Number of found documents: 538832
Published from to

Transplantace kostní dřeně, její historický vývoj a současné trendy
CIMBÁLNÍKOVÁ, Eva
2019 - Czech
Transplantace kostní dřeně souhrnněji řečeno krvetvorných buněk je v současnosti jednou z moderních léčebných metod, které se využívají v případě poruchy krvetvorby uvnitř kosti. Nejčastějším důvodem k provedení transplantace jsou leukémie, lymfomy, dále anémie, vrozené metabolické poruchy, autoimunitní onemocnění nebo některé solidní nádory. Díky transplantaci krvetvorných buněk se podaří zvýšit šanci na vyléčení u více než 50 % pacientů s onkologickým onemocněním. Předkládaná diplomová práce je zpracována teoretickou formou, cílem je uvést důležité body, které vedly k rozvoji této dnes velmi využívané léčby a důkladný popis současných trendů v oblasti transplantací krvetvorných buněk, které jsou v našich transplantačních centrech téměř shodné jako ve světě. Dalším cílem je popsat úlohu všeobecné sestry při ošetřovatelské péči o pacienta před a po transplantaci krvetvorných buněk. Práce je zaměřena na stěžejní oblasti problematiky transplantací krvetvorných buněk a je rozčleněna na několik částí. První část se zabývá všeobecným popisem tématu, představuje stručné seznámení s transplantací krvetvorných buněk, základní rozdělení, historické i současné indikace a stručný úvod dodnes používaných trendů. Důkladně popisuje oblast registru dárců kostní dřeně, na jehož základě se vybírá vhodný nepříbuzný dárce. Druhá část práce se zabývá popisem historického vývoje od prvopočátků, po vývoj v poválečném období, rozvoj v 70. a 80. letech minulého století a dále od 90. let 20. století až po současnost. Třetí část se zaměřuje na současné způsoby provedení odběru krvetvorných buněk a následné transplantace, důkladně popisuje, jakým způsobem lze krvetvorné buňky darovat, jaká je příprava pacienta na transplantaci, jak transplantace probíhá a co pacienta čeká v časném potransplantačním období. Čtvrtá část se zaměřuje na ošetřovatelskou péči, důkladně uvádí, jaká je úloha sestry v ošetřovatelské péči před a po transplantaci krvetvorných buněk, jaké zásady musí sestra dodržovat, důkladně popisuje úlohu sestry při aplikaci transplantátu. Dále popisuje dietní a důležitá režimová opatření, která musí pacient po transplantaci dodržovat. Poslední část se zaměřuje na oblast komplikací, které mohou po transplantaci krvetvorných buněk nastat. Potřebná data byla získána prostřednictvím důkladného studia odborné české i zahraniční monografie a vědeckých periodik. K získání dat výrazně přispěla absolvovaná stáž na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Poznatky týkající se ošetřovatelské péče byly získány zejména studiem ošetřovatelských standardů. Tato diplomová práce poukazuje na to, jakou důležitou roli hraje transplantace krvetvorných buněk jakožto způsob léčby převážně hematoonkologických onemocnění v současné medicíně a jaké jsou nejdůležitější role sestry při ošetřovatelské péči u transplantovaných pacientů. Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na problematiku transplantací krvetvorných buněk a popisuje stěžejní oblasti, které jsou považovány za důležité. Zaměřuje se na historický vývoj a popis současných trendů, díky kterým lze transplantologii považovat za vysoce odborný a špičkový obor. Vyzdvihuje hlavní role sestry při ošetřovatelské péči, která musí být odborná, kvalifikovaná, pečlivá, ohleduplná a individualizovaná. Výsledky z výzkumného šetření mají poskytnout odborné i laické veřejnosti dostatek informací o problematice transplantací krvetvorných buněk. The transplantation of bone marrow - more generally said of hematopoietic cells - is in the present time one of the modern therapeutical methods used in cases of malfunction of haematogenesis inside of the bone. The ususal reason for going through with transplantation is leukemia, lymphomas, also anemia, congenital metabolic disorders, autoimmune disorders or some of the solid tumors. Thanks to the transplantation of hematopoietic cells, it is possible to highten the chance of restoration in more than 50 % of patients suffering from oncological disease. The submitted thesis is processed in theoretical form, it is goal is to present the important points leading to progress of this presently very much used treatment and also thorough descripton of present trends in the area of transplantation of hematopoietic cells, that are almost identical in local transplatation centers as they are in the world. Another goal is to describe the role of a general nurse during providing of the care for a patient before and after transplantation of hematopoietic cells. The thesis is focused on the key areas of the issues of transplatation of hematopoietic cells and it is divided into several parts. The first part deals with the general description of the topic, it presents short introduction into the transplantation of hematopoietic cells, the basic division, historical and current indications and short preamble into todays trends. It describes closely the area of the registry of the bone marrow donors, which is the basics for the choosing of the suitable unrelated donor. The second part of the thesis deals with the desciption of historical progress since the very beginnings, through the progress during postwar period, the development of 70s and 80s of the previous century and also the 90s of the 20th century up until the present day. The third part is focused on current methods of collection of hematopoietic cells and following transplatation, it also describes closely the ways of donating hematopoietic cells, the preparation of the patient for transplantation, the course of transplantation and what should the patient prepare for during the early posttransplantation period. The fourth part is focused on nursing, it states thoroughly the role of a nurse in the nursing care before and after transplantation of hematopoietic cells, the principles a nurse has to abide by, and it also closely describes the role of a nurse during transplant application. It also describes dietary and important regimen measures the patient is set to follow after transplantation. The last part is focused especially on complications that are possible after hemopoetic cells transplantation. The necessary data have been obtained through thorough study of professional Czech and foreign monoghraphs and scientific periodicals. The acquisition of the data was significantly contributed to by the attended internsip in Internal hematological and oncological clinic of the Faculty hospital Brno Bohunice. The findings regarding nursing were obtained especially by the study of nursing standards. This thesis points out the important role of transplatation of hemopoetic cells as a method of treatment predominantly of hemooncological illnesses in current medicine and the most important roles of a nurse during the nursing of transplantation patients. The thesis provides a comperehensive overview on the issue of transplants of the hematopoietic cells and describes key areas that are considered as important. It focuses on the historical progress and the desciption of present trends thanks to which the transplantology can be considered as a highly professional and top field. It also highlights the main roles of a nurse during nursing that must be proffesional, qualified, meticulous, considerate and individualized. The results of the survey are supposed to provide the professional and amateur public enough information about the issue of transplantation of the hematopoietic cells. Keywords: Kostní dřeň; transplantace; krvetvorná buňka; histokompatibilita; chemoterapie; Bone marrow; transplantation; hematopoietic cell; histocompatibility; chemotherapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Transplantace kostní dřeně, její historický vývoj a současné trendy

Transplantace kostní dřeně souhrnněji řečeno krvetvorných buněk je v současnosti jednou z moderních léčebných metod, které se využívají v případě poruchy krvetvorby uvnitř kosti. Nejčastějším důvodem ...

CIMBÁLNÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Život matek s dětmi v azylovém domě.
KONČICKÁ, Markéta
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá životem matek s dětmi v azylovém domě. Práce mapuje z pohledu těchto žen jejich očekávání o životě v azylovém domě v konfrontaci s jejich reálnými zkušenostmi. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části v devíti podkapitolách definuji základní pojmy související s problematikou sociální služby azylové domy, nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením a sociálním začleňováním. Popisuji principy činnosti azylových domů pro matky s dětmi, věnuji se stavu péče o matky s dětmi na našem území a charakterizuji vývoj a změny ve funkci rodiny. Zabývám se dále důvody, vedoucími ke ztrátě bydlení, problematikou bezdomovectví a problematikou dostupnosti bydlení. Popisuji a charakterizuji možnosti sociální ochrany matek s dětmi bez domova, tzn. kromě sociální služby azylový dům také podmínkami vzniku nároku na sociální dávky a příslušnou legislativou. Empirická část definuje cíle, metody výzkumu a vlastní výsledky, které jsou znázorněny a popsány v tabulkách, diskuzi a závěrečném shrnutí. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké měly matky s dětmi očekávání o životě v azylovém domě v konfrontaci s reálnými zkušenostmi, dílčími cíli bylo zjistit, z jakých příčin matky s dětmi přicházejí do azylového domu a jak jsou naplňovány jejich potřeby. K těmto cílům byly určeny výzkumné otázky: Z jakých důvodů vyhledají matky s dětmi pomoc azylového domu? Jaké mají matky s dětmi očekávání o životě v azylovém domě? Jaká je realita života matek s dětmi v azylovém domě? Jaké potřeby mají matky s dětmi v azylovém domě? Diplomová práce byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu technikou polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami a k vyhodnocení dat byla použita metoda otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořilo šest žen, matek s dětmi, které žijí v azylovém domě v Jihočeském kraji. Vzhledem k citlivosti tématu identifikační údaje žen a azylového zařízení neuvádím. Výzkumné šetření poukázalo na problematiku (ne)dostupnosti bydlení pro osamocené matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Nejčastějším důvodem ztráty bydlení je rozpad partnerského vztahu a výpověď z bydlení a nedostatek finančních prostředků. Z výzkumu dále vyplynulo, že hlavním očekáváním všech dotazovaných žen je zajištění ubytování a skutečnost, že zůstanou se svými dětmi. Tato diplomová práce by pomohla zjistit, které služby klientky nejvíce vyhledávají a zda jsou naplňovány. This thesis deals with the life of mothers with children in the shelter. The thesis maps expectations of these women about living in the shelter in the confrontation with their real experience. The thesis is divided into several parts. Theoretical part consists of nine subchapters where the basic concepts related to the issue of social services - shelters, unfavorable social situation, social exclusion and social inclusion are defined. The thesis describes the principles of the activity of shelters for mothers with children, deals with the state of care for mothers with children in our country and characterizes the development and changes in the function of the family. The thesis also deals with the reasons leading to the loss of housing, the issues of homelessness and housing accessibility. It describes and characterizes the possibilities of social protection of mothers with children without home, besides social services - shelters also conditions for entitlement to social benefits and the relevant legislation. The empirical part defines the objectives, research methods and results, which are illustrated and described in tables, discussion and final summary. The main aim of the thesis was to find out the expectations of the mothers with children about the life in the shelter in confrontation with their real experience. The partial objectives of the thesis were to find out for what causes mothers with children come to the shelter and how their needs are met. Research questions have been identified for these objectives: For what reasons do mothers with children seek for help in the shelter? What are the expectations of mothers with children about living in the shelter? What is the real experience of mothers with children living in the shelter? Were the expectations of mothers with children about living in the shelter met? Empirical part of the thesis was processed by the method of qualitative research using semi-structured interview with opened questions. For data evaluation the method of open coding was used. The research group consisted of six women - mothers with children living in the shelter in the South Bohemian Region. Given the sensitivity of the topic the identification data of women and the shelter were not mentioned in this thesis. The research pointed out the issue of (in)availability of housing for single mothers with children in the unfavorable social situation. The most common reason for loss of housing is the break-up of the partnership, the dismissal of housing and lack of funds. The research also revealed that the main expectation of all interviewed women is to provide accommodation and stay with their children. This thesis helped to find out which services the clients seek the most and whether their needs are fulfilled. Keywords: azylový dům; azylový dům pro matky s dětmi; nepříznivá sociální situace; bydlení; bezdomovectví; sociální vyloučení; sociální začlenění; sociální ochrana; shelter; shelter for mother with children; unfavorable social situation; housing; homelessness; social exclusion; social inclusion; social protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Život matek s dětmi v azylovém domě.

Tato diplomová práce se zabývá životem matek s dětmi v azylovém domě. Práce mapuje z pohledu těchto žen jejich očekávání o životě v azylovém domě v konfrontaci s jejich reálnými zkušenostmi. Práce je ...

KONČICKÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Sociální služby pro osoby bez přístřeší pohledem zaměstnanců
PĚKNICOVÁ, Barbora
2019 - Czech
Tato práce pojednává o sociálních službách pro osoby bez přístřeší z pohledu jejich zaměstnanců. Cílem této diplomové práce je zmapovat bariéry, které ovlivňují poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jaké bariéry vnímají sociální pracovníci při práci s osobami bez přístřeší? K hlavní výzkumné otázce byly stanoveny čtyři dílčí výzkumné otázky. Ty se týkaly toho, jak pracovníci vnímají bariéry z jejich osobní roviny, ze strany uživatelů, ze strany společnosti a z pohledu prostředí, ve kterém pracují. V teoretické části práce je popsán pojem bezdomovectví, sociální práce s osobami bez přístřeší, sociální služby pro osoby bez přístřeší, a nakonec jsou zmíněny vybrané organizace, které osobám bez přístřeší pomáhají. V empirické části práce je popsán samotný výzkum - cíle a výzkumné otázky, metodika a vlastní výsledky. K výzkumu byl využit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Základní výběrový soubor pro tuto práci byl tvořen sociálními pracovníky pracujícími v registrovaných sociálních službách pro osoby bez přístřeší ve městě České Budějovice. Konečné výsledky ukazují mnoho bariér ve všech zmíněných oblastech. Některé z nich jsou například psychické obtíže klientů, jejich závislost na alkoholu a drogách. Velkou bariérou jsou pak dle pracovníků předsudky, kdy se setkávají se skutečností, že si společnost myslí, že si osoby bez přístřeší mohou za svou situaci samy a nechtějí ji řešit nebo je soudí podle vzhledu. Dále z výzkumu vyplynulo, že ze zkušenosti pracovníků společnost vnímá i sociální služby pro osoby bez přístřeší a profesi sociálního pracovníka spíše negativně. Další bariéry pracovníci vnímají ve svém pracovním prostředí, a to především ve smyslu prostorovém či materiálním. Pracovníci se při své práci necítí tak nebezpečně, jak by se mohlo zdát, občas se ale cítí bezmocní nebo zklamaní z toho, že klienti neudělají to, co by měli. Dalšími zjištěnými bariérami jsou systémové bariéry, které se dotýkají nedostatků v podobě poskytování zdravotní pomoci a nedostatků v sociálních službách pro osoby bez přístřeší. Výsledky této práce mohou sloužit jako doplňující studijní materiál, jako zpětná vazba pro pracovníky nebo jako podklad zřizovateli sociálních služeb ke zlepšení konkrétní služby. This thesis deals with social services for homeless people from the perspective of their employees. The aim of this paper is to chart the barriers which influence providing social services to homeless people. The main question is asked about what barriers are perceived by social workers whilst working with the homeless. This is followed by four subquestions concerning the ways in which the employees perceive the barriers from their personal, the users' and the society's perspective as well as regarding the employees' work environment. In the theoretical part, the following terms are defined: homelessness, social work with homeless people, social services for the homeless. Furthermore, selected organizations helping the homeless are mentioned. The research is described in the empirical part of the thesis, including the hypotheses, research questions, methodology and results. The research utilizes qualitative methods, survey methodology and the semi-structured interview method. The basic data sample has been comprised of social workers employed in registered social services for the homeless in the town of České Budějovice. The final results show that there is a large number of barriers in all the aforementioned areas. Some of them are e.g. the clients' psychical difficulties, their addiction to alcohol and drugs. According to the social workers, a significant barrier are some prejudices of the society. The homeless are often perceived as the main instigators of their current situation, who do not want to find a solution to the problem, and they are judged by their appearance. Furthermore, the research has shown that, from the social worker's experience, the society's perception of the social services for the homeless and the profession of social workers is rather negative. Other barriers are observed by the social workers in their working environment, primarily in equipment and working space. The workers do not feel as unsafe while working as it may seem, however they sometimes feel helpless and disappointed when their clients do not do what they should. Other barriers found include system barriers connected to deficiencies in providing medical care and deficiencies in social services for homeless people. The results of this thesis can serve as a complementary study material, as feedback for social workers, or as a basis of improving a specific service to a provider of social services. Keywords: bezdomovectví; osoby bez přístřeší; bariéry; sociální práce; sociální služby; sociální pracovník; homelessness; homeless people; barriers; social work; social services; social worker Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální služby pro osoby bez přístřeší pohledem zaměstnanců

Tato práce pojednává o sociálních službách pro osoby bez přístřeší z pohledu jejich zaměstnanců. Cílem této diplomové práce je zmapovat bariéry, které ovlivňují poskytování sociálních služeb osobám ...

PĚKNICOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Sestra a její role v prevenci onemocnění gastrointestinálního traktu
KRÁTKÁ, Iveta
2019 - Czech
V diplomové práci se zaměřujeme na popis námi vybraného gastrointestinálního onemocnění - kolorektální karcinom, chronické nespecifické záněty střev a vředová choroba gastroduodenální. Věnujeme se příčinám, příznakům, diagnostice, léčbě a největší pozornost směřujeme k prevenci vybraného onemocnění gastrointestinálního traktu. Z oblasti prevence se zaměřujeme i na výživu, jelikož hraje významnou úlohu pro udržení dobrého zdravotního stavu lidstva. Empirická část práce byla zpracována pomocí kvalitativního výzkumného šetření, technikou hloubkového polostandardizovaného rozhovoru. První výzkumný soubor tvořili zdraví jedinci. Druhý výzkumný soubor tvořily sestry pracující u praktického lékaře, na interním oddělení a na oddělení gastroenterologie. Třetí výzkumný soubor tvořili pacienti s gastroduodenální chorobou. Čtvrtý výzkumný soubor tvořili pacienti s nespecifickými chronickými střevními záněty. Pátý výzkumný soubor tvořili pacienti s kolorektálním karcinomem. Ze získaných výsledků zdravé populace lze říci, že lidé vědí, co znamená zdravý životní styl, ale jeho dodržování je obtížnější. Pozitivem je, že většina lidí dochází pravidelně na preventivní prohlídky. Z výzkumného souboru nemocných jedinců lze sdělit, že oblast terciární či kvartérní prevence není probandům objasněna. Z výzkumného souboru sester lze také sdělit, že oblast prevence není sestrám důkladně obeznámena a neposkytují tak nemocným vhodné informace o nemoci. Touto diplomovou prací bychom chtěli docílit, aby sestry neopomíjely nutnost prevence před gastrointestinálními nemocemi. Informovaly je o možnostech prevence, které mají k dispozici. Také, aby sami pacienti si uvědomili, jak je pro ně zdraví v životě důležité. Výsledky z výzkumného šetření byly zpracovány do informační brožury určené pro pacienty gastrointestinálního onemocnění. K prohloubení znalostí o této problematice navrhujeme nabídnout získané výsledky k publikaci do odborného časopisu Gastroenterologie a hematologie - České gastroenterologické společnosti. This diploma thesis focuses on the description of a chosen gastro-intestinal disease - colorectal carcinome, unspecified chronic intestinal infections, and ulcerous gastroduodenal disease. It pursues the causes, symptoms, diagnosis, treatment, and most attention is given to the prevention of a chosen disease in gastro-intestinal tract. Concerning prevention, it focuses also on nutrition because that is what plays a significant role in keeping human population healthy. The empiric part of the thesis has been processed using a qualitative research survey, using the method of an in-depth semi-standardized interview. The first research group was formed by healthy individuals. The second research group was formed by nurses working with a practical doctor at the internal department and at the gastro-enterological department. The third research group was formed by patients suffering from gastroduoenal disease. The fourth research group was formed by patients sufferring from non-specific chronic intestinal infections. The fifth research group was formed by patients suffering from colorectal carcinome. The obtained results have proven that people know what a healthy lifestyle is, but compliance to it is rather difficult. One of its positive effects is that most people get their medical check-up regularly. The research group of ill individuals proves that the area of terciary or quarterly prevention is not made clear to the probands. The nurses´ research group has proven the fact that the prevention area is not made properly clear to the nurses, thus they do not provide the patients with sufficient information about their illness. This diploma thesis should aim at nurses and make sure they do not ignore the necessity of gastro-intestinal disease preention. T inform patients about options of prevention they have available. Patients themselves also need to realize how important their health is in their lives. Research survey results have been processed to form an information brochure meant for gastro-intestinal disease patients. To deepe knowledge about this issue we suggest offering the obtained results to be published in an expert magazine called Gastroenterology and Haemathology - Czech Gastroenterological Society. Keywords: Sestra; gastrointestinální trakt; prevence; životní styl; role sestry; screening; Nurse; Gastro- intestinal Tract; Prevention; Lifestyle; Nurse´s Role; Screening Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sestra a její role v prevenci onemocnění gastrointestinálního traktu

V diplomové práci se zaměřujeme na popis námi vybraného gastrointestinálního onemocnění - kolorektální karcinom, chronické nespecifické záněty střev a vředová choroba gastroduodenální. Věnujeme se ...

KRÁTKÁ, Iveta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

N7-regioselektívne glykozylácie derivátov purínu
TRANOVÁ, Lenka; STÝSKALA, Jakub; URBAN, Milan
2019 - Czech
Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovať syntetickú štúdiu zameranú na problematiku regioselektívnej glykozylácie purínových derivátov na dusíkový atóm N7. Ústrednými molekulami záujmu sa stali 6-chlórpurín a 2,6-dichlórpurín, ktoré umožňujú premenu na iné purínové deriváty. Teoretická časť zahŕňa literárnu rešerš zameranú na N7 glykozidy purínov z pohľadu biologickej funkcie či aktivity. Následne pojednáva o regioselektivite glykozylačných reakcií na purínoch a o dostupných syntetických možnostiach prípravy N9 a N7 derivátov. Časť Výsledky a diskusia podáva proces vývoja metódy prípravy N7 glykozidov 6-chlórpurínu - uvádza hypotézy, popisuje uskutočnené experimenty, dosiahnuté výsledky a kriticky ich hodnotí. Ďalej popisuje postupy derivatizácie pripravených látok a výsledky aplikácie vyvinutej metódy na iných substrátoch. Experimentálna časť obsahuje reakčné postupy a charakteristiky pripravených N7 derivátov. The aim of this diploma thesis was a synthetic study focused on issue of regioselectivity of purine glycosylation at N7 position. 6-chloropurine and 2,6-dichloropurine have been chosen as pivotal molecules as they give rise to other purine derivatives. The theoretical part involves a brief survey focused on the biological function and activity of purine N7 glycosides. Next, regioselectivity of purine glycosylation is discussed and available synthetic routes to N9 and N7 derivatives are described. Results and discussion part deals with the method development process - it introduces hypotheses and describes performed experiments followed by critical analysis. This part also involves derivatization of prepared N7 glycosides and results of application of the developed method to other substrates. Experimental section contains reaction procedures and characteristics of novel N7 derivatives. Keywords: N-glykozylácia; purín-7-glykozidy; nukleozidové mimetiká; N-glycosylation; purine-7-glycosides; nucleoside mimetics Available in digital repository of UPOL.
N7-regioselektívne glykozylácie derivátov purínu

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovať syntetickú štúdiu zameranú na problematiku regioselektívnej glykozylácie purínových derivátov na dusíkový atóm N7. Ústrednými molekulami záujmu sa stali ...

TRANOVÁ, Lenka; STÝSKALA, Jakub; URBAN, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ANALÝZA ČTENÍ GEOLOGICKÝCH MAP GEOLOGY A NEGEOLOGY
KOMÍNEK, Jiří; POPELKA, Stanislav; VONDRÁKOVÁ, Alena
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou čtení geologických map geology a negeology. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení a představení geologických map. Jsou zde srovnávány znakové klíče české, britské a americké geologické služby. Na několika příkladech jsou ukázány rozdíly v provedení znaků a také je zde popsána standardizace v geologických mapách. Hlavní část práce obsahuje tři eye-tracking (ET) testy. Testování mapových listů geologických map pomocí ET brýlí, testování geologických map pomocí stacionárního ET zařízení a testování funkcionality online mapové aplikace České geologické služby (ČGS). Účastníci testování byli rozděleni do tří skupin: geologové (studenti a pracovníci Katedry geologie UPOL), geografové (studenti Katedry Geografie UPOL) a geoinformatici (studenti, pracovníci Katedry geoinformatiky UPOL). Celkem se testování zúčastnilo 40 respondentů. Testy byly vyhodnocovány za pomoci standardních eye-tracking metrik (např. délka trajektorií, čas první fixace, počet fixací, Dwell time apod.). Záznamy z ET brýlí byly vyhodnoceny manuálně z důvodu nemožnosti automatického zpracování. Geologové se více zaměřovali na samotné mapové pole oproti dalším skupinám respondentů. Celkově strávili méně času při řešení úkolů. Testování mapové aplikace odhalilo několik problémů, které budou dále předány ČGS. Z provedeného dotazníkového šetření mezi odborníky vyplynulo, že geologická data jsou nejčastěji používána prostřednictvím online mapové aplikace od ČGS. This diploma thesis deals with the analysis of reading of geological maps by geology experts and novices. The first part of the thesis is focused on the theoretical definition and introduction to geological maps. The Czech, British and American geological surveys are compared here. Several examples show differences in map symbology, and standardization in geological maps is described here. The main part of the work contains three eye-tracking experiments. Testing geological maps using eye-tracking glasses. Testing geological maps using a stationary eye-tracker and testing the functionality of the online map application of the Czech Geological Survey (CGS). Testing participants were divided into three groups: geologists (students and staff of UPOL Geology Department), geographers (UPOL Geography Department students) and geoinformatics (students, UPOL Department of Geoinformatics). Altogether, 40 respondents participated in the study. Tests were evaluated using standard eye-tracking metrics such as Time to First Fixation, Number of fixations, Dwell time etc. Eye-tracking glasses records were evaluated manually because impossibility of automatic processing. Geologists were more focused on the map itself than other groups. Overall, they spent less time working on tasks. Testing the map application revealed several problems that will be send to CGS. The questionnaire survey showed that the most used form of geological data is the map application from CGS. Keywords: eye-tracking; geologická mapa; čtení mapy;; eye-tracking; geological map; map reading Available in digital repository of UPOL.
ANALÝZA ČTENÍ GEOLOGICKÝCH MAP GEOLOGY A NEGEOLOGY

Diplomová práce se zabývá analýzou čtení geologických map geology a negeology. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení a představení geologických map. Jsou zde srovnávány znakové klíče ...

KOMÍNEK, Jiří; POPELKA, Stanislav; VONDRÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Netradiční podoby kartodiagramů a možnosti jejich konstrukce
HOHNOVÁ, Andrea; VONDRÁKOVÁ, Alena; VOŽENÍLEK, Vít
2019 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce je analýza tradičních a netradičních podob kartodiagramů používaných v moderní kartografii a zjištění možností jejich konstrukce. Kartodiagramy bývají hojně užívány pro prezentování statistických údajů a lze je zařadit do skupiny tzv. statistických map. Podle jejich vztažného bodu jsou kartodiagramy děleny na bodové, liniové a kartodiagramy plošné. Problematika tvorby kartodiagramů bývá často úskalím kartografů a především studentů. V případě, kdy dojde k nekorektní aplikaci kartodiagramu do mapového pole, může docházet ke špatné interpretaci vizualizovaných dat uživatelem. Diplomová práce je zaměřena na praktickou realizaci kartodiagramů. Tvorba netradičních forem kartodiagramů je přímo navázána na tvorbu jednoduchých diagramů, proto je podrobně popsána tvorba kartodiagramů od jejich jednoduchých provedení až po složité, které je možné považovat za netradiční. V netradičním provedení kartodiagramů je metoda často kombinována s infografikou v nadstavbových kompozičních prvcích. Hlavním výsledkem diplomové práce je zhodnocení možností tvorby tradičních i netradičních forem kartodiagramů a manuál, který krok za krokem popisuje tvorbu základních typů kartodiagramů z navrženého rozdělení. Výsledky práce jsou dostupné prostřednictvím webových stránek. The main aim of the diploma thesis is the analysis of traditional and non-traditional forms of graduated symbols used in modern cartography and the survey concerning the ways to design them. Graduated symbols are commonly used for presenting statistical data, and they belong to the group of the so-called statistical maps. According to their reference points, graduated symbols are divided into the point, line and area graduated symbols. The creation of graduated symbols is often a problem for cartographers and mainly for students. In the case the graduated symbol is incorrectly applied to the map field, the interpretation of the visualized data by the user can be incorrect. The diploma thesis focuses on the practical creation of graduated symbols. The nature of non-traditional forms of graduated symbols is directly linked to the creation of simple diagrams; therefore, the creation of graduated symbols is described in detail, including their simple forms as well as difficult ones which can be seen as non-traditional. In the non-traditional forms of graduated symbols, the method is often combined with infographics in additional composition elements. The main result of the diploma thesis is the evaluation of the ways of creation of traditional and non-traditional graduated symbols and a manual which describes the creation of the basic types of graduated symbols from the suggested classification step by step. The results of the work are available on the website. Keywords: kartodiagram; mapa; kartografická tvorba; infografika; Graduated symbol; map; cartography design; infographics Available in digital repository of UPOL.
Netradiční podoby kartodiagramů a možnosti jejich konstrukce

Hlavním cílem diplomové práce je analýza tradičních a netradičních podob kartodiagramů používaných v moderní kartografii a zjištění možností jejich konstrukce. Kartodiagramy bývají hojně užívány pro ...

HOHNOVÁ, Andrea; VONDRÁKOVÁ, Alena; VOŽENÍLEK, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti snížení emisí metanu při pěstování rýže
FILIPSKÝ, Ivan; RULÍK, Martin; FROUZOVÁ, Jaroslava
2019 - Czech
Rýže je jednou z nejvýznamnějších potravin světa. Globální změna klimatu je velmi komplexní jev závisející na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří kupříkladu Milankovićovy cykly, změny sluneční aktivity, desková tektonika, mořské proudění, přítomnost aerosolů v atmosféře, vliv vegetačního krytu zemského povrchu či změny magnetické polarity Země. Jeden z klíčových vlivů na zemské klima má i skleníkový efekt. Ačkoliv je koncentrace metanu v atmosféře řádově nižší než oxidu uhličitého, molekula metanu má mnohonásobně vyšší potenciál absorbovat infračervené záření. Metan přirozeně vzniká při vulkanické činnosti a jako koncový produkt dekompozice organické hmoty působením metanogenních archeí. V aerobním prostředí může být metan oxidován metanotrofními bakteriemi. S rostoucí lidskou populací rostla i antropogenní produkce metanu, která dnes převažuje nad přirozenou produkcí. Produkce metanu rýžovišti je jedním z nejvýznamnějších antropogenních zdrojů metanu. Bylo zjištěno, že přerušované zaplavení půdy při pěstování rýže vede díky aerobním procesům ke snížení emisí metanu i k lepšímu prospívání rostlin rýže. Dále se ukázalo, že samotná přítomnost rostliny rýže významně zvyšuje emise metanu, pravděpodobně díky produkci kořenových exudátů a odumřelé biomasy rostlinou. Vedle vodního managementu má klíčový vliv i přítomnost organické hmoty v půdě. Hnojení organickým hnojivem tedy vede ke zvýšení produkce metanu. Další úkon, který může snížit produkci metanu rýžovištěm je aplikace anorganických hnojiv. Rozdíly v produkci obilek mezi jednotlivými ošetřeními ale nebylo možné stanovit kvůli technickým možnostem. Ideální management pro pěstování rýže s nízkou produkcí metanu a při zachováním výtěžku by pravděpodobně zahrnoval změny anaerobních podmínek v rýžovišti, jako např. aeraci vody či pěstování v brázdách. Dále je vhodné aplikovat anorganická hnojiva namísto organických a nevracet sklizenou biomasu do rýžoviště. Aplikace karbidu vápenatého v kapslích či využití systému Azolla-Anabaena mohou rovněž snížit emise metanu z rýžovišť. Rice is one of the world's important food crops. Global climate change is very complex phenomenon depending on many factors. These factors include Milankovitch cycles, changes in solar activity, plate tectonics, thermohaline circulation, presence of aerosols in the atmosphere, influence of the vegetation cover of the Earth's surface or the change of the Earth's magnetic polarity. One of the key effects on the Earth's climate is the greenhouse effect. Although the concentration of methane in the atmosphere is lower than that of carbon dioxide, the methane molecule has a much higher potential to absorb infrared radiation. Methane is naturally produced by volcanic activity and as a terminal product of organic matter decomposition by methanogenic archaea. In an aerobic environment, methane can be oxidized by metanotrophic bacteria. With the growing human population, anthropogenic methane production has also grown and which now prevails over the natural production. Rice paddy methane production is one of the most important anthropogenic sources of methane. It has been found that the intermittent flooding of the soil during rice cultivation, due to aerobic processes, leads to a mitigation of methane emissions as well as a better growth of the plants. Furthermore, the presence of the rice plant has been shown to significantly increase methane emissions, probably due to the plant's production of root exudates and dead biomass. In addition to water management, the presence of organic matter in the soil is also crucial. Thus, fertilization with organic fertilizer leads to increased methane production. However, differences in the production of caryopses between treatments could not be determined due to technical possibilities. Ideal management for rice cultivation with low methane production and yield maintenance would likely involve changes in anaerobic conditions in the rice paddy such as water aeration or ridge cultivation. Moreover, it is advisable to apply inorganic fertilizers instead of organic and not to return harvested biomass to the paddy. The application of o encapsulated calcium carbide or the use of the Azolla-Anabaena cultivation system can also reduce methane emissions from paddy fields. Keywords: pěstování rýže; změna klimatu; skleníkový efekt; emise metanu; rice cultivation; climate change; greenhouse effect; methane emission Available in digital repository of UPOL.
Možnosti snížení emisí metanu při pěstování rýže

Rýže je jednou z nejvýznamnějších potravin světa. Globální změna klimatu je velmi komplexní jev závisející na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří kupříkladu Milankovićovy cykly, změny sluneční ...

FILIPSKÝ, Ivan; RULÍK, Martin; FROUZOVÁ, Jaroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium vybraných terpenoidů v genofondu měsíčku lékařského
SESTRIENKOVÁ, Adela Marína; TARKOWSKÁ, Danuše; BÉRES, Tibor
2019 - Czech
Měsíček lékařský (Calendulla officinalis L.) je významnou léčivou rostlinou s výraznými protizánětlivými účinky. Extrakt z úborů je součástí celé řady přípravků používaných v kožním lékařství. Látky zodpovědné za účinky patří do skupiny pentacyklických triterpenů, z nichž nejvýznamnější jsou monoestery faradiolu. V rámci teoretické části byla vypracována rešerše na téma Měsíček lékařský, významné obsahové látky v něm obsažené, jejich biosyntéza, význam a metody používané k jejich analýze. Praktická část je zaměřena na vývoj kvantifikačních metod. Ty byly využity ve srovnání vybraných genotypů měsíčku z kolekce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Calendula officinalis L. is an important medicinal plant with significant anti-inflammatory activity. Extracts of the flower heads are widely used in dermatology. The most important anti-inflammatory compounds are the esters of a pentacyclic triterpendiol - faradiol. The theoretical part of the bachelor thesis is focused on important compounds of pot marigold as well as their biosynthesis and methods used for their analysis. In the practical part, methods for quantification of faradiol are introduced to assess selected genotypes of pot marigold from the collection of the Crop Research Institute. Keywords: Měsíček lékařský; faradiol; ultravysoce účinná kapalinová chromatografie; hmotnostní spektormetrie; marigold (Calendula officinalis L.); faradiol; ultrahigh-performance liquid chromatography; mass spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Studium vybraných terpenoidů v genofondu měsíčku lékařského

Měsíček lékařský (Calendulla officinalis L.) je významnou léčivou rostlinou s výraznými protizánětlivými účinky. Extrakt z úborů je součástí celé řady přípravků používaných v kožním lékařství. Látky ...

SESTRIENKOVÁ, Adela Marína; TARKOWSKÁ, Danuše; BÉRES, Tibor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Průzkum ohrožení personálu při poskytování zdravotních služeb
LOJKOVÁ, Michaela
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje především na agresivní a násilné chování pacienta vůči všeobecným sestrám. Teoretická část této práce obsahuje kapitoly, které se zabývají přímo agresí, její příčinou a také možnou obranou, preventivními prvky či zásadami, které jsou při kontaktu a komunikaci s konfliktním pacientem nutné použít. Protože se výzkum zaměřuje na všeobecné sestry, je jedna kapitola věnována povolání a náročnosti profese právě všeobecné sestry. Praktická část byla realizována pomocí kvantitativního výzkumu. Vytvořený dotazník byl umístěn na internetové stránky zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, kde jej po dobu jednoho měsíce vyplňovaly všeobecné sestry. Data získaná od respondentů byla následně zpracována do tabulek a grafů a statisticky vyhodnocena. Stanoveným cílem diplomové práce bylo zmapovat problém násilí a agrese pacientů vůči všeobecným sestrám při výkonu jejich povolání v Nemocnici České Budějovice, a. s., popsat problematiku agrese pacientů ve zdravotnictví a metodou dotazování zjistit zkušenost dotazovaných sester s agresivním chováním pacientů. Dle tohoto výzkumu se s agresivním chováním pacienta v průběhu posledního roku setkalo 95 % respondentů. 94,5 % respondentů se setkalo s agresivním chováním verbálního charakteru a 70 % s agresivním chováním fyzického charakteru. Dle výzkumu bylo také zjištěno, že respondenti měli zkušenost s agresivním chováním více u mužského pohlaví než u ženského. Respondenti jsou v nemocnici pravidelně školeni ohledně jednání s konfliktním pacientem. Z výzkumu ale vyplynulo, že by respondenti uvítali větší intenzitu školení na toto téma. Více jak polovina respondentů totiž vnímá deficit v proškolení v komunikaci s konfliktním pacientem. This thesis is aimed at aggressive and violent behaviour of patients towards general nurses. Theoretical part of this thesis contains chapters which are dealing with direct aggression, its' causes and also with possible defences, preventive elements and principles, which are necessary to be used in contact and communication with conflicting patient. Because this research is focused on general nurses, one chapter is also dedicated to this profession and its' difficulties. The practical part was realized by means of quantitative research. Created questionnaire was placed on the webpage of České Budějovice hospital where it could be filled by nurses for a period of one month. Data obtained from respondents were subsequently processed into tables and graphs and statistically evaluated. The aim of this thesis was to map the problem of violence and aggression of patients towards general nurses in their profession at České Budějovice Hospital a. s., to describe the problematics of patient aggression in healthcare and through method to find out the experience of general nurses with aggressive behaviour of their patients. According to this research, 95 % of respondents encountered aggressive behaviour of the patient during the last year. 94,5 % of respondents encountered aggressive behaviour of verbal character and 70 % with aggressive behaviour of physical character. According to the research, it was also found that respondents had more experience with aggressive behaviour from male population than from female population. Respondents from the hospital are regularly trained in dealing with conflicting patient. However, the research showed that the respondents would welcome a greater intensity of training on this subject. More than half of respondents perceive the deficit in training in communication with a conflicting patient. Keywords: agrese; agresivní chování pacienta; konfliktní pacient; komunikace s pacientem; všeobecná sestra; Aggression; aggressive behaviour of patient; conflicting patient; communication with patient; general nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Průzkum ohrožení personálu při poskytování zdravotních služeb

Tato diplomová práce se zaměřuje především na agresivní a násilné chování pacienta vůči všeobecným sestrám. Teoretická část této práce obsahuje kapitoly, které se zabývají přímo agresí, její příčinou ...

LOJKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases