Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 40318
Published from to

Hledání dopravních spojení na základě jízdních řádů a individuální dopravy
Matěna, Jakub; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
2019 - English
This thesis deals with routing over open data in Prague. Its main purpose is to create server/client based application that makes connection searches combining both public transport and individual car transport. Server provides Protocol buffers \gls{api} that can be used by anyone to create client application for any available platform. Moreover demonstrative client application for Android devices was created as part of this project. All components were tested for usability, functionality and speed. Open data from several sources were used to demonstrate that publishing data can offer new possibilities and that we can achieve complex goals by combining them. It was shown that intermodal planning in Prague is possible and can save time, money and even environment. Tato práce se věnuje plánování dopravy nad otevřenými daty v Praze. Její hlavní účel je vytvořit aplikaci založenou na modelu server/klient, která bude vyhledávat spojení kombinující jak veřejnou dopravu tak individuální dopravu autem. Server poskytuje Protocol buffers \gls{api}, které může použít kdokoliv k vytvoření klientské aplikace pro jakoukoliv dostupnou platformu. Navíc byla jako součást tohoto projektu vytvořena demonstrativní klientská aplikace pro zařízení se systémem Android. Všechny komponenty byly testovány na použitelnost, funkčnost a rychlost. Otevřená data z několika zdrojů byla použita, aby bylo demonstrováno, že zveřejňování dat může nabídnout nové možnosti a jejich kombinací lze dosáhnout komplexních cílů. Bylo ukázáno, že intermodální plánování v Praze je možné a může šetřit čas, peníze a dokonce i životní prostředí. Keywords: dopravní spojení; jízdní řády; vyhledávání; otevřená data; transport connection; trasport timetible; searching; open data Available in a digital repository NRGL
Hledání dopravních spojení na základě jízdních řádů a individuální dopravy

This thesis deals with routing over open data in Prague. Its main purpose is to create server/client based application that makes connection searches combining both public transport and individual car ...

Matěna, Jakub; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Kanonické a nekanonické signální dráhy aktivované receptory pro ligand TRAIL v lidských buňkách
Nahácka, Zuzana
2019 - English
TRAIL ligand can trigger apoptosis of permissive human cells via engagement of its two pro- apoptotic receptors TRAIL-R1 (DR4) and TRAIL-R2 (DR5). Its ability to induce apoptosis independently on p53 status and to selectively kill cancer cells in vitro and in vivo made this ligand an attractive target in cancer research. However, acquired resistance of primary cancer cells, unsatisfactory outcome of clinical trials and recent studies arguing that TRAIL might under specific conditions promote cancer progression, opened new plethora of questions, which need to be addressed. Though both receptors DR4 and DR5 are ubiquitously expressed, different types of tumours show preference for either of the receptors. The relative participation of DR4 and DR5 in TRAIL- induced signalling is still largely unknown. To analyse TRAIL receptor-specific signalling, I prepared Strep-tagged, trimerised variants of recombinant human TRAIL ligands with high affinity for either DR4 or DR5 receptor. Using these receptor-specific ligands, I examined a contribution of individual pro-apoptotic receptors to TRAIL-induced signalling pathways. I found that in TRAIL resistant colorectal HT-29 cells but not in pancreatic PANC-1 cancer cells, DISC formation and initial caspase-8 processing proceeded comparably in both DR4- and... TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro a in vivo zapříčinila, že tento ligand patřící do rodiny cytokinů TNF se jevil atraktivním cílem výzkumu terapie nádorových onemocnění. Avšak rezistence mnoha primárních nádorových buněk, neuspokojivý výsledek klinických testů a nedávné studie, které ukazují protichůdné výsledky a to konkrétně, že TRAIL může za specifických podmínek podporovat místo toho, aby inhiboval progresi nádorů, vyvolaly v oblasti výzkumu signalizace indukované ligandem TRAIL nové množství otázek, které je potřeba zodpovědet. Ačkoliv jsou oba receptory DR4 a DR5 rovnoměrne exprimovány, různé typy nádorů vykazují preferenci pro jeden nebo druhý z receptorů. Relativní účast signalizace DR4 a DR5 indukované TRAIL ligandem je málo známá. Abychom analyzovali signalizaci ligandu TRAIL specifickou pro jednotlivé receptory, připravili jsme trimerizované varianty rekombinantního lidského ligandu TRAIL, značené pomocí Strep-tag, s vysokou afinitou pro receptory DR4 nebo DR5. Zjistila jsem, že narozdíl od pankreatických rakovinových buňek PANC-1 rezistentních k apoptóze indukované ligandem TRAIL, probíhá tvorba... Keywords: ligandy smrti; TRAIL; apoptóza; signalizace; nádorové kmenové buňky; mikroprostředí; Death ligands; TRAIL; apoptosis; signaling; cancer stem cells; microenvironment Available in a digital repository NRGL
Kanonické a nekanonické signální dráhy aktivované receptory pro ligand TRAIL v lidských buňkách

TRAIL ligand can trigger apoptosis of permissive human cells via engagement of its two pro- apoptotic receptors TRAIL-R1 (DR4) and TRAIL-R2 (DR5). Its ability to induce apoptosis independently on p53 ...

Nahácka, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Studium modelových membrán pokročilými fluorescenčními technikami a molekulárně dynamickými simulacemi
Melcrová, Adéla; Hof, Martin; Heyda, Jan; Konopásek, Ivo
2019 - English
In this thesis, we start with the description of the biophysical properties of the plasma membrane models upon signaling processess such as the increased cytoso- lic concentration of calcium ions, or posttranslational modifications of membrane proteins. Calcium signaling is characterized by a rapid increase of its cytosolic concentration. We identify calcium binding sites and characterize the binding in the plasma membrane models of increasing complexity from pure phospholipid bilayers, through cholesterol and peptide rich lipid membranes, to membranes ex- tracted from HEK293 cells. We use Time-Dependent Fluorescent Shift method, which provides direct information on hydration and mobility in defined regions of a lipid bilayer, accompanied with molecular dynamic (MD) simulations, which give molecular details of the studied interactions. The initial step of signaling mediated by PAG protein is its double palmi- toylation. We investigate changes of the biophysical properties of both the lipid membrane and the peptide itself upon the incorporation of the palmitoyls. Em- ploying all atom MD simulations, we study inter- and intramolecular interactions as well as changes in membrane hydration, thickness, or lipid ordering. The second part of the thesis, realized in a direct collaboration with a phar- macological... Úvod této práce se věnuje popisu biofyzikálních vlastností modelů plazmatic- ké membrány během procesů buněčné signalizace, jako je zvýšená koncentrace cytosolické koncentrace vápníku nebo posttranslační modifikace membránových proteinů. Vápníková signalizace je charakteristická rychlým nárůstem koncen- trace vápníku v cytosolu buňky. V našem výzkumu jsme identifikovali specifická vazebná místa pro vápník a charakterizovali jeho vázání v modelech plazmatic- ké membrány se vzrůstající složitostí. Začali jsme s nejjednodušším modelem dvouvrstvy fosfolipidů, dále obohacené o cholesterol a peptidy. Nejsložitějším modelem pak jsou membrány extrahované z buněk HEK293. V experimentech používáme metodu časově závislého posunu fluorescence, která poskytuje přímou informaci o hydrataci a mobilitě v definovaných místech studované membrány. Experimenty jsou doplněny o molekulárně dynamické (MD) simulace, díky kterým získáme molekulární detail studovaných interakcí. Signalizace PAG proteinu je spuštěna jeho dvojí palmitoylací. Naše studium je zaměřeno na změny v biofyzikálních charakteristikách jak samotného peptidu, tak okolní lipidové membrány po připojení těchto palmitoylů. Za pomoci ato- mistických MD... Keywords: signalizace vápníkem; palmitoylace proteinů; modely plazmatické membrány; slzný film oka; fluoresceční spektroskopie; molekulárně dynamické simulace; calcium signaling; protein palmitoylations; plasma membrane models; tear film; fluorescence spectroscopy; molecular dynamic simulations Available in a digital repository NRGL
Studium modelových membrán pokročilými fluorescenčními technikami a molekulárně dynamickými simulacemi

In this thesis, we start with the description of the biophysical properties of the plasma membrane models upon signaling processess such as the increased cytoso- lic concentration of calcium ions, or ...

Melcrová, Adéla; Hof, Martin; Heyda, Jan; Konopásek, Ivo
Univerzita Karlova, 2019

Predikce rychlosti zvuku
Řežábková, Jana; Hartman, David; Brabec, Marek
2019 - English
This bachelor thesis presents a novel approach for speed of sound pre- diction in aqueous electrolytic solutions using machine learning techniques. A single model capable of accurately predicting the speed of sound in se- lected electrolytic aqueous solutions at different temperatures and molalities is trained. The machine learning experiment is designed to exploit the dis- sociation of electrolytes in water. Electrolytes are viewed as cation/anion pairs. Therefore, electrolyte description is based purely on its constituting ions. This approach allows to view the available data as a matrix in which rows represent cations, columns anions and each cell a full electrolyte. The idea of being able to fill cells for which no speed of sound data is yet avail- able is tested within the thesis. The final model's accuracy is compared to existent research on speed of sound prediction. However, some of the model approaches are novel and have no existing comparable settings. 1 Tato bakalářská práce prezentuje originální přístup k predikci rychlosti zvuku ve vodných roztocích elektrolytů pomocí technik strojového učení. Je vytvořen model schopný predikovat rychlost zvuku při různých teplotách a molalitách ve vybraných vodných roztocích elektrolytů. Experiment je navržen tak, aby využíval disociace elektrolytů ve vodě. Elektrolyty jsou vnímány jako pár anion/kation. Popis elektrolytů je pak založen pouze na iontech, z nichž se skládá. Tento přístup umožňuje vnímat dostupná data jako matici, v níž jsou řádky tvořeny kationty, sloupce anionty a každá buňka reprezentuje jeden elektrolyt. Možnost vyplnění buněk, pro které nejsou dostupná data, je v práci ověřena. Přesnost finálního modelu je porovnána s existujícími výsledky v literatuře. Protože se však jedná o originální přístup, jsou některé výsledky práce s literaturou neporovnatelné. 1 Keywords: rychlost zvuku; predikce; strojové učení; speed of sound; prediction; machine learning Available in a digital repository NRGL
Predikce rychlosti zvuku

This bachelor thesis presents a novel approach for speed of sound pre- diction in aqueous electrolytic solutions using machine learning techniques. A single model capable of accurately predicting the ...

Řežábková, Jana; Hartman, David; Brabec, Marek
Univerzita Karlova, 2019

Vocabulary learning strategies
BABIRÁDOVÁ, Michaela; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zaměřuje na strategie učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. V práci jsou popsány učební strategie a styly, které studenti anglického jazyka volí a podmínky, které tento proces mohou ovlivnit. V práci je uveden seznam možných aktivit, které je možno využít k efektivnímu učení slovní zásoby. The final thesis is focused on strategies of learning vocabulary in English. The thesis describes the learning strategies and styles that English students choose and the conditions that can influence this process. Also, there is a list of possible activities that can be used for effective vocabulary acquisition. Keywords: slovní zásoba; strategie učení slovní zásoby; styly učení; motivace; aktivity pro učení slovní zásoby; vocabulary; vocabulary learning stategies; learning styles; motivation; activities for learning vocabulary Available in digital repository of UPOL.
Vocabulary learning strategies

Závěrečná práce se zaměřuje na strategie učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. V práci jsou popsány učební strategie a styly, které studenti anglického jazyka volí a podmínky, které tento proces ...

BABIRÁDOVÁ, Michaela; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Geometrický přístup k odhadování rozptýlenosti
Bodík, Juraj; Nagy, Stanislav; Antoch, Jaromír
2019 - English
In this thesis we describe improved methods of estimating mean and scatter from multivariate data. As we know, the sample mean and the sample variance matrix are non-robust estimators, which means that even a small amount of measurement errors can seriously affect the resulting estimate. We can deal with that problem using MCD estimator (minimum covariance determinant), that finds a sample variance matrix only from a selection of data, specifically those with the smallest determinant of this matrix. This estimator can be also very helpful in outlier detection, which is used in many applications. Moreover, we will introduce the MVE estimator (minimum volume ellipsoid). We will discuss some of the properties and compare these two estimators. V tejto práci popisujeme vylepšené metódy na odhadovanie polohy a rozptýlenosti viacrozmerných dát. Výberový priemer a výberová rozptylová matica sú nerobustné metódy, čo znamená že aj jedno zlé pozorovanie môže tento odhad znehodnotiť. Tento problém rieši MCD odhad (minimum covariance determinant), ktorý spočíta strednú hodnotu a variačnú maticu iba z vhodnej selekcie dát, konkrétne z pozorovaní ktorých variačná matica má najmenší determinant. Vhodná aplikácia je v hľadaní odľahlých pozorovaní. Na záver ukážeme ďalší postup, a to MVE odhad (minimum volume ellipsoid). Budeme diskutovať ich vlastnosti a porovnáme tieto dva odhady. Keywords: MCD odhad; MVE odhad; Mahalanobisova vzdialenosť; matica rozptýlenosti; robustnosť; bod zlomu; MCD estimator; MVE estimator; Mahalanobis distance; scatter matrix; robustness; breakdown point Available in a digital repository NRGL
Geometrický přístup k odhadování rozptýlenosti

In this thesis we describe improved methods of estimating mean and scatter from multivariate data. As we know, the sample mean and the sample variance matrix are non-robust estimators, which means ...

Bodík, Juraj; Nagy, Stanislav; Antoch, Jaromír
Univerzita Karlova, 2019

Centrální a Necentrální Limitní Věty
Kiška, Boris; Čoupek, Petr; Beneš, Viktor
2019 - English
V této práci zkoumáme centrální limitní věty (CLT) a jejich různé varianty. Zpočátku je uvedena CLT pro nezávislé a stejně rozdělené náhodné veličiny. Dále studujeme případ nezávislých a nestejně rozdělených náhodných veličin, kde porovnáme různé verze a různé podmínky, za kterých CLT platí. Tyto klasické výsledky jsou prezentovány spolu s několika protipříklady, které porušují předpoklady CLT různými způsoby. V této práci je také uvažován případ závislých náhodných veličin. Zejména CLT pro a-mixující náhodné posloupnosti je dána společně s Rosenblattovým protipříkladem, který zahrnuje limitní ne- Gaussovské rozdělení, které se nyní nazývá Rosenblattovo rozdělení. Keywords: centrální limitní věta; Rosenblattovo rozdělení,$\alpha$-mixing,trojúhelníkové schéma; central limit theorem; Rosenblatt distribution; $\alpha$-mixing; triangular arrays Available in a digital repository NRGL
Centrální a Necentrální Limitní Věty

V této práci zkoumáme centrální limitní věty (CLT) a jejich různé varianty. Zpočátku je uvedena CLT pro nezávislé a stejně rozdělené náhodné veličiny. Dále studujeme případ nezávislých a nestejně ...

Kiška, Boris; Čoupek, Petr; Beneš, Viktor
Univerzita Karlova, 2019

Preference veřejnosti pro politiky a změny ve vztahu k životnímu prostředí
Zvěřinová, Iva; Vinopal, Jiří; Vávra, Jan; Šauer, Petr
2019 - English
Iva Zvěřinová PhD Thesis Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes Abstract Environmental problems, such as climate change, are generally perceived as serious issues by the public in European countries. However, people tend to assign them a low policy priority and disagree with the introduction of some policy instruments, such as carbon tax. Few people also behave in an environmentally friendly way and reduce greenhouse gas emissions. What are the preferences of the inhabitants of several European countries regarding climate mitigation policies and behavioural changes? What makes these policies more acceptable for the public? Would people from these countries be willing to accept climate mitigation policies or behaviour, and if so, under what conditions? This thesis aims to answer these questions by applying a theoretical framework that integrates attitudes and perceptions with preferences. In the empirical part of the thesis, we analyse data from several questionnaire surveys on public responses to climate policies and climate-related behaviours in several European countries. The thesis contains four empirical studies focusing on: i. public preferences for climate mitigation policies; ii. public preferences for policy instruments to reduce GHG emissions; iii. consumers'... Iva Zvěřinová PhD Thesis Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes Abstrakt Problémy životního prostředí jako například změna klimatu jsou veřejností v evropských zemích obecně vnímány jako závažné. Lidé jim však přisuzují spíše nízkou prioritu a nesouhlasí s některými politickými nástroji, např. s uhlíkovou daní. Jen málo lidí se také chová šetrně k životnímu prostředí a snižuje emise skleníkových plynů. Jaké jsou preference obyvatel z několika evropských zemí pro politiky na zmírnění změny klimatu a změnu chování? Co dělá tyto politiky přijatelnějšími pro veřejnost? Byli by lidé z těchto zemí ochotni změnit svoje preference pro politiky na zmírnění změny klimatu nebo chování, a pokud ano, za jakých podmínek? Záměrem této disertační práce je zodpovědět tyto otázky s pomocí aplikace teoretického rámce, který propojuje postoje a percepce s preferencemi. V empirické části práce jsou analyzována data z dotazníkových šetření zjišťujících reakce veřejnosti v několika evropských zemích na klimatické politiky a chování, které se vztahuje ke změně klimatu. Práce zahrnuje čtyři empirické studie zaměřené na: i. preference veřejnosti pro politiky na zmírnění změny klimatu; ii. preference veřejnosti pro politické nástroje na snížení emisí skleníkových plynů; iii. preference spotřebitelů pro... Keywords: veřejné mínění|preference|politiky na ochranu životního prostředí|změna klimatu|mitigace|environmentálně významné chování|elektromobily|změny stravování|výběrový experiment; public opinion|preferences|environmental policies|climate change|mitigation|environmentally significant behaviour|electric vehicles|dietary changes|discrete choice experiment Available in a digital repository NRGL
Preference veřejnosti pro politiky a změny ve vztahu k životnímu prostředí

Iva Zvěřinová PhD Thesis Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes Abstract Environmental problems, such as climate change, are generally perceived as serious issues by the ...

Zvěřinová, Iva; Vinopal, Jiří; Vávra, Jan; Šauer, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky
Sýkora, Adam; Čoupek, Petr; Hlubinka, Daniel
2019 - English
This thesis is focused on proving the Love-Young inequality and clarifying the manner in which it relates to a fractional Brownian motion. To begin with, several estimates alongside the concept of p-variation of a func- tion are presented. The connection between functions of finite p-variation and regulated functions is then highlighted and used to prove the aforementioned Love-Young inequality. Deficiency of the pathwise approach to stochastic in- tegration is recognised and later discussed amongst the properties of fractional Brownian motions. This constitutes the main application of the featured theory which is the integration with respect to irregular functions. 1 Bakalářská práce je zaměřená na důkaz Loveho-Youngovy nerov- nosti a objasnění jejího vztahu s frakcionálním Brownovým pohybem. Začínáme uvedením několika odhadů spolu s konceptem p-variace funkce. Dále je ob- jasněna souvislost mezi funkcemi s konečnou p-variací a regulovanými funkcemi, která je použita k důkazu zmíněné Loveho-Youngovy nerovnosti. Nedostatky tohoto přístupu k integraci jsou demonstrovány na vlastnostech frakcionálního Brownova pohybu. Právě ten představuje hlavní aplikaci získaných poznatků, kterou je integrování podle málo regulárních funkcí. 1 Keywords: Loveho-Youngova nerovnost; Riemannův-Stieltjesův integrál; p-variace; Wienerův proces; frakcionální Brownův pohyb; Love-Young inequality; Riemann-Stieltjes integral; p-variation; Wiener process; fractional Brownian motion Available in a digital repository NRGL
Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky

This thesis is focused on proving the Love-Young inequality and clarifying the manner in which it relates to a fractional Brownian motion. To begin with, several estimates alongside the concept of ...

Sýkora, Adam; Čoupek, Petr; Hlubinka, Daniel
Univerzita Karlova, 2019

Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách
Wagenknecht, David; Turek, Ilja; Minár, Ján; Šipr, Ondřej
2019 - English
of doctoral thesis Theory of spin-dependent transport in magnetic solids David Wagenknecht Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University 2019 Theoretical and ab initio description of realistic material behavior is complicated and combinations of various scattering mechanisms or temperature effects are often neglected, although experimental samples contain impurities and modern electronics work at finite temperatures. In order to remove these knowledge gaps, the alloy analogy model is worked out in this thesis and implemented within the fully relativistic tight- binding linear-muffin-tin orbital method with the coherent potential approximation. This first-principles framework is shown to be robust and computationally efficient and, consequently, employed to investigate bulk solids and their spintronic applications. Unified effect of phonons, magnons, and alloying gives agreement with literature for temperature-dependent electrical transport (longitudinal and anomalous Hall resistivities) and scattering mechanisms are explained from electronic structures. Moreover, novel data help to identify defects in real samples and experimentally hardly accessible quantities are presented, such as spin polarization of electrical current. Calculated results for both zero... dizertační práce Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách David Wagenknecht Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova 2019 Teoretický a ab initio popis skutečného chování materiálů je náročný a často je zanedbávána kombinace různých rozptylových mechanismů nebo jevy související s teplotou. A to i přesto, že reálné experimentální vzorky obsahují nečistoty a nová elektronika musí fungovat při nenulových teplotách. Abychom se s tímto vypořádali, věnujeme se v dizertaci " alloy analogy" modelu a jeho začlenění do plně relativistických výpočetních kódů založených na " tight-binding linear-muffin-tin orbital" metodě s koherentní potenciálovou aproximací. Díky spolehlivosti a numerické efektivitě našeho přístupu z prvních principů s ním následně studujeme objemové pevné látky a jejich spintronické aplikace. Sjednocený popis fononů, magnonů a chemických příměsí vede na shodu s literaturou pro teplotně závislý elektrický transport (podélná vodivost a anomální Hallův jev) a rozptylové mechanismy jsou vysvětleny na základě elektronové struktury. Získané výsledky jsou využity pro identifikaci defektů v reálných vzorcích, navíc... Keywords: ab initio; teplota; elektrický transport; magnetismus; spintronika; ab initio; temperature; electrical transport; magnetism; spintronics Available in a digital repository NRGL
Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách

of doctoral thesis Theory of spin-dependent transport in magnetic solids David Wagenknecht Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University 2019 ...

Wagenknecht, David; Turek, Ilja; Minár, Ján; Šipr, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases