Number of found documents: 240
Published from to

Empirical Analysis of Labor Markets over Business Cycles
Brůha, Jan; Polanský, Jiří
2015 - English
Cílem tohoto článku je zdokumentovat a shrnout hlavní cyklické charakteristiky makroekonomických dat trhu práce ve vyspělých ekonomikách. V článku uvádíme druhé momenty (korelaci, volatilitu a koherenci) těchto dat pro různé transformace (tempa růstu a cyklické složky). Používáme také dynamické faktorové modely, abychom odhalili počet fundamentálních šoků, které ovlivňují dynamiku veličin trhu práce. Zkoumáme, zda se tyto charakteristiky mění v čase, zejména v obdobích závažných krizí jako např. Velká recese. Nakonec zkoumáme, zda existují skupiny zemí, které jsou charakterizovány společnými rysy, např. institucemi na trhu práce. Ukazujeme, že některé vlastnosti jsou společné v čase a v různých zemích (např. Okunův zákon). Naopak jiné charakteristiky se mezi zeměmi liší. Instituce trhu práce vybrané vlastnosti ovlivňují, ale pouze málo. Zjišťujeme, že cyklickou dynamiku veličin trhu práce ve většině zkoumaných zemí zřejmě vysvětluje jeden, nebo nejvýše dva šoky. Článek uzavíráme interpretací těchto závěrů pro strukturální makroekonomické modely. The goal of this paper is to document and summarize the main cyclical features of labor market macroeconomic data in advanced countries. We report the second moments (correlations, coherences and volatility) of labor market variables for various data transformations (growth rates and cycles). Then we use dynamic factor models to inquire about the number of orthogonal shocks that drives labor market data dynamics. We also investigate the time-varying nature of these features: we ask whether they are stable over time, especially at times of severe crises such as the Great Recession. Finally, we compare these features across countries to see whether there are groups of countries characterized by similar features, such as labor market institutions. We find that certain features are stable over time and across countries (such as Okun’s Law), while others are not. We also confirm that labor market institutions influence selected characteristics, but to a limited degree only. We find that one or at most two orthogonal shocks seem to drive the cyclical dynamics of labor market variables in most countries. The paper concludes with our interpretation of these findings for structural macroeconomic models. Keywords: dynamické faktorové modely; Velká recese; instituce trhu práce; Okunův zákon; dynamic factor models; Great Recession; labor market institutions; Okun’s Law; makroekonomie; ekonomické modely; trh práce; krize Available in a digital repository NRGL
Empirical Analysis of Labor Markets over Business Cycles

Cílem tohoto článku je zdokumentovat a shrnout hlavní cyklické charakteristiky makroekonomických dat trhu práce ve vyspělých ekonomikách. V článku uvádíme druhé momenty (korelaci, volatilitu a ...

Brůha, Jan; Polanský, Jiří
Česká národní banka, 2015

Limited Liability, Asset Price Bubbles and the Credit Cycle
Matějů, Jakub; Kejak, Michal
2015 - English
Tato práce naznačuje, že nefundamentální komponenty cen aktiv jsou jedním ze spouštěcích faktorů úvěrového cyklu. Předkládaný model staví na literatuře finančního akcelerátoru, k němuž přidává akciový trh, kde omezeně ručící investoři obchodují s akciemi produktivních firem s nejistou návratností. Investoři si na financování těchto obchodů půjčují od bankovního sektoru a mohou zbankrotovat. Jejich omezené ručení vede ke vzniku morálního hazardu, který mění poptávku po riziku a tlačí cenu rizikových aktiv nad jejich fundamentální hodnotu. Tento mechanismus je dále implementován do neokeynesiánského modelu všeobecné rovnováhy, kde ukazuje, že expanzivní měnová politika vede k uvolnění úvěrových podmínek a k nárůstu jak fundamentální, tak nefundamentální složky cen akcií. Pozitivní šok zasahující nefundamentální složku spouští úvěrový cyklus: hodnota úvěrového zajištění roste, úrokové sazby klesají a míra nesplácených úvěrů se snižuje. Tyto efekty se však po několika kvartálech obrací a vedou k omezení úvěrování. Vzestupná fáze úvěrového cyklu trvá, jen dokud akciový trh roste dostatečným tempem. Měnová politika reagující na ceny aktiv však nevede ke snížení výkyvů inflace a mezery výstupu. This paper suggests that the dynamics of the non-fundamental component of asset prices are one of the drivers of the credit cycle. The presented model builds on the financial accelerator literature by including a stock market where investors with limited liability trade stocks of productive firms with stochastic productivities. Investors borrow funds from the banking sector and can go bankrupt. Their limited liability induces a moral hazard problem which shifts demand for risk and drives prices of risky assets above their fundamental value. Embedding the contracting problem in a New Keynesian general equilibrium framework, the model shows that expansionary monetary policy induces loose credit conditions and leads to a rise in both the fundamental and non-fundamental components of stock prices. A positive shock to the non-fundamental component triggers a credit cycle: collateral value rises, and lending and default rates decrease. These effects reverse after several quarters, inducing a credit crunch. The credit boom lasts only while stock market growth maintains sufficient momentum. However, monetary policy does not reduce the volatility of inflation and the output gap by reacting to asset prices. Keywords: úvěrový cyklus; omezené ručení; nefundamentální cena aktiv; credit cycle; limited liability; non-fundamental asset pricing; aktiva; trh akcií; úvěry; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Limited Liability, Asset Price Bubbles and the Credit Cycle

Tato práce naznačuje, že nefundamentální komponenty cen aktiv jsou jedním ze spouštěcích faktorů úvěrového cyklu. Předkládaný model staví na literatuře finančního akcelerátoru, k němuž přidává akciový ...

Matějů, Jakub; Kejak, Michal
Česká národní banka, 2015

Does Greater Capital Hamper the Cost Efficiency of Banks?
Lešanovská, Jitka; Weill, Laurent
2015 - English
Cílem výzkumu je analyzovat vztah mezi kapitálem a efektivitou bank. Zkoumáme obousměrnou Grangerovu kauzalitu mezi těmito proměnnými pro český bankovní sektor na kompletním souboru dat od roku 2002 do roku 2013. Nákladovou efektivitu bank měříme pomocí stochastické hraniční analýzy. Provádíme testy Grangerovy kauzality s cílem ověřit znaménko a význam kauzálního vztahu mezi kapitálem a efektivitou. Odhady Grangerovy kauzality provádíme s využitím GMM dynamických panelových odhadů. Vztah mezi kapitálem a efektivitou nebyl identifikován, neboť ani vliv kapitálu na efektivitu, ani vliv efektivity na kapitál není významný. Finanční krize vztah mezi kapitálem a efektivitou nezměnila. Naše zjištění tak naznačují, že přísnější kapitálové požadavky, jako jsou ty v rámci regulace Basel III, neovlivní finanční stabilitu přes kanál efektivity. Opatření ovlivňující úrovně kapitálu nebo míry efektivity bankovního sektoru tak lze tvořit samostatně. The aim of our research is to analyze the relation between capital and bank efficiency by considering both directions of the Granger causality for the Czech banking industry. We use an exhaustive dataset of Czech banks from 2002 to 2013. We measure the cost efficiency of banks using stochastic frontier analysis. We perform Granger-causality tests to check the sign and significance of the causal relation between capital and efficiency. We embed Granger-causality estimations in the GMM dynamic panel estimator. We find no relation between capital and efficiency, as neither the effect of capital on efficiency, nor the effect of efficiency on capital is significant. The financial crisis does not influence the relation between capital and efficiency. Our findings suggest that tighter capital requirements like those under Basel III do not affect financial stability through the efficiency channel. Policies favoring capital levels and efficiency of the banking industry can therefore be designed separately. Keywords: bankovní kapitál; efektivita bank; Basel III; Grangerova kauzalita; bank capital; Basel III; bank efficiency; Granger causality; banky; kapitál Available in a digital repository NRGL
Does Greater Capital Hamper the Cost Efficiency of Banks?

Cílem výzkumu je analyzovat vztah mezi kapitálem a efektivitou bank. Zkoumáme obousměrnou Grangerovu kauzalitu mezi těmito proměnnými pro český bankovní sektor na kompletním souboru dat od roku 2002 ...

Lešanovská, Jitka; Weill, Laurent
Česká národní banka, 2015

Labour Market Modelling within a DSGE Approach
Tonner, Jaromír; Tvrz, Stanislav; Vašíček, Osvald
2015 - English
Cílem příspěvku je nalézt vhodný přístup k modelování hlavních proměnných trhu práce v rámci jádrového DSGE modelu ČNB. Kritérii výběru vhodné modelové specifikace jsou: kvalita predikce nezaměstnanosti, změna celkové predikční schopnosti ve srovnání s výchozím modelem a rozsah nezbytných modelových úprav. Zjistili jsme, že varianta modelu trhu práce podle Galího, Smetse a Wouterse (2011) umožňuje predikovat nezaměstnanost s přijatelnou chybou. Zároveň tato specifikace mírně zlepšuje celkovou predikční schopnost modelu a vyžaduje modelové úpravy relativně malého rozsahu. Proto doporučujeme tento přístup spíše než složitější koncepty, které dosahují podobného zlepšení predikčních schopností modelu. Také přístup propojující nezaměstnanost s mezerou výstupu se ukazuje jako nadějný, jeho praktické využití je ale podmíněno (dodatečným) zvýšením přesnosti predikce spotřeby. Jako praktický experiment jsme se rozhodli pro srovnání rozložení inflačních tlaků pramenících z růstu nominálních mezd a oslabování směnného kurzu ve výchozím modelu a v jeho alternativních specifikacích. Experiment je motivován rozhodnutím z listopadu 2013 používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek, ke kterému došlo v prostředí téměř nulových úrokových sazeb a rostoucích dezinflačních tlaků. Zjistili jsme, že výchozí model má ve srovnání s modely s propracovanějším trhem práce tendenci predikovat vyšší růst nominálních mezd a méně výrazné oslabení směnného kurzu. Z toho vyplývá, že alternativní modely by pravděpodobně indikovaly ještě vyšší potřebu oslabení kurzu než výchozí model. The goal of this paper is to find a suitable way of modelling the main labour market variables in the framework of the CNB’s core DSGE model. The model selection criteria are: the predictive ability for unemployment, the change in the overall predictive ability in comparison to the baseline model and the extent of the required model change. We find that the incorporation of a modified Galí, Smets and Wouters (2011) labour market specification allows us to predict unemployment with an acceptable forecast error. At the same time it leads to a moderate improvement in the overall predictive ability of the model and requires only minor adjustments to the model structure. Thus, it should be preferred to more complicated concepts that yield a similar improvement in predictive ability. We also came to the conclusion that the concept linking unemployment and the GDP gap is promising. However, its practical application would require (additional) improvement in the accuracy of the consumption prediction. As a practical experiment, we compare the inflation pressures arising from nominal wages and the exchange rate in the baseline model and in alternative specifications. The experiment is motivated by the use of the exchange rate as an additional monetary policy instrument by the CNB since November 2013 in an environment of near-zero interest rates and growing disinflationary pressures. We find that the baseline model tends to forecast higher nominal wage growth and lower exchange rate depreciation than the models with more elaborate labour markets. Therefore, the alternative models would probably have identified an even higher need for exchange rate depreciation than the baseline model did. Keywords: DSGE; Nashovo vyjednávání; pravomoc řídit záležitosti podniku; DSGE; Nash bargaining; right to manage; trh práce; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Labour Market Modelling within a DSGE Approach

Cílem příspěvku je nalézt vhodný přístup k modelování hlavních proměnných trhu práce v rámci jádrového DSGE modelu ČNB. Kritérii výběru vhodné modelové specifikace jsou: kvalita predikce ...

Tonner, Jaromír; Tvrz, Stanislav; Vašíček, Osvald
Česká národní banka, 2015

Bank Efficiency and Interest Rate Pass-Through
Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana; Lešanovská, Jitka
2015 - English
Důležitou součástí transmise měnové politiky je průsak změn sazeb finančního trhu, které přímo ovlivňují nebo cílují centrální banky, do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Dosavadní výzkumné studie naznačují, že síla a rychlost tohoto průsaku se liší mezi zeměmi, časovými obdobími, a dokonce i mezi jednotlivými bankami. V tomto článku analyzujeme mechanismus průsaku na unikátním souboru dat, který pokrývá české depozitní a úvěrové produkty. Zaměřujeme se na roli determinant cenové politiky jednotlivých bank, a to zejména na roli nákladové efektivity bank, kterou odhadujeme pomocí stochastické hraniční analýzy a analýzy obalu dat. Naše hlavní výsledky jsou následující: Zaprvé, dlouhodobý průsak úrokových sazeb byl před krizí u většiny produktů téměř kompletní, ale poté výrazně zeslábl. Zadruhé, banky, které poskytují vysoké úrokové sazby na depozita, také často vyžadují vyšší rizikové prémie na úvěry. Zatřetí, nákladově efektivní banky často oddalují reakce svých sazeb na změny mezibankovních sazeb, čímž vyhlazují úrokové míry pro své klienty. An important component of monetary policy transmission is the pass-through from financial market interest rates, directly influenced or targeted by central banks, to the rates that banks charge firms and households. Yet the available evidence on the strength and speed of the pass-through is mixed and varies across countries, time periods, and even individual banks. We examine the pass-through mechanism using a unique data set of Czech loan and deposit products and focus on bank-level determinants of pricing policies, especially cost efficiency, which we estimate employing both stochastic frontier and data envelopment analysis. Our main results are threefold: First, the long-term pass-through was close to complete for most products before the financial crisis, but has weakened considerably afterward. Second, banks that provide high rates for deposits usually charge high loan markups. Third, cost-efficient banks tend to delay responses to changes in the market rate, smoothing loan rates for their clients. Keywords: analýza obalu dat; cenová politika bank; nákladová efektivita; stochastická hraniční analýza; transmise měnové politiky; bank pricing policies; cost efficiency; data envelopment analysis; monetary transmission; stochastic frontier analysis; monetární politika; banky; bankovní soustava; úroky Available in a digital repository NRGL
Bank Efficiency and Interest Rate Pass-Through

Důležitou součástí transmise měnové politiky je průsak změn sazeb finančního trhu, které přímo ovlivňují nebo cílují centrální banky, do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Dosavadní ...

Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana; Lešanovská, Jitka
Česká národní banka, 2015

In the Quest of Measuring the Financial Cycle
Plašil, Miroslav; Konečný, Tomáš; Seidler, Jakub; Hlaváč, Petr
2015 - English
Nedávná finanční krize odhalila důležitost vazeb mezi reálnou ekonomikou a finančním sektorem. Tento článek představuje dva vzájemně se doplňující způsoby vyhodnocování pozice ekonomiky v rámci finančního cyklu s cílem včas odhalit vznikající nerovnováhy. Nejdříve je zkonstruován souhrnný indikátor, který kombinuje informace obsažené v proměnných charakterizujících změnu ve vnímání rizik ve finančním systému, přičemž váhy jednotlivých proměnných jsou nastaveny tak, aby indikátor co nejlépe charakterizoval vývoj úvěrových ztrát bankovního sektoru během poslední krize. Za druhé zkoumáme migraci mezi jednotlivými rizikovými kategoriemi úvěrů, což umožňuje popsat finanční cyklus z pohledu schopnosti sektoru nefinančních podniků splácet dluh. Oba indikátory finančního cyklu mohou být využity při rozhodování v oblasti makroobezřetnostní politiky, včetně nastavení proticyklické kapitálové rezervy. The recent financial crisis has demonstrated the importance of the linkages between the financial sector and the real economy. This paper sets out to develop two complementary methods for assessing the position of the economy in the financial cycle in order to identify emerging imbalances in timely manner. First, we construct a composite indicator using variables representing risk perceptions in the financial sector and calibrate this indicator to capture the credit losses the Czech banking sector experienced during the recent crisis. Second, we focus on the transitions of loans from one risk category to another, which allows us to capture the financial cycle from the perspective of the debt-paying ability of non-financial corporations. Both financial cycle measures can be used by policy makers for a wide range of policy decisions, including that on the setting of the countercyclical capital buffer. Keywords: Bayesovské průměrování modelů; proticyklická kapitálová rezerva; úvěrové riziko; faktorový model; finanční cyklus; Bayesian model averaging; countercyclical capital buffer; credit risk; factor model; financial cycle; hospodářský cyklus; úvěry; bayesovský přístup Available in a digital repository NRGL
In the Quest of Measuring the Financial Cycle

Nedávná finanční krize odhalila důležitost vazeb mezi reálnou ekonomikou a finančním sektorem. Tento článek představuje dva vzájemně se doplňující způsoby vyhodnocování pozice ekonomiky v rámci ...

Plašil, Miroslav; Konečný, Tomáš; Seidler, Jakub; Hlaváč, Petr
Česká národní banka, 2015

Risk Aversion, Financial Stress and Their Non-Linear Impact on Exchange Rates
Adam, Tomáš; Benecká, Soňa; Matějů, Jakub
2014 - English
Článek ukazuje, jak měny vybraných rozvíjejících se trhů ve střední a východní Evropě reagují na zvýšenou nejistotu v závislosti na tržním sentimentu v jádrové vyspělé ekonomice nebo v globálním meřítku. Vysoce stylizovaný model alokace portfolia na bázi aktiv denominovaných v eurech a české koruně ukazuje na existenci dvou režimů, které jsou charakterizovány rozdílnou reakcí měnového kurzu na zvýšený finanční stres v eurozóně. V „diverzifikačním“ režimu dochází k posílení kurzu koruny v návaznosti na zvýšený očekáváný rozptyl výnosů aktiva denominovaného v eurech. V režimu „útěk do bezpečí“ zase koruna oslabuje po zvýšení rozptylu eurového aktiva. Přechod mezi těmito režimy může být spojen se změnami averze k riziku, která je ovlivněna napětím na finančních trzích zachyceným indexy finančního stresu. Pomocí bayesovského Markov-switching VAR modelu identifikujeme existenci těchto režimů u české koruny a do menší míry také u polského zlotého a maďarského forintu. Docházíme k závěru, že mírný nárůst finančního stresu v eurozóně působí na posílení koruny; při vyšším stresu na finančních trzích (které u investorů působí na růst averze k riziku) ale koruna oslabuje v reakci na šokový nárůst finančního stresu. This paper shows how the reaction of selected emerging CEE currencies to increased uncertainty depends on market sentiment in a core advanced economy or even on the global scale. On the example of the Czech koruna, a highly stylized model of portfolio allocation between EUR- and CZK-denominated assets suggests the presence of two regimes characterized by different reactions of the exchange rate to increased stress in the euro area. The “diversification" regime is characterized by appreciation of the koruna in reaction to an increase in the expected variance of EUR assets, while in the “flight to safety" regime, the koruna depreciates in response to increased variance. We suggest that the switch between regimes may be related to changes in risk aversion, driven by the actual level of strains in the financial system as captured by financial stress indicators. Using the Bayesian Markov-switching VAR model, the presence of these regimes is identified in the case of the Czech koruna and to a lesser extent in the case of the Polish zloty and the Hungarian forint. We find that a slight increase in euro area financial stress causes the koruna to appreciate, but as financial market tensions intensify (and investors’ risk aversion increases), the Czech currency depreciates in response to a financial stress shock. Keywords: finanční stres; Markov-switching; aktiva; alokace; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Risk Aversion, Financial Stress and Their Non-Linear Impact on Exchange Rates

Článek ukazuje, jak měny vybraných rozvíjejících se trhů ve střední a východní Evropě reagují na zvýšenou nejistotu v závislosti na tržním sentimentu v jádrové vyspělé ekonomice nebo v globálním ...

Adam, Tomáš; Benecká, Soňa; Matějů, Jakub
Česká národní banka, 2014

Similarity and Clustering of Banks
Brechler, Josef; Hausenblas, Václav; Komárková, Zlatuše; Plašil, Miroslav
2014 - English
Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Vymezení systémové významnosti se však v praxi často zjednodušuje pouze na problém velikosti a nákazy vyplývající z propojenosti na mezibankovním trhu. Tato práce se proto v rámci analýzy dalších aspektů systémové významnosti zabývá problematikou podobnosti struktury bankovních portfolií a zkoumá, zda může přispívat ke vzniku systémových rizik. V článku je navržena sada metod pro empirickou analýzu tohoto problému v českém bankovním sektoru. Mezi hlavní zjištění patří to, že celková míra podobnosti portfolií českých bank byla v uplynulých letech relativně stálá a výrazně k ní přispívají především velké a zavedené banky. Identifikovali jsme ale také shluky velmi podobných bank, jejichž individuální tržní podíl je malý, ale které jako celek mohou tvořit systémově významný segment. Pokud navíc při měření podobnosti vezmeme v úvahu i pozorované úvěrové riziko, je význam těchto shluků ještě větší. After the recent events in the global financial system there has been significant progress in the literature focusing on the sources of systemic importance of financial institutions. However, the concept of systemic importance is in practice often simplified to the problem of size and contagion due to interbank market interconnectedness. Against this backdrop, we explore additional features of systemic importance stemming from similarities between bank asset portfolios and investigate whether they can contribute to the build-up of systemic risks. We propose a set of descriptive methods to address this aspect empirically in the context of the Czech banking system. Our main findings suggest that the overall measure of the portfolio similarity of individual banks is relatively stable over time and is driven mainly by large and well-established banks. However, we identified several clusters of very similar banks whose market share is small individually but which could become systemically important when considered as a group. After taking into account the credit risk characteristics of portfolios we conclude that the importance of these clusters is even higher. Keywords: banky; finanční trh; jižní ovoce Available in a digital repository NRGL
Similarity and Clustering of Banks

Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Vymezení systémové významnosti se však v praxi často ...

Brechler, Josef; Hausenblas, Václav; Komárková, Zlatuše; Plašil, Miroslav
Česká národní banka, 2014

The Impact of Monetary Policy on Financing of Czech Firms
Aliyev, Ruslan; Hájková, Dana; Kubicová, Ivana
2014 - English
V článku je na základě finančních dat českých firem zkoumána role finanční struktury společností v transmisi měnové politiky. Výsledky ukazují, že v obdobích vyšších krátkodobých úrokových sazeb jsou podíly celkového dluhu, krátkodobých bankovních půjček a dlouhodobého dluhu na aktivech nižší. Firemní charakteristiky, jako je velikost, stáří, výše zastavitelného majetku a zisk, ovlivňují způsob, jakým se změna měnové politiky odráží v rozhodnutích firem ohledně jejich externího financování. Tyto výsledky naznačují existenci informačních frikcí na úvěrových trzích a poskytují tak empirickou podporu pro existenci širšího úvěrového kanálu a vliv firemních vztahů s bankami v transmisi měnové politiky v České republice. This paper uses firm-level financial data for Czech firms and tests for the role of companies’ financial structure in the transmission of monetary policy. Our results indicate that higher short-term interest rates coincide with lower shares of total debt, short-term bank loans, and long-term debt. We find that firm-specific characteristics, such as size, age, collateral, and profit, affect the way in which monetary policy changes are reflected in the external financing decisions of firms. These findings indicate the presence of informational frictions in credit markets and hence provide some empirical evidence of the existence of broad credit and relationship lending channels in the Czech Republic. Keywords: úvěrový kanál; vnější financování; měnový transmisní mechanismus; credit channel; external finance; monetary policy transmission; monetární politika; dluhy; půjčky; firma; podnik; úvěry Available in a digital repository NRGL
The Impact of Monetary Policy on Financing of Czech Firms

V článku je na základě finančních dat českých firem zkoumána role finanční struktury společností v transmisi měnové politiky. Výsledky ukazují, že v obdobích vyšších krátkodobých úrokových sazeb jsou ...

Aliyev, Ruslan; Hájková, Dana; Kubicová, Ivana
Česká národní banka, 2014

Capital Buffers Based on Banks’ Domestic Systemic Importance
Skořepa, Michal; Seidler, Jakub
2014 - English
Regulátoři v mnoha zemích v současnosti zvažují způsoby, jak bankám stanovit dodatečné kapitálové požadavky založené na jejich domácí systémové významnosti. S cílem přispět k těmto úvahám článek rozebírá řadu témat týkajících se výpočtu systémové významnosti banky pro domácí bankovní sektor, jako jsou například volba použitých indikátorů nebo výhody a nevýhody práce s konsolidovanými nebo individuálními daty. Detailně je představen také postup určení adekvátní výše dodatečných kapitálových požadavků vycházející ze zásady „stejného očekávaného dopadu“ a jsou popsány některé jeho vlastnosti. Jako ilustrativní příklad praktického použití popsaných postupů jsou vypočteny hodnoty systémové významnosti a z nich plynoucí kapitálové rezervy pro banky v České republice. Článek také zdůrazňuje zásadní roli veřejné komunikace účelu kapitálových rezerv: regulátoři by měli vynaložit veškeré úsilí, aby vysvětlili, že uvalení nenulové kapitálové rezervy založené na systémové významnosti na danou banku by nemělo být účastníky trhu chápáno jako signál, že je tato banka příliš velká, aby padla (too big to fail), a že by tedy měla zaručenou veřejnou pomoc, pokud by se dostala do potíží. Regulators in many countries are currently considering ways to impose domestic systemic importance-based capital requirements on banks. Aiming to assist these considerations, this article discusses a number of issues concerning the calculation of a bank’s systemic importance to the domestic banking sector, such as the choice of indicators used and the pros and cons of focusing on an individual or consolidated level. Also, the “equal expected impact” procedure for determining adequate additional capital requirements is presented in detail and some of its properties are discussed. As an illustrative example of the practical use of the procedures presented, systemic importance scores and implied capital buffers are calculated for banks in the Czech Republic. The article also stresses the crucial role of public communication of the motivation for the buffers: regulators should make every effort to explain that the imposition of a non-zero systemic importance-based capital buffer on a bank is not to be interpreted by the markets as a signal that the bank is too big to fail and would therefore be guaranteed a public bail-out if it got into difficulties. Keywords: Basel III; kapitálová přiměřenost; konsolidace; pád banky; systémová významnost; veřejná podpora; Bank failure; Basel III; capital adequacy; consolidation; systemic importance; public support; bankovní rezervy Available in a digital repository NRGL
Capital Buffers Based on Banks’ Domestic Systemic Importance

Regulátoři v mnoha zemích v současnosti zvažují způsoby, jak bankám stanovit dodatečné kapitálové požadavky založené na jejich domácí systémové významnosti. S cílem přispět k těmto úvahám článek ...

Skořepa, Michal; Seidler, Jakub
Česká národní banka, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases