Number of found documents: 541967
Published from to

Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci.
Jura Jakub; Timotej Vrátný; Novák Martin
2019 -
Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto protokolu.This bachelor’s thesis demonstrates connection between PLC and SW – my Scada by standard OPC UA. In the practical part of this work there is included an example of the safety communication between Scada-PLC by OPC UA. This Standard should help extended industrial 4.0. Now you can easily connect all components from diffrent distributors wich supports OPC UA. Keywords: OPC UA; komunikace; Scada; protokol; standard; automatizace; OPC UA; communication; Scada; protocol; standard; automation Available at various departments of the ČVUT.
Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci.

Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na ...

Jura Jakub; Timotej Vrátný; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Brankový senzor pro stolní fotbal
Trnka Pavel; Jakub Valenta; Bušek Jaroslav
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác fototranzistorů a pás IR diod vytvářejí optickou závoru, která zaznamenává přechod míčku přes brankovou čáru. Výsledkem této práce jsou naměřená data.This bachelor thesis deals with design and construction table football goal sensor system. System has been found out position and velocity of shotted ball on goal-line. The light barrier has been created by sixteen fototranzistors and IR diods belt. It recognizes ball crossing over goal-line. The result of this thesis are measured data. Keywords: Arduino; interrupt; I2C; SPI; automatizace; bakalářská práce; Arduino; interrupt; I2C; SPI automatization; optimization; Bachelor thesis Available at various departments of the ČVUT.
Brankový senzor pro stolní fotbal

Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na ...

Trnka Pavel; Jakub Valenta; Bušek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie bezpečnosti cyklistů
Mík Josef; Michal Rubač; Nouzovský Luboš
2019 -
Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit možné bezpečnostní prvky cyklistů, vybrat vhodný parametr a experimentálně jej ověřit a následně na základě experimentálního testování navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnosti cyklistů.The subject of the thesis "Study of cyclists' safety" is to evaluate the statistics accidents involving czclists, to describe the causes of such accidents and the types of these accidents together with the course of the accident. The aim is to describe and assess the possible safety features of cyclists, select a suitable parameter to be experimentally tested for verification and propose measures to improve the safety of cyclists based on the outcomes of performed experiment testing. Keywords: Bezpečnost cyklistů; statistika nehodovosti; cyklista; bezpečnostní prvky; viditelnost; osvětlení; Cyclists safety; accident rate statistics; cyclist; safety features; visibility; lightning Available at various departments of the ČVUT.
Studie bezpečnosti cyklistů

Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je ...

Mík Josef; Michal Rubač; Nouzovský Luboš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení
Cejnek Matouš; František Grossmann; Oswald Cyril
2019 -
Radu let je oblasti velkeho zajmu jak akademiku, tak ekonomu predikce financnich casovych rad. Potencial spravne predikovat aktiva libovolneho druhu se dramaticky zlepsil s nastupem umele inteligence. Specificky, aplikace strojoveho uceni na casove rady je tematem mnoha diskuzi. Ackoliv bylo vydano nekolik vedeckych praci a clanku na zminene tema, pouze hrstka se zabyva uzitim umele inteligance v predikci cen jednotlivych kryptomen. Tato bakalarska prace se zabyva aplikaci algoritmu strojoveho uceni na klicove technicke indikatory a jejich ucinnosti v predikci vybrane kryptomeny. Modely a indikatory jsou naprogrogramovane v Pythonu. V zaveru teto prace se porovnaji vysledky jed- notlivych predikcnich modelu.The aim of this bachelor's thesis is to investigate the efficiency and application of machine learning algorithms to predict the future price of a cryptocurrency. The first half of the paper deals with a brief description of cryptocurrencies and the technology backing the whole ecosystem. Following an evaluation of traditional methodologies used to forecast financial times series and how the cryptocurrency market reacts to the application of these methods. Appropriate features are engineered from data-sets of selected cryptocurrencies and applied to the machine learning algorithms. These algorithms are eventually tested. Their performances are consequentially compared and a conclusion is drawn from the results. Keywords: Kryptoměny; Strojové učení; Neuronové sítě; Rekurentní Sítě; Datová Analytika; Technické indikátory; Cryptocurrencies; Machine Learning; Neural network; Recurrent Networks; Data Analytics; Technical Indicators Available at various departments of the ČVUT.
Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení

Radu let je oblasti velkeho zajmu jak akademiku, tak ekonomu predikce financnich casovych rad. Potencial spravne predikovat aktiva libovolneho druhu se dramaticky zlepsil s nastupem umele inteligence. ...

Cejnek Matouš; František Grossmann; Oswald Cyril
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh malé fotovoltaické elektrárny
Dlouhý Tomáš; Zdeněk Prokopec; Sabatini Michel
2019 -
Bakalářská práce obsahuje návrh hybridní fotovoltaické elektrárny na konkrétní objekt pro účel krytí a snížení spotřeb koncového uživatele. Práce dále obsahuje popis realizace za pomoci několika výpočtových metod společně s grafickou vizualizací celé fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. Závěr práce obsahuje ekonomické zhodnocení celé realizace výstavby společně s citlivostní analýzou.Bachelor thesis contains a small photovoltaic power plant design to cover the electricity demand for the family house. The thesis contains a description of the methods of calculation together with graphic visualizations of solar PV on the family house indeed. The thesis conclusion summarise economic evaluation of project. Keywords: Návrh; fotovoltaická elektrárna; rodinný dům; HFVE; Photovoltaic; powewr plant; design Available at various departments of the ČVUT.
Návrh malé fotovoltaické elektrárny

Bakalářská práce obsahuje návrh hybridní fotovoltaické elektrárny na konkrétní objekt pro účel krytí a snížení spotřeb koncového uživatele. Práce dále obsahuje popis realizace za pomoci několika ...

Dlouhý Tomáš; Zdeněk Prokopec; Sabatini Michel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění
Novotný Lukáš; Nikita Kuprin; Štefan Radim
2019 -
Předložená bakalářská práce pojednává o rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Práce navázuje na BP Dominika Justa [1], ve které byl vyřešen vlastní systém strojového vidění ve vazbě na výukový manipulátor Fischertechnik. Navazující práce napojí strojové vidění na PLC Siemens - vyřeší komunikaci mezi strojovým viděním na platformě NI myRIO + LabVIEW a PLC Siemens, vytvoří PLC aplikaci a oživí celý systém.The bachelor thesis deals with the making of a communication extension for the Siemens Simatic S7-1500 PLC training kit in order to transmit the position, colour, and shape from the machine vision device to the PLC. In the end, a functional pick & place robot will be created. This work is a continuation of the bachelor's thesis from Dominik Just where the machine vision device was developed. Keywords: strojové vidění; řízení; detekce polohy; LabVIEW; vestavné zařízení NI myRIO; kamera; PLC; Simatic S7-1500; OPC UA; machine vision; control; detection of position; LabVIEW; NI myRIO; embedded device; camera; PLC; Simatic S7-1500; OPC UA Available at various departments of the ČVUT.
Rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění

Předložená bakalářská práce pojednává o rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Práce navázuje na BP ...

Novotný Lukáš; Nikita Kuprin; Štefan Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla
Vyhlídal Tomáš; Can Kutlu Yuksel; Fišer Jaromír
2019 -
U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění těchto závad je zkoumán návrh regulátoru založený na metodě opakované kontroly. První aproximací válcovacích tratí za tepla z experimentálních dat jako systémů s časovým zpožděním prvního řádu se získají potřebné podmínky regulátoru a vlastnosti, které musí být splněny pro periodické vyřazování poruch, pro konkrétní typ systémů s interním ovladačem modelu. S ohledem na tyto podmínky je pak navržena a testována metodika získávání filtrů, které mají klíčovou roli v opakované kontrole, pro její účinnost a robustnost při dosahování úspěšné kontroly při poruše a nesouladu mezi zařízeními a modely.In hot rolling mill products, periodic surface defects are encountered due to the inherent eccentricity present in the rolls. These defects can be considered as a periodic disturbance to the system. To remove these defects, a controller design based on Repetitive Control method is investigated. By first approximating hot rolling mills from experimental data as first-order time delayed systems, the necessary controller conditions and properties that need to be satisfied for periodic disturbance rejection are obtained for the particular type of systems with Internal Model Controller. Then with respect to these conditions, a methodology to obtain filters which hold a key part in Repetitive Control is proposed and tested for its effectiveness and robustness in achieving successful control under disturbance and plant/model mismatch. Keywords: Tepelné válcovny; identifikace systému; systémy s časovým zpožděním; ARMAX; periodické řízení poruch; excentricita; řízení vnitřního modelu; opakované řízení; Hot rolling mills; system identification; time-delayed systems; ARMAX; periodic disturbance control; eccentricity; Internal Model Control; Repetitive Control Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla

U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění ...

Vyhlídal Tomáš; Can Kutlu Yuksel; Fišer Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry
Havlík Jan; Vojtěch Faltus; Opatřil Jan
2019 -
Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje samostatnou část, která se zabývá návrhem konkrétního typu výměníku.This bachelor thesis is supposed to get the readers into the heat exchangers problematics. The content of this work is a description of each types of heat exchangers and their relations for the design. There is also a separate text, which is dealing with a design of a specific type of heat exchanger. Keywords: výměník tepla; bilanční rovnice; prostup tepla; přestup tepla; plocha výměníku; heat exchanger; energy balance equation; thermal transmittance; heat transmission; area of a heat exchanger Available at various departments of the ČVUT.
Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry

Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje ...

Havlík Jan; Vojtěch Faltus; Opatřil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ
TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při hodinách dějepisu na základních školách. Popíše, jak má taková výuka probíhat. V práci budou představeny a popsány historická místa a památky určené pro tento typ výuky. Cílem práce je v žácích prohloubit zájem o historii díky formám mimoškolní výuky a pracovním listům. The final thesis, entitled "Historical Monuments and Memorial Places in the Zlín District and Their Use for History Teaching at the Primary School". "It focuses on both school and out-of-school lessons in history lessons at primary schools. It will describe how such teaching should be conducted. The work will introduce and describe historical sites and monuments designated for this type of teaching. The aim of the thesis is to deepen the interest in history in pupils through forms of extracurricular education and worksheets. Keywords: Základní škola; Zlín; dějepis; historie; žáci; památka; výuka; exkurze; učitel; Elementary school; Zlín; history; history; pupils; monument; lesson; excursion; teacher Available in digital repository of UPOL.
Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při ...

TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy
SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, jaký je vztah komunikace a klimatu školy. Rešerše vychází z literárních a elektronických zdrojů týkajících se daného tématu, kterým je komunikace, pedagogická komunikace, klima školy a školní třídy. The work is elaborated as a literature review on the topic: The role of communication in the process of school climate formation. The aim of the thesis is to provide the reader with an overview of selected literature on the topic and to find out what is the relationship between communication and school climate. The research is based on literary and electronic sources related to the topic, which is communication, educational communication, school climate and school class. Keywords: Komunikace; pedagogická komunikace; klima školy; klima třídy; Communication; pedagogical communication; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy

Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, ...

SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases