Number of found documents: 4482
Published from to

Mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami
Vodičková, Martina; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. V teoretické části práce jsou popsány obaly, jejich typy a funkce, dále je přiblížena historie papírenství v České Republice a světový trh s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. Pro tento typ obchodu je velice důležitá legislativa jednotlivých zemí, a proto jsou zde také stručně popsány právní úpravy vybraných zemí včetně mezinárodně uznávané certifikace. Ve vlastní práci je proveden rozbor prodeje společnosti Mondi Štětí a.s. v letech 2010 až 2012 s následným vytyčením destinací s nejvyššími odběry obalového papíru s koncovým užitím pro styk s potravinami. Poslední část je věnována hodnocení obchodu z pohledu společnosti Mondi Štětí a.s. a jsou zde obsaženy návrhy na optimalizaci vedoucí ke zrychlení obchodu s touto komoditou. The master´s thesis deals with international trade with packaging paper intended for contact with food. The theoretical part concentrates on packaging types and functions, the history of the paper industry in the Czech Republic and the world market with packaging paper intended for contact with food. The legislation of each country is very important for this type of business, therefore the legislation in selected countries is briefly described, including internationally regarded certification. In the practical part the author analyses the sales of the company Mondi Štětí a.s. in the years from 2010 to 2012 and defines countries with the highest purchasing of packaging paper for end-use with food contact. The third part is devoted to evaluation of the market and the way the company trades on the market. There are contained proposals for optimization leading to the acceleration of trade in this commodity Keywords: obal; obchod; legislativa; certifikace; hygiena dostupnost_czu
Mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami

Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. V teoretické části práce jsou popsány obaly, jejich typy a funkce, dále je přiblížena historie ...

Vodičková, Martina; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Politické aspekty územní samosprávy - komunální volby a preferenční hlasování
Čermáková, Kristýna; Kopřiva, Radek; Lenka, Lenka
2017 - Czech
Diplomová práce je rozdělena celkem do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje a vysvětluje základní pojmy týkající se lokální politiky, podrobně popisuje charakteristiku obce, komunálních voleb a preferenčního hlasování. Dále se tato část zabývá výzkumem lokální politiky pomocí publikovaných článků na různá témata autorů, kteří se lokální politikou zabývají. V této části je využita legislativa a odborná literatura. Praktická část práce se zabývá charakteristikou okresu Benešov z demografického a socioekonomického pohledu. Hlavní částí práce je analýza volebních výsledků politických subjektů kandidujících v obcích okresu Benešov v roce 2014, především pak preferenčních hlasů kandidátů usilujících o zisk zastupitelského mandátu. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part introduces and explains basic concepts of local politics, with detail characteristic of municipalities, municipal elections and preferential voting. This part is also concerned with research of local politics by published expert articles. This part is researched through the legislation and political expert literature. The practical part is focused on demographicaland socioeconomical description of district Benešov. The main part of thesis is the analysis of the voting results in the local elections of the municipalities in the district Benešov in 2014, particularly the preferred votes of candidates aspiring to gain a political seat with a mandate . Keywords: Benešov; komunální volby; preferenční hlas; zastupitelstvo obce; volební strany; variační koeficient; volební výsledky dostupnost_czu
Politické aspekty územní samosprávy - komunální volby a preferenční hlasování

Diplomová práce je rozdělena celkem do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje a vysvětluje základní pojmy týkající se lokální politiky, podrobně popisuje charakteristiku obce, ...

Čermáková, Kristýna; Kopřiva, Radek; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv značky na kupní chování spotřebitele
Aliapulios, Telis; Vokáčová, Lucie; Ludmila, Ludmila
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem značky Apple na kupní chování spotřebitele. Cílem práce je posoudit vliv značky na kupní chování spotřebitele na trhu s chytrými mobilními telefony, ze kterého vzejdou doporučení pro společnost Apple, jak by měla posílit svůj vliv na tomto trhu. Teoretické část práce klade důraz na popis marketingového mixu, teorii značky a kupního chování spotřebitele. Ve vlastní části diplomové práce, která je podložena prostudovanými sekundárními daty, je na úvod charakterizována společnost Apple, její strategie budování značky, situace na trhu s chytrými mobilními telefony, spolu s marketingovými nástroji, které Apple na tomto trhu používá. Jádrem praktické části práce je zpracování kvantitativního dotazníkového šetření v elektronické podobě, kterému předchází kvalitativní předvýzkum provedený na sedmi majitelích telefonu iPhone. V dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo 154 respondentů, byly sledovány názory a postoje dotazovaných na značku Apple. Zde se vyjádřili majitelé různých značek chytrých telefonů a také respondenti, kteří vlastní chytrý telefon značky Apple. V kapitole zhodnocení výsledků a doporučení jsou odpovědi obou skupin komparovány, a spolu s prostudovanými sekundárním daty slouží k sestavení několika doporučení pro značku Apple na tomto trhu. Téměř tři čtvrtiny vlastníků všech značek chytrých mobilních telefonů vnímají ceny těchto přístrojů jako příliš vysoké a stejně situaci hodnotí o něco více jak polovina vlastníků telefonů iPhone. U této skupiny je však citlivost na vnímání nastavení ceny chytrých telefonů značky Apple do určité míry snížená. Jedním z důležitých doporučení pro společnost Apple je to, že musí efektivněji komunikovat nastavení cen chytrých mobilních telefonů a svoji cenovou politiku vůči spotřebitelům napříč jednotlivými státy, tak aby si dokázala získat ještě více spotřebitelů z řad studentů a prvouživatelů značky. Toho dosáhne například tím, že jim nabídne levnější model chytrého telefonu vyšší střední třídy. V případě spokojenosti pak mohou spotřebitelé přejít na prémiové chytré telefony a ostatní produkty této značky. The diploma thesis concerns with influence of Apple brand on consumer buying behavior. The aim of thesis is to qualify the influence of brand on consumer buying behavior on smartphone market. From this conditions will arise the recommendations to Apple company, how is possible to bolster its position on mobile phone market. The theoretical part of thesis place emphasis on description of marketing mix, brand theory and consumer buying behavior. Practical part is based on studied secondary data. There is detailed description of Apple company its brand building strategy, situation on smartphone market with marketing instruments, that are used on this specific market. Quantitative questionnaire survey performed in electronical form creates a core of the practical part of the thesis and is preceded by qualitative pre-survey on seven iPhone users. Precisely 154 respondents participated on questionnaire survey that observed thoughts and judgements of questioned people about Apple brand. There are included opinions of owners, that own various smartphone brands and also respondents from the group of Apple iPhone users. The responses of both groups are in the chapter of appraisal results and conditions compared along with studied secondary data. These outcomes of questionnaire survey and secondary data are used as a framework to completion several recommendations for Apple brand and the whole company on this market. Almost three quarters of owners, that use all chosen smartphone brands, perceive the prices of Apple smartphones as overly high. Just as the first group evaluates the situation a bit more than half of the iPhone users, although inside this group is a lower sensitivity on Apple products price perception. One of the important recommendation for Apple company is to be more efficient in communication about the adjustment of its smartphone prices and pricing policy towards to consumers across the countries. It is necessary to obtain more consumers from a group of new Apple brand users and students. These expects the offer of cheaper smartphone in high quality medium category. In case of their satisfaction is there scope for Apple to offer them its premium smartphones in the top category. Keywords: marketingový mix; kupní chování spotřebitele; inovace; značka; identita značky; Apple Store; chytrý mobilní telefon; výzkum spotřebitele dostupnost_czu
Vliv značky na kupní chování spotřebitele

Diplomová práce se zabývá vlivem značky Apple na kupní chování spotřebitele. Cílem práce je posoudit vliv značky na kupní chování spotřebitele na trhu s chytrými mobilními telefony, ze kterého vzejdou ...

Aliapulios, Telis; Vokáčová, Lucie; Ludmila, Ludmila
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Manažerské dovednosti
Vernerová, Lucie; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou manažerských dovedností, které zaměstnanci sledovaného oddělení z hlediska své práce používají a které jsou nezbytné pro jejich výkon. Práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a praktické. První část je věnována teoretickým východiskům vypracovaných na základě studia odborné literatury a vymezuje základní pojmy, jako je management, osobnost manažera, jeho kompetence, ale také manažerské role a funkce. Podrobněji se pak zabývá popisem měkkých manažerských dovedností. Ve druhé části je charakterizována vybraná společnost a dochází k analýze současné úrovně manažerských dovedností dané pracovní pozice. Vlastní výzkum byl realizován formou řízeného rozhovoru s liniovým manažerem a formou dotazníkového šetření se zaměstnanci daného oddělení. Na základě zjištěných skutečností, které vyplynuly z dotazníkového šetření, jsou v závěru práce sestaveny efektivní opatření, která by v budoucnu měla vést k posílení zkoumaných dovedností zaměstnanců a zvýšit jejich úroveň v praxi. This thesis deals with the management skills that department employees are monitored on, in terms of their work in use and which are necessary for their performance. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical. The first part is focusing on theoretical solutions developed on the basis of special Literature and defines basic concepts such as management, managers personality, their competences, but also managerial roles and functions. In detail, it describes soft management skills. The second part is characterized by high society and leads to analyze current levels of managerial skills of their jobs. Custom research was implemented through guided interview with the line manager and form of a questionnaire with employees of the chosen department.Based on the results of the questionnaire, a conclusion can be formed and used to create drawn-effective measures that can in the future help to strengthen the examined skills of workers and increase their level of practice. Keywords: management; manažerské funkce; manažer; manažerské role; manažerské kompetence; manažerské dovednosti; hard and soft dovednosti; komunikace; time management dostupnost_czu
Manažerské dovednosti

Tato diplomová práce se zabývá problematikou manažerských dovedností, které zaměstnanci sledovaného oddělení z hlediska své práce používají a které jsou nezbytné pro jejich výkon. Práce se skládá ze ...

Vernerová, Lucie; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza preferencí ve spotřebě piva
Smetana, Radek; Hlavsa, Tomáš; Michal, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o analýze preferencí ve spotřebě piva. Dělí se na dvě hlavní části: teoretická východiska a analytickou část. V teoretických východiscích jsou objasněny základní principy, výroba, technologie a kategorizace piva. Dále je znázorněn trh s pivem v ČR, na který navazuje charakteristika spotřebitele. Ten je zkoumán ze dvou pohledů. V prvním se nacházejí marketingové vlivy, které mohou ovlivňovat a nákupní zvyklosti spotřebitele samotného. Druhý obsahuje obecné zákonitosti spotřeby potravin, jenž jsou dané pro segment potravin jako celek, i speciálně pro spotřebu piva. Tato část, je ukončena základními zákonitostmi výzkumu, tvorbě dotazníku a jeho vyhodnocením. V úvodu analytické části se vychází z historických a volně dostupných dat pivovaru Kozel, které jsou podrobeny analýze a doplněny predikcemi. Samotné jádro této části spočívá ve vyhodnocení dotazníku pomocí statistického softwaru Statistica. Zde se nejdříve pracuje s vyhodnocením obecných hypotéz, týkajících se piva jako celku. Na ty je navázáno daty, jenž se týkají jen pivovaru Velké Popovice - Kozel. Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňující obecně spotřebu piva jsou: pohlaví, měsíční příjem a věk. Pokud jde o pivovar Kozel, tak na ten mají vliv faktory pohlaví a měsíčního příjmu, společně s typem piva. The thesis discusses the analysis of preferences in beer consumption. It is divided into two main parts: the theoretical background and analytical sections. The basic principles such as manufacturing, technology and categorization of beer are explained in the theoretical part. Next the beer market in the Czech Republic is illustrated following with consumer characteristics. It is researched from two different angles. As the first there are marketing factors influencing buying habits of the consumer himself. The other one contains general patterns of food consumption, which are given for the food segment as a whole, and especially for beer consumption. This section is completed with elementary principles of research, questionnaire creation and its evaluation. The analytical part at the beginning is based on historical and freely available data from the Velké Popovice brewery - Kozel, which are analysed and complemented with predictions. The very core of this section is to evaluate the questionnaire using statistical software Statistica. The first evaluation here uses general hypotheses concerning the beer as a whole. The data concerning only the brewery Kozel build on those general hypotheses. The most important factors affecting beer consumption in general are: gender, monthly income and age. Regarding the brewery Kozel and the influencing factors are above all gender and monthly income, together with the type of beer. Keywords: spotřeba; preference; marketingový výzkum; dotazník; pivo; statistická analýza; hypotéza dostupnost_czu
Statistická analýza preferencí ve spotřebě piva

Diplomová práce pojednává o analýze preferencí ve spotřebě piva. Dělí se na dvě hlavní části: teoretická východiska a analytickou část. V teoretických východiscích jsou objasněny základní principy, ...

Smetana, Radek; Hlavsa, Tomáš; Michal, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov
Čada, Ondřej; Husák, Jakub; Martina, Martina
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov, která leží v Jihomoravském kraji. Úvodní teoretická část vymezuje základní pojmy, kterými jsou veřejná správa, samospráva, charakteristika obce a jednotlivé orgány obce. Dále práce přibližuje regionální rozvoj a podrobně vysvětluje regionální politiku v EU a v ČR. V závěrečné kapitole teoretické části jsou uvedeny jednotlivé koncepty místního rozvoje. Počátek druhé praktické části je věnován základní charakteristice obce Mikulov včetně historie území. Stěžejní částí diplomové práce je analýza současné sociálně ekonomické situace Mikulova se zaměřením na demografickou charakteristiku, ekonomické prostředí, trh práce, občanskou vybavenost, kulturu, sport a volný čas, cestovní ruch, dopravní a technickou infrastrukturu a životní prostředí. Závěry vyplývající z jednotlivých oblastí jsou zobrazeny v souhrnné SWOT analýze. Na závěr práce jsou identifikované klíčové návrhy oblastí rozvoje Mikulova. This thesis deals with the topic covering social and economic development of the municipality Mikulov located in South Moravian Region of the Czech Republic. The introductory theoretical part defines the basic terms which are public administration, local government, and characteristics of the municipality and its respective authorities. Furthermore, it describes the regional development and also explains in detail the regional policy in the EU, and the Czech Republic. The final chapter of the theoretical part presents specific concepts of the regional development. The beginning of the practical part characterizes the nature of Mikulov including the history of the area. The crucial part of the thesis is the analysis of the current socio-economic situation of Mikulov with the focus on demographic characteristics, economic environment, labour market, civic amenities, culture, sport and leisure, tourism, transport and technical infrastructure, and environment. The conclusions derived from all these areas are summarized in the SWOT analysis. At the end, the thesis indentifies key recommendations on various areas for Mikulovs development. Keywords: veřejná správa; obec; sociální a ekonomický rozvoj; regionální rozvoj; regionální politika; přeshraniční spolupráce; euroregion Pomoraví dostupnost_czu
Analýza sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov, která leží v Jihomoravském kraji. Úvodní teoretická část vymezuje základní pojmy, kterými jsou veřejná ...

Čada, Ondřej; Husák, Jakub; Martina, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Kolektivizace venkova ve vzpomínkách pamětníků z obcí Lhenice a Mičovice
Kolářová, Lucie; Kreisslová, Sandra; Tereza, Tereza
2017 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na období násilné kolektivizace venkova a je zpracována formou případové studie z obcí Lhenice a Mičovice. Jejím cílem je zodpovědět otázku, jaký obraz kolektivizace je přítomen v paměti tamních obyvatel a jakým způsobem tento proces zasáhl do jejich každodenních minulých životů. Práce v teoretické rovině rozebírá pojmy každodennost, socialistická každodennost, paměť a kolektivní paměť. Za účelem co nejhlubšího poznání vnitřního pohledu na každodenní minulost byla jako vhodná metoda zvolena orální historie, dále bylo využito také archivních rešerší. Díky tomuto přístupu práce předkládá obraz kolektivizace z pohledu přímých svědků doby a přispívá k hlubšímu pochopení těchto událostí moderní československé historie z perspektivy samotných aktérů. The submitted thesis focuses on the period of forced collectivisation in rural Czechoslovakia and is a case study of the villages Lhenice and Mičovice. The focus of the work is to determine what images of collectivisation are still in the minds of the local residents and how this process affected the daily lives of their past. The theoretical section explains the concepts of everyday life, socialistic everyday life, memory and collective memory. It was conducted in the form of oral history method and archive research. Thanks to this approach the work illustrates view of witnesses who lived during the process of collectivization. It deepens our understanding of Czechoslovak modern history through the perspective of local residents. Keywords: každodennost; kolektivizace; kolektivní paměť; kvalitativní výzkum; orální historie dostupnost_czu
Kolektivizace venkova ve vzpomínkách pamětníků z obcí Lhenice a Mičovice

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na období násilné kolektivizace venkova a je zpracována formou případové studie z obcí Lhenice a Mičovice. Jejím cílem je zodpovědět otázku, jaký obraz ...

Kolářová, Lucie; Kreisslová, Sandra; Tereza, Tereza
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Návrh investičního plánu domácností v ČR
Hlavsová, Eliška; Hálová, Pavlína; Mach, Jiří
2017 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Návrh investičního plánu domácností ČR se věnuje problematice diverzifikace finančních prostředků do investičních a spořících nástrojů na základě zjištěného čistého měsíčního příjmu a mandatorních výdajů vybraných domácností. Práce se dělí na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány investiční a spořící nástroje běžně dostupné a využívané v České republice, dále výpočty konečných zhodnocených či naspořených částek. Metodika těchto výpočtů, která spadá do stejné části práce, popisuje postupy při výpočtech dosažených hodnot. V praktické části jsou vytyčeny běžné cíle rodin a navržen plán pro optimální rozvržení finančních prostředků domácností, které se liší výší měsíčních příjmů a volbou strategie investování, ale struktura požadavků je totožná. Pro větší názornost byly voleny domácnosti s příjmy a výdaji odpovídající životu v Praze. Cílem práce je navržení vhodných nástrojů tak, aby v daném časovém horizontu zhodnotily vklady domácností do co nejvyšší míry a tím splnily požadované cíle. This thesis titled Draft Investment Plan Czech households is dedicated to the diversification of funds into investment instruments based on observed monthly net income and mandatory spending. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the investment and savings tools and methodology for the calculation of the final amount of the saved and evaluated. The methodology of calculations, in the same part describes the procedure for calculating values achieved. In the practical part of the proposed plan of allocation of financial resources of households, which differ in the amount of monthly income and choice of investment strategy, but the structure is identical requirements. The aim is to design the appropriate tools that within this timeframe will assess household deposits in requested amounts. Keywords: Akcie; Dluhopisy; Portfolio dostupnost_czu
Návrh investičního plánu domácností v ČR

Tato bakalářská práce s názvem Návrh investičního plánu domácností ČR se věnuje problematice diverzifikace finančních prostředků do investičních a spořících nástrojů na základě zjištěného čistého ...

Hlavsová, Eliška; Hálová, Pavlína; Mach, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Obliba ovocných piv v České republice
Balaštík, Milan; Maier, Tomáš; Lukáš, Lukáš
2017 - Czech
Práce se zabývá oblibou ovocných piv v České republice. Popisuje druhové rozdělení ovocného piva v zahraničí i u nás. Znázorňuje přehled nabídky velkých i malých výrobců této kategorie na domácím trhu. Zaměřuje se na zmapování situace ochuceného piva na domácím i zahraničních trzích dle nejnovějších údajů. Na základě dotazníkového šetření jsou analyzovány spotřebitelské preference na domácím trhu. Poté jsou formulována obecná doporučení pivovarům, která vyplývají z výstupů dotazníkového šetření. Následně jsou s využitím základních statistických metod zjišťovány významné závislosti mezi konzumací ochucených piv a pohlavím a mezi konzumací a věkem oslovených respondentů. Pokud tomu tak je, tak se určuje síla této závislosti. Bylo zjištěno, že zatímco významná závislost nebyla prokázána u pohlaví, existuje mezi konzumací a věkem respondentů. Síla této závislosti byla hodnocena jako středně silná. Nakonec byla vypracována prognóza spotřeby míchaných nápojů na bázi piva v České republice. Analyzovaná časová řada obsahovala skutečné roční údaje vedené Českým svazem pivovarů a sladoven od roku 2012 do roku 2015. Prognóza byla počítána na další dva roky. Bylo zjištěno, že spotřeba míchaných nápojů na bázi piva bude v budoucnu i nadále klesat. The main topic of this thesis is the popularity of fruit beers in the Czech Republic. It describes a generic distribution of fruit beers, both abroad and in our country. Shows an overview of large and small manufacturers in this category in the domestic market. It focuses on the current situation flavored beer on domestic and foreign markets, according to the latest data. Based on the survey are analyzed consumer preferences in the domestic market. They are then formulated breweries general recommendations arising from the outcomes of the survey. Subsequently, using basic statistical methods detected significant correlation between the consumption of flavored beers and gender and between consumption and age of respondents. If so, then it determines the strength of this dependence. It was found that while significant correlation was demonstrated in sex exists between consumption and age of the respondents. The strength of this dependence was assessed as moderate. It was finally drafted forecast consumption of mixed drinks based on beer in the Czech Republic. The analyzed time series contained the actual annual data maintained by the Czech Beer and Malt Association from 2012 to 2015. The forecast was calculated for the next two years. It was found that consumption of mixed drinks based on beer in the future will continue to decline. Keywords: Pivo; Obliba; Dotazník dostupnost_czu
Obliba ovocných piv v České republice

Práce se zabývá oblibou ovocných piv v České republice. Popisuje druhové rozdělení ovocného piva v zahraničí i u nás. Znázorňuje přehled nabídky velkých i malých výrobců této kategorie na domácím ...

Balaštík, Milan; Maier, Tomáš; Lukáš, Lukáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Význam dotací v rozvoji obce (Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor)
Koláříková, Markéta; Kocmánková Menšíková, Lucie; Pavel, Pavel
2017 - Czech
Hlavním cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaký význam mají přijaté dotace v rozvoji obcí Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor. Práce primárně řešila dotace jako významnou součást příjmů obcí a jako nástroj pro jejich rozvoj. Teoretická část je založena na prostudování odborné literatury a dalších relevantních zdrojů, které se týkají zkoumané problematiky. Pozornost je věnována tématu regionálního rozvoje, v rámci kterého jsou porovnávána dvě programovací období (2007 až 2013 a 2014 až 2020), a financování obcí. Na poznatky, získané v teoretické části navazuje, sekundární analýza dat, ve které bylo zjištěno, že přijaté dotace zaujímají významné postavení ve struktuře příjmů obcí Chanovice a Pačejov, ve dvou ostatních obcích toto postavení tak významné není. Nejvyšší přijaté dotace lze sledovat v obci Pačejov, která výrazně převyšuje obce ostatní. Díky přijatým dotacím obce v období 2007 až 2013 realizovaly mnoho rozvojových projektů, zejména infrastrukturálního (nejvíce obec Pačejov), ale i jiného (nejvíce obec Chanovice) rázu. V rámci projektů týkajících se infrastruktury se všechny obce zabývaly výstavbami a opravami v oblasti vodohospodářství a dopravní infrastruktury, co se týče rozvoje ostatního, byly dotace nejvíce směřovány do oblasti vzdělávání. Na základě polostandardizovaných rozhovorů se starosty vybraných obcí byla následně zpracována empirická část práce. Starostové se shodují v názoru, že pro rozvoj obcí, zejména rozvoj týkající se infrastruktury, jsou dotace nezbytné, avšak cesta k jejich získání je pro malé obce velmi náročná a nákladná. The main goal of the study was to find out and compare the significance of the received subsidies in the development of Chanovice, Pačejov, Myslív and Velký Bor villages. My work in the first place dealt with subsidies as an important part of a village income and as a tool for their development. The theoretical part is based on the study of special literature and other relevant sources relating to the examined issues. Attention is given to regional development, within which the two programming periods (2007 2013 and 2014 2020) are compared and also the financing of villages. The knowledge gained in the theoretical part are followed by secondary data analysis, in which it was found that the received subsidies hold an important position in the structure of Chanovice and Pačejov village incomes in the two other villages that position is not so important. Thanks to received subsidies in the period 2007 2013 the villages implemented a lot of developing projects, either infrastructural (most Pačejov village) or other (especially Chanovice village) character. In the framework of the infrastructure based projects all municipalities used the subsidies to build and repaire their water and transport infrastructures. Another field where the municipalities aimed the subsidies was field of education. Based on semi-structured interviews with mayors of selected villages the empirical part of my work was worked out afterward. The mayors share the opinion that the village development especially the development connected with infrastructure, the subsidies are necessary, but the way to obtain them is very difficult and costly for the small villages Keywords: dotace; regionální rozvoj; rozvoj venkova; obec; financování obcí; rozpočet obce dostupnost_czu
Význam dotací v rozvoji obce (Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor)

Hlavním cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaký význam mají přijaté dotace v rozvoji obcí Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor. Práce primárně řešila dotace jako významnou součást příjmů obcí ...

Koláříková, Markéta; Kocmánková Menšíková, Lucie; Pavel, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases