Number of found documents: 285511
Published from to

Soucit se sebou u populace pacientů s obezitou
Ringelová, Valentina; Zajícová, Markéta; Taušová, Jitka
2022 - Czech
Obesity is a growing problem of our society; its prevalence is almost reaching 60 %. It is a complexproblem,influencedbyphysical, psychological, andsocial factors,soits therapyneeds to be approached holistically. However, weight management programmes are not effective enough and health care professionals are trying to develop a new approach. Still emerging findings about self-compassion (= a kind way of relating to oneself when experiencing pain) suggest its potential effectivity in obesity treatment. People with obesity tend to lack self- compassion, so the new approaches aim to increase their level of compassion. This could support people's adherence to a weight management plan. Obezita je rostoucí problém současnosti, její prevalence se v západní společnosti blíží 60 %. Jedná se o komplexní problém, na kterém se podílí psychické, fyzické a sociální faktory, proto je třeba i její léčbu pojmout holisticky. Programy managementu váhy ale nejsou dostatečně účinné a odborníci se snaží o vytvoření nového přístupu.Stále rostoucí poznatky o možnostech využití soucitu k sobě (= laskavý způsob vztahování se k sobě sama ve chvílích prožívaného utrpení) naznačují jeho potenciální efektivitu při léčbě obezity. Lidé s obezitou májí totiž soucitu spíše nedostatek, a tak nové přístupy léčby obezity zahrnují intervence cílící na jeho zvýšení, což může podpořit adherenci k léčebnémuplánu. Keywords: Soucit se sebou|obezita|management váhy|stud|zvnitřněné stigma váhy; Self-compassion|obesity|weight management|shame|internalized weight stigma Available in a digital repository NRGL
Soucit se sebou u populace pacientů s obezitou

Obesity is a growing problem of our society; its prevalence is almost reaching 60 %. It is a complexproblem,influencedbyphysical, psychological, andsocial factors,soits therapyneeds to be approached ...

Ringelová, Valentina; Zajícová, Markéta; Taušová, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Enzo Mari
Řičářová, Zuzana; Klimešová, Marie; Švácha, Rostislav
2022 - Czech
Proposta per un'autoprogettazione - pervading Mari's work, whereby the designer explores social role of design, downfalls of consumerism and solutions for combating the consumerist culture. Mari's pivotal work "Autoprogettazione" was conceptualised to challenge the approach of the complexity and implications of Mari's pivotal work, with overview of its possible d later works by artists following Mari's legacy. Proposta per un'autoprogettazion - Proposta per un'autoprogettazione, vytvořeným Dílo je nahlíženo v souvislostech společenskou roli designu, problematizuje konzumerismus a hledá cesty jak proti němu bojovat. Právě klíčové zamýšlel Mari jako nástroj, pomocí něhož chtěl změnit vztahování mas k uměleckým předmětům. Cílem práce je představit tento mnohovrstevnatý návrh co největší komplexnosti, zmapovat jeho myšlenková východiska, možné inspirace a popsat díla mladších umělců, kteří klíčová slova: un'autoprogettazione, design, 70. léta, průmyslový design, Keywords: Enzo Mari|design 20. století|Itálie|DIY|Proposta per un'autoprogettazione|neomarxismus|Milán; Enzo Mari|20th century design|Italy|DIY|Proposta per un'autoprogettazione|neo-marxism|Milan Available in a digital repository NRGL
Enzo Mari

Proposta per un'autoprogettazione - pervading Mari's work, whereby the designer explores social role of design, downfalls of consumerism and solutions for combating the consumerist culture. Mari's ...

Řičářová, Zuzana; Klimešová, Marie; Švácha, Rostislav
Univerzita Karlova, 2022

Vít Soukup
Šímová, Anna; Štefková, Zuzana; Klimešová, Marie
2022 - Czech
This thesis is focused on the artist Vít Soukup, who was one of the most interesting artist of the 1990s and after 2000. His artwork included painting, movies, cartoons from photos and also the theatre. He was interested in motives that were not such popular back then, such as nostalgy, normalization, collective memory of the socialistic culture and also the change of régime and conditions after revolution in 1989. This thesis is focused mainly on his movies, which are all published thanks to VVP AVU. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) : Práce se věnuje umělci Vítu Soukupovi, který patřil k předním umělcům 90. let 20. století a nultých let století 21. Věnoval se malbě, tvorbě filmu, komiksu a divadlu. Ve své tvorbě se zaměřoval na ve své době nepopulární témata jako nostalgie, normalizace, kolektivní paměť socialistické kultury a také přeměně podmínek a režimu po roce 1989. Práce se věnuje filmové tvorbě Víta Soukupa, jež je souhrnně vydaná díky práci VVP AVU. Klíčová slova: Vít Soukup, 90. léta, brak, žánrový film, ironie, groteska, apropriace, detektivka Abstract: This thesis is focused on the artist Vít Soukup, who was one of the most interesting artist of the 1990s and after 2000. His artwork included painting, movies, cartoons from photos and also the theatre. He was interested in motives that were not such popular back then, such as nostalgy, normalization, collective memory of the socialistic culture and also the change of régime and conditions after revolution in 1989. This thesis is focused mainly on his movies, which are all published thanks to VVP AVU. Key words: Vít Soukup, 1990s, braque, genre movie, irony, grotesque, appropriation, detective story Keywords: devadesátá léta 20. století|výtvarné umění|videoart|Vít Soukup|VŠUP|AVU|Divus; the 1990s|the visual art|videoart|Vít Soukup|AAAD|AFA|Divus Available in a digital repository NRGL
Vít Soukup

This thesis is focused on the artist Vít Soukup, who was one of the most interesting artist of the 1990s and after 2000. His artwork included painting, movies, cartoons from photos and also the ...

Šímová, Anna; Štefková, Zuzana; Klimešová, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Jazyková a grafická analýza rukopisné příručky svatebních projevů z počátku 18. století
Valentová, Gabriela; Andrlová Fidlerová, Alena; Martínek, František
2022 - Czech
This bachelor thesis analyses a manuscript book of wedding speeches from the beginning of the 18th century in terms of graphics and language. It aims to evaluate the linguistic level of a non-elite user of the Czech language in the vernacular environment of the High Baroque period. For the purpose of the analysis, a complete translation of the manuscript being studied is carried out first. On this basis, graphic elements and phenomena from all basic linguistic levels are selected, which are then compared with the relevant literature of contemporary bohemistics and selected period grammar manuals. The relevance to the period's linguistic usage is evaluated taking into account the available lexical databases. On the basis of the analysis of relevant graphic and linguistic elements, the manuscript handbook of wedding speeches can be regarded as evidence of the use of period standard language in a very sophisticated form, which only sporadically reflects elements of the spoken language. Keywords: history of Czech language, Early Modern manuscript, language analysis, orthography Bakalářská práce analyzuje rukopisnou knížku svatebních projevů z počátku 18. století po stránce grafické a jazykové. Jejím cílem je zhodnotit jazykovou úroveň neelitního uživatele českého jazyka v lidovém prostředí v době vrcholného baroka. Pro potřeby analýzy je nejprve provedena úplná transliterace zkoumaného rukopisu. Na jejím základě jsou vybrány grafické prvky a jevy ze všech základních jazykových rovin, které jsou následně srovnávány s relevantní odbornou literaturou současné bohemistiky a vybranými dobovými gramatickými příručkami. Poplatnost dobovému jazykovému úzu je vyhodnocena s přihlédnutím k dostupným lexikálním databázím. Na základě analýzy relevantních grafických a jazykových prvků je možné rukopisnou příručku svatebních projevů pokládat za doklad užití dobového standardního jazyka ve velice kultivované formě, která jen sporadicky reflektuje prvky mluveného jazyka. Klíčová slova: dějiny češtiny, raně novověký rukopis, jazyková analýza, pravopis Keywords: dějiny češtiny; raně novověký rukopis; jazyková analýza; pravopis; history of Czech language; Early Modern manuscript; language analysis; orthography Available in a digital repository NRGL
Jazyková a grafická analýza rukopisné příručky svatebních projevů z počátku 18. století

This bachelor thesis analyses a manuscript book of wedding speeches from the beginning of the 18th century in terms of graphics and language. It aims to evaluate the linguistic level of a non-elite ...

Valentová, Gabriela; Andrlová Fidlerová, Alena; Martínek, František
Univerzita Karlova, 2022

Společenské, rodinné a mezilidské vztahy v Hálkových pozdních prózách
Matušková, Kateřina; Vaněk, Václav; Merhaut, Luboš
2022 - Czech
This thesis presents an analysis of three rural prose works by Vítězslav Hálek from the peak period of his work, Na statku a v chaloupce (1871), Na vejminku (1873) and Pod pustým kopcem (1874). It focuses both on placing these stories in the overall context of Hálek's work and on analysing the general transformation of the author's short story output. Short stories are present throughout Hálek's creative career, however its final phase marks a change in the author's poetics, the protagonists and their surroundings become more thoroughly rendered, and the social issues of the contemporary village are more prominently thematised. The thesis analyses Hálek's fictional worlds through his literary characters, based on their position within the family or village collective, their age, and their function in the texts. The final chapter is devoted to space-time as a category closely linked to literary characters. Key words: Vítězslav Hálek; Na statku a v chaloupce; Na vejminku; Pod pustým kopcem; rural prose; short story Práce představuje analýzu tří venkovských próz Vítězslava Hálka z vrcholného období jeho tvorby, Na statku a v chaloupce (1871), Na vejminku (1873) a Pod pustým kopcem (1874). Zaměřuje se jednak na zařazení povídek do celkového kontextu Hálkova díla, a jednak poukazuje na proměny v autorově povídkové tvorbě. Povídková tvorba prochází skrze celou Hálkovu tvůrčí kariéru, v její závěrečné fázi však dochází k proměně autorovy poetiky, důkladnějšímu prokreslení jednotlivých protagonistů a jejich okolí, a také je v nich výrazněji tematizována sociální problematika dobové vesnice. Práce přináší analýzu Hálkových fikčních světů skrze literární postavy na základě jejich pozice v rámci rodinného či vesnického kolektivu, věku a jejich funkce v textech. Závěrečná kapitola je věnována časoprostoru jakožto kategorii, jež je s literárními postavami úzce spjata. Klíčová slova: Vítězslav Hálek; Na statku a v chaloupce; Na vejminku; Pod pustým kopcem; venkovská próza; povídka Keywords: Vítězslav Hálek|Na statku a v chaloupce|Na vejminku|Pod pustým kopcem|venkovská próza|povídka; Vítězslav Hálek|Na statku a v chaloupce|Na vejminku|Pod pustým kopcem|rural prose|short story Available in a digital repository NRGL
Společenské, rodinné a mezilidské vztahy v Hálkových pozdních prózách

This thesis presents an analysis of three rural prose works by Vítězslav Hálek from the peak period of his work, Na statku a v chaloupce (1871), Na vejminku (1873) and Pod pustým kopcem (1874). It ...

Matušková, Kateřina; Vaněk, Václav; Merhaut, Luboš
Univerzita Karlova, 2022

Frida Kahlo: Přístupy a perspektivy interpretace
Kubečková, Tamara; Štefková, Zuzana; Rakušanová, Marie
2022 - Czech
(EN) This bachelor thesis aims to research and methodologically analyse work and figure of Frida Kahlo and also introduce chosen social-geographic approaches, which influenced viewing of Frida as a woman-artist, feminist, activist-socialist and a painter of latin origin. Part of this thesis is also concept of identity of the artist, on the basis of which the thesis further develops the topic of key life events. These topics thesis demonstrates by selection of expert essays, where is possible to more specifically introduce public and professional reception of her work and legacy as well. Thesis further develops the topic of legacy and approaches to it by analyzing crucial publications that have had a social impact in the general public. Thesis also portrays Frida as a representative of the artist-icon, that defines through inclusion in the contemporary pop culture. This bachelor thesis thus attempts to introduce the personality of Frida through the reflection of her work and at the same time to deal with attitudes determining her importantce in the fine arts of the 20th and 21st centuries. Key words: Mexican art - interpretation and reception of an art work - woman artist - surrealism - methodology - art of 20th century - identity (CZ) Tato bakalářská práce si klade za cíl zkoumat a metodologicky analyzovat tvorbu a osobnost Fridy Kahlo a stejně tak představit vybrané společensko-geografické přístupy, které ovlivnily vnímání Fridy jakožto ženy-umělkyně, feministky, aktivistky-socialistky, malířky latinského původu. Součástí této práce je rovněž zpracování konceptu identity umělkyně, na jejímž základě práce dále rozvíjí téma klíčových životních událostí. Tato témata práce demonstruje na základě selekce odborných esejí, kde lze konkrétně představit veřejnou a odbornou recepci díla a jeho odkazu. Téma odkazu a přístupů k němu práce dále rozvíjí prostřednictvím rozboru stěžejních publikací, které měly společenský dopad i v široké veřejnosti. Práce rovněž vykresluje Fridu jakožto představitelku umělkyně-ikony, kterou definuje skrze zařazení do současného popkulturního proudu. Práce se tedy pokouší představit osobnost Fridy prostřednictvím reflexe její tvorby a zároveň se vypořádat s postoji určující její význam ve výtvarném umění 20. a 21. století. Klíčová slova: Mexické malířství - interpretace a přijetí výtvarného díla - žena-umělkyně - surrealismus - metodologie - výtvarné umění 20. století - identita Keywords: Mexické malířství|interpretace a přijetí výtvarného díla|žena-umělkyně|surrealismus|metodologie|výtvarné umění 20. století|psychoanalýza; Mexican art|interpretation and reception of an art work|woman artist|surrealism|methodology|art of 20th century|psychoanalysis Available in a digital repository NRGL
Frida Kahlo: Přístupy a perspektivy interpretace

(EN) This bachelor thesis aims to research and methodologically analyse work and figure of Frida Kahlo and also introduce chosen social-geographic approaches, which influenced viewing of Frida as a ...

Kubečková, Tamara; Štefková, Zuzana; Rakušanová, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Reflexe osvícenských Habsburků (Marie Terezie, Josef II. a Leopold II.) v českém prostředí po vzniku Československa.
Hromada, Peter; Čechurová, Jana; Šedivý, Ivan
2022 - Czech
(in English): The presented work deals with the formation of collective memory and the reflection of the Enlightenment rulers of the Habsburg-Lorraine dynasty after the establishment of Czechoslovak Republic (1918-1938). Those rulers are Maria Theresa (1740-1780) Joseph II. (1780-1790) and Leopold II. (1790-1792), who ruled in the lands of the Habsburg monarchy. The aim of this work is to assess their legacy in politics, journalism, historiography and in public space in the form of memorial sites and monuments in the czech enviroment. (česky) Předložená práce se věnuje utváření kolektivní paměti a reflexi osvícenských panovníků habsbursko-lotrinské dynastie v době po vzniku Československa. Těmito panovníky jsou Marie Terezie (1740-1780) Josef II. (1780-1790) a Leopold II. (1790-1792), kteří vládli v zemích habsburské monarchie. Cílem této práce je posouzení jejich odkazu v politice, publicistice, historiografii a ve veřejném prostoru v podobě památných míst a pomníku v českém prostředí. Keywords: Habsburkové|Josef II.|Leopold II.|Marie Terezie|památné místo|paměť|první republika|reflexe|památník; Habsburgs|Joseph II.|Leopold II.|Maria Theresa|a memorial|a memorable place|memory|The First Republic Available in a digital repository NRGL
Reflexe osvícenských Habsburků (Marie Terezie, Josef II. a Leopold II.) v českém prostředí po vzniku Československa.

(in English): The presented work deals with the formation of collective memory and the reflection of the Enlightenment rulers of the Habsburg-Lorraine dynasty after the establishment of Czechoslovak ...

Hromada, Peter; Čechurová, Jana; Šedivý, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Persuazivní strategie očkovacích kampaní proti onemocnění COVID-19
Jamrichová, Petra; Poláčková Šolcová, Iva; Špecián, Petr
2022 - Czech
Keywords: persuaze; postoje; persuazivní strategie; Cialdini; očkování; očkovací kampaně; COVID-19; persuasion; attitudes; persuasive strategies; Cialdini; vaccination; vaccine campaigns; COVID-19 Available in a digital repository NRGL
Persuazivní strategie očkovacích kampaní proti onemocnění COVID-19

Jamrichová, Petra; Poláčková Šolcová, Iva; Špecián, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Role sexuality v narativech Samguk jusa
Pokorná, Nikola; Zemánek, Marek; Löwensteinová, Miriam
2022 - Czech
The subject of this bachelor's thesis is an analysis of the role of sexuality in the narratives of the Samguk Jusa chronicle and its symbolism and normality. The thesis is divided into two main parts. The first presents a theoretical framework of the role of sexuality in religion and mythology and also describes the perception of sexuality in the Koryeo period when the chronicle was written down. The second, practical part divides the stories according to the type of sexuality expressed in them and examines and interprets its roles. Key words: Samguk Yusa, sexuality, Iryeon, buddhism Předmětem této bakalářské práce je zkoumání role sexuality v narativech kroniky Samguk Jusa a její symboliky a normality. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V té první je představen teoretický rámec role sexuality v náboženství a mytologii, též popsáno vnímání sexuality v období Korjŏ, kdy kronika byla zapsána. Druhá, praktická část dělí příběhy podle typu sexuality v nich vyjádřené a zkoumá a interpretuje její role. Klíčová slova: Samguk Jusa, sexualita, Irjŏn, buddhismus Keywords: Samguk Jusa|Irjon|sexualita|buddhismus; Samguk Yusa|Iryeon|sexuality|buddhism Available in a digital repository NRGL
Role sexuality v narativech Samguk jusa

The subject of this bachelor's thesis is an analysis of the role of sexuality in the narratives of the Samguk Jusa chronicle and its symbolism and normality. The thesis is divided into two main parts. ...

Pokorná, Nikola; Zemánek, Marek; Löwensteinová, Miriam
Univerzita Karlova, 2022

Přejímání antických pohanských rituálů do křesťanské náboženské praxe (4. - 6. století )
Brzobohatá, Kateřina; Suchánek, Drahomír; Picková, Dana
2022 - Czech
The bachelor's thesis addresses the issue of the transition phase of late antiquity and the early Middle Ages with regard to the religious transformation of Roman space. It focuses on the question of adopting religious symbolism and other elements of Hellenic religious practice into Christian thought and cult. Attention will be paid to ritual and liturgical practice, sacral symbolism and important political and social manifestations, which reflect important changes in the life of Christianized society at the end of the imperial period, or more precisely, in the first period of spreading of the Germanic tradition. The aim of the work will be not only to describe these important transient moments, but also to analyze and interpret the main causes of these processes. Bakalářská práce řeší problematiku přechodové fáze pozdní antiky a raného středověku s ohledem na náboženskou transformaci římského prostoru. Soustřeďuje se na otázku přejímání náboženské symboliky a dalších prvků helénské náboženské praxe do křesťanského myšlení a kultu. Pozornost bude věnována rituální a liturgické praxi, sakrální symbolice i důležitým politickým a společenským projevům, které odrážejí důležité změny v životě christianizované společnosti na konci císařské doby, resp. v prvním období pronikání germánské tradice. Cílem práce bude nejen popsat tyto důležité přechodové momenty, ale i analyzovat a interpretovat hlavní příčiny těchto procesů. Keywords: křesťanství|náboženství|rituál|středověk|církev|náboženská symbolika; Christianity|religion|ritual|Middle Ages|Church|religious symbolism Available in a digital repository NRGL
Přejímání antických pohanských rituálů do křesťanské náboženské praxe (4. - 6. století )

The bachelor's thesis addresses the issue of the transition phase of late antiquity and the early Middle Ages with regard to the religious transformation of Roman space. It focuses on the question of ...

Brzobohatá, Kateřina; Suchánek, Drahomír; Picková, Dana
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases