Number of found documents: 4482
Published from to

Komunitní zahrady – revolta v městském veřejném prostoru
Šestáková, Eliška; Kunt, Miroslav; Miroslav, Miroslav
2017 - Czech
Souhrn Diplomová práce pojednává o tématu městských komunitních zahrad, které se v posledních letech i v České republice začínají prosazovat. Nejprve práce pojednává o potřebě kontaktu městského člověka s přírodním živlem. Načrtává stručnou historii a vývoj městského zahradničení v České republice. Předkládá konkrétní příklady současných komunitních zahrad v zahraničí i u nás, porovnává situaci komunitního zahradničení v Praze a ve Vídni a snaží se roztřídit různorodé spektrum městského zahradničení a komunitních zahrad. Ukazuje možné příčiny vzniku tohoto fenoménu, jeho cíle, funkce a přínosy. Význam diplomové práce spočívá v představení rozmanitého množství témat, která se v komunitních zahradách objevují. Mezi hlavními to jsou: regionální zásobování, rozmanitost pěstovaných odrůd, soběstačnost a udržitelnost, společné vlastnictví, sociální interakce, neformální vzdělávání, ochrana a podpora životního prostředí. Neméně důležitým důsledkem komunitních zahrad je schopnost přemýšlet nad souvislostmi a změna přístupu ke konzumnímu způsobu života. Potenciál komunitních zahrad v městském veřejném prostoru může obsahovat i možná řešení širokého okruhu lokálních i globálních problémů a výzev současné společnosti. K tomu všemu se zde rozvíjejí vztahy na všech možných úrovních. V neposlední řadě se diplomová práce zabývá tématem veřejného prostoru a jeho komunity. V rámci praktické části diplomové práce byl řešen projekt Komunitní zahrady Vidimova v Praze. Zahrada se nachází ve dvoře bývalé školky. Budova je v současnosti využívaná Úřadem městské části Prahy 11. Řešený prostor zahrady má necelých 3 800 m2. Zástavba zde má sídlištní charakter s hustou výstavbou převážně obytných panelových vícepodlažních budov. Návrh vycházel z rozborů územních vztahů, přírodních podmínek a ze zhodnocení současného stavu daného území a jeho komunity. Jedná se o stále rostoucí komunitu, v současnosti čítající přes 40 pravidelných členů. Tato zahrada má velký potenciál začlenit široký okruh uživatelů, ale především je nutné zapojit všechny dotčené subjekty do procesu rozhodování a utváření této zahrady. Summary The diploma thesis discusses a topic of urban community gardens, which are growing trend over recent years in the Czech Republic. First of all the thesis focus on the need of urban human contact for nature elements. It outlines a brief history and development of urban gardening in the Czech Republic. The literary section proceeds further with concrete examples of existing community gardens, both abroad and in our country, it compares the situation of community gardening in Prague and Vienna and it is trying to sort through a diverse range of urban gardening and community gardens. It shows possible causes of this phenomenon and its objectives, features and benefits. The significance of this thesis is to show a diverse range of topics that appear in community gardens. Among the main are the following: regional supply, diversity of cultivated varieties, self-sufficiency and sustainability, common ownership, social interaction, informal education, protection and promotion of the environment. Equally important consequence of community gardens is the ability to think about the context and the change in attitude towards consumerism. The potential of community gardens in urban public space can also contain possible solutions to a wide range of local and global issues and challenges of contemporary society. On top of that there are developing relationships at all possible levels. The literary section in the end mentions public space and community. The practical part of this thesis was dedicated to project, which focused on Community garden Vidimova in Prague. This garden is located in the courtyard of a former kindergarten. The building is currently used by the Municipality of Prague district 11. Designed space garden has nearly 3,800 square meters. Development here has the character of a settlement with dense construction mainly residential multi-storey panel buildings. The project proposal was based on analyses of regional relations, natural conditions and the evaluation of the current state of the territory and its community. It is an constantly growing community that now includes over 40 regular members. This garden has a great potential to incorporate a wider range of users, but above all it is necessary to involve all concerned subjects in decision-making and the creation of this garden. Keywords: Komunitní zahrady; Veřejný prostor; Zahradničení; Udržitelnost; Město; Praha dostupnost_czu
Komunitní zahrady – revolta v městském veřejném prostoru

Souhrn Diplomová práce pojednává o tématu městských komunitních zahrad, které se v posledních letech i v České republice začínají prosazovat. Nejprve práce pojednává o potřebě kontaktu městského ...

Šestáková, Eliška; Kunt, Miroslav; Miroslav, Miroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Projekt interiérové vertikální zahrady
Hrabětová, Jana; Vacek, Oldřich; David, David
2017 - Czech
Kvůli neustálému rozšiřování zastavěné plochy jsou vertikální zahrady ve světě krajinné architektury poměrně diskutovaným tématem. Vysoká poptávka vede specializované společnosti k neustálému vývoji nových technologií zabývajících se způsobem ozeleňování vertikálních ploch. Vzhledem ke ztíženým klimatickým podmínkám jsou v českém prostředí v současnosti upřednostňovány spíše interiérové vertikální zahrady nad exteriérovými. Interiérové vertikální zahrady nejsou pouze estetickým prvkem vnitřního prostředí, ale přináší i další pozitivní funkce. V současné době mnoho lidí pracujících v kancelářích trpí tzv. syndromem nemocných budov, jenž je způsoben nepříznivým mikroklimatem moderních staveb. Tento problém je možné řešit aplikací zeleně v interiéru, která zvyšuje vlhkost vzduchu, absorbuje prachové částice a pozitivně působí na lidskou psychiku. Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří interiérových vertikálních zahrad v prostoru Observatoře Žižkovské věže v Praze. Jednoduchý a čistý design interiéru vyhlídkového modulu televizní věže je vhodný pro umístění zelených stěn, které podtrhují atraktivitu daného prostoru. Cílem této studie je vytvoření jednotného konceptu designu vertikálních zahrad, s využitím odlišných technologií a sortimentu rostlin. V rámci projektu byly zhodnoceny faktory ovlivňující návrh interiérových zelených stěn, tedy světelné podmínky, teplota a vlhkost vzduchu, a technická infrastruktura. Na tyto analýzy navazuje samotný návrh interiérových vertikálních zahrad zahrnující současný stav prostoru, technické informace o vybraných systémech, osazovací plány a vizualizace. V moderním světě stále více lidí tráví většinu svého času v uzavřených prostorách. Vertikální zahrady představují jisté pojítko člověka s přírodou, a pro tuto vlastnost zaujímají důležitou pozici v současné architektuře. Přestože popularita vertikálních zahrad stále stoupá, náklady na jejich realizaci zůstávají poměrně vysoké. Vertical gardens are considered to be quite a recent topic in the world of landscape architecture. Companies are pushed to come up with new technologies regarding application of the vegetation on the vertical surfaces. Interior vertical gardens are more common in Czech Republic than the exterior vertical gardens because of the local climate. Interior vertical gardens are not just beautiful but they present a lot of other positive functions. Nowadays, a lot of people are suffering by the Sick Building Syndrome which is caused by bad microclimate of modern buildings. This problem can be solved by using indoor plants. Indoor plants improve air humidity and quality and have a positive psychological effect. The subject of this thesis is designing three interior vertical gardens in Observatory of the Zizkov tower in Prague. Simple and attractive design of the interior is underlined by the vertical gardens. Objective of the thesis is creating unifying theme of the vertical garden´s design but using different kind of technologies and plants. Analysis of factors important for creating interior vertical gardens, such as light conditions, temperature and air humidity and technical infrastructure, are part of the thesis. The project part of the thesis includes design of the interior vertical gardens, technical information about particular technologies which have been used, planting plans and visualizations owadays majority of people spend most of the time indoors. Interior vertical gardens connect people with nature. Because of that they are very important in the modern architecture. However, vertical gardens are still quite expensive which is considered to be their biggest downside. Keywords: moderní architektura; vertikální zahrada; veřejný prostor; interiér; pokojové rostliny dostupnost_czu
Projekt interiérové vertikální zahrady

Kvůli neustálému rozšiřování zastavěné plochy jsou vertikální zahrady ve světě krajinné architektury poměrně diskutovaným tématem. Vysoká poptávka vede specializované společnosti k neustálému vývoji ...

Hrabětová, Jana; Vacek, Oldřich; David, David
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Antimikrobiální aktivita konopného extraktu u patogenů způsobujících onemocnění kůže
Pařízek, Štěpán; Fraňková, Adéla; Klouček, Pavel
2017 - Czech
Choroby vyvolané mikroby jsou v celosvětovém měřítku příčinou morbidity a ohrožení zdraví lidí. Přes nesporný globální přínos antibiotik se lze v dnešní době stále častěji setkávat s výskytem infekcí způsobených bakteriemi rezistentními k antibiotikům. Lze to přisuzovat dlouhodobě zvýšené spotřebě antibiotik, ale především jejich nevhodným užíváním. Vývoj syntetických antibakteriálních léčiv v posledních desetiletích výrazně stagnuje, navíc tato antibiotika ničí v těle i pro člověka důležité bakterie. Tato skutečnost vyvolává silnou potřebu hledat přírodní léčebné prostředky s podobnými nebo lepšími antimikrobiálními vlastnostmi. Je známo, že mnoho rostlin produkuje široké spektrum sekundárních metabolitů s antimikrobiálními účinky, které různými mechanismy působí inhibičně na růst a reprodukci patogenních mikroorganismů. Z prozkoumaných rostlinných léčiv se jeví jako vhodná alternativa antibiotik konopí, které je lidmi již velmi dlouho využíváno při mnoha onemocněních. Tato práce se zaměřuje na antimikrobiální aktivitu extraktů ze šesti různých genotypů konopí. Extrakty s různým poměrem kanabinoidů byly testovány in-vitro mikrodiluční metodou na vybraných patogenech, způsobujících onemocnění kůže (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.). Výsledky potvrdily antimikrobiální aktivitu všech testovaných extraktů. Velmi dobrá minimální inhibiční koncentrace byla vyhodnocena zejména u Streptococcus spp. s koncentrací 4 ug/ml. Nejlepší výsledky proti všem patogenům vykazovaly extrakty NHS4, JB3 a CK3 s minimální inhibiční koncentrací v rozsahu od 4 do 16 ug/ml. Pouze extrakty CK2, N3 a JC1 se jevily jako neúčinné (MIC 512 ug/ml), protože u nich nemohla být vyhodnocena inhibiční koncentrace. Diseases caused by microbes are worldwide cause of morbidity and public health risks. Despite undisputed global benefits of antibiotics, the occurrence of infections caused by antibiotics-resistant bacteria becomes more frequent. This can be attributed to increased consumption of antibiotics in the long term, but also to their inappropriate use. Appart from that, progress in the field of synthetic antibacterial drugs research is dramatically stagnating in recent decades, plus the the antibiotics have bad effects to many bacteria types beneficial to human body. This generates a strong need to seek for natural remedies with similar or better antimicrobial effects. It is known that many plants produce a wide range of secondary metabolites with antimicrobial effects. Such metabilites inhibit growth and reproduction of pathogenic microorganisms by various mechanisms. From explored herbal medicines hemp, traditionally used to cure many diseases, appears to be a suitable alternative to antibiotics. This thesis focuses on the antimicrobial activity of extracts of six different cannabis genotypes. Extracts with different ratios of cannabinoids have been tested using in vitro microdilution method on selected pathogens, causing skin disease (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.). Results confirmed the antimicrobial activity of all tested extracts. Very good minimum inhibitory concentration was assessed mainly for Streptococcus spp. with a concentration of 4 ug/ml. Extracts NHS4, JB3 and CK3 showed best results against all pathogens, with minimal inhibitory concentrations in the range from 4 to 16 ug/ml. Only extracts of CK2, N3 and JC1 have proven ineffective (MIC 512 ug/ml), because they could not be evaluated by the inhibitory concentration. Keywords: antimikrobiální aktivita; konopný extrakt; léčebné konopí; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp. dostupnost_czu
Antimikrobiální aktivita konopného extraktu u patogenů způsobujících onemocnění kůže

Choroby vyvolané mikroby jsou v celosvětovém měřítku příčinou morbidity a ohrožení zdraví lidí. Přes nesporný globální přínos antibiotik se lze v dnešní době stále častěji setkávat s výskytem infekcí ...

Pařízek, Štěpán; Fraňková, Adéla; Klouček, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zlatý řez v zahradní architektuře
Černá, Barbora; Buttry, Ivana; Med, Jakub
2017 - Czech
Bakalářská práce "Zlatý řez v zahradní architektuře" je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Práce nejprve pojednává o estetice, estetických pojmech a filozofii. Popisuje a vysvětluje kompoziční principy a zákonitosti v souvislosti zahradní architektury. Protoţe je kompozice důleţitou částí této práce, jsou zde popsány důleţité termíny s ní spojené, jako například proporcionalita, kontrast, měřítko apod. Vysvětluje základní definice zlatého řezu a definuje jej v rámci algebry a geometrie. Ukazuje souvislost zlatého řezu s Fibonacciho posloupností. Seznamuje s historií zlatého řezu od nejstarších studií po současnost. Pojednává o výskytu zlatého řezu v přírodě, jak u ţivých organismů, tak i v rámci lidského těla. Vysvětluje pouţití zlatého řezu v umění a to při kompozici malířského díla (umístění důleţitých prvků v obraze). Dále práce pojednává o způsobu měření zlatého řezu, kde její součástí je výroba pomůcky pro toto měření, coţ je jedním z hlavních cílů této bakalářské práce. Podrobně popisuje historický vývoj renesanční zahrady, jakoţto období největšího uplatnění zlatého řezu a následně popisuje její charakteristické znaky. Protoţe jsou pro tuto práci důleţité Versailleské zahrady, kde jsem zlatý řez hledala, obsahuje popis renesance ve Francii a poté konkrétně Versailleských zahrad. Poslední kapitola pojednává o dílčím cílu této bakalářské práce, tedy o sérii doporučení k uţití zlatého řezu v souvislosti zahradní architektury. Text je doplněn názornými obrázky a fotografiemi. The bachelor thesis "The Golden Section in Landscape Gardening" is intended for all those from the general public who are interested in the topic. First, the thesis deals with aesthetics, aesthetic concepts and philosophy. It describes and explains the principles and patterns of composition in relation to landscape gardening. As the composition is a significant part of the thesis, it describes important terms related to the topic, such as proportionality, contrast, scale, etc. It explains the fundamental definitions of the golden section and defines it within algebra and geometry. It shows the relationship of the golden section to Fibonacci sequence. It introduces the history of the golden section from the oldest studies up to present. It deals with the occurrence of the golden section in nature, both in living organisms, and within the human body. It explains the use of the golden section in art, more specifically in the composition of the work of art (the location of important elements in the painting). Furthermore, the thesis deals with the golden section measurement method and includes a measurement tool together with instructions for making it. It describes in detail the historical development of the Renaissance garden, as the period of the greatest use of the golden section and subsequently describes its characteristic features. As Versailles gardens, which I was examining for the presence of the golden section, are important for the thesis, it includes an introduction to Renaissance in France, in particular the Versailles gardens. The last chapter deals with one of the aims of the thesis, which is a series of recommendations for the use of the golden section in the context of landscape gardening. The text is supplemented with illustrative images and photographs. Keywords: zlatý řez; zahrada; historie; sadovnická kompozice; proporce dostupnost_czu
Zlatý řez v zahradní architektuře

Bakalářská práce "Zlatý řez v zahradní architektuře" je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Práce nejprve pojednává o estetice, estetických pojmech a filozofii. Popisuje a vysvětluje ...

Černá, Barbora; Buttry, Ivana; Med, Jakub
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Identifikace senzoricky aktivních látek v konopí
Jarošová, Šárka; Klouček, Pavel; Polesný, Zbyněk
2017 - Czech
Konopí představuje složitý komplex chemických látek, které mezi sebou interagují. Mezi ty nejdůležitější patří kanabinoidy a terpenoidy. Mezi těmito látkami dochází k synergii, díky které rostlina konopí vykazuje řadu léčivých účinků, např. antioxidační, protizánětlivé, protiplísňové a analgetické. Za vůni konopí jsou zodpovědné aromatické látky (nejvíce však terpenoidy), které vykazují terapeutické účinky už při pouhém jejich vdechnutí. Cílem této diplomové práce bylo identifikovat senzoricky aktivní látky v jednotlivých odrůdách konopí pomocí metody GC-MS/FID a senzoricky analyzovat tyto látky pomocí metody GC-MS/O. Analyzováno bylo 7 vzorků odrůd: Cannatonic (CT), Conspiracy Kush (CK), Jillybean (JB), Jacks Cleaner (JC), Jack Skellington (JS), Nordle (N), a Nurse Jackie (NJ). Tyto odrůdy byly vybrány na základě genetického původu (poměru morfologických typů konopí C. sativa a C. indica). Aromatické látky byly ze vzorků jednotlivých odrůd extrahovány pomocí SPME vlákna. Senzorická analýza byla provedena jedním proškoleným hodnotitelem. Z výsledků je patrné, že nejvíce zastoupenou senzoricky aktivní látkou v měřených odrůdách konopí (jak v C. sativa, tak v C. indica) je myrcen. Tento terpenoid byl v největším množství zastoupen u odrůdy N (33,4 %), dále u odrůdy NJ (29,8 %), CT (29,7 %) a JB (29,7 %). Druhou nejvíce zastoupenou aromatickou látkou byl beta-karyofylen, který vykazoval největší relativní zastoupení u odrůd CK (21,1 %), JC (20 %) a NJ (14 %). U odrůd s vyšším obsahem morfotypu C. indica (CK, N) byl prokázán vyšší obsah limonenu a alfa-humulenu než u odrůd s vyšším obsahem morfotypu C. sativa. Na základě senzorické analýzy byla prokázána vyšší senzorická aktivita limonenu, linaloolu a alfa-humulenu u odrůd s větším poměrem C. indica. Odrůdy s vyšším poměrem C. sativa byly senzoricky i kvantitativně bohatší na myrcen a terpinolen. Hemp is a complex system of chemicals which interacts with one another. The most important chemicals in cannabis are cannabinoids and terpenoids. These compounds evince synergism that makes a number of medicinal effects, e.g. antioxidant, anti-inflammatory, antifungal and analgesic. Volatiles cause aroma of cannabis and have therapeutic effects when it is inhaled. The main of this study was to identify sensory active compounds in the varieties of cannabis by GC-MS/FID and sensory analysis by GC-MS/O. There were 7 samples of varieties to analysis: Cannatonic (CT) Conspiracy Kush (CK) Jillybean (JB) Jacks Cleaner (JC), Jack Skellington (JS) Nordle (N) and Nurse Jackie (NJ). Selection of these varieties was based on its genetic origin - the ratio of morphological types C. sativa and C. indica. Aromatic compounds were extracted by using SPME fiber. Sensory analysis was performed by one trained sniffer. The results show that the most represented volatiles in cannabis varieties (both in C. sativa and C. indica) is myrcene. This terpenoid was in the greatest amount in variety of N (33.4%), NJ (29.8%), CT (29.7%) and JB (29.7%). Then beta-caryophyllene had a large number of presence with high ratio in CK variety (21.1%), JC (20%) and NJ (14%). In the varieties with higher level of morphotype C. indica (CK, N), there were limonene and alpha-humulene represented. Results based on the sensory analysis showed, that sensory activity of limonene, linalool and alpha-humulene is higher in varieties with greater ratio of C. indica. The varieties with a higher ratio of morphotype C. sativa were rich in myrcene and terpinolene. Keywords: konopí; těkavé látky; terpenoidy; plynová chromatografie; olfaktometrie dostupnost_czu
Identifikace senzoricky aktivních látek v konopí

Konopí představuje složitý komplex chemických látek, které mezi sebou interagují. Mezi ty nejdůležitější patří kanabinoidy a terpenoidy. Mezi těmito látkami dochází k synergii, díky které rostlina ...

Jarošová, Šárka; Klouček, Pavel; Polesný, Zbyněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv aplikace čistírenských kalů na obsah mikrobiální biomasy v půdě
Tichá, Alena; Černý, Jindřich; Růžek, Lubomír
2017 - Czech
Mikrobiální biomasa hraje v kolobězích prvků nezastupitelnou roli. Účastní se přeměn biogenních prvků v půdě, je citlivým indikátorem změn v půdě. Je ovlivňována podmínkami prostředí. Aplikace hnojiv může zlepšit půdní vlastnosti. Kaly aplikované na půdu mohou poskytnout nejen organickou hmotu, ale i zlepšit úrodnost a poskytnout živiny, které jsou pro rostliny důležité. V této práci byl sledován efekt dlouhodobé aplikace čistírenských kalů na obsah mikrobiální biomasy uhlíku a dusíku v půdě. Změny obsahu dusíku a uhlíku mikrobiální biomasy byl sledovány na dvou stanovištích Suchdol a Červený Újezd na dlouhodobě nehnojené variantě, při hnojení kalem, hnojem a NPK. Odběry vzorků proběhy v roce 2014 v dubnu, květnu, červnu a červenci. V roce 2015 v březnu, dubnu, na začátku a na konci června. Obsah mikrobiální biomasy uhlíku a dusíku byl stanoven fumigačně extrakční metodou. Na Stanovišti Suchdol byl v roce 2014 maximální obsah uhlíku mikrobiální biomasy v dubnu u kalem hnojené varianty 237,52 mg C/kg. V roce 2015 byl nejvyšší obsah uhlíku mikrobiální biomasy byl zjištěn na hnojení hnojem 338,90 mg C/kg. Na stanovišti Červený Újezd byl v roce 2014 zjištěn nejvyšší obsah při hnojení kalem 280,13 mg C/kg. Obsah dusíku mikrobiální biomasy byl na stanovišti Suchdol v roce 2014 nejvyšší v dubnu při hnojení NPK 23,19 mg N/kg. V roce 2015 byl obsah dusíku mikrobiální biomasy na Suchdole nejvyšší na kalem hnojené variantě 24,07 mg N/kg. Na stanovišti Červený Újezd v roce 2014 byl obsah mikrobiální biomasy nejvyšší v červnu při hnojení hnojem 21,52 mg N/kg. O rok později byl obsah mikrobiální biomasy nejvyšší při hnojení hnojem 23,24 mg N/kg. Vztah mezi uhlíkem a dusíkem mikrobiální biomasy je dána dobou a rokem odběru a půdně klimatickými podmínkami stanovišť. Microbial biomass plays a main role in transformations of elements. It participates in transformation biogenic elements and it is a sensitive indicator changes in soil. The conten of soil microbial biomas is not the same, during the year Application of fertilizers can improve soil properties. Sewage sludges aplication on soil can provide not only organic matter, but they can increase soil productivity an provide nutrients, which is important for plants. In this thesis was watched effect of long-term application of sewage sludge on soil microbial bimass of carbon and nitrogen. Changes microbial biomass of carbon and nitrogen was watched on two sites Suchdol and Červený Újezd. Changes was watched under different system of fertilization. The long-term fertilization was manure, sewage sludge, NPK and unfertilized control. The samples was collected during the April, May, June and July 2014 and 2015 in March , April and June. The content of microbial biomass carbon and nitrogen was estimated by fumigation-extraction method. On station Suchdol was in the year 2014 highest in April with sewage sludge treatment 237,52 mg C/kg. In the year 2015 was content soil microbial biomass carbon highest on manure treatment 338,90 mg C/kg. On station Červený Újezd was in the year 2014 highest content microbial biomass carbon on sewage sludge treatment 280,13 mg C/kg. The highest content microbial biomass nitrogen on Suchdol in the year 2014 was in the April with NPK treatment 23,19 mg N/kg. The maximum content of soil microbial biomass nitrogen in the year 2015 was with sewage sludge treatment 24,07 mg N/kg. On the stand Červený Újezd was highest content of soil microbial biomass nitrogen in the year 2014. It was on June with manure treatment 21,52 mg N/kg. One year later there was the highest with manure treatment 23,24 mg N/kg. Keywords: dlouhodobý pokus; čistírenské kaly; mikrobiální biomasa dostupnost_czu
Vliv aplikace čistírenských kalů na obsah mikrobiální biomasy v půdě

Mikrobiální biomasa hraje v kolobězích prvků nezastupitelnou roli. Účastní se přeměn biogenních prvků v půdě, je citlivým indikátorem změn v půdě. Je ovlivňována podmínkami prostředí. Aplikace hnojiv ...

Tichá, Alena; Černý, Jindřich; Růžek, Lubomír
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zvíře jako prostředek k navázání kontaktu se seniorem s demencí
Novotná, Martina; Svobodová, Ivona; Machová, Kristýna
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou využití zvířat u seniorů trpících demencí. V současné době dochází k prodlužování života a tím k celosvětovému stárnutí populace. To má za následek vyšší výskyt chronických onemocnění jakým je i demence. Demence s sebou přináší řadu problémů, které omezují život člověka. Postupně sílí až do té míry, kdy se postižený člověk není schopen sám o sebe postarat a je odkázán na pomoc ostatních. Lidé často žijí v domovech pro seniory a jejich léčba zahrnuje také nefarmakologické terapie, přičemž je terapie s využitím zvířat používána stále častěji. Zvířata mají v současném životě člověka velice důležitou roli, a to zejména na emocionální úrovni. Pro mnoho lidí se stala nenahraditelnými společníky a je dokázán jejich vliv na psychické i fyzické zdraví člověka. Právě toho využívají animal-assisted interventions (AAI) ve všech svých podkategoriích. Pro seniory trpící demencí představují zvířata především úlevu od deprese, motivaci a příležitost zapojit se do různých aktivit. Je dokázán vliv zvířat na zlepšení kognitivních funkcí a celkovou kvalitu života seniorů. Nejčastěji se používají psi, dále kočky, koně, drobní savci, ptáci a akvarijní rybičky. Každé zvíře má svá specifika a může být použito v rozdílných situacích, nebo mít odlišný vliv na osoby s demencí. Kontakt se zvířaty probíhá formou návštěvních programů, nebo umístěním zvířat do domovů pro seniory, či přímo k jedinci domů. Při návštěvních programech se nejčastěji využívá terapie a aktivity za pomoci zvířat (AAT a AAA). Vždy je důležité stanovit průběh a cíl každého programu. Protože právě plánování je klíčové pro jejich úspěšnost. This product engages in using animals by the seniors which have the dementia. Our lives are longer and longer and the population all around the world is older in these days. Hand in hand with this situation we can find more chronic diseases for example the dementia. People with the dementia have a lot of problems which limit their lives. This illness grow up step by step and than the man can not také care of himself and he needs the help of other people. Men live in the Houses for seniors and their treatmens includes non-pharmacological therapies still often. The theraphy with the animal sis more using nowadays. The animals are very important in the life of the people, especially in the emotional way of live. They are very good company and we know about their great role in mental and physical health, so it means very often using of animal-assisted interventions (AAI) in all subcategories. For seniors with the dementia the animals means relief from the depression, the motivation and the opportunity to participate in various activities. The animals can help the seniors with their cognitiv functions and all quality of their lives. The dogs, cats, horses, birds and aquarium fishes are the most using for the theraphy. Every animal has own specific qualities and can be using in a different situations or can have an influence to the people with the demetia. The contanct can be in a form of visiting programmes, living animals in the Houses for seniors or ithe the flat of senoirs. The most using for the theraphy and the activities with the help of animals are AAT and AAA. It is very important to give the target of every programme. The planning is the key for the success of this animal using. Keywords: demence; zvířata; senioři; AAI; AAT dostupnost_czu
Zvíře jako prostředek k navázání kontaktu se seniorem s demencí

Práce se zabývá problematikou využití zvířat u seniorů trpících demencí. V současné době dochází k prodlužování života a tím k celosvětovému stárnutí populace. To má za následek vyšší výskyt ...

Novotná, Martina; Svobodová, Ivona; Machová, Kristýna
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Krajské zřízení (Karlovarský kraj)
Vukliševičová, Nikola; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
2017 - Czech
Tématem předkládané diplomové práce je Krajské řízení v Karlovarském kraji. Hlavním cílem práce je definovat charakter rozhodovacího procesu samosprávy na základě analýzy vývoje krajského stranického systému a komparace výsledků krajských voleb v letech 2000 až 2016. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které se vztahují k regionálnímu rozvoji, vzniku a fungování krajů, volebnímu procesu v krajích a hodnocení socioekonomických ukazatelů Karlovarského kraje. Navazující praktická část se zabývá analýzou vývoje krajského stranického systému, procesem tvorby koalic a komparací výsledků krajských voleb v Karlovarském kraji v letech 2000 až 2016. The topic of this diploma thesis is The regional establishment in the Karlovy Vary region. The main aim of the thesis is to delineate the character of the decision-making process in local self-government based on the analysis of the regional party system and comparison of the results of regional elections within the election period from 2000 to 2016. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on description of the basic concepts, which are related to regional development, creation and work of the region, regional election process and evaluation of the socioeconomic indicators in the Karlovy Vary region. The following practical part is focused on analysis of the regional party system, coalition formation process and comparison of the results of regional elections in the Karlovy Vary region in the period 2000 to 2016. Keywords: Karlovarský kraj; Územní samospráva; Regionální rozvoj dostupnost_czu
Krajské zřízení (Karlovarský kraj)

Tématem předkládané diplomové práce je Krajské řízení v Karlovarském kraji. Hlavním cílem práce je definovat charakter rozhodovacího procesu samosprávy na základě analýzy vývoje krajského stranického ...

Vukliševičová, Nikola; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Fiskální a monetární politika v České republice
Štěpánková, Kamila; Urbánková, Erika; Markéta, Markéta
2017 - Czech
Diplomová práce Fiskální a monetární politika v České republice je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje popisu hospodářské politiky v České republice a jejích nástrojů, fiskální a monetární politice, z hlediska teorie čerpané převážně z ekonomické literatury a internetových stránek Ministerstva financí ČR a České národní banky. Praktická část práce se věnuje analýze aplikace nástrojů jednotlivých politik, konkrétních opatření vlády a centrální banky s ohledem na hospodářský vývoj v jednotlivých letech. Dále analyzuje dodržování předem stanovených cílů dané politiky. V další části je proveden ekonometrický model fiskální a zvlášť monetární politiky pro určení zda odpovídá ekonomické teorii a nalezení největších vlivů ve fiskální oblasti na hrubý domácí produkt a v monetární na inflaci. V závěrečné části práce jsou shrnuty výsledky celé zkoumané problematiky a zhodnocena aplikace fiskální a monetární politiky. The thesis Fiscal and monetary policies of Czech Republic consists of two parts, theoretical and practical. Theoretical part describes economic policy in Czech Republic and its features, fiscal and monetary policy, in terms of theory taken mainly from economic literature and web portal of Ministry of Finance of Czech Republic and National bank of Czech Republic. Practical part contains analyses of application of individual policies, certain government and central bank precautions due to economic development in different years. Then observance of predetermined objectives of concrete policy is analyzed. In the next section econometric models are conducted with fiscal and separately monetary policy for determining if it corresponds to the economic theory and finding the greatest influence to the fiscal policy on gross domestic product and to monetary policy on inflation. The final part summarizes the results of all exploration issues and evaluation of fiscal and monetary policy Keywords: Fiskální politika; Monetární politika; Výdaje státního rozpočtu; úroková sazba; inflace; HDP; Česká republika dostupnost_czu
Fiskální a monetární politika v České republice

Diplomová práce Fiskální a monetární politika v České republice je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje popisu hospodářské politiky v České republice a jejích ...

Štěpánková, Kamila; Urbánková, Erika; Markéta, Markéta
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Event Marketing - manuál úspěšného eventu
Roubíček, Jan; Chocholoušek, Michal; Ladislav, Ladislav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá syntézou a hodnocením aktivit event marketingu na sportovních akcích. Mimo sestavení manuálu na úspěšnou, nabízí subjektivní i objektivní návrhy ke zlepšení některých praktik. Organizačního manuálu bylo docíleno polostrukturovaným rozhovorem s dvěma skupina pořadatelů běžeckých akcí. Jedna skupina pořádá seriál RunTour, tedy zaběhlý event a druhá je teprve ve fázi příprav, na níž je ukázáno, ve které fázi organizace vstupuje event marketing do plánu. Práce v textu nabízí přehled event marketingových aktivit sponzorů, tj. trendů na trhu a na konci vše shrnuje v ucelený seznam kroků a schéma, které k úspěšnému eventu povedou, což je i hlavním přínosem práce. This thesis concerns with syntesis and evaluation of event marketing activities at sports events. Besides assembling a functional manual, it offers subjective and objective suggestions how to improve some best practices. Organizational manualu was set up using a semistructured survey of two sports events organizer groups. One of them is accountable for RunTour series, the other is preparing a brand new event. Where event marketing comes into play when organizing a new event is shown on the later one. Thesis offers an overview of sponsors event marketing activities, hence maret trends, as both organizing subjects are capacities in their field and at the end of the thesis, all is summarized to a severa steps guide n how to organize a succesfull event implementing event marketing functionality. There is also a scheme for better visibiity of this complex matter. These are also main contributions of the paper. Keywords: event; organizace eventu; sponzoring; sportovní event; běh dostupnost_czu
Event Marketing - manuál úspěšného eventu

Tato práce se zabývá syntézou a hodnocením aktivit event marketingu na sportovních akcích. Mimo sestavení manuálu na úspěšnou, nabízí subjektivní i objektivní návrhy ke zlepšení některých praktik. ...

Roubíček, Jan; Chocholoušek, Michal; Ladislav, Ladislav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases