Number of found documents: 31638
Published from to

Factors leading to migration of women from the North to the South of Ghana. The case of “Kayayei” (head potters) in the market of Accra
Tutu Ampofo, Bernard
2022 - English
Cílem předložené práce je identifikovat faktory, které přispívají k migraci žen z Navrongo v Severní Ghaně do Akkry. Cílovou skupinou výzkumu jsou migrantky původem z okresu Navrongo v severní části Ghany, které v současnosti pracují jako tzv. head porters (přenašečky zboží) na centrálním trhu Akkry. V předložené práci bylo použito průřezového designu dotazníku ke sběru primárních dat od 224 respondentek, které byly vybírány metodou náhodného výběru během tří týdnu na místě jejich odpočinkového tábora. Získaná data z vyplněných dotazníků byla následně převedena do tabulky Microsoft Exel a exportována do STATA ke konečné anlýze. Pro analýzu dat byly použity metody deskriptivní analýzy a logistické regrese, přičemž výsledek analýzy prezentujeme pomocí tabulek a grafů. Výzkum přinesl následující zjištění: častěji se do měst stěhují ženy bez formálního vzdělání, dospívající i mladé ženy a ženy nezadané. Motivujícími faktory k migraci jsou pro ně lepší životní příležitosti, pracovní místa, vyšší životní úroveň a horlivost vydělávat. Mezi faktory, jež je nutily migrovat, patří časté konflikty a dlouhá období sucha v místě jejich původu. Většina respondentek uvedla, že se jejich životní úroveň po migraci do Akkry zlepšila, přičemž více než čtvrtina respondentek stále nemá dobré místo na spaní, většina z nich nemá přístup ke zdravotní péči, toaletám a koupelnám. Příjmy získané z nové práce používají převážně na péči o rodiče, sourozence a své děti žijící v místě původu, nebo k zakoupení věcí osobní potřeby. The goal of the study is to identify the elements that contributed to migration of women from Navrongo in North of Ghana to Accra; specifically, the case of the "Kayayei" (head porters) in the Accra central business area. The target population of the research were female migrants from Navrongo district in north of Ghana who are currently engaged in head porterage in the Accra central business district. The study used a cross-sectional design (questionnaire) to collect data from 224 respondents. Simple random sampling methods were utilised in selecting head porters at their resting camps in the course three weeks. The data from completed questionnaire were entered into Microsoft excel spreadsheet before exporting to STATA for final analysis. Descriptive analysis and logistic regression methods were used in analysing the data and the response presented in tables and figures. The main findings indicated those with no formal education, teenager and early adults, and single women were more likely or have the urge to migrate to the urban city. Pull factors identified includes better opportunities, jobs, better living standards and the zeal to earn income. The push factors were frequent conflicts and the long period of dry season at the place of origin. Majority of respondents claimed that their living standards have improved since the migrated to Accra, although over a quarter of respondents did not have a good place to sleep, majority of head porters did not have access to healthcare, toilet and bathroom facilities. Income earned from work are mostly remitted to cater for parent, siblings and children in the village of origin while some are used for personal items. Keywords: Accra; Ghana; head porter; migrace; příjem; venkov; income; migration; rural Available in digital repository of Mendel University.
Factors leading to migration of women from the North to the South of Ghana. The case of “Kayayei” (head potters) in the market of Accra

Cílem předložené práce je identifikovat faktory, které přispívají k migraci žen z Navrongo v Severní Ghaně do Akkry. Cílovou skupinou výzkumu jsou migrantky původem z okresu Navrongo v severní části ...

Tutu Ampofo, Bernard
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vybrané aspekty rozvoje Kraje Vysočina
Wildmannová, Denisa
2022 - Czech
Bakalářská práce pod názvem „Vybrané aspekty rozvoje Kraje Vysočina“ se zabývá zhodnocením rozvoje na území Kraje vysočina. Práce se soustředí na rozvoj ve třech oblastech rozvoje – ekonomické, sociální a environmentální. Z každé oblasti jsou vybrány konkrétní zástupci jako aspekty regionálního rozvoje. V rámci zhodnocení situace jsou popsány oblasti hrubého domácího produktu, výzkum, vývoj a inovace, ekonomická aktivita, nezaměstnanost, vývoj mezd, demografická situace a sociální vývoj, vzdělávání, zdravotnictví, dopravní infrastruktura, cestovní ruch a nakonec životní prostředí. Po zhodnocení situace v kraji následuje v závěru vyhodnocení a doporučení pro další rozvoj regionu. The bachelor thesis „Selected aspects of the development of the Vysočina region“ is focused on development of Vysočina region. The bachelor thesis focuses on development in three areas of development – economic, social and evironmental. From these areas are selected specific representatives as aspects of regional development. The evaluation describe the following aspects of development: gross domestic product, research, development and innovation, economic aktivity, unemployment, wage development, demographic situation and social evolution, education, healthcare, transport infrastructure, tourism, and finally environment. The evaluation is followed by a recommendations to the region for further development of the region. Keywords: Kraj Vysočina; regionální rozvoj; zhodnocení rozvoje kraje; evaluation of development of the region; regional development; Vysočina Available in digital repository of Mendel University.
Vybrané aspekty rozvoje Kraje Vysočina

Bakalářská práce pod názvem „Vybrané aspekty rozvoje Kraje Vysočina“ se zabývá zhodnocením rozvoje na území Kraje vysočina. Práce se soustředí na rozvoj ve třech oblastech rozvoje – ekonomické, ...

Wildmannová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Sustainable tourism development and its importance in Bhutan
Dorji, Sonam Yigtsho
2022 - English
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují soubor globálních záměrů, které mají do roku 2030 změnit svět. V Bhútánu se přístup vlády k cestovnímu ruchu řídí politikou "vysoké hodnoty, nízkého objemu", která se zaměřuje na omezený počet turistů s vysokými výdaji na rozdíl od masového trhu cestovního ruchu.  Pomocí sekvenčního přístupu smíšených metod tato studie zkoumala politiku cestovního ruchu v Bhútánu a její roli v socioekonomickém rozvoji. Poskytuje také vhled do uzákonění politiky založené králem a dotýká se bodů hrubého národního štěstí (GNH) a politiky cestovního ruchu; "vysoká hodnota, nízký objem". Údaje byly shromážděny prostřednictvím analýzy dokumentů a průzkumů. Politika cestovního ruchu Bhútánu byla analyzována pomocí analýzy SWOT, zatímco deskriptivní analýza byla provedena pro data z průzkumu pomocí SPPS verze 22. Hlavní zjištění ukazují, že politika cestovního ruchu podpořila socioekonomický rozvoj prostřednictvím vytváření podnikatelských příležitostí, vytváření pracovních míst, čímž přispěla ke zlepšení a zkvalitnění místní ekonomiky a životních podmínek. Ačkoli výsledky ukazují, že přísná vládní politika cestovního ruchu "vysoká hodnota, nízký dopad" chrání kulturu, tradice a přírodní prostředí země. Kontroluje počet turistických návštěv, čímž ovlivňuje tvorbu příjmů. Studie doporučuje, aby se politika "vysoké hodnoty, nízkého objemu" přehodnotila a přilákala do země více turistů. The Sustainable Development Goals (SDGs) represent a set of global aspirations to transform the world by 2030. In Bhutan, the government’s approach to tourism is guided by the policy of ‘high value, low volume’, aiming for a limited number of high-spending tourists as opposed to the mass tourism market.  Using a sequential mixed method approach, this study examined the tourism policy of Bhutan and its role in socio-economic development. It also provides insight into the enactment of policies founded by the King and touches on points of Gross National Happiness (GNH) and the tourism policy; ‘High value, Low volume.’ Data was collected through document analysis and surveys. The tourism policy of Bhutan was analyzed using SWOT analysis, while descriptive analysis was carried out for survey data using SPPS version 22. The key findings reveal that the tourism policy has supported socio-economic development through the creation of business opportunities, creating jobs, thereby contributing to an improved and better local economy and livelihood. Although the results show that the government’s strict tourism policy of ‘high value, low impact’ protects the country’s culture, traditions, and natural environment. It controls the number of tourist visits, thereby impacting revenue generation. The study recommends that the policy of ‘high value, low volume’ should be revisited to attract more tourists to the country. Keywords: cestovní ruch; GDP; GNH; politika; příjmy; udržitelnost; policy; revenue; sustainability; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Sustainable tourism development and its importance in Bhutan

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují soubor globálních záměrů, které mají do roku 2030 změnit svět. V Bhútánu se přístup vlády k cestovnímu ruchu řídí politikou "vysoké hodnoty, nízkého ...

Dorji, Sonam Yigtsho
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Komparace úrovně vybraných oblastí eGovernmentu v České republice a Rakousku
Zharfbinová, Nicole-Diane
2022 - Czech
Práce se zabývá tématem elektronizace veřejné správy. Autorka v práci popisuje systém elektronické veřejné správy v Rakousku a České republice a následně srovnává míru elektronizace obou zemí. Pro porovnání bylo použito dat z každoročního průzkumu evropské komise a poté sama autorka vytvořila list funkcí pro portál občana. První data byla porovnávána metodou benchmarku a pro druhé srovnání vytvořila autorka hodnotící matici. Srovnání se zaměřuje hlavně na oblast využití dat napříč jednotlivými portály veřejné správy a kvality služeb portálu občana. Součástí práce je také návrh opatření na zefektivnění elektronizace veřejné správy. Návrhy se zaměřovaly na oblast implementace umělé inteligence, automatizaci procesů a popularizaci portálu občana. The thesis deals with the topic of electronicisation of public administration. The author describes the system of electronic public administration in Austria and the Czech Republic and then compares the degree of electronization in both countries. For the comparison, data from the annual survey of the European Commission was used and then the author herself created a list of functions for the citizen portal to compare. The first data was compared using the benchmark method and for the second comparison the author created a scoring matrix. The comparison focuses mainly on the area of data usage across the different public administration portals and the quality of service of the citizen portal. The thesis also includes a proposal for measures to improve the efficiency of the electronicisation of public administration. The proposals focused on the implementation of artificial intelligence, process automation and popularisation of the citizen portal. Keywords: digitalizace veřejné správy; eGovernment; eGovernment Benchmark Report; no-stop shop; once-and-only princip; one-stop shop; veřejná správa; digital government; government; once-and-only principle Available in digital repository of Mendel University.
Komparace úrovně vybraných oblastí eGovernmentu v České republice a Rakousku

Práce se zabývá tématem elektronizace veřejné správy. Autorka v práci popisuje systém elektronické veřejné správy v Rakousku a České republice a následně srovnává míru elektronizace obou zemí. Pro ...

Zharfbinová, Nicole-Diane
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vývoj a proměny postavení žen v současném Turecku
Roušarová, Veronika
2022 - Czech
Vývoj a postavení žen v Turecku je do jisté míry ovlivněn jak kulturou a tradicemi země, tak samotným islámem, jakožto hlavním náboženstvím. Dokument je rozdělen na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zpočátku zabývá tureckou legislativou s ohledem na ženská práva, detailněji pak zkoumá odstoupení z Istanbulské úmluvy. Dále popisuje kroky a samotné postoje současné vlády AKP na otázku postavení tureckých žen. V neposlední řadě se zaměřuje na aspekt náboženství, rodinné struktury nebo ženských organizací v zemi snažící se prosazovat ženské otázky. Samostatná kapitola je věnována vzdělávání a jakým způsobem je v něm zakořeněna genderová nerovnost. Analytická část se věnuje výsledkům kvalitativního výzkumu, který byl za účelem této práce realizován. Provedeno bylo celkově 13 rozhovorů s ženami turecké národnosti, v rámci, kterých byly dotázány na osobní zkušenosti v oblasti genderové nerovnosti a jejich názory na danou problematiku. Ze samotných výsledků je vidět rozmanitost názorů a postojů, jelikož některé informátorky byly přesvědčené o absenci genderové diskriminace v zemi, jiné naopak popsaly tureckou společnost jako patriarchálně ovládanou, kde ženy nejsou nadále rovnocenné mužům. The development and status of women in Turkey is to a certain extent influenced by both the culture and traditions of the country and Islam itself, as the main religion. The document is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part initially deals with Turkish legislation concerning women’s rights, then examines the withdrawal from the Istanbul Convention in more detail. It also describes the steps and the very positions of the current AKP government on the issue of the status of Turkish women. Additionally, it focuses on the aspect of religion, family structure or women’s organizations in the country trying to promote women’s issues. A separate chapter is devoted to education and how gender inequality is rooted in it. The analytical part is devoted to the results of the qualitative research that was carried out for the purpose of this work. A total of 13 interviews were conducted with women of Turkish nationality, during which they were asked about their personal experiences in the field of gender inequality and their opinion on the issue. The results themselves show diversity of opinions and attitudes, as some informants were convinced of the absence of gender discrimination in the country, while others, on the contrary, described Turkish society as patriarchally dominated, where women are no longer equal to men. Keywords: genderová rovnost; postavení žen; právní ochrana žen; Turecko; vláda AKP; vzdělání; AKP government; education; gender equality; legal protection of women; status of women; Turkey Available in digital repository of Mendel University.
Vývoj a proměny postavení žen v současném Turecku

Vývoj a postavení žen v Turecku je do jisté míry ovlivněn jak kulturou a tradicemi země, tak samotným islámem, jakožto hlavním náboženstvím. Dokument je rozdělen na teoretickou a analytickou část. ...

Roušarová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Analýza očekávaných změn množství vzdušných imisí nad územím České republiky v souvislosti s COVID-19
Kotrle, Viktor
2022 - Czech
Práce analyzuje změny v ročních a měsíčních koncentracích imisí pro roky 2019 a 2020 na území České republiky. Důraz je kladen především na hledání změn v souvislosti s vládními nařízeními během epidemie Covid-19 a tím i celkovou změnou lidské aktivity. Analýza je koncipována na dvě části, a to část statistické analýzy a část prostorové analýzy nad imisním modelem. Jako vstupní data byla použita měření ze stacionárních stanic ČHMÚ. This work analyses changes in annual and monthly concentrations for 2019 and 2020 in the Czech Republic. The focus is mainly on the search for changes related to government regulations during the Covid-19 epidemic and thus the overall change in human activity. The analysis is designed in two parts, namely a statistical analysis part and a spatial analysis part over the immission model. Measurements from the stationary stations of the CHMI were used as input data. Keywords: Covid-19; imise; imisní model; oxid dusičitý; oxid dusný; oxid uhelnatý; ozon; suspendované částice; carbon monoxide; imission model; imissions; nitric oxide; nitrogen dioxide; ozone; suspended particulate matter Available in digital repository of Mendel University.
Analýza očekávaných změn množství vzdušných imisí nad územím České republiky v souvislosti s COVID-19

Práce analyzuje změny v ročních a měsíčních koncentracích imisí pro roky 2019 a 2020 na území České republiky. Důraz je kladen především na hledání změn v souvislosti s vládními nařízeními během ...

Kotrle, Viktor
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Zhodnocení efektivity čerpání dotačních prostředků
Vaněk, Lukáš
2022 - Czech
Diplomová práce má za cíl porovnání zatížení podniků při zpracování dotační žádosti u národních dotačních programů a evropských dotačních programů. Druhým cílem této práce je zhodnocení nákladovosti podniku v případě zpracování dotační žádosti za využití vlastních kapacit podniku s nákladovostí v případě využití služeb externí poradenské agentury. Úvodní část obsahuje teoretické uchopení této práce v kontextu financování podniků, národních a evropských dotací a výzkumu a vývoje. V praktické části je již provedena analýza na základě představené metodiky, výsledky této analýzy jsou popsány, interpretovány a diskutovány. V závěru jsou pak výstupy práce stručně shrnuty. The aim of the thesis is to compare the burden on companies in the processing of subsidy applications for national subsidy programmes and European subsidy programmes. The second objective of this thesis is to evaluate the cost burden of the enterprise in the case of processing a subsidy application using the enterprise's own capacities with the cost burden in the case of using the services of an external consulting agency. The introductory part contains the theoretical grasp of this thesis in the context of enterprise financing, national and European subsidies and research and development. In the practical part the analysis on the basis of the presented methodology is realized, the results of this analysis are described, interpreted and discussed. At the end of the thesis, the whole work is briefly summarized. Keywords: dotace; inovace; podnik; výzkum a vývoj; enterprise; innovation; research and development; subsidies Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení efektivity čerpání dotačních prostředků

Diplomová práce má za cíl porovnání zatížení podniků při zpracování dotační žádosti u národních dotačních programů a evropských dotačních programů. Druhým cílem této práce je zhodnocení nákladovosti ...

Vaněk, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The role of foreign direct investment in the economic development of Nigeria
Šikulová, Bára
2022 - English
Tato práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na hospodářský rozvoj Nigérie. V části literárního přehledu jsou zpracována témata blízká zkoumanému problému. Jsou to zejména přímé zahraniční investice, hospodářský rozvoj a jejich vzájemný vztah a nebo také porovnání vývoje vybraných proměnných v Nigérii s ostatními zeměmi. K výzkumu jsou použity časové řady s ročním intervalem a to v letech 2003 – 2020. Pro analýzu byla zvolena metoda nejmenších čtverců (OLS), která slouží k určení modelu několikanásobné regrese, současně s Johansenovým testem a testem jednotkového kořene (ADF). Závislou proměnou byl v tomto případě Index lidského rozvoje (ILR). Jako nezávislá proměnná figuroval příliv přímých zahraničních investic (PZI), tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) a velikost pracovní síly (PS). Z výsledků vyplývá, že velikost pracovní síly má pozitivní a statisticky významný vliv na index lidského rozvoje, avšak proměnné PZI a HK dle výsledů testů měly na index lidského rozvoje negativní a statisticky nevýznamný vliv. This study analyzes the impact of foreign direct investment inflow on the economic development of Nigera. The literature review covered the main topics related to the research, such as foreign direct investment, economic development and their relationship, and a comparison of the evolution of the chosen variables in time in Nigeria with the other countries. Annual time series data for the research were obtained from the World Bank database, ranging from 2003 to 2020. As a method of analysis, the ordinary least square (OLS) technique is used to estimate the multivariate regression model, together with the Unit root (ADF) test and Johansen cointegrations test. The dependent variable for the research was Human Development Index (HDI), and the independent variables were Foreign direct investment (FDI), Gross fixed capital formation (GFCF) and Labour force (LF). The results show that while LF has a significant positive impact on HDI, FDI and GFCF have no significant impact on HDI in the analysed period. Keywords: hospodářský rozvoj; index lidského rozvoje; Nigérie; přímé zahraniční investice (PZI); regresní analýza; economic development; foreign direct investment; human development index; Nigeria; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
The role of foreign direct investment in the economic development of Nigeria

Tato práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na hospodářský rozvoj Nigérie. V části literárního přehledu jsou zpracována témata blízká zkoumanému problému. Jsou to zejména přímé ...

Šikulová, Bára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Bilaterální vztahy mezi Československem a Íránským císařstvím v období 1960-1979 se zaměřením na politické, hospodářské a kulturní styky
Struhárová, Alexandra
2022 - Czech
STRUHÁROVÁ, A. Bilaterální vztahy mezi Československem a Íránským císařstvím v období 1960-1979 se zaměřením na politické, hospodářské a kulturní styky, Diplomová práce. Brno, 2022. Diplomová práce se zabývá bilaterálními vztahy mezi Československem a Íránem se zaměřením na politické, hospodářské a kulturní styky v období 1960-1979. Hlavním záměrem práce je představit a interpretovat vývoj politických, hospodářských a kulturních styků mezi výše uvedenými státy. Záměru práce bude dosaženo na základě archivních primárních dat deponovaných v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a v Národním Archivu. STRUHÁROVÁ, A. Bilateral relations between Czechoslovakia and the Iranian Empire in the period 1960-1979 with a focus on political, economic and cultural relations. Master´s Thesis. Brno, 2022. The thesis deals with bilateral relations between Czechoslovakia and Iran with a focus on political, economic and cultural relations in the period 1960–1979. The main aim of the master´s thesis is to present and interpret the development of political, economic and cultural relations between the above-mentioned states. The intention of the thesis will be achieved on the basis of archival primary data deposited in the Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the National Archives. Keywords: bilaterální vztahy; Československo; Írán; zahraniční politika; bilateral relations; Czechoslovakia; foreign policy; Iran Available in digital repository of Mendel University.
Bilaterální vztahy mezi Československem a Íránským císařstvím v období 1960-1979 se zaměřením na politické, hospodářské a kulturní styky

STRUHÁROVÁ, A. Bilaterální vztahy mezi Československem a Íránským císařstvím v období 1960-1979 se zaměřením na politické, hospodářské a kulturní styky, Diplomová práce. Brno, 2022. Diplomová práce ...

Struhárová, Alexandra
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Film consumption behaviour of generation Y
Novikava, Maryia
2022 - English
Tato práce popisuje postoj generace Y ke sledování filmů v kině i doma. Práce obsahuje popis forem distribuce filmů, jejich výhody a nevýhody pro diváka a pop-isuje filmový trh před pandemií a po zrušení uzamčení (2022). Součástí práce je také výzkum cílové skupiny žijící v České republice a její preference pro sledování video obsahu. This thesis describes the attitude of generation Y to watching films, both in the cinema and at home. The thesis includes a description of the film distribution forms, their advantages and disadvantages for the viewer, and describes the film market before the pandemic and after the lifting of the lockdown (2022). The thesis also includes research on the target audience living in the Czech Republic and covers their preferences for watching video content. Keywords: předplatné video-on-demand; kino; mileniálové; sledování filmů; cinema; film watching; millennials; subscription video-on-demand Available in digital repository of Mendel University.
Film consumption behaviour of generation Y

Tato práce popisuje postoj generace Y ke sledování filmů v kině i doma. Práce obsahuje popis forem distribuce filmů, jejich výhody a nevýhody pro diváka a pop-isuje filmový trh před pandemií a po ...

Novikava, Maryia
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases