Number of found documents: 46437
Published from to

Vplyv pandémie COVID-19 na partnerské vzťahy mladých dospelých
Draškovič, Ján; Dvořáčková, Jana; Lindová, Jitka
2021 - Czech
Keywords: COVID-19; partnerské vzťahy; mladí dospelí; pandémia; partnerská spokojnosť; sexualita; lockdown; karanténa; COVID-19; relationships; young adults; pandemic; partner satisfaction; sexuality; lockdown; quarantine Available in a digital repository NRGL
Vplyv pandémie COVID-19 na partnerské vzťahy mladých dospelých

Draškovič, Ján; Dvořáčková, Jana; Lindová, Jitka
Univerzita Karlova, 2021

Přístup českých módních návrhářů k otázkám udržitelnosti a jejich komunikace směrem k zákazníkům
Kubů, Karolína; Hejlová, Denisa; Koudelková, Petra
2021 - Czech
This bachelor thesis assesses sustainability within the fashion industry and identifies numerous ways in which sustainability can be achieved. Its aim is to define sustainability and sustainable fashion, to describe environmental, social and economic issues in this industry and to present the attitudes of a niche group of stakeholders, namely fashion designers. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part considers various definitions of sustainability and applies them to the fashion industry. Furthermore, the research analyses how companies, fashion designers and fashion consumers can become more sustainable and what obstacles they face on this path. It also presents relevant models and strategies used for implementation of sustainability within fashion designing. The practical part evaluates interviews that were conducted with selected Czech fashion designers. These designers then describe their attitudes towards sustainability and explain the strategies that they actively implement to make their products more sustainable and ethical. A qualitative method was chosen for the research, as it helps to assess the attitudes and opinions from different angles, whilst allowing the study to receive answers regarding how and why designers see it this way. Tato bakalářská práce mapuje udržitelnost v módním průmyslu a způsoby, jakými lze udržitelnosti dosáhnout. Jejím cílem je definovat udržitelnost a udržitelnou módu, přiblížit environmentální, sociální a ekonomickou problematiku v tomto byznysu a představit postoje úzké skupiny klíčových aktérů, jimiž jsou módní návrháři. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje různé definice udržitelnosti a snaží se je aplikovat na módní průmysl. Rozebírá, jakým způsobem mohou být udržitelnější firmy, módní návrháři a konzumenti módy a jakým překážkám na této cestě čelí. Dále představuje modely a strategie, s jejichž pomocí lze udržitelnost do módní tvorby implementovat. V praktické části jsou analyzovány hloubkové rozhovory s českými módními návrháři, kteří přibližují své postoje k udržitelnosti v módě, a aktivity, které praktikují, aby jejich tvorba byla udržitelnější. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda, která pomáhá nastínit postoje a názory z různých úhlů pohledu a umožňuje prozkoumat jak a proč se k tématu přistupuje. Keywords: udržitelnost; móda; udržitelná móda; módní návrháři; marketing módních značek; komunikace; kvalitativní výzkum; sustainability; fashion; sustainable fashion; fashion designers; fashion marketing; communication; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Přístup českých módních návrhářů k otázkám udržitelnosti a jejich komunikace směrem k zákazníkům

This bachelor thesis assesses sustainability within the fashion industry and identifies numerous ways in which sustainability can be achieved. Its aim is to define sustainability and sustainable ...

Kubů, Karolína; Hejlová, Denisa; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Sovětská válka v Afgánistánu z pohledu dobových periodik - Rudé právo a New York Times
Pinďák, Petr; Bednařík, Petr; Köpplová, Barbara
2021 - Czech
The main theme of this thesis is to look into the conflict known as the "Soviet war in Afghanistan", respectively its important parts by the looks of two, radically different contemporary/period periodicals. These periodicals are both well known, New York Times and Rudé právo. The main goal of this thesis is to compare the view of important events in both of these periodicals and then compare these portrayed views with actual historic context. Thesis is divided into three parts. First part mainly focuses on the historic context of portrayed conflict, its development and a detailed look into both involved parties. The second part focuses on the actual analysis of the viewed content or rather qualitative research, and then takes a closer look at chosen events of this conflict in both periodicals. The third part zeroes in on to final analysis of the data, obtained by qualitative research in the previous part. Finally, the third part aims to evaluate the way these periodicals portrayed this conflict and how much did these views aligned with the historic context. Hlavním tématem této práce je nahlédnout na konflikt známý jako "Sovětská válka v Afghánistánu", respektive jeho významné části, a to pohledem dvou, zásadně odlišných dobových periodik. Jedná se o svým způsobem proslulá periodika New York Times a Rudé právo. Cílem je porovnat zobrazení významných událostí tohoto konfliktu ve dvou zmíněných titulech a tato zobrazení poté porovnat s historickým kontextem. Práce je rozdělena do tří částí. První se za zabývá především historickým pozadím zkoumané události, jejího průběhu a podrobnějšího náhledu na obě zúčastněné strany. Druhá část práce se již zaměřuje na aktuální postup analýzy obsahu, tj. kvalitativního výzkumu a na zobrazení vybraných částí tohoto konfliktu v obou periodicích. Třetí část se poté zaměřuje na závěrečnou analýzu dat, získaných kvalitativním výzkumem v předchozí části a vyhodnocuje, jak který titul pojednával o tomto konfliktu a nakolik se tato zobrazení shodovala s historickým kontextem. Keywords: Afghánistán; SSSR; Rudé právo; New York Times; Sovětská válka v Afghánistánu; Afghanistan; USSR; Rudé právo; New York Times; Soviet war in Afghanistan Available in a digital repository NRGL
Sovětská válka v Afgánistánu z pohledu dobových periodik - Rudé právo a New York Times

The main theme of this thesis is to look into the conflict known as the "Soviet war in Afghanistan", respectively its important parts by the looks of two, radically different contemporary/period ...

Pinďák, Petr; Bednařík, Petr; Köpplová, Barbara
Univerzita Karlova, 2021

B-Corp certifikace firem a její rozšíření v ČR z marketingového pohledu
Procházková, Markéta; Koudelková, Petra; Houdek, Petr
2021 - Czech
Keywords: B korporace; certifikace; B Lab; B Corp; CSR; B Corporation; certification; B Lab; B Corp; CSR Available in a digital repository NRGL
B-Corp certifikace firem a její rozšíření v ČR z marketingového pohledu

Procházková, Markéta; Koudelková, Petra; Houdek, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení sportovní přípravy výkonnostní běžkyně na 400 m
Antošová, Dominika; Kaplan, Aleš; Vindušková, Jitka
2021 - Czech
Title of bachelor thesis: Evaluation of sports training of a non-elite runner on 400 m Author: Dominika Antošová Supervisor: doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aim of the thesis: The aim of my work is an evaluation of sports training of a non-elite woman runner on 400 m in a chosen annual training cycle. In this work I describe the development of the non-elite woman runner and evaluate chosen training indicators that influenced her performance the most. I would like to try to account for the decrease of her performance and afterwards to point to the reasons of expansion of her performance during the chosen annual training cycle. Methodology: I have used content analysis of training documents of the non-elite woman runner who was specialized on the track 400 m to provide answers to the research questions. I mainly evaluate the annual training cycle 2015/16 which was crucial because in this cycle she achieved the highest sports performance of her athletic career by systematic training. I identified and characterized general training indicators and special training indicators from the training documents. Results of the thesis: In the work there was performed a periodization of the annual training cycle 2015/16, during which there were changes in the volume and intensity of the training load. At... Název bakalářské práce: Hodnocení sportovní přípravy výkonnostní běžkyně na 400 m Zpracovala: Dominika Antošová Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Cíle práce: Cílem práce je zhodnocení sportovní přípravy výkonnostní běžkyně na 400 m ve vybraném ročním tréninkovém cyklu. Zkusím popsat vývoj výkonnosti běžkyně a zhodnotit vybrané tréninkové ukazatele, které její výkonnost nejvíce ovlivnily. Pokusím se zdůvodnit pokles výkonnosti běžkyně a následně poukázat na příčiny vzestupu výkonnosti v průběhu sledovaného ročního tréninkového cyklu. Metodika práce: K zodpovězení výzkumných otázek jsem využila obsahovou analýzu tréninkových dokumentů výkonnostní běžkyně specializující se na trať 400 m. Stěžejně zhodnotím roční tréninkový cyklus 2015/16, který byl rozhodující, poněvadž v něm běžkyně dosáhla pravidelnou systematickou činností nejvyšší sportovní výkonnosti v průběhu své závodní kariéry. Z tréninkových dokumentů jsem zjišťovala a charakterizovala obecné tréninkové ukazatele a speciální tréninkové ukazatele. Výsledky práce: V práci byla provedena periodizace ročního tréninkového cyklu 2015/16, v jehož průběhu docházelo ke změnám v objemu a intenzitě tréninkového zatížení. Při sledování výkonnosti běžkyně na specializované trati 400 m lze zaznamenat v průběhu sledovaného období... Keywords: atletika; atletický trénink; obecné a speciální tréninkové ukazatele; běh na 400 m; obsahová analýza tréninkových dokumentů; track and field; athletic training; general and special training indicators; 400 m; analysis of training documents Available in a digital repository NRGL
Hodnocení sportovní přípravy výkonnostní běžkyně na 400 m

Title of bachelor thesis: Evaluation of sports training of a non-elite runner on 400 m Author: Dominika Antošová Supervisor: doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aim of the thesis: The aim of my work ...

Antošová, Dominika; Kaplan, Aleš; Vindušková, Jitka
Univerzita Karlova, 2021

Mediální obraz "stříbrného" Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 v českém dobové tisku
Splavec, Vojtěch; Bednařík, Petr; Trunečka, Ondřej
2021 - Czech
Bachelor's thesis Media image "silvery" European Football Championship 1996 in the Czech republic period press is showed, how period press media is written about the European Championship 1996, and anyway proceeding was increased area which single of the periodical the whole competition, The Czech National Team and mainly profess it's a journey of the competition. The goal of thesis is found out with using statistics how the interest increased the press upon the competition. The most indicator were numbers of the published articles and pictures in the reporting period. That is determined from 2. May 1996 to 9. June 1996. In addition to these quantitative indicators, the work uses a qualitative analysis to get acquainted with the content of published articles. For analysis were chosen the three domestic aged periodicals in these bachelor's thesis. Two ordinary titles represent the dailies Mladá fronta Dnes and Právo. The daily Sport is third which was in the reporting period only clearly sportingly focused periodic. The last chapter is professed reality that the footballers may become national celebrity based on success. Bakalářská práce Mediální obraz "stříbrného" Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 v českém dobovém tisku ukazuje, jak psala dobová tištěná média o mistrovství Evropy 1996, jakým způsobem se navyšoval prostor, který jednotlivá periodika celému turnaji, českému národnímu týmu a především jeho cestě turnajem, věnovala. Cílem práce je s využitím statistiky zjistit, jak se zvyšoval zájem tisku o turnaj. Hlavním ukazatelem byla četnost publikovaných článků a fotografií ve sledovaném období. To je vymezeno od 2. května 1996 do 9. června 1996. Kromě těchto kvantitativních ukazatelů je v práci využita kvalitativní analýza pro seznámení s obsahem publikovaných článků. Pro tuto bakalářskou práci byla vybrána tři tuzemská dobová periodika. Dva obecné tituly zastupují deníky Mladá fronta Dnes a Právo. Třetím je deník Sport, který byl ve sledovaném období jediným čistě sportovně zaměřeným periodikem. Poslední kapitola je věnována skutečnosti, že se mohou fotbalisté díky úspěchu stát národními celebritami. Keywords: Mistrovství Evropy ve fotbale; tisk; kopaná; fotografie; články; česká reprezentace; European Fotball Championship; press; soccer; photos; articles; Czech National Team Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz "stříbrného" Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 v českém dobové tisku

Bachelor's thesis Media image "silvery" European Football Championship 1996 in the Czech republic period press is showed, how period press media is written about the European Championship 1996, and ...

Splavec, Vojtěch; Bednařík, Petr; Trunečka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Zjišťování srdeční frekvence po zatěži
Cabrnoch, Bohuslav; Hráský, Pavel; Heller, Jan
2021 - Czech
Title: Determing the heart rate after exercise Objectives: the goal of this bachelor thesis is to summarize todays knowledge of response of the organism to stress and his comeback to resting values. Methods: This bachelor thesis consist of two parts. The first is todays knowledge of human physiology, exercise physiology and heart rate. The second one is descriptive- analytical, where is made a literary research, which was found after entering key words in a search database. Results: The differences in return of heart rate to baseline between recreational athletes and general population are greater than between recreational and elite athletes. Key words: submaximal exercise, maximal exercise, human, physiology of exercise, heart rate recovery Název: Zjišťování srdeční frekvence po zátěži Cíle: Cílem práce je shrnutí problematiky reakce organismu na zátěž a jeho návratu k výchozím hodnotám, rešerše literatury na danou problematiku. Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří současný stav bádání ohledně fyziologie člověka, fyziologii zátěže a srdeční frekvence. Druhá část je deskriptivně-analytická, kdy je vytvořena literární rešerše z odborných článků, které byly nalezeny přes klíčová slova ve vyhledávací databázi. Výsledek: Rozdíly u návratu srdeční frekvence k výchozím hodnotám mezi rekreačními sportovci a běžnou populací jsou větší než mezi rekreačními a elitními sportovci. Klíčová slova: submaximální zatížení, maximální zatížení, člověk, fyziologie zatížení, návrat tepové frekvence Keywords: submaximální zatížení; maximální zatížení; člověk; fyziologie zatížení; návrat tepové frekvence; submaximal exercise; maximal exercise; human; physiology of exercise; heart rate recovery Available in a digital repository NRGL
Zjišťování srdeční frekvence po zatěži

Title: Determing the heart rate after exercise Objectives: the goal of this bachelor thesis is to summarize todays knowledge of response of the organism to stress and his comeback to resting values. ...

Cabrnoch, Bohuslav; Hráský, Pavel; Heller, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Marketingová komunikace dálkové pěší trasy Hřebenovka
Ježová, Aneta; Voráček, Josef; Brtník, Tomáš
2021 - Czech
Title: Marketing communication of long-distance trail Hřebenovka Objectives: The main purpose of this thesis is to create a proposal of marketing communication for Czech long-distance trail Hřebenovka. The secondary purpose is to redesign the Hřebenovka's website and design a layout of a mobile application. Methods: The main method chosen for this thesis was an online focus group with beginners and experienced hikers in form of a videoconference. Content analysis of the website was used for evaluation and subsequent redesign proposal of the website. Results: The result of this thesis is a proposal of a marketing communication for a long-distance trail Hřebenovka for year 2022. The proposal contains design of the website and application, design of posts on social networks, example of cooperation with an influencer and design of additional subjects. Key words: trek, digital marketing, website, focus group Název: Marketingová komunikace dálkové pěší trasy Hřebenovka Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit návrh marketingové komunikace pro českou dálkovou pěší trasu Hřebenovka. Vedlejším cílem je poté redesign webových stránek Hřebenovky a návrh obsahu a designu mobilní aplikace. Metody: Hlavní metodou, která byla v práci použita, byla skupinová online diskuze se začínajícími i zkušenými hikery probíhající formou videokonference. Pro zhodnocení a následný návrh redesignu webových stránek byla provedena obsahová analýza webu. Výsledky: Výsledkem práce je návrh marketingové komunikace pro dálkovou pěší trasu Hřebenovka na rok 2022. Součástí je návrh struktury a designu webových stránek a aplikace, návrh příspěvků na sociálních sítích, příklad spolupráce s influencerem a návrh doplňkových předmětů. Klíčová slova: trek, digitální marketing, webové stránky, skupinová diskuze Keywords: trek; digitální marketing; webové stránky; skupinová diskuze; trek; digital marketing; website; focus group Available in a digital repository NRGL
Marketingová komunikace dálkové pěší trasy Hřebenovka

Title: Marketing communication of long-distance trail Hřebenovka Objectives: The main purpose of this thesis is to create a proposal of marketing communication for Czech long-distance trail ...

Ježová, Aneta; Voráček, Josef; Brtník, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Rebranding Kongresového centra Praha v kontextu s historií společnosti
Bartoš, Pavel; Klabíková Rábová, Tereza; Halada, Jan
2021 - Czech
The aim of this thesis is to describe the rebranding process of Prague Congress Centre in 2017 and to consequently analyze and review this process and communication activities during and after the rebranding. The first part of the thesis interprets the theories of branding and rebranding and other theories associated with them. The next part explains various reasons behind the change of corporate identity, related to the history of the company and its use in the field of congress tourism. Furthermore, the new brand is introduced, as well as brand equity and new brand elements. The thesis also describes the tools of the marketing communication that were used by the company to support the rebranding process and have been used since then. In relation to the marketing communication tools, specific marketing activities of the company are described. The thesis ends with an analysis and evaluation of the whole rebranding process. Cílem této práce je popsat rebranding společnosti Kongresové centrum Praha, a. s., v roce 2017 a následně analyzovat a zhodnotit tento proces a s ním spojené komunikační aktivity. V první kapitole je podrobně interpretována teorie brandingu a rebrandingu a s nimi spojené další teorie. Následně je popsána historie společnosti spolu s vývojem brandu. V další části jsou vysvětleny různé důvody pro změnu korporátní identity, související s historií firmy a s jejím využitím v oblasti kongresové turistiky. Dále je představen nový brand, jeho hodnoty a nové prvky. V práci jsou také uvedeny nástroje marketingové komunikace, které firma využila k podpoře procesu rebrandingu a které využívá nadále. U nástrojů marketingové komunikace jsou popsány i konkrétní marketingové aktivity společnosti. V závěru práce se nachází analýza a zhodnocení celého rebrandingového procesu. Available in a digital repository NRGL
Rebranding Kongresového centra Praha v kontextu s historií společnosti

The aim of this thesis is to describe the rebranding process of Prague Congress Centre in 2017 and to consequently analyze and review this process and communication activities during and after the ...

Bartoš, Pavel; Klabíková Rábová, Tereza; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Spokojenost rodiček s péčí v perinatologickém centru
Klejová, Nikola; Čábela, Radek; Přáda, Jan
2021 - Czech
This thesis is split into two parts, theory, where I primarily define terminology of perinatology, medical staff, perinatology itself in Czech republic, neonatology, which the Apolinář centre is very well known for. And also research theory. Second part is so called practical part of the bachelor thesis, which concerns the area of research into satisfaction of mothers in care in the perinatology centre of Apolinář in Prague. It is primarily focused on satisfaction of mothers with intimacy, privacy, care, staff behaviour, quality of food, cleanliness of the facility and the impression of the environment, in which the woman experiences the most important moments of her life. Research has been conducted by surveying mothers in care of the facility, as the simplest most effective, anonymous and least time consuming method. This research has pointed out the strong ant he weak points of perinatology centre. The weak points are also addressed in more detail in chapter ,,Recommendation and prevention", where I try to present viable solutions for those issues. The aim of this work was to determine the level of care in the maternity hospital at Apolinář and based on the results to recommend appropriate improving measures not only for the care of mothers and newborns. Keywords: perinatology, mother, maternity... Tuhle práci jsem rozdělila na dvě základní části, teorii, kde nejprve definuji základní pojmy perinatologie, dále zdravotnický personál, samotnou perinatologii v České republice, neonatologii, jíž je porodnice u Apolináře vyhlášená především a dále teorií výzkumu. Druhou částí je tzv. praktická část bakalářské práce, ve které se zabývám výzkumem spokojenosti rodiček v perinatologickém centru u Apolináře v Praze. Řeším spokojenost zejména v oblasti intimity, soukromí, péče, chování personálu, kvality stravování, dostatečného úklidu, a celkovým dojmem na prostředí, ve kterém žena prožije nejdůležitější okamžiky svého života. Výzkum jsem dělala metodou dotazníkového šetření, což je varianta sběru dat, která je zároveň anonymní i časově nenáročná. Výsledky poukázali na silné a slabé stránky porodnice u Apolináře. Na slabé stránky reaguji v podkapitole "Doporučení a prevence", kde nabízím řešení slabých stránek. Za cíl této práce jsem si určila zjistit úroveň péče v porodnici u Apolináře a na základě výsledků doporučit vhodná zlepšující opatření nejen péče o rodičku a novorozence. Klíčová slova: perinatologie, rodička, porodnice, porodní asistentka, spokojenost s péčí Keywords: perinatlogie; neonatologie; novorozenec; výzkum; evaluace; spokojenost; rodička; perinatology; neonatology; newborn; research; evaluation; satisfaction; expectant mother Available in a digital repository NRGL
Spokojenost rodiček s péčí v perinatologickém centru

This thesis is split into two parts, theory, where I primarily define terminology of perinatology, medical staff, perinatology itself in Czech republic, neonatology, which the Apolinář centre is very ...

Klejová, Nikola; Čábela, Radek; Přáda, Jan
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases