Number of found documents: 58
Published from to

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis
Červený, Pavel; Matušková, Alena; Herink, Josef
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; geografie; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis

Červený, Pavel; Matušková, Alena; Herink, Josef
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis
Dražanová, Kateřina; Houska, Miroslav; Korcová, Václava; Martinovský, Pavel; Mikeska, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; dějepis; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis

Dražanová, Kateřina; Houska, Miroslav; Korcová, Václava; Martinovský, Pavel; Mikeska, Tomáš
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Hudební výchova
Pastorová, Markéta; Holubec, Jiří; Charalambidis, Alexandros; Kšírová, Zdeňka; Lišková, Marie; Prchal, Jan
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; didaktika hudební výchovy; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Hudební výchova

Pastorová, Markéta; Holubec, Jiří; Charalambidis, Alexandros; Kšírová, Zdeňka; Lišková, Marie; Prchal, Jan
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Tělesná výchova
Hubená, Eliška; Kašpar, Ladislav; Hrušková, Pavlína; Pokorný, Ladislav; Polívka, Petr
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; tělesná výchova; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Tělesná výchova

Hubená, Eliška; Kašpar, Ladislav; Hrušková, Pavlína; Pokorný, Ladislav; Polívka, Petr
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa – šetření 2015
Trhlíková, Jana
2016 - Czech
Studie vychází z dotazníkového šetření žáků posledních ročníků středních odborných škol realizovaného v roce 2015 a zaměřuje se na srovnání vybraných skupin maturitních i učebních oborů. Sleduje tyto rozdíly z hlediska kariérového rozhodování žáků, spokojenosti s různými aspekty studia i se získanými kompetencemi a rovněž z pohledu jejich dalších pracovních a studijních plánů, zejména zájmu pracovat v oboru. Šetření vychází z longitudinálního přístupu, kdy data za každého absolventa jsou sbírána opakovaně v několika následných časových bodech, což umožňuje sledovat konkrétní studijní a profesní dráhy absolventů a porovnat změny v jejich postavení i názorech v průběhu nejdůležitějších let přechodového období. Z hlediska celkové koncepce šetření přináší tato studie výsledky první etapy, na kterou naváže dotazování absolventů s odstupem 3 a 6 let od ukončení studia, což umožní komplexní zmapování přechodu absolventů na trh práce. Keywords: trh práce; střední školy; vzdělání; kompetence Available in a digital repository NRGL
Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa – šetření 2015

Studie vychází z dotazníkového šetření žáků posledních ročníků středních odborných škol realizovaného v roce 2015 a zaměřuje se na srovnání vybraných skupin maturitních i učebních oborů. Sleduje tyto ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa - šetření 2015
Trhlíková, Jana
2016 - Czech
Studie prezentuje výsledky analýz ze šetření žáků středních odborných škol realizovaného v roce 2015. Materiál navazuje na předchozí analýzy datového souboru. Průřezové zpracování přináší souhrnný pohled na vybrané skupiny učebních a maturitních oborů, které jsou charakterizovány z pohledu volby oboru, spokojenosti se studiem i z hlediska dalších studijních a pracovních záměrů žáků. Vytvořeny jsou tak základní charakteristické profily 23 skupin vybraných učebních a maturitních oborů. Publikace umožňuje jejich vzájemné porovnání i vymezení silných a slabých stránek jednotlivých skupin. Součástí jsou rovněž přehledové tabulky obsahující data týkající se jednotlivých tematických okruhů. Keywords: vzdělání; trh práce; střední školy Available in a digital repository NRGL
Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa - šetření 2015

Studie prezentuje výsledky analýz ze šetření žáků středních odborných škol realizovaného v roce 2015. Materiál navazuje na předchozí analýzy datového souboru. Průřezové zpracování přináší souhrnný ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie
Rusek, Martin; Tříska, Jan; Vojíř, Karel; Holec, Jakub
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; chemie; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie

Rusek, Martin; Tříska, Jan; Vojíř, Karel; Holec, Jakub
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství
Brožová, Ivana; Dobiášová, Iva; Dvořáková, Michaela; Fialová, Pavlína; Strupková, Jitka; Hesová, Alena
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; občanská výchova; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství

Brožová, Ivana; Dobiášová, Iva; Dvořáková, Michaela; Fialová, Pavlína; Strupková, Jitka; Hesová, Alena
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: právo, právní a veřejnosprávní činnost
Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
2016 - Czech
Obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Nejedná se o samostatné odvětví, ale spíše o činnosti, které se prolínají napříč všemi odvětvími hospodářství. Contains important and available information about the number of newly admitted students and graduates, their readiness and success in the transition to the labor market or to further education, about whether graduates actually in the field working etc., for selected industries, here specifically for industry Law, Legal and Public Law Activities. It is not a separate sector, but rather activities that intersect across all sectors of the economy. Keywords: oborová struktura žáků; nezaměstnanost absolventů; přechod na vysoké školy; potřeby zaměstnavatelů; uplatnění v oboru; branch structure of pupils; unemployment of graduates; transition to college; needs of employers; application in the field Available in a digital repository NRGL
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: právo, právní a veřejnosprávní činnost

Obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli ...

Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií
Straková Tomášová, Michaela; Křivánek, Daniel; Vaňous, Lukáš; Hradilová, Darina
2016 - Czech
Keywords: čeština; výkladové slovníky; metody Available in a digital repository NRGL
Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

Straková Tomášová, Michaela; Křivánek, Daniel; Vaňous, Lukáš; Hradilová, Darina
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases