Number of found documents: 77
Published from to

Laminar/turbulent transition of dense non-Newtonian slurries
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk
2008 - English
The paper deals with flow behaviour of fine-grained highly concentrated non-Newtonian slurries and their laminar/turbulent transition. The non-Newtonian slurry behaviour changes significantly if the laminar flow changes to the turbulent one. Results of experimental investigation of water mixtures of kaolin or fluidic ash in horizontal straight pipes are presented. A pipe loop with hydraulically smooth stainless steel pipes of inner diameter D of 17.5, 26.8 and 36 mm was used to study the slurry flow parameters. Článek se zabývá tokovým chováním jemnozrnných vysoce koncentrovaných nenewtonovských suspenzí při přechodum z laminárního do turbulentního proudění. Chováním nenewtonovských suspenzí se výrazně mění při přechodu z laminární do turbulentní oblasti. Výsledky experimentálního výzkumu hydrosměsí s obsahem kaolinu nebo fluidních popílků v horizontálním přímém hladkém nerezovém potrubí o vnitřním průměru D = 17.5, 26.8 a 36 mm byly použity pro studium parametrů studovaných suspenzí. Keywords: dense non-Newtonian slurry; laminar turbulent transition; kaolin slurry; fluidic ash slurry Available in digital repository of the ASCR
Laminar/turbulent transition of dense non-Newtonian slurries

The paper deals with flow behaviour of fine-grained highly concentrated non-Newtonian slurries and their laminar/turbulent transition. The non-Newtonian slurry behaviour changes significantly if the ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk
Ústav pro hydrodynamiku, 2008

Possible application of the limiting cases of an axial annular flow of power-law fluids
Filip, Petr; David, Jiří
2008 - English
The present contribution discusses an applicability of the limiting solutions for an aspect inner-to-outer dimeter ratio and flow behaviour index n of a power-law model in concentric annuli. Příspěvek analyzuje možnosti využití řešení limitních případů některých vstupních parametrů v případě toku mocninové kapaliny mezikružím pro širší rozsah parametrů. Keywords: Poiseuille flow; power-law fluids; concentric annuli Available in digital repository of the ASCR
Possible application of the limiting cases of an axial annular flow of power-law fluids

The present contribution discusses an applicability of the limiting solutions for an aspect inner-to-outer dimeter ratio and flow behaviour index n of a power-law model in concentric ...

Filip, Petr; David, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2008

Inception of saltation mode of sediment transport
Kharlamov, Alexander; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2008 - English
The paper deals with dependence of threshold shear stress on Reynolds number for saltation mode of bed load transport. The incipient of particle saltation in turbulent flow was determined and presented in variables introduced by Shields. For the condition of the threshold there was chosen the equality of the submerged gravitational force and the lift force on a bed particle. An additional dimensionless parameter ξ characterizing the bed surface formation was introduced. The critical shear stress as function of bed particle Reynolds number was determined analytically and reported in graphical form for different values of the bed parameter. The calculated values of an introduced parameter ξ characterising bed formation differ from results of Ling (ξ=3) and approximately agree with experimental results of Ancey et al. (ξ=2/3).The obtained results agree with available experiments on saltation start. Článek řeší závislost kritického smykového napětí na Reynoldsově čísle při saltačním pohybu dnových sedimentů. Počátek saltačního pohybu při turbulentním proudění kapaliny byl stanoven pomocí Shieldsových proměnných. Jako kriterium byla určena rovnost mezi tíhou ponořené částice a zdvihovou silou. Byl zaveden další bezrozměrný parametr ξ, který charakterizuje tvorbu dnových útvarů. Analyticky bylo určeno kritické smykové napětí jako funkce Reynoldsova čísla částice a bylo uvedeno v grafické formě pro různé hodnoty parametru dna. Vypočtené hodnoty parametru ξ, který charakterizuje dnový režim se liší od hodnot uváděných Lingem (ξ=3) a přibližuje se experimentálním výsledkům Ancey et al. (ξ=2/3). Keywords: bed load transport; incipient motion; spherical particle; saltation Available in digital repository of the ASCR
Inception of saltation mode of sediment transport

The paper deals with dependence of threshold shear stress on Reynolds number for saltation mode of bed load transport. The incipient of particle saltation in turbulent flow was determined and ...

Kharlamov, Alexander; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2008

3D numerical model of an ellipsoidal particle collision with a rough bed
Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Siarhei; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2008 - English
The paper deals with 3D numerical model of an ellipsoidal particle collision with rough bed. The dependences of values of the particle translational and angular velocities immediately after the collision on the values immediately before the collision are obtained for two collision patterns: impact with slip and impact without slip. Článek popisuje 3D numerický model kolise elipsoidální částice s drsným dnem kanálu. Závislost hodnot podélné i úhlové rychlosti částice okamžitě po dopadu na hodnotách před dopadem byla řešena pro dopad bez a se skluzem. Keywords: particle saltation; elipsoidal particle; particle-bed collision; rough bed Available in digital repository of the ASCR
3D numerical model of an ellipsoidal particle collision with a rough bed

The paper deals with 3D numerical model of an ellipsoidal particle collision with rough bed. The dependences of values of the particle translational and angular velocities immediately after the ...

Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Siarhei; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2008

The influence of the agitation intensity on filtration runs during water treatment
Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Švec, Martin
2007 - English
The aim of this contribution is to investigate aggregation efficiencies when high (G= 260 s-1) and low (G= 60 s-1) intensity agitation is applied for a treatment of surface water with high content of humic substances in a pilot size operation. It was established that high intensity agitation represented by a fluid layer of granular material (FLGM) can be more effective for an aggregation agitation than low intensity agitation with the help of the perforated baffles (PB). The FLGM improves performance of the filters because the filtration runs in the technological arrangement with FLGM took longer periods compared with low intensity agitation. Práce se zabývá vlivem podmínek míchání na filtrační cykly při úpravě vody se zvýšeným obsahem organických látek. Výzkum byl prováděn pomocí poloprovozního modelu, kde jako míchací element byla použita vznášená vrstva ostře tříděného křemičitého písku, pomocí níž bylo dosahováno vysokých hodnot gradientů rychlosti (G = 260 s-1) a jeho relativně rovnoměrného rozložení. Výsledky poloprovozních měření prokázaly, že účinnost filtrace je úzce závislá na podmínkách míchání aplikovaného ve fázi tvorby agregátů. Aplikací vysokých hodnot gradientů rychlosti v agregační fázi bylo dosahováno vysokých hodnot účinností separace tvořených agregátů (96 procent) a filtrační cykly byly cca 2x delší než při použití v praxi běžných nízkých gradientů rychlosti (G = 20 - 80 s-1). Bylo prokázáno, že významnou roli hraje nejen velikost gradientu rychlosti, ale také jeho rovnoměrné rozložení v celém míchaném objemu. Keywords: agitation; filtration; water treatment Available in digital repository of the ASCR
The influence of the agitation intensity on filtration runs during water treatment

The aim of this contribution is to investigate aggregation efficiencies when high (G= 260 s-1) and low (G= 60 s-1) intensity agitation is applied for a treatment of surface water with high content of ...

Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Švec, Martin
Ústav pro hydrodynamiku, 2007

Vorticity decomposition: methods and physical aspects
Kolář, Václav
2007 - English
A brief survey dealing with vorticity-decomposition methods is presented. A particular emphasis is put on their physical aspects and practical applicability. Je prezentován stručný přehled metod rozkladu vířivosti. Zvláštní důraz je kladen na jejich fyzikální aspekty a praktickou použitelnost. Keywords: vorticity decomposition; flow kinematics Available in digital repository of the ASCR
Vorticity decomposition: methods and physical aspects

A brief survey dealing with vorticity-decomposition methods is presented. A particular emphasis is put on their physical aspects and practical applicability....

Kolář, Václav
Ústav pro hydrodynamiku, 2007

Effect of surfactant/counter ion ratio on durability and drag reduction effectiveness of micellar solutions
Mík, Václav; Kořenář, Josef; Myška, Jiří
2007 - English
The age of micellar solution influences substantially effectiveness of drag reduction in a turbulent flow in tubes. In this contribution are shown effects of both surfactant concentration and the ratio of the surfactant to the compound containing conter ion, and their role in degradation rate at aging.Experiments were made with different concentrations of cationic surfactant CTAB (Hexadecyltrimethyl ammonium bromide) in mixture with NaSal (Sodium salycilate). Stáří micelárních roztoků podstatně ovlivňuje schopnost snižovat tření při turbulentním proudění v trubkách. Byl studován jednak vliv kocentrace surfaktantu a jednak vliv poměru surfaktantu a přísady upravující iontovou sílu roztoku na stupeň degradace při stárnutí micelárního roztoku. Experimenty byly provedeny s různými koncentracemi kationaktivního surfaktantu CTAB (hexadecyltrimethylamonium bromid)ve směsi s NaSal (salycilan sodný). Keywords: Drag reduction; Surfactants Available in digital repository of the ASCR
Effect of surfactant/counter ion ratio on durability and drag reduction effectiveness of micellar solutions

The age of micellar solution influences substantially effectiveness of drag reduction in a turbulent flow in tubes. In this contribution are shown effects of both surfactant concentration and the ...

Mík, Václav; Kořenář, Josef; Myška, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2007

Numerical model of the spherical particle saltation in channel with transverse tilted rough bed
Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Siarhei; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2007 - English
The paper deals with 3D numerical model of the spherical particle saltation in the rectangular channel with rough bed and the effect of lateral slope of the bed. The stochastic method based on the concept of contact zone is used for the calculation of particle-bed collision. Some examples of calculation are presented, in particular, the effect of transverse tilted bed on the particles sorting. The beams of the trajectories of particles starting saltation from one point are calculated. The centrelines of the beams can be approximated by straight lines for low and moderate values of the bed transverse slope and the angles between centrelines and the stream direction depend on the lateral slope of the bed. Článek popisuje 3D numerický model saltace kulovité částice v obdélníkovém kanále s drsným příčně skloněným dnem. Pro výpočet kolise částice se dnem byla použita stochastická metoda založená na konceptu kontaktní zóny. Jsou uvedeny příklady výpočtů ukazující, že model může být i použit pro výpočet rozdělení částic podle zrnitosti. Byl určen svazek trajektorií částic vycházející z jednoho bodu a zjištěno, že jeho osa může být pro malé a střední příčné sklony dna aproximována přímkou, jejíž úhlová odchylka závisí na sklonu dna. Keywords: spherical particle; saltation; transverse tilted rough bed Available in digital repository of the ASCR
Numerical model of the spherical particle saltation in channel with transverse tilted rough bed

The paper deals with 3D numerical model of the spherical particle saltation in the rectangular channel with rough bed and the effect of lateral slope of the bed. The stochastic method based on the ...

Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Siarhei; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2007

Computational glaze ice accretion prediction
Hoření, Bohumír; Horák, V.
2007 - English
The paper presents the main problem of the wing airfoil glaze ice accretion prediction: theoretical solution of the flow of a thin layer on a cold surface and gradual freezing. There are formally arranged the conservative equations using for the solution of water flow in open channels. The flux terms are evaluated using a discontinuous Galerkin method, which could be considered as a generalized finite volumes classical method. Příspěvek prezentuje hlavní problém pro předpověď nárůstu glazového ledu na povrchu křídla: teoretické řešení pohybu vody v tenké vrstvě na podchlazeném povrchu a postupné narůstání výšky ledu. Jsou sestaveny rovnice zachování formálně shodné jako při proudění v otevřených kanálech. Příslušné rovnice jsou řešeny pomocí diskontinuální Galarkinovy metody. Keywords: glaze ice Available in digital repository of the ASCR
Computational glaze ice accretion prediction

The paper presents the main problem of the wing airfoil glaze ice accretion prediction: theoretical solution of the flow of a thin layer on a cold surface and gradual freezing. There are formally ...

Hoření, Bohumír; Horák, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2007

The influence of the velocity gradient on morfological properties of aggregates
Pivokonský, Martin; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk
2007 - English
This paper summarises the preliminary results concerning an influence of the agitation conditions on the aggregation processes. The properties of formed aggregates affecting the efficiency of separation processes are studied as well. The results show that the applied velocity gradient G, the period of its action T and the distribution of velocity field in an agitated volume of water significantly influence the number of aggregates, their size and shape. Smaller and denser aggregates of a homogeneous size and more resistant to breakage are formed under a higher velocity gradient. edním ze základních technologických procesů v praxi úpravy pitné vody je tvorba separovatelné suspenze, která je zajišťována pomocí míchání. Předmětem je studie vlivu gradientů rychlostí proudící suspenze na tvorbu agregátů. Pro měření bylo použito přirozených povrchových vod a jako destabilizačního činidla bylo použito chloridu železitého. Měření byla založena na obrazové analýze snímků získaných při experimentech v Couettově reaktoru. Z analýzy obrazu byl vyhodnocen počet částic a z plochy jednotlivých částic byl měřen nejdelší rozměr a rozměr na něho kolmý. Výsledky ukazují, jak použitý gradient rychlosti, doba vystavení agregátu rychlostnímu gradientu a distribuce rychlostí ovlivňují četnost vznikajících částic, jejich velikost a tvar. Keywords: velocity gradient; aggregation; water treatment Available in digital repository of the ASCR
The influence of the velocity gradient on morfological properties of aggregates

This paper summarises the preliminary results concerning an influence of the agitation conditions on the aggregation processes. The properties of formed aggregates affecting the efficiency of ...

Pivokonský, Martin; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk
Ústav pro hydrodynamiku, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases