočtu v BIM modelu a návrhem vhodné knihovny pro tyto účely. Teoretická část práce ...

Vitásek Stanislav; Tomáš Střízek; Bouška Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Okrsek Zálesí - Obytný blok B
Knytl Luboš; Jiří Sodomek; Schejbal Ladislav
2021 -
Obsahem diplomové práce je architektonická studie a vybrané části projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o stavební soubor Okrsek Zálesí - Obytný blok B v Praze 4 Krči při ulicích Zálesí, Štůrova a Sulická. Součástí práce je i urbanistická studie lokality, která byla zpracována již v předdiplomním projektu. Řešené území má proměnlivou nivelaci. Na ose V-Z mírně stoupá, obdobně stoupá na ose J-S a následně, v severní časti mírného klesání, nabývá výrazně svažitého charakteru. Samotná parcela bytového domu je rovinná. Cílem práce je návrh nerušeného bydlení s občanskou vybaveností v sousedství Výtopny Krč, dominantního panelového domu z doby socialismu, domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením. Navrhované kultivované bydlení bude formovat tvář této části města. Řešený objekt se nachází v centrální obytné části nově navrhovaného území. V přízemí jsou umístěny obchodní jednotky a od 2.NP slouží k bydlení. V garážích je umístěno technické zázemí domu. Vnitroblok se stromovou alejí a centrálním jezírkem i vegetační pochozí střecha skýtá zvýšený komfort sloužící odpočinku rezidentů.The content of the diploma thesis is an architectural study and selected parts of the project at the documentation stage for a building permit. It is a building complex Okrsek Zálesí - Residential block B in Prague 4 Krč at Zálesí, Štůrova and Sulická streets. Part of the work is also an urban study of the locality, which was previously prepared in the undergraduate project. The solved area has variable levelling. It rises slightly on the E-W axis, it similarly rises on the S-N axis and subsequently, in the northern part of a slight descent, acquires a markedly sloping character. The plot of the apartment building itself is flat.The aim of the work is to design undisturbed housing with civic amenities in the vicinity of the problematic Heating Plant Krč, a dominant panel house from the time of socialism, a home for the elderly and a home for the disabled.This unique and cultivated housing will shape the new face of this part of the city. The solved object is located in the central residential part of the newly proposed area. Business units are located on the ground floor and used for housing from the 2nd floor. The technical area of the house is located in the garages. The courtyard with a tree-lined avenue and a central lake, as well as a accessible roof garden, provides increased comfort for residents to relax. Keywords: Bytový dům s komercí v přízemí; Apartment building with commercial on the ground floor Available in digital repository of ČVUT.
Okrsek Zálesí - Obytný blok B

Obsahem diplomové práce je architektonická studie a vybrané části projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o stavební soubor Okrsek Zálesí - Obytný blok B v Praze 4 Krči při ...

Knytl Luboš; Jiří Sodomek; Schejbal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Administrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostu
Šmolík Michal; David Hladík; Monhart Libor
2021 -
Tématem této diplomové práce je návrh novostavby administrativní budovy. Jedná se o stavbu, která je součástí nově vzniklého urbanistického celku v rámci nově vzniklého městkého bloku. Cílem projektu je především poskytnout obyvatelům smíchova nový fungující celek s rozmanitým funkčním využitím a vizuálně a fyzicky více propojit severní a jižní část smíchovského nábřeží dělenou železničním valem. Samotný řešený objekt klade důraz na možnost propojení a integraci veřejného prostoru do jednotlivích funkčních celků. Architektura stavby se snaží podtrhnout její funkci a význam a zároveň vytváří dominantu okolní zástavby. Vzniká tak pomyslná brána do Prahy tvořena touto dominantou, železničním mostem a na druhé straně řeky Vltavy dominantním symbolem - Vyšehradem. Stavba na obdélníko- vém půdorysu je umístěna u hlavního veřejného prostoru nově vzniklého území. Skládá se z osmnácti nadzemních a jednoho podzemního podlaží.The topic of this diploma thesis is the design of a new office building. It is a building that is part of a newly created urban complex within the newly created city block. The main goal of the project is to provide the inhabitants of Smíchov with a new functional unit with various functional uses and to visually and physically connect the northern and southern parts of the Smíchov embankment divided by a railway embankment. The solved object emphasizes the possibility of interconnection and integration of public space into individual functional units. The architecture of the building tries to underline its function and significance and at the same time creates the dominant feature of the surrounding buildings. This creates an imaginary gate to Prague formed by this landmark, the railway bridge and on the other side of the Vltava River the dominant symbol - Vyšehrad. The building on a rectangular floor plan is located next to the main public space of the newly created area. It consists of eighteen above-ground and one underground floor. Keywords: novostavba; Smíchov; praha; administrativa; výšková budova; Office building; Smichov; Prague; administration Available in digital repository of ČVUT.
Administrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostu

Tématem této diplomové práce je návrh novostavby administrativní budovy. Jedná se o stavbu, která je součástí nově vzniklého urbanistického celku v rámci nově vzniklého městkého bloku. Cílem projektu ...

Šmolík Michal; David Hladík; Monhart Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Česká Lípa - polyfunkční dům
Dvořák Václav; Monika Škardová; Jambor Petr
2021 -
Projekt polyfunkčního domu je obrazem rozvoje brownfieldu bývalého nádraží v České Lípě. Navrhovaný objekt zapadá do konceptu dynamického centra nové městské čtvrti, která byla předmětem návrhu předdiplomového projektu. Toto centrum bylo navrženo jako reakce na estakádu protínající území v samém středu. Objekt je koncipován tak, aby zajistil život pod estakádou a nevznikaly zde žádná squatterská zákoutí, která by podporovala kriminalitu. Horizontální loubí umožňuje příjemný průchod pod, vertikální bodové věže zase vyzdvyhují bydlení nad. V úrovni se nachází hmota s administrativní funkcí. Díky tomuto hmotovému řešení nevzniká bydlení pod mostem, ale zároveň je prostor využit. Střešní terasy nabízejí výhled do širokého okolí a na přilehlé hory. Architektonický výraz budovy je dán fasádou v podobě předsazené ocelové konstrukce s ocelovým opláštěním. Tento prvek poskytuje soukromí exponovaným vertikálám.The project of the multifunctional house is an illustration of the development of the brownfield of the former railway station in Česká Lípa. The proposed building fits into the concept of a dynamic centre of the new urban district, which was the subject of the pre-diploma project proposal. This centre was designed as a response to the flyover crossing the area in the very centre. The building has been designed to ensure that life under the flyover is safeguarded and no squatter’s corners are created to encourage crime. Horizontal arches allow for a pleasant passage underneath, vertical point towers in turn elevate the living above. On the level contains a mass with an administrative function. This mass solution does not result in housing under the bridge, but at the same time makes use of the space. Roof terraces offer views of the broad surroundings and the adjacent mountains. The architectural expression of the building is given by the facade in the form of a pre-set steel structure with steel cladding. This element provides privacy to the exposed verticals. Keywords: polyfunkční dům; Česká Lípa; urbanismus brownfieldu; estakáda; bodová stavba; loubí; multifunctional building; Česká Lípa; brownfield urbanism; flyover; point building; arches Available in digital repository of ČVUT.
Česká Lípa - polyfunkční dům

Projekt polyfunkčního domu je obrazem rozvoje brownfieldu bývalého nádraží v České Lípě. Navrhovaný objekt zapadá do konceptu dynamického centra nové městské čtvrti, která byla předmětem návrhu ...

Dvořák Václav; Monika Škardová; Jambor Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases