Number of found documents: 94654
Published from to

Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby
2021 -
Bakalářská práce na téma Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby nabízí vhled do problematiky týmové spolupráce výjezdových skupin. Cílem této práce je analyzovat a pojmenovat faktory ovlivňující týmovou spolupráci členů ve výjezdové skupině ZZS. Cíli je podřízena i struktura bakalářské práce. Ta je rozdělena na dvě části. Část teoretická vymezuje pojmy spojené s činností ZZS, charakterizuje práci členů výjezdových skupin, individuální výkonnost, zabývá se týmovou spoluprací i faktory mající vliv na práci výjezdové skupiny. Úkolem praktické části je získat potřebná data prostřednictvím rozhovorů k problematice individuální výkonnosti a týmové spolupráce mezi zdravotnickými záchranáři a řidiči. Keywords: zdravotnická záchranná služba; týmová spolupráce; komunikace; stres; fyzická zdatnost Available in the ZČU Library.
Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby

Bakalářská práce na téma Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby nabízí vhled do problematiky týmové spolupráce výjezdových skupin. Cílem této práce je analyzovat a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metody fyzioterapie v léčbě spondylartrózy
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody fyzioterapie v léčbě degenerativního onemocnění - spondylartrózy. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, popisem degenerativních onemocnění, detailním popsáním spondylartrózy a možnostmi její léčby v rámci fyzioterapie. V praktické části jsou zpracované tři kazuistiky, kde se komparovalo rozvíjení páteře a ústup bolesti. Keywords: kineziologie; páteř; degenerativní onemocnění; spondylartróza; diagnostické postupy fyzioterapie; bolest; hluboký stabilizační systém; metody fyzioterapie Available in the ZČU Library.
Metody fyzioterapie v léčbě spondylartrózy

Tato bakalářská práce je zaměřena na metody fyzioterapie v léčbě degenerativního onemocnění - spondylartrózy. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, popisem degenerativních onemocnění, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Protetická rehabilitace u pacienta s transfemorální amputaci
2021 -
Bakalářská práce pojednávající o rehabilitaci člověka s amputací nad kolenem (také transfemorální amputací). Práce má teoretické-praktický charakter a je zde vysvětlena látka v oblasti transfemorálních amputací přes anatomii, vysvětlení amputace, indikacemi transfemorálních protéz, samotnou analýzou transfemorální protézy a část textu pojednávající o rehabilitaci pacientů s transfemorální amputací. Součástí je také kazuistika, která sleduje rehabilitaci pacienta s transfemorální amputací s následným vyhodnocením a závěrem. Keywords: rehabilitace; transfemorální amputace; transfemorální protéza Available in the ZČU Library.
Protetická rehabilitace u pacienta s transfemorální amputaci

Bakalářská práce pojednávající o rehabilitaci člověka s amputací nad kolenem (také transfemorální amputací). Práce má teoretické-praktický charakter a je zde vysvětlena látka v oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Modul pro modelování dynamických systémů
2021 -
Bakalářská práce se zabývá možnostmi modelování dynamických systémů s využitím vysokoúrovňového programovacího jazyka Python. Cílem práce je pomocí tohoto jazyka vytvořit balíček, který umožní modelovat lineární časově invariantní systémy (tzv. LTI systémy). Práce obsahuje základy teorie dynamických systémů. Teorie dynamických systémů zahrnuje možnosti popisu LTI systémů pomocí diferenciálních rovnic a také pomocí přenosu. Dále jsou zde uvedeny základní druhy vazeb mezi LTI systémy. V rámci práce byl také vytvořen přehled open source nástrojů pro modelování dynamických systémů. Na těchto základech byl vytvořen balíček DynSyPy, který obsahuje třídy a metody, pomocí nichž je schopen vytvářet systémy (LTI systémy a základní zdroje). Tyto systémy je schopen simulovat v časové i frekvenční oblasti. Funkčnost balíčku DynSyPy byla ověřena na testovacích příkladech stejnosměrného motoru s permanentními magnety a na sériovém RLC obvodu. Keywords: dynsypy; lti systém; simulace; numerická integrace Available in the ZČU Library.
Modul pro modelování dynamických systémů

Bakalářská práce se zabývá možnostmi modelování dynamických systémů s využitím vysokoúrovňového programovacího jazyka Python. Cílem práce je pomocí tohoto jazyka vytvořit balíček, který umožní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Numerická simulace pádu horolezce
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá numerickou simulací pádu horolezce. Jejím cílem je sestavit celkový model horolezce, provést simulaci jeho pádu a ten následně vyhodnotit. V první kapitole práce jsou představeny základy teorie na pozadí numerických výpočtů softwarů. Dále je podrobně popsána konkrétní situace, kterou se tato práce zabývá a detailní seznámení s jednotlivými částmi celkového modelu. Mezi výstupy práce mimo jiné patří zhodnocení některých sil a zrychlení, které při pádu vznikají a jejich analýza za účelem zjištění možných poranění při pádu. Keywords: metoda konečných prvků; vázané mechanické struktury; numerická simulace; pád horolezce; sedací úvazek; model horolezce Available in the ZČU Library.
Numerická simulace pádu horolezce

Tato bakalářská práce se zabývá numerickou simulací pádu horolezce. Jejím cílem je sestavit celkový model horolezce, provést simulaci jeho pádu a ten následně vyhodnotit. V první kapitole práce jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Exkluze postižených dětí ve školách
2021 -
Cílem mé bakalářské práce je porozumět sdílené představě o postižených dětech, která se odráží v chování pedagogů a jejich spolužáků. Postižené děti jsou sociálně vylučovány z kolektivů a mým záměrem je interpretovat důvody jejich exkluze a zároveň také postoje a dílčí představy pedagogů, kteří výrazně ovlivňují dětskou identitu a jejich chování. Chtěla byt zjistit, zda pedagogové tuto exkluzi podporují, či provádějí opatření, která by jí mohla zabránit. Zaměřím se na to, jak jsou sdílené představy o specifických omezeních dětí s diagnózou reprodukovány v prostředí školy. Jako metody zkoumání chci zařadit zúčastněné pozorování v konkrétní třídě, dále strukturované či polostrukturované rozhovory s pedagogy a popřípadě také skupinové rozhovory. Keywords: exkluze; postižené děti; pedagog; sdílená představa Available in the ZČU Library.
Exkluze postižených dětí ve školách

Cílem mé bakalářské práce je porozumět sdílené představě o postižených dětech, která se odráží v chování pedagogů a jejich spolužáků. Postižené děti jsou sociálně vylučovány z kolektivů a mým záměrem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda pro identifikaci MICA a MICB genů
2021 -
Bakalářská práce se zabývá identifikací alel MICA a MICB genů pro následné použití v rámci transplantce kostní dřeně. Cílem práce je seznámení se s významem genů MICA a MICB, porovnání sekvenačních metod, zejména Sangerovo sekvenování a Next-generation sekvenování (NGS), porozumění problematice identifikace alel a následný návrh metody pro automatickou identifikaci alel. Metoda byla vyvíjena na základě syntetických dat s vlastnostmi vycházejícími z reálných experimentů prováděných ve FN Plzeň. Kromě samotné metody realizované v jazyce Python za pomoci rozšíření Biopython je v práci popsán způsob získávání referenčních dat, vytváření syntetických dat a zhodnoceny výsledky ověřování metody. Keywords: bioinformatika; bioinženýrství; identifikace genů; mica; micb; sangerovo sekvenování; sekvenování nové generace Available in the ZČU Library.
Metoda pro identifikaci MICA a MICB genů

Bakalářská práce se zabývá identifikací alel MICA a MICB genů pro následné použití v rámci transplantce kostní dřeně. Cílem práce je seznámení se s významem genů MICA a MICB, porovnání sekvenačních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Návrh novostavby a zpracování projektové dokumentace vinařského komplexu
2021 -
Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu vinařského komplexu v obci Dolní Dunajovice. Jedná se o třípodlažní objekt se zelenými střechami částečně zapuštěn do terénu, který je tvořen výrobní částí, degustačními prostory se dvěma sklepy, ubytováním pro hosty a správce budovy. Součástí práce je rovněž statický návrh a posouzení dílčích prvků, tepelně technické zpracování, požárně bezpečností řešení a rozšiřující téma zabývající se zelenými střechami. Výkresová část bakalářské práce byla zhotovena v programu ARCHICAD23. Statický návrh byl vypracován v programu FIN EC a Dlubal RFEM. Posouzení z hlediska tepelné techniky bylo provedeno v programu TEPLO 2017. Textové zprávy a tabulky byly vytvořeny pomocí balíčku Microsoft Office. Keywords: projektová dokumentace; vinařský komplex; stavební povolení; zelená střecha; železobeton; bílá vana; novostavba; výrobní provoz Available in the ZČU Library.
Návrh novostavby a zpracování projektové dokumentace vinařského komplexu

Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu vinařského komplexu v obci Dolní Dunajovice. Jedná se o třípodlažní objekt se zelenými ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rozhledny
2021 -
Bakalářská práce je zjednodušenou formou dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č.405/2017 Sb. V práci je zpracován projekt pro stavbu rozhledny s občerstvením. Keywords: rozhledna; občerstvení; železobeton; pórobeton; dokumentace pro stavební povolení Available in the ZČU Library.
Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rozhledny

Bakalářská práce je zjednodušenou formou dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č.405/2017 Sb. V práci je zpracován projekt pro stavbu rozhledny s občerstvením.

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vizualizace výpočetní kapacity pro maloobchodní business procesy
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na design a vývoj nového nástroje Cloud sizing tool pro firmu Eurosoftware s.r.o.. Nástroj nahradí aktuální časově náročný proces výběru varianty produktu. Udělá tak celý proces efektivnější. Nástroj je určen pro konzultanty, aby vybrali konkrétní variantu produktu, která bude vyhovovat požadavkům zákazníka. Varianta bude založena na požadované rychlosti zpracování dat, typu a velikosti dané databáze, ceny celého produktu a dalších požadavků. Konzultanti uvedou data, která dříve prodiskutovali se zákazníky. V průběhu zadávání těchto dat nástroj bude provádět výpočet hodnot, které povedou konzultanta k výběru vhodného řešení pro zákazníka. Keywords: electron; javascript; typescript; vizualizace; tvorba gui; business procesy; desktop aplikace Available in the ZČU Library.
Vizualizace výpočetní kapacity pro maloobchodní business procesy

Tato bakalářská práce je zaměřena na design a vývoj nového nástroje Cloud sizing tool pro firmu Eurosoftware s.r.o.. Nástroj nahradí aktuální časově náročný proces výběru varianty produktu. Udělá tak ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases