Number of found documents: 4482
Published from to

Event Marketing - manuál úspěšného eventu
Roubíček, Jan; Chocholoušek, Michal; Ladislav, Ladislav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá syntézou a hodnocením aktivit event marketingu na sportovních akcích. Mimo sestavení manuálu na úspěšnou, nabízí subjektivní i objektivní návrhy ke zlepšení některých praktik. Organizačního manuálu bylo docíleno polostrukturovaným rozhovorem s dvěma skupina pořadatelů běžeckých akcí. Jedna skupina pořádá seriál RunTour, tedy zaběhlý event a druhá je teprve ve fázi příprav, na níž je ukázáno, ve které fázi organizace vstupuje event marketing do plánu. Práce v textu nabízí přehled event marketingových aktivit sponzorů, tj. trendů na trhu a na konci vše shrnuje v ucelený seznam kroků a schéma, které k úspěšnému eventu povedou, což je i hlavním přínosem práce. This thesis concerns with syntesis and evaluation of event marketing activities at sports events. Besides assembling a functional manual, it offers subjective and objective suggestions how to improve some best practices. Organizational manualu was set up using a semistructured survey of two sports events organizer groups. One of them is accountable for RunTour series, the other is preparing a brand new event. Where event marketing comes into play when organizing a new event is shown on the later one. Thesis offers an overview of sponsors event marketing activities, hence maret trends, as both organizing subjects are capacities in their field and at the end of the thesis, all is summarized to a severa steps guide n how to organize a succesfull event implementing event marketing functionality. There is also a scheme for better visibiity of this complex matter. These are also main contributions of the paper. Keywords: event; organizace eventu; sponzoring; sportovní event; běh dostupnost_czu
Event Marketing - manuál úspěšného eventu

Tato práce se zabývá syntézou a hodnocením aktivit event marketingu na sportovních akcích. Mimo sestavení manuálu na úspěšnou, nabízí subjektivní i objektivní návrhy ke zlepšení některých praktik. ...

Roubíček, Jan; Chocholoušek, Michal; Ladislav, Ladislav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza vlivu spořících produktů se státní podporou na rozpočet státu
Janovská, Jana; Spiesová, Daniela; Jana, Jana
2017 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá spořícími produkty, které jsou významnou měrou podporovány státem, a analyzuje jejich vliv na příjmovou a výdajovou stranu státního rozpočtu. V teoretické části přestavuje bytovou a sociální politiku České republiky a uvádí spořící produkty, které s touto problematikou souvisí. Patří mezi ně pouze stavební spoření, původní penzijní připojištění a současné doplňkové penzijní spoření. Tyto formy spoření jsou v teoretické části práce popsány a v praktické části následně analyzovány z různých hledisek. Práce seznamuje s vývojem státního příspěvku a se změnami, které měli zásadní vliv na chování střadatelů. Uvádí taktéž výčet výhod a nevýhod těchto produktů. Na závěr zkoumá přímý i nepřímý vliv na rozpočet státu. This diploma thesis deals saving products with state support and analyses their impact on the state budget. In the theoretical part presents housing policy and social policy of the Czech Republic. Provides saving products with state support. This includes building society account, earlier pension insurance and current complementary pension saving only. These forms of savings are analysed in practical part of this thesis. It introduces the development of the state contribution and introduces the changes, that affect the behaviour of savers. Presents a list of advantages and disadvantages of these products. In closing studies the direct and indirect impact on the state budget. Keywords: spořící produkty; stavební spoření; podpora bydlení; penzijní spoření; státní podpora; příspěvek; státní rozpočet; mandatorní výdaje; fiskální politika dostupnost_czu
Analýza vlivu spořících produktů se státní podporou na rozpočet státu

Předkládaná diplomová práce se zabývá spořícími produkty, které jsou významnou měrou podporovány státem, a analyzuje jejich vliv na příjmovou a výdajovou stranu státního rozpočtu. V teoretické části ...

Janovská, Jana; Spiesová, Daniela; Jana, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje
Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
2017 - Czech
Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou analyzována ze tří subjektů státní správy lesů, které jsou kompetenčně příslušné pro výkon státní správy lesů. Na rozbor rozhodovací činnosti orgánu státní správy lesů bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2015 včetně, tedy pět let. Dále je v práci možné nalézt návrhy změn stávající legislativy s cílem zlepšení současného stavu. The paper deals with the activities of the first instance state administration of forests, which relates to the activities of the state forestry authorities relating to individual sections and paragraphs of the Forest Act. The analysed data are from three entities of the state forest administration, competent and relevant for the state administration of forests. A period of five years from 2011 till 2015 was selected for the analysis of a decision-making activity of the state forest administration body. The study also contains possible proposals for amendments to existing legislation in order to improve the current situation. Keywords: Orgán státní správy lesů; Lesní zákon; Obec s rozšířenou působností; Lesní právo; Lesnická politika; Odborný lesní hospodář dostupnost_czu
Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje

Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou ...

Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Možnosti uplatnění legislativních nástrojů státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách
Burda, Ladislav; Hrib, Michal; Mrkvičková Kořanová, Diana
2017 - Czech
Zpracované téma se zabývá zkoumáním a vyhodnocováním legislativních možností státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách v právním řádu České republiky uplatňované prostřednictvím orgánů státní správy myslivosti v rámci svých kompetencí ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a porovnáním obdobných institutů v právních předpisech Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Given topic is researching and evaluating legislative options of government for regulation of numbers of clowen hoof in free hunting grounds within legal regulations of Czech Republic exercised by bodies of government game management within own competencies in the sense of Act No.449/2001 Sb., on Game Management as subsequently amended and comparison with similar institutes in national regulation of Slovakia, Poland, Germany and Austria. Keywords: právní předpisy v myslivosti; plány chovu a lovu; státní správa myslivosti dostupnost_czu
Možnosti uplatnění legislativních nástrojů státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách

Zpracované téma se zabývá zkoumáním a vyhodnocováním legislativních možností státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách v právním řádu České republiky uplatňované prostřednictvím ...

Burda, Ladislav; Hrib, Michal; Mrkvičková Kořanová, Diana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Reinventarizace dřevin v Libosadu v areálu ČZU v Praze a vytvoření digitalizované mapy tohoto areálu
Rezková, Kristýna; Kunt, Miroslav; Prokeš, Radek
2017 - Czech
Tato bakalářská práce má dvě části. V literární rešerži se zabývá rozborem různých nenahraditelných úloh zeleně v městském prostředí, specifiky její výsadby a péče, typizací vegetačních ploch v sídlech a v neposlední řadě důležitostí její právní ochrany. Druhá část rešerže je věnována Libosadu v kampusu České zemědělské univerzity. Jsou zde popsány geologické, geomorfologické, pedologické a klimatické podmínky lokality a historie vzniku Libosadu. Také je zde popsána metodika profesora Machovce z roku 1982, která byla použita ke sběru inventarizačních dat v Libosadu ČZU. Praktická část se zabývá samotnou reinventarizací dřevin a trvalkových záhonů v Libosadu ČZU. Práce byla založena na již proběhlých inventarizacích v předchozích letech. Metodikou prof. Machovce z roku 1982 bylo provedeno měření všech listnatých stromů, keřů, jehličnatých dřevin a trvalek. Veškeré údaje byly zaznamenány do inventarizačních tabulek a všechny jednotky byly zakresleny do souboru v programu Auto CAD. Výstupem byly tři výkresy: mapa Libosadu se zákresem rostlin s přiřazeným speciálním kódem každé jednotce, inventarizační mapa s grafickým znázorněním sadovnické hodnoty a průmětu koruny a orientační mapa Libosadu. Dále byla provedena fotodokumentace, která byla následně vložena do interaktivní tabulky na veřejně přístupném webu mapserver. V Libosadu bylo zaměřeno celkem 2045 jednotek rostlin ze 78 čeledí. Nalezneme zde 137 kusů listnatých stromů v 23 rodech, 643 jednotek listnatých keřů v 83 rodech, 867 kusů jehličnatých dřevin v 23 rodech a 398 jednotek trvalek a travin ve 109 rodech. Mezi listnatými stromy je nejpočetnějším rodem Acer s 34 kusy, z listnatých keřů je to rod Rosa s 54 jednotkami a jehličnanům jednoznačně vévodí rod Pinus se 164 jednotkami. Vzhledem k juvenilnímu stadiu v převážné části sbírky je libosad ve velmi dobrém stavu s převládající sadovnickou hodnotou III. třídy (1188 jednotek), následováno II. třídou 319 jednotek), IV. třídou (82 kusů) a I. třídou (52 kusů). This bachelor degree work consists of two parts. Its literary research deals with the analysis of various irreplaceable tasks of green vegetation in urban environment, specific features of planting greenery and taking care of it, typifying of green areas in settled places and, last but not least, the importance of its legal protection. The following part of the research deals with Libosad in the campus of the Czech University of Agriculture in Prague. It describes the geological, geomorphological, pedological and climatic conditions of the site and the history of the birth of Libosad. It also describes the methodology by Professor Machovec which was used for data gathering in the Libosad park of the Czech University of Agriculture. The practical part of the work deals with re-inventory of woody plants and perennials in the Libosad of the CUA. The work was based on inventories which had been realized in previous years. The methodology by Professor Machovec was used to take the measurements of deciduous trees, bushes, coniferous woody plants and perennials. All the data were registered in inventory tables and all items were recorded in the file of CAD programme. The data output provides three documents: the map of Libosad with all the plants recorded in it and equipped with a special code for each item, an inventory map with graphic representation of the items´ value in landscape gardening and treetops´ projections, and the map of landmarks of Libosad. All the research was also documented by photos which were later inserted into an interactive table on the web mapserver with public access. The flora of Libosad includes 2,045 items in 78 families. The total of 137 deciduous trees (23 genera), 643 items of deciduous bushes (83 genera), 863 items of coniferous woody plants (23 genera) and 398 perennials and grasses (109 genera) can be found in the place. The most numerous genus among deciduous trees is the Acer with 34 items, deciduous bushes are represented by the genus Rosa with 54 items, number one among coniferous trees and bushes being the genus Pinus (164 items). Owing to the juvenile stage of the major part of the collection, the condition of the park is very good. The majority of items are of class III value in landscape gardening (1188 items), followed by class II (319 items), class IV (82 items) and class I (52 items). Keywords: inventarizace dřevin; digitalizace; Libosad; metodika podle Machovce; arboretum; zelená infrastruktura dostupnost_czu
Reinventarizace dřevin v Libosadu v areálu ČZU v Praze a vytvoření digitalizované mapy tohoto areálu

Tato bakalářská práce má dvě části. V literární rešerži se zabývá rozborem různých nenahraditelných úloh zeleně v městském prostředí, specifiky její výsadby a péče, typizací vegetačních ploch v ...

Rezková, Kristýna; Kunt, Miroslav; Prokeš, Radek
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Podpora exportu v České republice a její vyhodnocení
Lišková, Alena; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce přibližuje podporu exportu v České republice a současný stav proexportní politiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která přibližuje základní skutečnosti týkající se problematiky zahraničního obchodu, jeho statistiky, míry otevřenosti ekonomiky a komoditní a teritoriální struktury. V rámci kapitoly Proexportní politiky jsou uvedeny i státní a nestátní instituce a subjekty poskytující exportní podporu. Praktická část rozebírá Exportní strategii 2012 - 2020 její hlavní cíle a vize spolu se základními pilíři, kde jsou nastíněny i jednotlivé projektové karty k plnění cílů strategie. Zmíněno je i plnění Exportní strategie za rok 2015 a současná problémová situace na českém exportním trhu. Závěrem je uvedeno zhodnocení celé problematiky. This diploma thesis describes the support of exports in the Czech Republic and the current state of the export policy. First section of the thesis includes a literature review that outlines the basic facts concerning the issue of foreign trade, it's statistics, degree of openness of the economy and commodity and territorial structure. In the chapter called 'export policy' it also lists state and private institutions and entities providing export support. The practical section discusses Export Strategy 2012 - 2020, its main objectives and visions and the basic pillars, which outline the individual project cards to the objectives of the strategy. Also detailed is the fulfilment of the Export Strategy for 2015 and the current problems in the Czech export market. Assessment of the problematic is to be found in the conclusion. Keywords: ČEB; podpora exportu; zahraniční obchod; export; exportní strategie; instituce; EGAP dostupnost_czu
Podpora exportu v České republice a její vyhodnocení

Diplomová práce přibližuje podporu exportu v České republice a současný stav proexportní politiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která přibližuje základní skutečnosti týkající se ...

Lišková, Alena; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Stárnutí a sociální služby pro seniory v Příbrami
Žbánek, Jan; Prášilová, Marie; Ivana, Ivana
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně sociálních služeb pro seniory a možnosti aktivit pro soběstačné seniory v městě Příbram. Zabývá se zkoumáním, zda město Příbram vytváří dostatečné podmínky pro důstojné stáří svých spoluobčanů. V souvislosti s demografickým vývojem dané populace jsou zkoumány neinvestiční výdaje města na sociální služby pro seniory a zjišťovány různé závislosti. Vlastní práce zahrnuje také dotazníková šetření mezi seniory žijícími v domácím prostředí, kde jsou otázky zaměřené hlavně na aktivitu a informovanost seniorů, a mezi klienty sociálních zařízení, u kterých je zjišťována využitelnost sociálních služeb a spokojenost v jednotlivých zařízeních. Ke zpracování a analyzování vybraných ukazatelů a vyslovených hypotéz byly použity statistické metody z oblasti korelace časových řad a z oblasti analýzy závislosti kvalitativních znaků. V závěru práce jsou na základě provedených analýz formulovány návrhy a doporučení, které by měly přispět k prodloužení věku seniorů, ve kterém budou ještě aktivní a soběstační a nebudou nuceni využívat různé sociální služby. The thesis is focused on the analysis of the level of social services for seniors and the posibility of self-suffiency activities for seniors in Příbram. It deals with the examination of whether the city Příbram creates sufficient conditions for aging of their fellow citizens. In connection with the demographic development of the population are examined current cosi of social services for seniors and investigated different dependencies. Own thesis also includes a questionnaire survey among seniors living at home, where questions are focusing mainly on activity and awareness among the elderly and among clients of social systems in which it is determined utilization of social services and the satisfaction of individual facilities. To process and analyze the selected indicators and hypotheses have been formulated by the statistical method of the field correlation of the time series and the analysis of dependence of qualitative traits. The conclusion is based on the analyzes, proposals and recommendations, which should contribute to the extensit of the age of the elderly, which will be more aktive and self-sufficient and will not be forced to use various social services. Keywords: stárnutí; senioři; sociální služby; sociální zařízení; Příbram dostupnost_czu
Stárnutí a sociální služby pro seniory v Příbrami

Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně sociálních služeb pro seniory a možnosti aktivit pro soběstačné seniory v městě Příbram. Zabývá se zkoumáním, zda město Příbram vytváří dostatečné ...

Žbánek, Jan; Prášilová, Marie; Ivana, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Genetická determinace zbarvení srsti u plemene border kolie
Hronová, Michaela; Hofmanová, Barbora; Fiala Šebková, Naděžda
2017 - Czech
Tato bakalářská práce by měla sloužit jako literární přehled nebo lépe řečeno odborný úvod ke genetické determinaci zbarvení u psů se zaměřením na plemeno border kolie. Samotná práce je rozdělena do několika kapitol. V první popisuji typy pigmentů a jejich vliv na zbarvení srsti. Dalším bodem je přehled genů, které zbarvení srsti determinují. Poté se zabývám všestranným využitím plemene border kolie a základními informacemi o stavech tohoto plemene v České republice. Poslední část se soustřeďuje na genetická onemocnění, která jsou spojována s určitým typem zbarvení, jimiž je toto plemeno rovněž postiženo. S přihlédnutím ke skutečnosti, že na genetickém výzkumu determinace zbarvení a onemocnění psů se neustále pracuje a velká část této problematiky je ještě neprobádána, jsou v práci využity i zatím geneticky nepodložené údaje. This bachelor thesis should serve as literature review or better say as scholarly introduction to genetic determination of fur in dgo with focusing on Border Collie breed. The thesis itself is divided to several parts. First on eis trying to introduce main pigment types synthesis, then an overview of genes affecting coat color in dogs is given. Next article is determined to versatile use of Border Collies and basic informations on the status of this breed in the Czech Republic. The last part is focused on fur color related genetic diseases. Thanks to the ongoing research of this field, I used some geneticly unverified sources. Keywords: zbarvení srsti; border kolie; alela; pes; lokus; genetická choroba dostupnost_czu
Genetická determinace zbarvení srsti u plemene border kolie

Tato bakalářská práce by měla sloužit jako literární přehled nebo lépe řečeno odborný úvod ke genetické determinaci zbarvení u psů se zaměřením na plemeno border kolie. Samotná práce je rozdělena do ...

Hronová, Michaela; Hofmanová, Barbora; Fiala Šebková, Naděžda
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Etologie lam
Hojerová, Tereza; Fantová, Milena; Nohejlová, Lenka
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou etologie lam krotkých a alpak. V první části je popsán obor etologie. Hlavní část uvádí přirozené chování lam a jeho změny způsobené chovatelskými podmínkami. Na konci této bakalářské práce je srovnání etologie lam s etologií ovcí a koz. V závěru jsou uvedeny vhodné podmínky pro chov lam krotkých a alpak. The bachelor thesis deals with the issue of ethology llamas and alpacas. In the first part is described ethology. The main part of presents natural behavior of the llamas and alpacas and changes caused by breeding conditions. At the end of this bachelor thesis is the comparison of ethology of llamas with ethology of sheep and goats. In conclusion are given the appropriate conditions for the breeding of llamas and alpacas. Keywords: etologie; lama krotká; alpaka dostupnost_czu
Etologie lam

Bakalářská práce se zabývá problematikou etologie lam krotkých a alpak. V první části je popsán obor etologie. Hlavní část uvádí přirozené chování lam a jeho změny způsobené chovatelskými podmínkami. ...

Hojerová, Tereza; Fantová, Milena; Nohejlová, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Implementace ERP systému
Týn, Jan; Toman, Prokop; Jan, Jan
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretické poznatky a případovou studii. Jejím cílem je vytvoření ucelené rešerše o aplikacích typu ERP a následná aplikace na konkrétní případové studii. Teoretická část popisuje charakteristiku a vývoj ERP systémů. Praktická část se zabývá případovou studií implementace konkrétního ERP systému. This thesis deals with the implementation of the ERP system. The thesis is divided into theoretical knowledge and case study. Its aim is to develop a comprehensive search for applications such as ERP and its application to a specific case study. The theoretical part describes the characteristics and evolution of ERP systems. The practical part deals with a case study of the implementation of the specific ERP system. Keywords: ERP; procesy; informační systém; implementace dostupnost_czu
Implementace ERP systému

Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretické poznatky a případovou studii. Jejím cílem je vytvoření ucelené rešerše o aplikacích typu ERP ...

Týn, Jan; Toman, Prokop; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases