Number of found documents: 259102
Published from to

Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy
Fridrichovský Tomáš; František Novosad; Dybala Vojtěch
2021 -
Práce se zabývá prvotním návrhem dutého hřídele použitého ve zcela odpruženém pohonu moderní elektrické lokomotivy. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrh dutého hřídele (z hlediska kinematiky, tvaru a zatížení) a frekvenční analýzu celého pohonu. Získané údaje by měly sloužit jako vstup pro finální návrh a výrobu komponenty.This work deals with primary design of the hollow shaft used in fully suspended drive of a modern electric locomotive. The work contains research of the issue, design on the hollow shaft (according to kinematics, shape, and strength requirements) and frequency analysis of the drive. The data obtained should serve as input data for the final design and manufacturing of the component. Keywords: Dutý hřídel; moderní lokomotiva; zcela odpružený pohon; kolejová vozidla; frekvenční analýza; Hollow shaft; modern locomotive; fully suspended drive; railway vehicles; frequency analysis Available in digital repository of ČVUT.
Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy

Práce se zabývá prvotním návrhem dutého hřídele použitého ve zcela odpruženém pohonu moderní elektrické lokomotivy. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrh dutého hřídele (z hlediska ...

Fridrichovský Tomáš; František Novosad; Dybala Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie zejména v průmyslových podnicích
Stieberová Barbora; Albert Caban; Lhota Jan
2021 -
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První popisuje současnou energetickou situaci, jakým výzvám čelí, jaké jsou v současnosti dostupné technologické možnosti a kam směřuje vývoj. Součástí jsou i příklady zrealizovaných projektů, základní popis technologických možností a shrnutí současných trendů a přístupů vybraných zemí a firem. V rámci druhé části jsem provedl kalkulaci ekonomické návratnosti fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm instalované modelovým podnikem. Její součástí bylo i porovnání různých variant a popsání klíčových indikátorů při návrhu obdobného projektuThe bachelor thesis is divided into two parts. The first one describes current energy situation, what challenges does it face, what are the currently available possibilities and where the research and development is heading. The thesis also includes examples of real projects, basic description of technological solutions and a summary of current trends, concerning certain countries and companies. Within the second part, I have done calculation of return on investment for a solar system project with battery storage, installed by a model company. Its part was also a comparison of different versions and a description of key factors to consider while planning cognate project. Keywords: Obnovitelná energetika; ekonomické zhodnocení; energetická transformace; klimatická změna; hodnocení investic; solární energie; větrná energie; geotermální energie; vodík; baterie; syntetická paliva; Renewable energy; economical evaluation; energy transformation; climate change; investment evaluation; solar energy; wind energy; geothermal energy; hydrogen; batteries; synthetic fuels Available in digital repository of ČVUT.
Ekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie zejména v průmyslových podnicích

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První popisuje současnou energetickou situaci, jakým výzvám čelí, jaké jsou v současnosti dostupné technologické možnosti a kam směřuje vývoj. Součástí jsou i ...

Stieberová Barbora; Albert Caban; Lhota Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Model záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace
Neusser Zdeněk; Jan Uhlíř; Nečas Martin
2021 -
Tato práce se zabývá modely záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace. Kromě shrnutí základních poznatků o ozubení a vybraných publikací zabývajících se danou problematikou prezentuje práce i dva vytvořené analytické modely a jejich výsledky. Vytvořený kontaktní analytický model pro přímé čelní evolventní ozubení poskytuje rychlou a poměrně přesnou dynamickou simulaci.This bachelor's thesis focuses on the modelling of the involute spur gear mesh process. First, the thesis summarizes the basic knowledge of gearing and selected articles on this topic. Second, it presents two created analytical models of the involute spur gearing. The proposed analytical contact model of the involute spur gearing allows for a relatively accurate and fast dynamic simulation. Keywords: evolventní ozubení; ozubené kolo; čelní ozubení; dynamická simulace; analytický model ozubení; Campbellův diagram; frekvenční analýza; involute gearing; gear; spur gearing; dynamic simulation; analytical model of gearing; Campbell diagram; frequency analysis Available in digital repository of ČVUT.
Model záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace

Tato práce se zabývá modely záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace. Kromě shrnutí základních poznatků o ozubení a vybraných publikací zabývajících se danou problematikou prezentuje ...

Neusser Zdeněk; Jan Uhlíř; Nečas Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Model a řízení kinematiky typu DOBOT
Steinbauer Pavel; Jan Hrnčíř; Pelikán Jan
2021 -
Bakalářská práce se zaobírá řízením existující kinematiky typu Dobot. Je rozdělena do čtyř částí. V první části byla provedena rešerše používaných kinematických struktur a jejich rozdělení. Druhá část pojednává o zařazení Dobotu do tohoto rozdělení a dále je zde vyřešena kinematika Dobotu a jeho pracovní prostor. Ve třetí části je popsáno vytvoření řídícího programu, použitá elektronika, pohony, senzory a kalibrace Dobotu. Poslední část ověřuje dimenzování použitých pohonů pomocí MBS modelu Dobotu.The bachelor thesis deals with the control of existing Dobot kinematics. It is divided into four parts. In the first part, the research is made about the used kinematics structures and their partition. The second part discusses the inclusion of Dobot into the partition, also there is solved kinematics of Dobot, and their workspace. The third section describes the creation of the control program, the electronics used, actuators, sensors, and Dobot calibration. The last part verifies the dimensioning of the used actuators by using the MBS model of Dobot. Keywords: kinematiky robotů; DOBOT; kinematické řízení; Arduino; metody kalibrace; modelování soustav mnoha těles; robot kinematics; DOBOT; kinematics control; Arduino; calibration metods; MBS modeling Available in digital repository of ČVUT.
Model a řízení kinematiky typu DOBOT

Bakalářská práce se zaobírá řízením existující kinematiky typu Dobot. Je rozdělena do čtyř částí. V první části byla provedena rešerše používaných kinematických struktur a jejich rozdělení. Druhá část ...

Steinbauer Pavel; Jan Hrnčíř; Pelikán Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku
Kavan Michal; Vojtěch Rous; Vaniš Ladislav
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategie rozvoje podniku MPOWER Engineering, a.s. zabývající se vývojem a výrobou vysokotlakých průmyslových armatur pro klasickou a jadernou energetiku pro náročné provozy. Pro tvorbu strategie jsou využity metody vnitřních a vnějších analýz podniku, přičemž konkrétně se jedná o: SWOT analýzu, Balanced Scorecard, analýzu konkurenčního prostředí a finanční analýzu. Na základě získaných poznatků jsou určeny konkrétní strategické cíle, které jsou dále implementovány a některé z nich jsou následně vyhodnoceny v reálném čase. Většina získaných informací pro praktickou část práce pochází z interních zdrojů podniku.This bachelor thesis is focused on creating a strategy for the development of a company MPOWER Engineering, a.s., a manufacturer of high-pressure valves for conventional and nuclear energy with demanding operating conditions. For creating the strategy itself, there are used several methods to analyze and evaluate the conditions of an examined company. Specifically, the used methods are: SWOT analysis, Balanced Scorecard, business competitor analysis and financial analysis. Based on these gained findings, there are defined specific strategic goals, which are then implemented and evaluated. Much of the used information in a practical part of this thesis comes from internal sources of the company. Keywords: Podniková strategie; SWOT analýza; Balanced Scorecard; Brand development; Obchodní strategie; Finanční analýza; KPI; Business strategy; SWOT analysis; Balanced Scorecard; Brand development; Marketing strategy; Financial analysis; KPI Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategie rozvoje podniku MPOWER Engineering, a.s. zabývající se vývojem a výrobou vysokotlakých průmyslových armatur pro klasickou a jadernou energetiku pro ...

Kavan Michal; Vojtěch Rous; Vaniš Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zvyšování výkonu spalovacích motorů laděním potrubních systémů
Macek Jan; Jan Vondráček; Doleček Vít
2021 -
Bakalářská práce se zabývá možným zvýšením výkonu atmosférického spalovacího motoru BMW M20B20 pomocí změn potrubních systémů motoru. V první části se práce věnuje laděným potrubním systémům společně s vlivem časování ventilů. V druhé části se práce zabývá návrhem ideálního Helmholtzova rezonátoru pro daný motor. Závěrečná část práce je zhodnocení dosažených výsledků a možných zlepšení.This Bachelor’s thesis deals with a possible increase of brake power and brake torque of naturally aspirated internal combustion engine BMW M20B20 by means of pipe systems tuning. First part of thesis is focused at pipe systems resonation also with valve timing. The second part deals with the design of an ideal Helmholtz resonator for this particular engine. In the final part are described results and possible improvements. Keywords: Spalovací motor; Rezonance; Laděné potrubí; Atmosférické přeplňování; BMW; Helmholtzův rezonátor; Internal combustion engine; resonance; pipe systems tuning; naturally aspirated; BMW; Helmholtz resonator Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování výkonu spalovacích motorů laděním potrubních systémů

Bakalářská práce se zabývá možným zvýšením výkonu atmosférického spalovacího motoru BMW M20B20 pomocí změn potrubních systémů motoru. V první části se práce věnuje laděným potrubním systémům společně ...

Macek Jan; Jan Vondráček; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Porovnání stupňových převodovek s planetovým mechanismem
Kaněra Jaroslav; Vojtěch Čejka; Jasný Michal
2021 -
Tato práce se zabývá rešerší dvou devítistupňových samočinných převodovek s planetovým soukolím. Nejprve jsou stručně popsány jednotlivé typy samočinných převodovek používaných v osobních automobilech a vysvětleny základní principy převodovek s planetovým soukolím. Následně jsou představeny obě porovnávané převodovky a proveden rozbor jejich mechanického zapojení. V rámci rešerše je následně zpracován přehled použití těchto převodovek v různých automobilech. Ve výpočtové části jsou uvedeny výpočty převodových poměrů na jednotlivé převodové stupně, přeskoky mezi rychlostmi a také celkový rozsah. Dále jsou sestaveny pilové diagramy a na závěr porovnány trakční charakteristiky obou převodovek.This research deals with two nine-speed automatic transmissions with planetary gear set. First, the different types of automatic transmissions used in passenger cars are briefly described and the elementary principles of planetary transmissions are explained. Second, both compared transmissions are introduced and it´s mechanical design is analyzed. As a part of the research, the use of these transmissions in various cars is summarized. The calculation section presents calculations of gear ratios for individual gears, steps between gears and the total transmission ratio spread. Third, the saw profile diagrams are created and finally the traction characteristics of both transmissions are compared. Keywords: automatická převodovka; planetové soukolí; hydrodynamický měnič; pilový diagram; trakční charakteristika; automatic transmission; planetary gear set; torque converter; saw profile diagram; traction characteristic Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání stupňových převodovek s planetovým mechanismem

Tato práce se zabývá rešerší dvou devítistupňových samočinných převodovek s planetovým soukolím. Nejprve jsou stručně popsány jednotlivé typy samočinných převodovek používaných v osobních automobilech ...

Kaněra Jaroslav; Vojtěch Čejka; Jasný Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City
Horažďovský Patrik; Tomáš Klinský; Fridrich Lubomír
2021 -
Předmětem bakalářské práce Návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City je vyhodnotit parametry vybraných druhů sdílené dopravy a také analyzovat současný stav zavádění služeb sdílené dopravy. Cílem této práce je tvorba strategie pro zavádění služeb sdílené dopravy použitelná jak pro municipality, tak pro poskytovatele těchto služeb. Tato strategie bude dodržovat principy Smart City.The subject of the bachelor thesis Implementation and strategy of shared mobility within the Smart City concept is to analyze parametres of main types of shared mobility services and to study current state of implementation of shared mobility in the Czech Republic.The goal of this bachelor thesis is to create a strategy for implementation of this services. This strategy will respect the Smart City concept. Keywords: Sdílená doprava; Smart City; strategie; implementace; Implementation; Strategy; Shared mobility; Smart City Available in digital repository of ČVUT.
Návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City

Předmětem bakalářské práce Návrh strategie a postupu implementace sdílené dopravy v konceptu Smart City je vyhodnotit parametry vybraných druhů sdílené dopravy a také analyzovat současný stav zavádění ...

Horažďovský Patrik; Tomáš Klinský; Fridrich Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace preferenčních opatření VHD za pomocí FCD dat
Horažďovský Patrik; Markéta Jirmanová; Novotný Vojtěch
2021 -
Práce pojednává o problematice optimalizace preferenčních opatření veřejné hromadné dopravy za pomoci FCD dat. V této souvislosti je zde možné nalézt výčet možných preferenčních opatření pro autobusy, na které se tato práce zaměřuje, použitých nejen v České republice, ale také v zahraničí. Dále je věnována pozornost převážně popisu a fungování FCD a jejich možnosti využití. Z těchto poznatků je navržena metodika, pomocí které lze optimalizovat preferenční opatření. Tato metodika je následně implementována na příkladu pražské sítě hromadné dopravy a ověřena její správnost a využitelnost.The work deals with the issue of optimization of preferential measures of public transport using FCD data. In this context, it is possible to find a list of possible preferential measures for buses, which this work focuses on, used not only in the Czech Republic but also abroad. Furthermore, attention is paid mainly to the description and operation of FCD and their use. From this knowledge, a methodology is proposed, which can be used to optimize preferential measures. This methodology is then implemented on the example of the Prague public transport network and verified its accuracy and usability. Keywords: Smart City; FCD; preference; MHD; optimalizace; PID; autobus; Smart City; FCD; preferences; public transport; optimization; PID; bus Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace preferenčních opatření VHD za pomocí FCD dat

Práce pojednává o problematice optimalizace preferenčních opatření veřejné hromadné dopravy za pomoci FCD dat. V této souvislosti je zde možné nalézt výčet možných preferenčních opatření pro autobusy, ...

Horažďovský Patrik; Markéta Jirmanová; Novotný Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh optimálních nahradních cílových letišť ve vybraných světových aglomeracích
Olexa Peter; Tomáš Kříž; Topková Tereza
2021 -
Předmětem bakalářské práce “Analýza selekce náhradních cílových letišť ve vybraných světových aglomeracích” je zpracování optimálního postupu výběru náhradních letišť, který může být použit pro optimalizaci plánování letů leteckými provozovateli. Práce analyzuje problematiku diverze letů z různých perspektiv a na jejich základě je navržen algoritmus pro rozhodování při výběru záložních letišť v průběhu plánování. Do algoritmu vstupují provozní a komerční faktory určující vhodnost letiště jako náhradní destinace. Důraz je kladen na ekonomickou vhodnost letiště z hlediska minimalizace nákladů v případě odklonu letu. Tento algoritmus je následně aplikován na vybraná letiště s použitím reálným dat a porovnán se skutečným provozem. Výsledkem práce je optimalizovaný systém výběru náhradního letiště pro případ odklonu od cílové destinace, s možností širší aplikace v případě použití dat sdílených v reálném čase.The subject of the bachelor thesis "Diversion airport selection analysis in selected world polycentric urban areas" is the elaboration of an optimal procedure for the selection of alternate airports, which can be used for the optimization of flight planning by airline operators. The thesis analyses the problematics of flight diversion from different perspectives and based on these factors an algorithm is proposed for decision making in the process of alternate airports selection during the planning process. The algorithm incorporates operational and commercial factors determining the suitability of an airport as an alternate destination. Emphasis is put on the economic suitability of the airport in terms of minimising costs in case of flight diversion. The algorithm is then applied to the selected airports using real data and compared with actual operations. The result of the work is an optimized system for selecting an alternate airport in case of diversion from the destination, with the possibility of wider application and further elaboration when using the real-time shared data. Keywords: Diverze letu; Index vhodnosti letiště; Letištní data; Letové operace; Airport data; Airport Suitability Index; Flight diversion; Flight operations Available in digital repository of ČVUT.
Návrh optimálních nahradních cílových letišť ve vybraných světových aglomeracích

Předmětem bakalářské práce “Analýza selekce náhradních cílových letišť ve vybraných světových aglomeracích” je zpracování optimálního postupu výběru náhradních letišť, který může být použit pro ...

Olexa Peter; Tomáš Kříž; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases