Počet nalezených dokumentů: 24943
Publikováno od do

Překážky a příležitosti v destinačním managementu
2022 -
Předkládaná bakalářská práce se zabývá identifikací překážek a příležitostí v destinačním managementu. Obecně popisuje destinační management a pojmy s ním spojené. Následně popisuje potencionální překážky a příležitosti. Následuje metodická část, ve které pomocí dotazníkového šetření byly identifikovány překážky a příležitosti, které se shodovaly s těmi, co jsou v rešeršní části. Po zjištění překážek a příležitostí byla navržena opatření, která by mohla vést k eliminaci překážek a k využití příležitostí. Klíčová slova: cestovní ruch; česká republika; destinace; destinační management; management; marketing; marketing destinace; překážka; příležitost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Překážky a příležitosti v destinačním managementu

Předkládaná bakalářská práce se zabývá identifikací překážek a příležitostí v destinačním managementu. Obecně popisuje destinační management a pojmy s ním spojené. Následně popisuje potencionální ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Příležitosti a hrozby v destinačním managementu
2022 -
Bakalářská práce se zabývá tématem příležitostí a hrozeb v destinačním managementu cestovního ruchu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Cílem práce je navrhnout řešení pro zkvalitnění cestovního ruchu ve vybraných regionech, prostřednictvím podpory nejreálnějších příležitostí a eliminací nejreálnějších hrozeb. Teoretická část popisuje destinační management jako takový, dále se zaměřuje na jeho organizaci, prvky a funkce Je zde vysvětlen význam SWOT analýzy, která je v tomto odvětví významným faktorem. Praktická část práce se již věnuje zjištění potřeb turistů, porovnáním s údaji SWOT analýzy obou krajů. Bylo zde využito dotazníkové šetření, které se porovnávalo s Profily návštěvníka 2018-2019. Výsledky byly srovnány s příležitostmi a hrozbami obou krajů a byly navrženy oblasti na podporu příležitostí a snížení hrozeb v oblasti cestovního ruchu ve zmíněných krajích. Klíčová slova: management; swot analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příležitosti a hrozby v destinačním managementu

Bakalářská práce se zabývá tématem příležitostí a hrozeb v destinačním managementu cestovního ruchu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Cílem práce je navrhnout řešení pro zkvalitnění cestovního ruchu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Posouzení marketingové strategie ve vybrané firmě
2022 -
Cílem této bakalářské práce je posoudit marketingovou strategii společnosti Fruitisimo Fresh s. r. o. pomocí marketingového výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako marketingové cíle a strategie firmy na základě literatury. Dále jsou popsány tři analýzy, které byly v práci využity. Praktická část se zabývá společností Fruitisimo, dále externí, interní a SWOT analýzou. Následně se zde nachází marketingový výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Nakonec byly navržené marketingové cíle, které pomohou odstranit nalezené problémy nebo alespoň zlepšit situaci ve firmě. Tyto cíle může firma dosáhnout pomocí navržených akčních programů. Klíčová slova: marketing; marketingové strategie; pest analýza; porterův model pěti sil; marketingový mix; swot analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Posouzení marketingové strategie ve vybrané firmě

Cílem této bakalářské práce je posoudit marketingovou strategii společnosti Fruitisimo Fresh s. r. o. pomocí marketingového výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do dvou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zavádění principů štíhlé výroby v podniku
2022 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění principů štíhlé výroby ve výrobním podniku. Cílem práce je zhodnotit uplatnění principů štíhlé výroby ve vybrané společnosti a formulovat návrhy na zlepšení. V první části práce je popsán předchůdce štíhlé výroby, jímž je Toyota Production Systém a dále jsou vysvětleny základní principy a nástroje, kterých je v rámci štíhlého myšlení využíváno. V druhé části práce autorka představuje společnost Lear Corporation se sídlem v Ostrově u Stříbra a popisuje, jak probíhá zavádění jednotlivých principů štíhlého myšlení v této konkrétní společnosti na základě pozorování. Dále popisuje úsporu, kterou přináší úspěšné zavedení 5S na pracovišti. Závěrem práce jsou zmíněna vlastní doporučení pro danou společnost a je uvedeno ekonomické hledisko zavedení těchto doporučení. Klíčová slova: štíhlá výroba; kaizen; 5s; plýtvání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Zavádění principů štíhlé výroby v podniku

Bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění principů štíhlé výroby ve výrobním podniku. Cílem práce je zhodnotit uplatnění principů štíhlé výroby ve vybrané společnosti a formulovat návrhy na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Návrh komunikační kampaně Pivovaru Čížová
2022 -
Tato bakalářská práce, která byla zhotovena na téma "Návrh komunikační kampaně Pivovaru Čížová", se zaobírá problematikou celistvého návrhu a praktické realizace komunikační kampaně. Teoretická část přibližuje problematiku komunikace a marketingu, zejména s ohledem na jejich nástroje a konkrétnímu použití v praxi. V praktické části je nejprve představena společnost Pivovar Čížová z hlediska produktů, zákazníků, obchodu a cílů. Následně jsou analyzovány aktuální prostředky, které podnik využívá při marketingové komunikaci. Další kapitoly se již věnují komunikační kampani, kde je přímo vytyčen průběh, cíle, metodika a konkrétní aktivity provázející její realizaci. Komunikační kampaň je následně vyhodnocena z hlediska míry účasti, změn v prodeji, efektivity propagace na Facebooku a finální kalkulace rentability. Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; komunikační mix; marketing na internetu; komunikační kampaň Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh komunikační kampaně Pivovaru Čížová

Tato bakalářská práce, která byla zhotovena na téma "Návrh komunikační kampaně Pivovaru Čížová", se zaobírá problematikou celistvého návrhu a praktické realizace komunikační kampaně. Teoretická část ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Marketing v e-sportu
2022 -
Tato práce řeší problematiku marketingu v e-sportu. Na základě vzestupné tendence vyvoje tohoto průmyslu jak v České republice, tak v zahraničí, práce přibližuje několik základních faktorů historie a samotného vyvoje e-sportu, jenž je součástí teoretické části, kde lze nalézt také pozitivní a negativní dopady a vlivy videoherního průmyslu jak na ekonomiku, tak zejména na chování jedinců. Tím se zaobírá praktická část, která obsahuje zmapování vyvoje zejména v České republice pomocí dotazníkového šetření a zvolenych hypotéz aplikovaného na herní komunitu. Dalším hlavním bodem praktické části je pak získávání poznatků o projevech emocí a znaků chování při hraní počítačovych her. Na základě odpovědí práce vysledky vyzkumu porovnává mezi jednotlivymi kategoriemi účastníků a potvrzuje či vyvrací zvolené hypotézy. Klíčová slova: marketing; marketing v e-sportu; e-sport; hráč; divák; videoherní průmysl; online hra. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Marketing v e-sportu

Tato práce řeší problematiku marketingu v e-sportu. Na základě vzestupné tendence vyvoje tohoto průmyslu jak v České republice, tak v zahraničí, práce přibližuje několik základních faktorů historie a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Piagetova psychologie morálního vývoje
2022 -
Bakalářská práce pojednává o teorii morálního vývoje představené švýcarským badatelem Jeanem Piagetem. Nejprve se práce se zaměřuje na jeho teorii kognitivního vývoje, která byla kritizována například psychologem L. S. Vygotským. Následně se práce zabývá detailněji morálním vývojem počínaje individuálními rituály, přes heteronomní morálku až k morálce autonomní. I na tuto Piagetovu koncepci morálního vývoje jsou uvedeny některé kritické ohlasy, a to například od známé představitelky feministického hnutí C. Gilligan. Klíčová slova: jean piaget; morální vývoj; kognitivní vývoj; heteronomní morálka; autonomní morálka; morální realismus; hry; pravidla; spravedlnost; spolupráce; trestání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Piagetova psychologie morálního vývoje

Bakalářská práce pojednává o teorii morálního vývoje představené švýcarským badatelem Jeanem Piagetem. Nejprve se práce se zaměřuje na jeho teorii kognitivního vývoje, která byla kritizována například ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Muslimská komunita v italském Metropolitním městě Bologna
2022 -
Hlavním cílem této práce je představit současnou situaci islámu v italském Metropolitním městě Bologna. První část práce popisuje historii i současnost složitých vztahů mezi islámem a státem, druhá pak přibližuje čtenáři, jak se tyto problémy projevují na lokální úrovni metropole hlavního města regionu Emilia-Romagna, ovlivňují zdejší muslimské věřící a jejich potřeby. Studie klade důraz především na vztahy s místní admninistrativou a katolickou církví. Klíčová slova: itálie; bologna; emilia-romagna; muslimové; mezináboženský dialog; islamofobie; mešita; komunita; menšina; náboženství; občanská práva; pohřbívání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Muslimská komunita v italském Metropolitním městě Bologna

Hlavním cílem této práce je představit současnou situaci islámu v italském Metropolitním městě Bologna. První část práce popisuje historii i současnost složitých vztahů mezi islámem a státem, druhá ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vztah Asýrie a Urartu v 8. století př. n. l. se zaměřením na období Tiglatpilesara III. a Sargona II.
2022 -
Práce je věnována soupeření mezi Asyrskou říší a královstvím Urartu v průběhu 8. století př. n. l. s důrazem na vládu Tiglatpilesara III. a Sargona II.; pokrývá okolnosti a vývoj mezinárodní politické situace v severní Mezopotámii a východní Anatolii, který vedl k vojenským střetům těchto mocností v letech 743 př. n. l., 735 př. n. l. a 714 př. n. l., zabývá se rovněž urartejským obranným systémem pevností, významem špionáže a dopadem, jaký tento konflikt měl na sousední státy. Klíčová slova: asýrie; urartu; sargon ii.; tiglatpilesar iii.; špionáž; reformy; pevnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vztah Asýrie a Urartu v 8. století př. n. l. se zaměřením na období Tiglatpilesara III. a Sargona II.

Práce je věnována soupeření mezi Asyrskou říší a královstvím Urartu v průběhu 8. století př. n. l. s důrazem na vládu Tiglatpilesara III. a Sargona II.; pokrývá okolnosti a vývoj mezinárodní politické ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Mezinárodní obchod s drogami: možnosti mezinárodního společenství a regionálních organizací v boji proti danému fenoménu
2022 -
Tato práce se věnuje boji proti obchodu s drogami na úrovni 3 organizací: OSN, OAS a Europolu. Ani jedné z organizací se však bojovat proti drogám výrazně nedaří, i přes to, že je sepsáno mnoho dokumentů, které se zabývají tím, jak danou problematiku regulovat. U každé organizace jsou představeny důležité úřady v boji proti drogám, klíčové smlouvy, které pomáhaly boj proti drogám výrazně formovat, a praktické příklady států, kde organizace proti obchodu s drogami bojují (u příkladu Europolu region EU). Jak je ale z analýz příkladů znatelné, nebyly ještě nalezeny účinné protidrogové politiky, a to i proto, že se drogové gangy dokáží přizpůsobovat novým trendům. Klíčová slova: drogy; obchod s drogami; unodc; cicad; mnohostranný hodnotící mechanismus; organizovaný zločin; kokain Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Mezinárodní obchod s drogami: možnosti mezinárodního společenství a regionálních organizací v boji proti danému fenoménu

Tato práce se věnuje boji proti obchodu s drogami na úrovni 3 organizací: OSN, OAS a Europolu. Ani jedné z organizací se však bojovat proti drogám výrazně nedaří, i přes to, že je sepsáno mnoho ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze