Number of found documents: 353
Published from to

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
Dumalasová, Veronika; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
2017 - Czech
Metodika uvádí souhrn podrobných optimalizovaných postupů umožňujících spolehlivou detekci jednotlivých původců chorob pat stébel a navrhuje postup ochrany proti nim. The methodology presents optimized techniques for a detection of the species of fungi causing stem base diseases and suggests the control measures. Keywords: stéblolam; fuzariózy; kořenomorka; eyespot; fusarioses; sharp eyespot; pšenice; nemoci Available in a digital repository NRGL
Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice

Metodika uvádí souhrn podrobných optimalizovaných postupů umožňujících spolehlivou detekci jednotlivých původců chorob pat stébel a navrhuje postup ochrany proti nim....

Dumalasová, Veronika; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real- time PCR
Mitrová, Katarína; Svobodová, Leona; Ovesná, Jaroslava
2017 - Czech
Předmětem metodiky je postup pro detekci pěti virů u česneku kuchyňského, pomocí analýzy real- time PCR laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat pět zástupců virů u česneku a to: Onion yellow dwarf virus (OYDV), Leek yellow stripe virus (LYSV), Garlic common latent virus (GCLV), Shallot latent virus (SLV) a Garlic mite-borne filamentous virus (GMbFV) na základě detekce sekvencí genu pro plášťový protein metodou SYBR Green real-time PCR. Tato metoda se osvědčila jako vhodný nástroj pro detekci vysoce variabilních patogenů jako jsou viry česneku. Metodika nově přináší postup detekce těchto virů. The objective of the assay is detection of five viruses in garlic using real- time PCR analysis. . This assay allows to identify five of the viruses in the varieties of garlic - Onion yellow dwarf virus (OYDV), Leek yellow stripe virus (LYSV), Garlic common latent virus (GCLV), Shallot latent virus (SLV) and Garlic mite-borne filamentous virus (GMbFV) based on the detection of gene sequences for the coat protein by SYBR Green real-time PCR. This method was shown in our work to be a suitable tool for the detection of highly variable pathogens, such as garlic viruses. The method brings a new procedure for detection of these viruses. Keywords: real time PCR; real time PCR; cibulová zelenina; rostlinné viry Available in a digital repository NRGL
Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real- time PCR

Předmětem metodiky je postup pro detekci pěti virů u česneku kuchyňského, pomocí analýzy real- time PCR laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat pět zástupců virů u česneku a to: Onion ...

Mitrová, Katarína; Svobodová, Leona; Ovesná, Jaroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů
Ovesná, Jaroslava; Mitrová, Katarína; Kučera, Ladislav
2017 - Czech
Cílem této metodiky bylo ověřit a sestavit soubor mikrosatelitních markerů pro účely ověření, které je třeba použít pro nespornou identifikaci vybraných druhů česneku typu český paličák. Předmětem metodiky je jednoduchý postup pro určení česneků typu český paličák pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats), který je využitelný zkušebními laboratořemi v praxi. Popsaná metoda umožňuje identifikovat odrůdy a novošlechtění českého česneku typu paličáku pomocí DNA markerů (alel mikrosatelitů), které jsou přítomny pouze u této skupiny odrůd a novošlechtění česneku. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) při použití specifických, flourescenčně značených primerů a následná analýza délky produktů PCR. Metodika nově přináší unikátní soubor diagnostických SSR markerů, postup hodnocení a interpretace výsledků. The aim of the methodology was to verify and compile a set of microsatellite markers for the purpose of verification to be used for the undisputed identification of selected types of Czech bolting garlics. The object of submitted methodology is to simplify procedure that allow to determine Czech bolting garlic using microsatellite analysis (SSR- Single Sequence Repeats), which is applicable in testing laboratories. The described method allows to identify the variety and breeding material of bolting garlic of Czech origin using DNA markers (microsatellite alleles) that are present only for this group of varieties and breeding lines. By the amplification of the genome containing the microsatellite locus by polymerase chain reaction (PCR) using specific, fluorescently labeled primers, and subsequent analysis of the lengths of PCR products. Methodology newly brings a unique set of diagnostic SSR markers, describe the evaluation and interpretation of the results. Keywords: Allium sativum; mikrosatelity; Allium sativum; microsatellites; cibulová zelenina; DNA; markery Available in a digital repository NRGL
Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů

Cílem této metodiky bylo ověřit a sestavit soubor mikrosatelitních markerů pro účely ověření, které je třeba použít pro nespornou identifikaci vybraných druhů česneku typu český paličák. Předmětem ...

Ovesná, Jaroslava; Mitrová, Katarína; Kučera, Ladislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Podpora výskytu užitečných organismů v sadech
Holý, Kamil; Falta, Vladan; Kovaříková, Kateřina; Šenk, Jan
2017 - Czech
Metodika je určena pěstitelům ovoce. Zahrnuje poznatky získané v průběhu řešení projektu NAZV QJ1210209 a RO0416. Publikace obsahuje informace o významných užitečných organismech a možnostech jejich podpory v sadech. The publication is intended for the fruit growers and was worked upon the base of the results of the projects NAZV QJ1210209 a RO0416. It contains information about important beneficial organisms and possibilities of their support in orchards. Keywords: sady; parazitoidi; kvetoucí pásy; orchards; parasitoids; flowering stripes; užitečný hmyz; ovocnářství; predace Available in a digital repository NRGL
Podpora výskytu užitečných organismů v sadech

Metodika je určena pěstitelům ovoce. Zahrnuje poznatky získané v průběhu řešení projektu NAZV QJ1210209 a RO0416. Publikace obsahuje informace o významných užitečných organismech a možnostech jejich ...

Holý, Kamil; Falta, Vladan; Kovaříková, Kateřina; Šenk, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
2017 - Czech
V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena na technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, kde technologické vody vznikají, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. Na základě šetření v zemědělských podnicích byly vyhodnoceny způsoby skladování technologických vod a jejich využívání na zemědělské půdě. V metodice jsou dále hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro používání technologických vod na zemědělské půdě. The production of technological waters from stables is evaluated in the methodology for the use of technological waters in agriculture. The corresponding legislation is described. Attention is focused on technological waters from livestock breeding and simple processing of plant products. The production of technological waters is evaluated from the point of view of individual operations in which the technological waters are produced, particularly in milking and cooling equipment. The characteristics of technological waters, particularly the nutrient contents and potential risks of their use on the agricultural land are also evaluated in the methodology. The influence of technological waters on the growth of plants and microbial biomass content and activity in the soil was experimentally verified. The methodology contains the recommendation for the application of technological waters on the agricultural land. Keywords: technologické vody; živiny; aplikace na půdu; technological waters; nutrients; application on the land; hospodářská zvířata; stáje; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě

V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena na technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat ...

Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného
Pavela, Roman; Žabka, Martin; Kaffková, Katarína; Smékalová, Kateřina
2017 - Czech
Metodika je určena pěstitelům vybraných léčivých a aromatických rostlin (fenykl, máta, tymián) a zaměřuje se hlavně na jejich choroby a škůdce. Obsahuje přehled vhodných prostředků a kroků k odstranění škod způsobených těmito škodlivými činiteli biologickou cestou. Metodika uvádí příklady tzv. botanických pesticidů, tedy jak komerčně dostupných produktů, které obsahují extrakty biologicky aktivních látek z rostlin, tak takzvaných farmářských přípravků, u kterých popisuje i postupy pro jejich přípravu a používání. This publication is intended for growers of medicinal and aromatic plants (fennel, mint and thyme) and it is focused on their pests and diseases. It includes overview of suitable means and steps for elimination of the damage caused by these harmful agents by using biological way. The publication presents examples of both types of so-called botanical pesticides - commercially available products which contain extracts of biologically active substances from plants, as well as so-called farm products, for which it describes procedures for its preparation and using. Keywords: botanické pesticidy; fenykl; máta; tymián; botanical pesticides; fennel; mint; thyme; pesticidy; léčivé rostliny; rostlinné extrakty Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného

Metodika je určena pěstitelům vybraných léčivých a aromatických rostlin (fenykl, máta, tymián) a zaměřuje se hlavně na jejich choroby a škůdce. Obsahuje přehled vhodných prostředků a kroků k ...

Pavela, Roman; Žabka, Martin; Kaffková, Katarína; Smékalová, Kateřina
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Výroční zpráva VÚPP za rok 2016
VÚPP
2017 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2016. Annual report on activities, projects and management of Food Research Institute Prague in 2016. Keywords: výživa; potravinářská chemie; biochemie; potravinářské inženýrství; hospodaření; potravinářství; potravinářský průmysl; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva VÚPP za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu potravinářského Praha za rok 2016....

VÚPP
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2017

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Váňa, Vojtěch
2017 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech hygienizační úpravy biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty a způsobech jejich použití. Patentovaný kombinovaný postup acidické a alkalické úpravy bioodpadů zajišťuje dostatečnou stabilizaci a účinnou hygienizaci výstupního produktu, umožňující jeho další využití buď pro kompostování nebo biozplynování nebo pro aplikaci na půdu jako hodnotného hnojivého substrátu. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití výstupních hnojivých substrátů při pěstování vybraných zemědělských plodin. Metodika je určena širokému okruhu uživatelů. Metodika může posloužit jako podklad pro úpravu technických zařízení, technologických postupů i jako materiál pro výuku na středních zemědělských školách, univerzitách se zemědělským zaměřením nebo zemědělským poradcům. The aim of the methodology is to provide to farmers, agricultural advisors, biogas manufacturers and processors, owners and operators of biogas stations and composting plants, investors and other interested parties, the basic information on the possibilities of hygienic treatment at biodegradable waste containing animal raw materials to fertilizer substrates and the ways of their use. The patented combined method of acid and alkaline biowaste treatment ensures a sufficient stabilization and efficient hygiene of the output product, allowing to be further utilized for composting, biogasification, or for soil application as a valuable fertilizer substrate, as well. A part of the methodology is the evaluation of agrochemical efficiency at output use of fertilizer substrates in the cultivation of selected agricultural crops. The methodology is intended for a wide range of users. The methodology can serve as a basis for the adaptation of technical facilities, technological processes and also as a material for teaching at secondary agricultural schools, agricultural universities or agricultural advisors. Keywords: biologicky rozložitelné odpady; gastroodpady; hygienizace odpadů; acidicko-alkalická úprava bioodpadů; hnojivé substráty; agrochemická účinnost; biodegradable waste; gastro-waste; waste hygiene; acidic-alkaline biowaste treatment; fertilizer substrates; agrochemical efficiency; biologické odpady; agrochemikálie Available in a digital repository NRGL
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Váňa, Vojtěch
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Informační produkty výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
2017 - Czech
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.), je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie. VÚBP, v. v. i., je provozovatelem následujících informačních a znalostních systémů, které tvoří zdrojovou základnu BOZP. Rádi bychom vám je v tomto informačním letáku krátce představili a nalákali vás k jejich využívání a k případnému zapojení se do tvorby jejich obsahu. Keywords: znalostní systémy; bezpečnost práce Available in a digital repository NRGL
Informační produkty výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.), je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik ...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2017

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2016
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2017 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projekts; research institutions; transport; transport research Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2016

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases