Number of found documents: 68545
Published from to

Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách
Kusenda, Ondrej; Pešta, Michal; Cipra, Tomáš
2022 - Slovak
The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model cre- ation involves VAR order selection, estimation of its parameters and checking the properties of the VAR model. The basic concepts of the Granger and instan- taneous Granger causality and theorems for the classification of these relations are defined in the thesis. Tests for the Granger and instantaneous Granger causality are described on suitable models. Subsequently, theoretical knowledge is applied to real data, which are available in the database in the program R. The practical part of the bachelor thesis is performed in the program R. 1 Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba modelu zah'rňa určenie stupňa modelu VAR, odhadnutie jeho parametrov a diagnostiku vlastností modelu VAR. V práci sú zadefino- vané základné pojmy Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality a vety na klasifikáciu týchto vzťahov. Na vhodných modeloch je popísané testovanie Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality. Následne sú teoretické poz- natky aplikované na reálne dáta vybraté z databázy programu R. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná v programe R. 1 Keywords: Grangerova kauzalita|vícerozměrné časové řady|vektorová autoregrese; Granger causality|multiple time series|vector autoregression Available in a digital repository NRGL
Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách

The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined ...

Kusenda, Ondrej; Pešta, Michal; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Matematické duely a truely
Matis, Anton; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
2022 - Slovak
The bachelor thesis describes and analyzes a game in which two or three players compete against each other with the task of eliminating opponents. The game has several variants, which differ in the specified rules. The aim of the work is to review the optimal strategy and calculate the probabilities of success for individual players. 1 Bakalárska práca popisuje a analyzuje hru, v ktorej proti sebe súperia dvaja alebo traja hráči s úlohou eliminovať protivníkov. Hra má rôzne va- rianty, ktoré sa líšia zadanými pravidlami. Cieľom práce je preskúmanie optimálnej stratégie a analytické vyrátanie pravdepodobnosti úspechu jed- notlivých hráčov za daných pravidiel. 1 Keywords: duel|truel|stratégia|pravdepodobnosť výhry; duel|truel|strategy|winning probabilty Available in a digital repository NRGL
Matematické duely a truely

The bachelor thesis describes and analyzes a game in which two or three players compete against each other with the task of eliminating opponents. The game has several variants, which differ in the ...

Matis, Anton; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

sGra sbyor bam po gnyis pa, raný sanskrtsko-tibetský glosář buddhistických termínů.
Barát, Denis; Berounský, Daniel; Hojer Lama, Nima
2022 - English
This thesis is concerned with the royal translation project during the early period of the transmission of Buddhism to Tibet. This period is remarkable for both the amount of translated literature and for the high level of standardization. One of the tools for the centralization of translation, the normative treatise sGra sbyor bam po gnyis pa, is the main topic of this thesis. This treatise provides fixed Tibetan equivalents of more than four hundred Sanskrit terms based on their grammatical and hermeneutical explanations. The first fourteen terms will be translated here to shed light on the approaches the Tibetan translators employed in fixing Tibetan terminology. It will be shown that the creators of the normative terminology firmly and creatively based themselves on the earlier Indian Buddhist hermeneutical and grammatical tradition with the intention of producing meaningful Tibetan translations that are firmly grounded in doctrinal considerations. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá císařským překladatelským projektem v raném období transmise buddhismu do Tibetu. Toto období je pozoruhodné jak množstvím přeložené literatury, tak vysokou úrovní standardizace. Jeden z nástrojů centralizace překladu, normativní dílo sGra sbyor bam po gnyis pa, je hlavním tématem této práce. Toto dílo uvádí předepsané tibetské ekvivalenty více než čtyř set sanskrtských termínů na základě jejich gramatických a hermeneutických vysvětlení. Bude zde přeloženo prvních čtrnáct termínů, aby byly osvětleny přístupy, které tibetští překladatelé použili při vytváření tibetské terminologie. Bude ukázáno, že tvůrci normativní terminologie pevně a kreativně vycházeli z dřívější indické buddhistické hermeneutické a gramatické tradice se záměrem vytvořit smysluplné tibetské překlady, které by byly pevně zakotveny v doktrinálních vysvětleních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: sGra sbyor bam po gnyis pa|buddhismus|Tibet|buddhistická terminologie; sGra sbyor bam po gnyis pa|Buddhism|Tibet|Buddhist terminology Available in a digital repository NRGL
sGra sbyor bam po gnyis pa, raný sanskrtsko-tibetský glosář buddhistických termínů.

This thesis is concerned with the royal translation project during the early period of the transmission of Buddhism to Tibet. This period is remarkable for both the amount of translated literature and ...

Barát, Denis; Berounský, Daniel; Hojer Lama, Nima
Univerzita Karlova, 2022

Prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů
Stehlíková, Nathalie; Plevová, Kristýna; Kozel, Jakub
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT First name and surname: Nathalie Stehlíková Supervisor: Ing. Kristýna Plevová Title of the bachelor thesis: Prevention of damage of the posterior tigh muscles in active football players Abstract: This bachelor thesis deals with prevention of damage of the posterior tigh muscles in active football players, also known as hamstrings. The aim of this thesis is to create a training unit to stretch and strengthen posterior thigh muscles. Furthermore, to create information brochure about before and after training preparations. This thesis is both theoretical and practical. Theoretical part deals with football, skeletal muscle anatomy and detailed anatomy of posterior thigh muscles, risk factors leading to injuries, injuries of posterior thigh muscles, it's treatment and therapy. A considerable portion of this thesis is focused on return to training process, prevention of the injury, regeneration and compensation exercises. Eight probands of AC Sparta Praha took part in the practical part. They were randomly divided into experimental group, which did the chosen exercises and control group, which only received information brochure but did not participate in the exercises. As a part of the entrance and exit testing, evaluation of shortened muscles, range of motion, modified muscle test and... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Nathalie Stehlíková Vedoucí práce: Ing. Kristýna Plevová Název bakalářské práce: Prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů, též známých jako hamstringy. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit tréninkovou jednotku na protažení a posílení svalu zadní skupiny stehna. Dále pak zpracování informační brožury týkající se předtréninkové a potréninkové přípravy. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část práce se zabývá fotbalem, anatomií kosterní svaloviny a poté konkrétně anatomií svalů zadní skupiny stehna, rizikovými faktory vzniku zranění, poraněním svalů zadní skupiny stehna, jejich vyšetřením a terapií. Velká část práce se také věnuje návratu do tréninkového procesu, prevenci vzniku zranění, regeneraci a kompenzačnímu cvičení. Do praktické části se zapojilo 8 probandů z týmu AC Sparta Praha, kteří byli náhodně rozděleni na skupinu experimentální, která plnila zadané cvičení, a kontrolní, která pouze obdržela informační brožuru, ale cvičení se neúčastnila. V rámci vstupního a výstupního testováni bylo využito hodnocení zkrácených svalů, rozsahy pohybů, modifikovaný svalový test a testy motorických schopností. Součástí byl... Keywords: svaly zadní skupiny stehna; hamstringy; poškození; fotbal; hamstrings; demage; football; soccer Available in a digital repository NRGL
Prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů

BACHELOR THESIS ABSTRACT First name and surname: Nathalie Stehlíková Supervisor: Ing. Kristýna Plevová Title of the bachelor thesis: Prevention of damage of the posterior tigh muscles in active ...

Stehlíková, Nathalie; Plevová, Kristýna; Kozel, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Operační riziko a značkovaný Poissonův proces
Váchová, Karla; Pešta, Michal; Dvořák, Jiří
2022 - Czech
The subject of this bachelor thesis entitled "Operational risk and marked Poisson process" is the modelling of operational risk using marked Poisson process. The Poisson process is a type of a point process that models randomly distributed points on some underlying space. Because of its mathematical properties, it is a quite frequently used model in biology, astronomy, ecology or economics, for example. This bachelor thesis describes its basic properties and uses the marked Poisson process to model loss frequency and severity belonging to bank's operational risk. 1 Předmětem této bakalářské práce s názvem "Operační riziko a značkovaný Poisso- nův proces" je modelování operačního rizika pomocí Poissonova značkovaného procesu. Poissonův proces je typ bodového procesu modelující náhodně rozmístěné body v něja- kém nosném prostoru. Díky jeho matematickým vlastnostem je poměrně často užívaným modelem například v biologii, astronomii, ekologii nebo ekonomii. Tato bakalářská práce popisuje jeho základní vlastnosti a využívá značkovaného Poissonova procesu k modelo- vání výší a počtu škod spadajících pod operační riziko banky. 1 Keywords: operační riziko|Poissonův proces|značkovaný proces; operational risk|Poisson process|marked process Available in a digital repository NRGL
Operační riziko a značkovaný Poissonův proces

The subject of this bachelor thesis entitled "Operational risk and marked Poisson process" is the modelling of operational risk using marked Poisson process. The Poisson process is a type of a point ...

Váchová, Karla; Pešta, Michal; Dvořák, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Möbiova funkce kombinatorických uspořádání
Kopfová, Lenka; Jelínek, Vít; Kantor, Ida
2022 - Czech
In this thesis we study the poset of signed permutations under the pattern containment order. A signed permutation is a permutation in which each entry has a plus or a minus sign assigned to it. Therefore signed permutations are a generalization of unsigned permutations as those correspond to picking the plus sign for each entry. We present several results regarding the M¨obius function of signed permutations, some of which are generalizations of those for unsigned ones. Moreover, we study the poset isomorphism between intervals of the poset of signed permutations, which ensures that two intervals have the same value of the M¨obius function. V této práci se zabýváme částečně uspořádanou množinou znaménkových permutací. Uspořádání na permutacích je zde definováno pomocí obsahování jako podpermutace. Znaménková permutace je taková permutace, ve které má každý prvek zvolené plus nebo mínus znaménko. Znaménkové permutace jsou tak zobecněním neznamínkových permutací, protože ty můžeme dostat tak, že každému prvku zvolíme plus znaménko. Ukážeme několik výsledků týkající se Möbiovy funkce znaménkových permutací, některá z nich jsou zobecněním už dříve dokázaných vět pro neznaménkové permutace. Práce se také zabývá izomorfismem částečně uspořádaných množin znaménkových permutací. Izomor- fismus pak mimo jiné zaručuje, že dané dva intervaly mají stejnou hodnotu Möbiovy funkce. Keywords: Möbiova funkce|permutace; Möbius function|permutation Available in a digital repository NRGL
Möbiova funkce kombinatorických uspořádání

In this thesis we study the poset of signed permutations under the pattern containment order. A signed permutation is a permutation in which each entry has a plus or a minus sign assigned to it. ...

Kopfová, Lenka; Jelínek, Vít; Kantor, Ida
Univerzita Karlova, 2022

Porovnání přístupu fyzioterapie s dalšími konzervativními přístupy v léčbě laterální epikondylitidy
Bušek, Kamil; Kejhová, Eva; Kajzar, Jiří
2022 - Czech
OF BACHELOR THESIS Author: Kamil Bušek Supervisor: Ing. Eva Kejhová Title of bachelor thesis: Comparison of physiotherapy approach with other conservative approaches in the treatment of lateral epicondylitis Abstract: This bachelor thesis is observing the differences in comparison of the physiotherapy approach with other conservative treatment options for lateral epicondylitis in acute and chronic conditions. The work is processed by the search method and consists of theoretical and special parts. The theoretical part deals with a description of anatomical structures, kinesiology, biomechanics and examination of the elbow joint as a whole. Other chapters are focused on the problematic of the lateral epicondylitis, which describe the etiology, clinical picture of acute and chronic forms, differential diagnosis, examination and treatment, where the emphasis is mainly on the conservative methods. The special part of this thesis is written on the basis of the results of literature research with the focus on finding the studies that are comparing a treatment of chronic and acute forms of the lateral epicondylitis. The thesis describes and compares the usuals physiotherapeutic methods such as mobilization, manipulation, eccentric and concentric exercises or kinesiotaping, as well as frequently used... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Kamil Bušek Vedoucí práce: Ing. Eva Kejhová Název bakalářské práce: Porovnání přístupu fyzioterapie s dalšími konzervativními přístupy v léčbě laterální epikondylitidy Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním přístupu fyzioterapie s dalšími konzervativními možnostmi léčby laterální epikondylitidy u akutních i chronických stavů. Práce je zpracována rešeršní metodou a skládá se z části teoretické a speciální. Teoretická část se nejprve věnuje popisu anatomických struktur, kineziologii, biomechanice a vyšetření loketního kloubu jako celku. Další kapitoly jsou zaměřeny na problematiku laterální epikondylitidy, které popisují etiologii, klinický obraz akutní a chronické formy, diferenciální diagnostiku, vyšetření a léčbu, kde je kladen důraz především na konzervativní metody. Speciální část práce je sepsána na základě výsledků literární rešerše se zaměřením na vyhledání studií, které porovnávají léčbu chronické a akutní formy laterální epikondylitidy. V práci jsou popsané a porovnávané běžné fyzioterapeutické metody, jako jsou mobilizace, manipulace, excentrické a koncentrické cvičení nebo kinesiotaping, ale i často využívané fyzikální metody, jako jsou rázová vlna, laser nebo ultrazvuk. Ve srovnání nechybí ani léčba kortikosteroidy či novější přístupy typu... Keywords: loketní kloub; laterální epikondylitida; tenisový loket; konzervativní léčba; fyzioterapie; elbow joint; lateral epicondylitis; tennis elbow; conservative treatment; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Porovnání přístupu fyzioterapie s dalšími konzervativními přístupy v léčbě laterální epikondylitidy

OF BACHELOR THESIS Author: Kamil Bušek Supervisor: Ing. Eva Kejhová Title of bachelor thesis: Comparison of physiotherapy approach with other conservative approaches in the treatment of lateral ...

Bušek, Kamil; Kejhová, Eva; Kajzar, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Závislé nuly
Hanousek, Jan; Pešta, Michal; Hendrych, Radek
2022 - English
This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of such time series. After examining existing theory about stochastic processes and the estimation of their parameters, we propose our own final models. Their suitability is tested using real-world data and the procedure shows that each model has its own advantages and limitations. Overall, the results are satisfactory, proving the credibility of the models and their applicability in practice and paving the way for possible further research on this topic. 1 Tato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující teorie o stochastických pro- cesech a odhadování jejich parametrů jsou uvedeny vlastní finální modely. To, zda jsou tyto modely vhodné, je testováno na reálných datech a během procesu jsou odhaleny výhody a omezení jednotlivých modelů. Celkově jsou výsledky uspokojivé, potvrzující spolehlivost představených modelů a jejich použitelnost v praxi a dláždící cestu k dalšímu případnému výzkumu v této oblasti. 1 Keywords: stochastické procesy|časové řady|autoregresní modely|náhodné veličiny|závislé nuly; stochastic processes|time series|autoregressive models|random variables|dependent zeros Available in a digital repository NRGL
Závislé nuly

This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate ...

Hanousek, Jan; Pešta, Michal; Hendrych, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Vliv vysokovýkonného laseru na hojení měkkých tkání kolenního kloubu u pacientů po artroskopii
Rychnová, Eliška; Plevová, Kristýna; Benešová, Lucie
2022 - Czech
Author: Eliška Rychnová Supervisor: Ing. Kristýna Plevová Consultant: Ing. Marie Plecháčová Title of the thesis: The impact of high intensity laser on the healing of soft tissues of the knee joint in patients after arthroscopy The bachelor's thesis deals with the issue of soft tissue healing of the knee joint after arthroscopy. The main goal of this work was to monitor the effect of high intensity laser on the healing of soft tissues of the knee joint after arthroscopy. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the description of the anatomy and biomechanics of the knee joint. Further summarizes information about the scar, its formation, types, care options and rating scales. The technical parameters and effects of the laser with a focus on the high intensity laser are also described here. Then, based on the data collection and analysis, the current state of this matter in the Czech Republic and abroad was described and summarized. The research includes 16 studies, which were selected on the basis of selected keywords, data actuality, validity and at the same time their pros and cons were considered. In the practical part 4 case reports of patients after arthroscopy of the knee joint were processed. Only patients after meniscus surgery were included in the... Jméno, příjmení: Eliška Rychnová Vedoucí práce: Ing. Kristýna Plevová Konzultant práce: Ing. Marie Plecháčová Název bakalářské práce: Vliv vysokovýkonného laseru na hojení měkkých tkání kolenního kloubu u pacientů po artroskopii Bakalářská práce se zabývá problematikou hojení měkkých tkání kolenního kloubu po artroskopii. Hlavním cílem práce bylo sledování vlivu vysokovýkonného laseru na hojení měkkých tkání kolenního kloubu po artroskopii. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na popis anatomie a biomechaniky kolenního kloubu. Dále shrnuje informace o jizvě, jejím formováním, typech, možnostech péče a hodnotícími škálami. Také zde jsou popsány technické parametry a účinky laseru se zaměřením na laser vysokovýkonný. Dále na základě sběru a analýzy dat byl popsán současný stav problematiky v České republice i v zahraničí a byla vytvořena přehledová rešerše. Součástí přehledové rešerše je 16 studií, které byly vybrány na základě zvolených klíčových slov, aktuality dat, validity a zároveň u nich byla hodnocena jejich pozitiva a negativa. V rámci praktické části byly zpracovány 4 kazuistiky u pacientů po artroskopii kolenního kloubu. Do praktické části byli zařazeni pouze pacienti po operaci menisku. Jako fyzioterapeutická intervence byla pro pacienty zvolena... Keywords: kolenní kloub; terapie vysokovýkonným laserem; hojení měkkých tkání; jizva; artroskopie; meniskus; knee joint; High Intensity Laser Therapy (HILT); soft tissue healing; scar; arthroscopy; meniscus Available in a digital repository NRGL
Vliv vysokovýkonného laseru na hojení měkkých tkání kolenního kloubu u pacientů po artroskopii

Author: Eliška Rychnová Supervisor: Ing. Kristýna Plevová Consultant: Ing. Marie Plecháčová Title of the thesis: The impact of high intensity laser on the healing of soft tissues of the knee joint in ...

Rychnová, Eliška; Plevová, Kristýna; Benešová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Modely rozložených časových zpoždění
Dian, Patrik; Cipra, Tomáš; Hudecová, Šárka
2022 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to unite the theory about distribu- ted lag models and autoregressive distributed lag model, which includes lagged dependent variables and application of these models on real data. The properties of these models are also presented. Dynamic models are highly used for financial and economic data because of their ability to capture lagged effect on dependent variable. As a similar topic there are mentioned models of intervention analysis which are used to examine the external effects on time series and to model the in- terventions using indicator variables. Finally, applications of mentioned models on two data sets are introduced and analysis of the effect of coronavirus pandemic on time series is demonstrated. 1 Cílem této práce je sjednocení teorie o modelech se zpožděnými re- gresory a o autoregresním modelu rozložených časových zpoždění, který uvažuje zpožděné hodnoty vysvětlované proměnné a jejich následné aplikace na reálných datech. V práci se také pojednává o vlastnostech jednotlivých modelů. Dynamické modely jsou často využívány pro finanční a ekonomická data kvůli schopnosti za- chycení zpožděných vlivů na vysvětlovanou proměnnou. Příbuzným tématem jsou modely intervenční analýzy, které jsou důležitou aplikací autoregresních modelů. Hlavním cílem intervenční analýzy je zkoumání vnějších zásahů tzv. intervencí na úroveň časové řady a modelování této intervence pomocí indikátorových pro- měnných. Závěrem jsou představené modely aplikovány na dva datové soubory a intervenční analýza je využita ke zkoumání vlivu koronavirové pandemie na vý- voj časové řady. 1 Keywords: autoregresní model|geometrický model|intervenční analýza|modely s konečným zpožděním|polynomický model; Almon DL-model|ARDL model|finite distributed lag model|infinite distributed lag model|intervention analysis|Koyck model Available in a digital repository NRGL
Modely rozložených časových zpoždění

The aim of this bachelor thesis is to unite the theory about distribu- ted lag models and autoregressive distributed lag model, which includes lagged dependent variables and application of these ...

Dian, Patrik; Cipra, Tomáš; Hudecová, Šárka
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases