Number of found documents: 39
Published from to

Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu
Kabele, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, vytvoření nástrojů pro jejich optimalizaci a numerickou simulaci a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických objektech. Nově vyvinuté materiály dosahují zvýšené účinnosti a prodloužení životnosti ve srovnání s klasickými vápennými maltami. The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to classical lime mortars. Keywords: lime mortars; pseudo-ductility; salt resistance; frost resistance; internal hydrophobicity; fiber reinforcement; cocciopesto; metakaolin; linseed oil; micromechanics-based material design Available in digital repository of the ASCR
Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, ...

Kabele, P.; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti
Koudelka, Petr
2015 - Czech
Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby mohla být vyzkoušena a používána, je třeba znalost hodnot residuální smykové pevnosti. V současné době se residuální ani kritické hodnoty v běžné praxi téměř nevyšetřují, i když\njejich znalost může přispět ke spolehlivosti a hospodárnosti návrhů a všeobecně jsou\nprojekčním přínosem. Při návrhu svahů podle residuálních hodnot smykové pevnost, které jsou nejspolehlivější, bude možné stupeň bezpečnosti/součinitele odporu podstatně snížit oproti jeho hodnotám používaným při uvažování vrcholových/efektivních hodnotách. Doporučení jsou součástí tohoto příspěvku. The paper consider on possibility and effectivity of a new concept of ULS design on residual shear strength based. Values of residual shear strength are the most reliable and in opposite, applied peak values of shear strength are the most favorable and applicable for states of small deformations only. The paper presents results of a prior analysis of slope stability and compares designs applying values of residual shear strength and peak shear strength. Some recommendations are included. Keywords: residual shear strength; slope stability; peak shear strength Fulltext is available at external website.
O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti

Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby ...

Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu
Kloiber, Michal
2015 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu a zatěžování stěn otvoru. Metodika uvádí zásady použití přístroje a vyhodnocení výsledků měření pro využití při průzkumech památkových objektů a přípravě projektů jejich záchrany nebo zhodnocení. V současné době neexistuje žádná jiná metoda umožňující přímo v terénu bez odběru vzorků určovat mechanické vlastnosti dřeva, jako je pevnost a modul pružnosti v tlaku podél vláken. Výzkum proto směřoval k návrhu jednoduché metodiky, prakticky využitelné a aplikovatelné v běžné praxi při stavebně-technických průzkumech dřevěných konstrukcí, zejména památek. Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance, při vysoké spolehlivosti stanovení požadovaných mechanických vlastností dřeva. The publication is dedicated to the methodical description of the technical solution and the measurement of strength and modulus of deformability of wood in compression parallel to the grain in a bored hole by pushing apart grips of a small jack and loading the walls of the hole. The methodology presents the principles of the device usage and measurement result evaluation for the purposes of surveys of historical monuments and projects for their rescue or appreciation. Currently, there is no other method allowing determination of mechanical properties of wood, such as strength and modulus of elasticity in compression parallel to the grain, directly in the field without sampling. Therefore, the research was oriented to the development of a simple method, practically applicable for the purpose of structural-technical surveys of timber structures, in particular historical monuments. The resulting methodology meets the protection of the cultural heritage standards, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while retaining high reliability of the determined wood mechanical properties of wood. Keywords: timber structures; structural-technical surveys; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu

Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí ...

Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic
Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic. The project focuses on automation of collection and evaluation of given physical and biological parameters of the museum expositions and repositories. There is specified a methodology, together with description of particular hardware components and software central point, which collects and evaluates the information acquired. The system, as a whole, is designed as a modular and open platform, which allows a wide variety of user modifications and customisation to almost any specific museum collection, repository or exhibition. Keywords: light parameters; biological indicators; internal environment of depositories and expositions; modular system; hardware; software Available in a digital repository NRGL
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic

Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní ...

Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech
Slížková, Zuzana; Petráňová, Veronika; Zeman, Antonín; Frankeová, Dita; Hauková, Petra
2014 - Czech
Cílem práce bylo provedení analýzy historických malt z 9. století. Jedná se o unikátní vzorky s mimořádnou trvanlivostí odebrané během restaurování kostela. Malé množství vzorků umožnilo provést jen mikroskopické analýzy, jejichž výsledkem je charakterizace kameniva a pojiva malt. Složení malt je proměnlivé, jako pojivo prokázáno vzdušné, dolomitické i hydraulické vápno. The aim of work was analysis of the historical mortars from the 9th century. This unique specimens with exceptional durability were provided by restorer during the renovation of the church. Small amounts of samples allowed to perform only the microscopic analysis, which results in the characterization of aggregates and mortar binder. The composition of the mortars is changing as binder shown of aerial, dolomitic and hydraulic lime. Keywords: historic mortars; aerial lime; dolomitic lime; SEM analysis of mortars; Kopčany Available in a digital repository NRGL
Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Cílem práce bylo provedení analýzy historických malt z 9. století. Jedná se o unikátní vzorky s mimořádnou trvanlivostí odebrané během restaurování kostela. Malé množství vzorků umožnilo provést jen ...

Slížková, Zuzana; Petráňová, Veronika; Zeman, Antonín; Frankeová, Dita; Hauková, Petra
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi
Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
2014 - Czech
Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci zranitelnosti objektu při povodních. Ucelený a kvalitní popis těchto skutečností a vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození způsobených po povodni. One of the preconditions for successful planning is to estimate the risk of flood damage with regard to the construction resilience and constituent materials of historical objects. The output of this phase is software application and methodology for classifying the rate risk of specific constructions and materials and a reasonable estimate of risk diversification in different parts of the building. A special attention is paid to prevention and it tends to recommend suitable measures for different situations. Keywords: flood; vulnerability analysis; preventive measures; cultural heritage Available in a digital repository NRGL
Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi

Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci ...

Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Smyková pevnost písku při velmi malém normálovém zatížení
Hudek, J.; Koudelka, Petr
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá výsledky smykových zkoušek velni suchého (ideálně nesoudržného) křemičitého písku střední zrnitosti při velmi malém normálovém zatížení ve škále do 25 kPa. Výsledky srovnává se smykovými zkouškami stejného materiálu ve škále 63 – 163 kPa. Solutions of some extraordinary geotechnical problems need knowledge of shear strength in a scale of very low normal stress. An example is physical modelling of soil mass behaviour using medium or little samples. The paper deals with results of testing a very dry uniform quartz sand of medium size. Resulting values of effective shear strength for the normal stress scale till of 25 kPa are compared with former testing of the same material in other scale of 63 – 163 kPa. Keywords: shear strength; sand; low normal load Fulltext is available at external website.
Smyková pevnost písku při velmi malém normálovém zatížení

Příspěvek se zabývá výsledky smykových zkoušek velni suchého (ideálně nesoudržného) křemičitého písku střední zrnitosti při velmi malém normálovém zatížení ve škále do 25 kPa. Výsledky srovnává se ...

Hudek, J.; Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Metody hodnocení důlkového korozního napadení
Kreislová, K.; Nováková, R.; Majtás, Dušan
2014 - Czech
Článek popisuje metody měření hloubky důlkového korozního napadení. Použití digitální mikroskopie je porovnáno se standardním metalografickým hodnocením výbrusu. The article describes methods for measuring the depth of pitting corrosion attack. Comparison of digital microscopy and common metallography on sample crossection is made. Keywords: pitting corrosion evaluation; 3D microscopy; depth of pits; aluminium Available in digital repository of the ASCR
Metody hodnocení důlkového korozního napadení

Článek popisuje metody měření hloubky důlkového korozního napadení. Použití digitální mikroskopie je porovnáno se standardním metalografickým hodnocením výbrusu....

Kreislová, K.; Nováková, R.; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Odlišnosti historických a moderních vápenných pojiv použitých pro přípravu malt a omítek
Válek, Jan
2011 - Czech
Příspěvek ukazuje poznatky z oblasti charakterizování historických malt a poukazuje na potencionální odlišnosti tradiční výroby vápenného pojiva a přípravy malt oproti současné výrobě. Cílem příspěvku je revidovat současné poznatky a vytyčit směry výzkumu v oblasti výroby vápenného pojiva jako tradičního materiálu pro obnovu památek. The paper presents foundings from the field of characterisation of historic mortars and points at potential differences between traditional production of lime binder and preparation of mortars and “modern” ones. The aim of the contribution is to revise the current state of the art and mark out main research directions. Keywords: lime; traditional lime production; characterisation of historic mortars Available in a digital repository NRGL
Odlišnosti historických a moderních vápenných pojiv použitých pro přípravu malt a omítek

Příspěvek ukazuje poznatky z oblasti charakterizování historických malt a poukazuje na potencionální odlišnosti tradiční výroby vápenného pojiva a přípravy malt oproti současné výrobě. Cílem příspěvku ...

Válek, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases