Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41757
Published from to

Procedurální modelování a realismus v počítačové grafice
Beneš, Jan; Křivánek, Jaroslav
2020 - English
One of the long-standing goals of computer graphics is to generate realistic imagery. This realism is predicated, among other things, on having access to high- quality content to display, and being able to verify its realism. Unfortunately, realism and especially realism in procedural modeling are under-represented in current literature. Consequently, we address these two topics by investigating the definitions of general realism in computer graphics and by providing a basic framework for thinking and talking about realism in procedural modeling. In or- der to provide this framework with initial tangible data, we present a user study of the realism of procedural buildings. We find that realism of this specific class of procedural models is carried on different scales and conclude that authors of procedural rules for buildings need to beware of not only the fine details, but also the overall shape of the generated models. Finally, we present a method for growing procedural road networks in and close to cities. We use a traffic simula- tion and adapt existing research to grow cities over time. The cities are formed by letting several meaningfully positioned smaller settlements' minor roads grow in step with additional major roads. As a result, we are able to generate cities with rich, complex and realistic... Jedním z cílů počítačové grafiky je vytváření realistických obrázků. Tento realismus je mimo jiné podmíněn dostupností kvalitního obsahu a možností real- ismus tohoto obsahu ověřit. Realismus a především realismus v procedurálním modelování ale bohužel nejsou v současné literatuře dostatečně zastoupeny. V důsledku toho se právě na tato dvě témata zaměřujeme. Zkoumáme definice obecného realismu v počítačové grafice a také zavádíme teoretický rámec pro uvažování a diskuzi o realismu v procedurálním modelování. Abychom tento teor- etický rámec doplnili konkrétními daty, předkládáme uživatelskou studii realismu procedurálně generovaných budov. V ní zjišťujeme, že realismus této konkrétní třídy procedurálních modelů je obsažen v různých škálách obrazu a docházíme k závěru, že si autoři procedurálních pravidel pro budovy musejí všímat ne- jen drobných detailů, ale také celkového tvaru generovaných modelů. Nakonec popisujeme metodu pro generování procedurálních silničních sítí ve městech a jejich okolí. Za pomoci simulace dopravy a poznatků přejatých z existující lit- eratury necháváme města růst v průběhu simulovaného času. Výsledná města jsou utvářena srůstem menších silnic... Keywords: počítačová grafika; modelování; tvorba obsahu; computer graphics; modeling; content creation Available in a digital repository NRGL
Procedurální modelování a realismus v počítačové grafice

One of the long-standing goals of computer graphics is to generate realistic imagery. This realism is predicated, among other things, on having access to high- quality content to display, and being ...

Beneš, Jan; Křivánek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2020

Nekanonické lidské translační iniciační faktory z rodiny 4E v RNA granulích i mimo ně
Frydrýšková, Klára; Pospíšek, Martin; Půta, František; Valášek, Leoš
2020 - English
Eukaryotic translation initiation factor eIF4E1 (eIF4E1) plays a pivotal role in the control of cap-dependent translation initiation, occurs in P- bodies and is important for the formation of stress granules (SG). Human cells encompass two other non-canonical translation initiation factors capable of cap binding although with a lower affinity for the cap: eIF4E2 and eIF4E3. Here, I investigated the ability of individual eIF4E family members and their variants to localize to SGs and P-bodies in stress-free, arsenite and heat shock conditions. Under all tested conditions, both eIF4E1 and eIF4E2 proteins and all their variants localized to P-bodies unlike eIF4E3 protein variants. Under both arsenite and heat stress conditions all tested variants of eIF4E1 and the variant eIF4E3-A localized to SGs albeit with different abilities. Protein eIF4E2 and all its investigated variants localized specifically to a major part of heat stress-induced stress granules. Further analysis showed that approximately 75% of heat stress-induced stress granules contain all three eIF4Es, while in 25% of them eIF4E2 is missing. Large ribosomal subunit protein L22 was found specifically enriched in arsenite induced SGs. Heat stress-induced re- localization of several proteins typical for P-bodies such as eIF4E2, DCP-1, AGO-2... Eukaryontní translační iniciační faktor eIF4E1 řídí iniciaci translace závislou na čepičce, vyskytuje se v P-tělíscích a je důležitý pro vznik stresových granulí (SG). V lidských buňkách jsou obsaženy také dva další nekanonické translační iniciační faktory, eIF4E2 a eIF4E3. Oba váží čepičku, ačkoliv slaběji než eIF4E1. V rámci této práce jsem se zabývala schopností jednotlivých členů z rodiny proteinů eIF4E a jejich variant lokalizovat do stresových granulí a P-tělísek za klidových podmínek a za podmínek tepelného a arsenitanového stresu. Za všech testovaných podmínek lokalizovaly proteiny eIF4E1 a eIF4E2 a všechny jejich testované varianty do P-tělísek na rozdíl od variant proteinu eIF4E3. Za obou stresových podmínek všechny varianty proteinu eIF4E1 a varianta eIF4E3-A lokalizovaly do SG, avšak schopnost jednotlivých proteinů lokalizovat do SG se lišila. Protein eIF4E2 lokalizoval ve zvýšené míře pouze do SG vyvolaných tepelným stresem. Při detailnějším studiu jsme ukázali, že za tepelného stresu vznikají dva typy SG ve vztahu k eIF4E proteinům. Přibližně 75 % SG indukovaných tepelným stresem obsahuje všechny tři eIF4E proteiny, zatímco ve 25 % z nich protein eIF4E2 chybí. Dále jsme ukázali, že protein velké ribosomální podjednotky L22 je specificky nabohacen v SG vyvolaných arsenitanovým stresem.... Keywords: eIF4E1; eIF4E2; eIF4E3; eIF3; stresové granule; P-tělíska; iniciace translace závislá na čepičce; hmotnostní spektrometrie; stres arsenitanem sodným; tepelný stres; eIF4E1; eIF4E2; eIF4E3; eIF3; stress granules; P-bodies; cap-dependent translation initiation; mass spectrometry; sodium arsenite stress; heat shock Available in a digital repository NRGL
Nekanonické lidské translační iniciační faktory z rodiny 4E v RNA granulích i mimo ně

Eukaryotic translation initiation factor eIF4E1 (eIF4E1) plays a pivotal role in the control of cap-dependent translation initiation, occurs in P- bodies and is important for the formation of stress ...

Frydrýšková, Klára; Pospíšek, Martin; Půta, František; Valášek, Leoš
Univerzita Karlova, 2020

Viceúrovňové metody
Vacek, Petr; Strakoš, Zdeněk; Pultarová, Ivana
2020 - English
The analysis of the convergence behavior of the multilevel methods is in the literature typically carried out under the assumption that the problem on the coarsest level is solved exactly. The aim of this thesis is to present a description of the multilevel methods which allows inexact solve on the coarsest level and to revisit selected results presented in literature using these weaker assumptions. In particular, we focus on the derivation of the uniform bound on the rate of convergence. Moreover, we discuss the possible dependence of the convergence behavior on the mesh size of the initial triangulation. 41 Analýza konvergenčního chování víceúrovňových metod je v literatuře obvykle založena na předpokladu přesného řešení na nejhrubší úrovni. Cílem této práce je popsat schéma víceúrovňových metod zahrnující možnost nepřesného řešení na nejhrubší úrovni a upravit vybrané výsledky z literatury tak, aby zahrnovaly tento slabší předpoklad. Práce se zabývá zejména úpravou odvození stejnoměrného odhadu rychlosti konvergence. Dále se diskutuje možná závislost konvergenčního chování na velikosti sítě počáteční triangulace. Keywords: Viceúrovňové metody; konvergence; numerická stabilita; lineární algebraické systémy; Multilevel methods; convergence; numerical stability,linear algebraic systems Available in a digital repository NRGL
Viceúrovňové metody

The analysis of the convergence behavior of the multilevel methods is in the literature typically carried out under the assumption that the problem on the coarsest level is solved exactly. The aim of ...

Vacek, Petr; Strakoš, Zdeněk; Pultarová, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Studium rozpadů B-mezonů v experimentu Belle
Krištof, Michal; Doležal, Zdeněk; Davídek, Tomáš
2020 - English
In the thesis we study the decay of B0 meson to D∗ s and ρ mesons. The thesis explains the methods and approaches to data analysis in so-called B-factories, simmilar to the KEKB accelerator. The aim of this thesis is to calculate the branching fraction of this decay to further improve the previously measured branching ratio at BaBar experiment with additional data gained from an ex- periment with higher integrated luminosity. This thesis's prospect is not only broadening our knowledge of branching fractions of B0 meson decays, but also it is a starting point for further analysis with the goal of broadening our knowl- edge of CP symmetry violation in the Standard Model by measuring angles of the Unitary Triangle. 1 V této práci se zaměřujeme na studium rozpadu B0 mezonu na mezony D∗ s a ρ. Práce vysvětluje metody a přístupy k analýze dat na takzvaných B-továrnách, jakou je urychlovač KEKB. Cíl této teze je vypočítat větvící poměr zmíněného rozpadu, upřesnit již změřený větvící poměr změřený na experimentu BaBar pomocí dat získaných z experimentu s vyšší integrovanou luminositou. Výhledy této teze nejsou jenom v rozšíření našeho poznání větvících poměrů rozpadů B0 mezonu, ale také jako první krok vedoucí k rozšíření poznání narušení CP symetrie v Standardním modelu měřením úhlů Unitárního trojůhelníku. 1 Keywords: B-mezony; analýza dat; B-meson system; data analysis Available in a digital repository NRGL
Studium rozpadů B-mezonů v experimentu Belle

In the thesis we study the decay of B0 meson to D∗ s and ρ mesons. The thesis explains the methods and approaches to data analysis in so-called B-factories, simmilar to the KEKB accelerator. The aim ...

Krištof, Michal; Doležal, Zdeněk; Davídek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Nástroje pro testování výkonu systému Unity DOTS
Borufka, Roman; Gemrot, Jakub; Husák, Robert
2020 - English
Game developers are searching for new ways of writing high performance code in order to adapt to trends in hardware development. Unity's relatively new DOTS system has introduced a new way, how to write code in order to fully exploit all aspects of modern processors, e.g. multithreading or SIMD instructions. The thesis focuses on creation of a generally-usable performance testing suite in order to benchmark the performance of various features of Unity DOTS system. Based on the results of the benchmarks a list of recommendations for writing high-performance solutions in Unity is compiled. The recommendations are evaluated in a real-time boids simulation. Herní vývojáři hledají nové způsoby psaní vysoce výkonného kódu, tak aby se mohli přizpůsobit trendům ve vývoji hardwaru. Relativně nový systém DOTS od Unity představil nový způsob, jak psát kód tak, aby se daly plně využít všechny aspekty moderních procesorů, např. multithreading nebo SIMD instrukce. Práce se zaměřuje na vytvoření obecně použitelné sady pro testování výkonu za účelem srovnání výkonů různých vlastností systému Unity DOTS. Na základě výsledků benchmarků se sestaví seznam doporučení pro psaní vysoce výkonných řešení v Unity. Doporučení jsou vyhodnocena simulací boidů v reálném čase. Keywords: výkonné systémy; testování výkonu; vývoj počítačových her; Unity; DOTS; high-performance systems; performance testing; video game development; Unity; DOTS Available in a digital repository NRGL
Nástroje pro testování výkonu systému Unity DOTS

Game developers are searching for new ways of writing high performance code in order to adapt to trends in hardware development. Unity's relatively new DOTS system has introduced a new way, how to ...

Borufka, Roman; Gemrot, Jakub; Husák, Robert
Univerzita Karlova, 2020

Plánování železniční sítě pro Open Transport Tycoon Deluxe
Lakomý, Ondřej; Gemrot, Jakub; Kopecký, Michal
2020 - English
In a business simulation game Open Transport Tycoon Deluxe, players can play the game alone or can compete agai st other players or against artificial intelligence. There is plenty of artificial intelligences that can be downloaded and used in the game. Usually the AI is simple and does not build complex transfer routes. Inspired by OpenTTDCoop, a community organisation which specializes on building complex railway networks, new artificial intelligence has bee developed to fill the gap in the available artificial intelligence list - TrainsferAI. TrainsferAI is capable of planning, uilding and expanding its own railway network. It follows a set of rules based on the OpenTTDCoop rules for player . TrainsferAI builds network consisting of stations, routes and crossroads using A* searching algorithm in a couple o variations. The network should be complex and on a human-like level. V obchodním simulátoru Open Transport Tycoon Deluxe mohou hráči hrát sami nebo mohou soupeřit s ostatním hrá i nebo s umělou inteligencí. K dispozici je velké množství umělých inteligencí, které mohou být staženy a použity v hře. Obvykle jsou jednoduché a nestaví komplexní dopravní sítě. Inspirováno u skupiny OpenTTDCoop, což je ko unita specializující se na budování komplexních přepravních sítí, byla vytvořena nová umělá inteligence, aby vyplnil volné místo - TrainsferAI. TrainsferAI je schopná plánovat, stavět a expandovat svou vlastní železniční sít. Řídí se s uborem pravidel založených na herních pravidlech OpenTTDCoop. TrainsferAI staví sít skládající se ze stanic, přep avních cest a křižovatek za použití vyhledávacího algoritmu A* a jeho několika variacích. Síť by měla dosahovat "h man-like" komplexity. Keywords: Transport Tycoon; Open Transport Tycoon Deluxe; OpenTTD; OTTD; AI; umělá inteligence; vlaky; sítě; železnice; A*; AStar; Transport Tycoon; Open Transport Tycoon Deluxe; OpenTTD; OTTD; AI; artificial intelligence; trains; network; railway; A*; AStar Available in a digital repository NRGL
Plánování železniční sítě pro Open Transport Tycoon Deluxe

In a business simulation game Open Transport Tycoon Deluxe, players can play the game alone or can compete agai st other players or against artificial intelligence. There is plenty of artificial ...

Lakomý, Ondřej; Gemrot, Jakub; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2020

Genetická variabilita u sporadické formy kolorektálního karcinomu: hledání nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů.
Jirásková, Kateřina; Vodička, Pavel; Machoň, Ondřej; Eckschlager, Tomáš
2020 - English
Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem worldwide. Despite improvements in the diagnostic process and advancement in the treatment methods, the prognosis remains poor. To improve survival rates, it is important to identify people with the predisposition for CRC and to detect the potentially curable early stage of the disease. Furthermore, identifying those who would have an adverse clinical outcome associated with a particular chemotherapy would help to avoid redundant chemotherapy burden in patients and contribute to enhanced therapeutic efficacy, while minimizing treatment-related toxicity. The aim of the Thesis was to search for novel promising diagnostic, prognostic and predictive DNA-based biomarkers of sporadic form of CRC. As each patient is genetically unique, these biomarkers would aid clinicians in better diagnosis and/or in the selection of an optimal type of therapy for an individual CRC patient based on their molecular profile. In order to explore this issue, we investigated several candidate genes in healthy individuals as well as in newly diagnosed cancer patients. The major outcomes of this PhD study, which were fully reported in seven publications included in the present Thesis, are 1) The observation of several candidate single nucleotide polymorphisms in microRNA... SOUHRN Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, KRK) představuje celosvětově závažný zdravotní problém. I přes pokroky v diagnostice a v léčebných metodách zůstává prognóza onemocnění špatná. Pro zlepšení celkové míry přežívání je důležité umět rozpoznat jedince s vyšším rizikem vzniku KRK a odhalit onemocnění v rané potenciálně léčitelné fázi. Současně identifikace pacientů, kteří budou reagovat negativně na konkrétní léčbu, by přispěla ke snížení nadbytečné chemoterapie a k minimalizaci toxicity související s léčbou. Cílem této práce bylo hledání nových diagnostických, prognostických a prediktivních DNA-biomarkerů pro sporadickou formu KRK. Každý člověk je geneticky jedinečný a nalezení těchto biomarkerů by lékařům usnadnilo diagnózu a výběr optimální terapie pro každého pacienta s KRK na základě jejich molekulárního profilu. Pro dosažení tohoto cíle jsme zkoumali několik kandidátních genů u zdravých jedinců i u nově diagnostikovaných pacientů se sporadickou formou KRK. Výsledky této PhD práce byly shrnuty v sedmi impaktovaných publikacích. Hlavními závěry jsou: 1) Genetické varianty v cílových oblastech pro vazbu microRNA (miRSNPs) v genech opravy dvouřetězcových zlomů, genech důležitých pro etiologii KRK a mucinových genech souvisí buď s rizikem KRK nebo s odpovědí na léčbu, 2)... Keywords: rakovina tlustého střeva a konečníku; biomarker; genetické varianty; miRSNP; prognóza; odpověď na léčbu; DNA reparace; patogeneze KRK; mucinové geny; NLR geny; Colorectal cancer; biomarker; SNP; miRSNP; prognosis; chemotherapy response; DNA repair; CRC pathogenesis; mucin genes; NLR genes Available in a digital repository NRGL
Genetická variabilita u sporadické formy kolorektálního karcinomu: hledání nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů.

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem worldwide. Despite improvements in the diagnostic process and advancement in the treatment methods, the prognosis remains poor. To improve ...

Jirásková, Kateřina; Vodička, Pavel; Machoň, Ondřej; Eckschlager, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Decentralizované webové úložiště pro LinkedPipes Applications založené na Solid
Orumbayev, Altynbek; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
2020 - English
The following thesis work is focused on developing a decentralized web-based storage solution based on Solid project for the LinkedPipes Applica- tions platform and demonstrate the full benefits of decentralized storage and the Solid technology. The Solid project, started by Sir Tim Berners-Lee, is focused on decentralizing the World Wide Web and decoupling data from applications on the Internet. The results of the practical work satisfy all defined functional and non-functional requirements stated by the LinkedPipes Applications project. The results of the work are integrated into the LinkedPipes Applications platform as a set of several software libraries allowing interaction with Solid Servers. iv Keywords: solid; propojená data; klient; server; úložiště; web; solid; linked data; client; server; storage; web Available in a digital repository NRGL
Decentralizované webové úložiště pro LinkedPipes Applications založené na Solid

The following thesis work is focused on developing a decentralized web-based storage solution based on Solid project for the LinkedPipes Applica- tions platform and demonstrate the full benefits of ...

Orumbayev, Altynbek; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Nasazení aplikací zohledňující komunikační zpoždění v prostředí tzv. edge-cloud
Filandr, Adam; Hnětynka, Petr; Bednárek, David
2020 - English
The goal of this thesis is to propose a layer on top of edge-cloud, in order to provide soft real-time guarantees on the execution time of applications. This is done in order to satisfy the soft-real time requirements set by the developers of latency-sensitive applications. The proposed layer uses a predictor of execution time, in order to find combinations of processes with, which satisfy the soft real- time requirements when collocated. To implement the predictor, we are provided with information about the resource usage of processes and execution times of collocated combinations. We utilize similarity between the processes, cluster analysis, and regression analysis to form four prediction methods. We also provide a boundary system of resource usage used to filter out combinations exceeding the capacity of a computer. Because the metrics indicating the resource usage of a process can vary in their usefulness, we also added a system of weights, which estimates the importance of each metric. We experimentally analyze the accuracy of each prediction method, the influence of the boundary detection system, and the effects of weights. 1 Cíl této práce je navrhnout vrstvu pro edge-cloud, s cílem poskytnout soft real-time záruky na dobu běhu aplikací. Účelem je uspokojit soft real-time požadavky vývojářů aplikací, které jsou senzitivních na latenci. Navržená vrstva používá prediktor doby běhu aplikací, pomocí kterého hledá kombinace procesů, které kolokovány splňují dané soft real-time požadavky. Pro implementaci prediktoru máme přístup k informacím o procesech, které zahrnují metriky vytížení zdrojů počítače a dobu běhu, když jsou kolokovány s jinými procesy. Využíváme podobnosti procesů, klastrové analýzy a regresní analýzy pro formulaci čtyř predičkních metod. Také poskytujeme systém pro ohraničení využití zdrojů, který filtruje kombinace procesů, které přesahují kapacitu počítače. Jelikož měřené metriky, které indikují využití zdrojů procesu se mohou lišit v užitečnosti, poskytujeme také systém vah, který určuje význam jednotlivých metrik. Experimentálně ověřujeme přesnost predikčních metod, vliv systému pro ohraničení využití zdrojů a vliv vah. Keywords: edge-cloud; výkon; predikce; klastrová-analýza; regresní-analýza; edge-cloud; performance; prediction; cluster-analysis; regression-analysis Available in a digital repository NRGL
Nasazení aplikací zohledňující komunikační zpoždění v prostředí tzv. edge-cloud

The goal of this thesis is to propose a layer on top of edge-cloud, in order to provide soft real-time guarantees on the execution time of applications. This is done in order to satisfy the soft-real ...

Filandr, Adam; Hnětynka, Petr; Bednárek, David
Univerzita Karlova, 2020

Knihovna pro dynamickou analýzu programů v jazyce C# na platformě .NET
Čižmárik, Andrej; Parízek, Pavel; Bulej, Lubomír
2020 - English
Dynamic analysis is a technique used to analyse the behaviour of programs, which can be utilized when searching for various software errors. Nowadays, there is a trend in software development towards multi-threaded programs that are, undeniably, prone to race conditions. Furthermore, software errors that stem from timing issues and incorrect ordering of operations across individual threads are generally hard to find, since they are by nature non-deterministic. We decided to implement a dynamic analysis framework for C# programs, along with two well-known algorithms capable of detecting and predicting data-races. As a result, we created an extensible and configurable tool, SharpDetect, that supports dynamic analysis of CIL programs created by compilation from C# source code on platforms supported by .NET Core. To demonstrate its practical usefulness, SharpDetect was successfully applied on NetMQ, C# implementation of ZeroMQ, where it found one real software error. Dynamická analýza je metóda používaná na analýzu chovania programov, čo môže byť využité pri hľadaní rôznych chýb v softwari. V dnešnej dobe je trend vo vývoji viacvláknových programov, kde môžu bezpochyby nas- tať problémy so synchronizáciou vlákien. Navyše, pôvod chýb v softwari, ktoré sú spôsobené rozdielnym naplánovaním a usporiadaním operácií, je ťažko odhaliteľný, nakoľko sú tieto chyby nedeterministické. Rozhodli sme sa naimplementovať framework na dynamickú analýzu programov napísaných v jazyku C# spolu s dvoma známymi algoritmami, ktoré sa používajú na de- tekciu a predikciu data-race-ov. Vo výsledku sme vytvorili konfigurovateľný a rozšíriteľný nástroj SharpDetect, ktorý podporuje dynamickú analýzu CIL programov. Konkrétne ide o programy napísané v jazyku C# pre platformy podporované frameworkom .NET Core. Na ukážku užitočnosti vytvoreného riešenia bol SharpDetect úspešne nasadený na knižnicu NetMQ, čo je imple- mentácia ZeroMQ v programovacom jazyku C# a kde našiel jednu skutočnú chybu. Keywords: dynamická analýza; data-race; NET Core; dynamic analysis; data-races; NET Core Available in a digital repository NRGL
Knihovna pro dynamickou analýzu programů v jazyce C# na platformě .NET

Dynamic analysis is a technique used to analyse the behaviour of programs, which can be utilized when searching for various software errors. Nowadays, there is a trend in software development towards ...

Čižmárik, Andrej; Parízek, Pavel; Bulej, Lubomír
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases