Number of found documents: 1390
Published from to

Nástroj pro automatickou segmentaci nahrávek řeči
Santa, Roman; Zvončák, Vojtěch; Kováč, Daniel
2021 - English
Nástroj pre automatickú segmentáciu spracováva nahrávky reči a extrahuje hovorené slovo z nahrávok. Je dôležité, aby pokročilá analýza pracovala iba s rečovými časťami z nahrávky. Nástroj na segmentáciu má ulahčiť spracovanie nahrávok pre analýzu rozdielov medzi hláskami pacientov s parkinsonovou chorobou a tými zdravými. Cieľ tejto práce je navrhnúť a otestovať detektory reči s Google WebRTC detektorom a vybrať ten najvhodnejší detektor reči s minimálnym počtom chýb. Ďalej, vytvoriť nástroj na segmentáciu nahrávok a otestovať rozpoznávanie reči pomocou dynamic time warping. Bola použitá databáza poskytnutá laboratóriom pre analýzu mozgových ochorení. Obsahuje české a maďarské nahrávky s rovnakým počtom mužských a ženských pacientov a aj rovnakým počtom zdravých pacientov a pacientov s parkinsonovou chorobou. Najlepšie výsledky v testoch dosiahol detektor na základe energie reči. Nebol zistený žiaden rozdiel v presnosti detektoru pri spracovaní mužských a ženských nahrávok alebo nahrávok zdravých či chorých pacientov. Nahrávky s nízkym odstupom signálu od šumu boli náročnejšie na spracovanie s frekvenciou chýb od 12%. Na základe výsledkov, bol navrhnutý nový detektor pre spracovanie úplnej nahrávky. Na záver bol testovaný algoritmus pre rozpoznávanie podobnosti reči na základe melovských kepstrálnych koeficientov. Automatic Segmentation tool processes recordings in order to extract voiced parts. It is important for further speech analysis to work only with extracted speech and not noise. For analysis of the difference between syllables of patients with parkinson disease and heatlhy ones, this segmentation tool should help with processing recordings. Goal of this thesis is to implement and test voice detectors with Google WebRTC detector and pick the best speech detector with minimal error rate. Also, develop a segmentation tool for given recordings and test voice recognition with dymanic time warping. Database from the Brain Diseases Analysis Laboratory was used. It contains czech and hungarian recordings with equal number of male and female as well as heathy and diseased patients. Energy detector performed as the best detetor in the tests. There was no significant difference in error rates between male and female or healthy and diseased patients. Recordings with lower Signal-to-Noise ratio were harder to process with an error rate starting at 12\%. Based on the results, new detector for the segmentation tool was proposed to process examined recordings. Finally, dynamic time warping algorithm was tested with mel frequency cepstral coefficients to recognize similarities between speakers. Keywords: Speech Recognition; Segmentation; Voice Activity Detection; Dynamic Time Warping; Python; Rozpoznávanie reči; segmentácia; detektor rečovej aktivity; dynamické borcení časové osy; python Available in a digital repository NRGL
Nástroj pro automatickou segmentaci nahrávek řeči

Nástroj pre automatickú segmentáciu spracováva nahrávky reči a extrahuje hovorené slovo z nahrávok. Je dôležité, aby pokročilá analýza pracovala iba s rečovými časťami z nahrávky. Nástroj na ...

Santa, Roman; Zvončák, Vojtěch; Kováč, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Bytový dům
Hajiyev, Mustafa; Machová, Petra; Vajkay, František
2021 - English
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu. Nachází se v Brně-venkov, v katastrálním území Hrušovany u Brna. Bytový dům leží na svažitém pozemku a je orientován na severní stranu. Má čtyři nadzemní podlaží a v každém patře kolem budovy je balkon. Střecha je plochá betonová střecha se sklonem 5%. Celá konstrukce bytového domu je ze železobetonu a zdiva s hlavním využitím na stavební materiály od společnosti HELUZ. Všechny izolační materiály jsou od společnosti ISOVER. Výkresová dokumentace nezbytná pro realizaci tohoto bytového domu byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD. Rovněž jsou zohledněna řešení požární bezpečnosti pro tento projekt. The subject of this bachelor thesis is to elaborate project documentation for a apartment building. It is located in Brno-venkov, the cadastral area of Hrušovany u Brna. The apartment building lays on a slope land and is oriented to the north side. It has four above ground floors, with a balcony on the each floor around the building. Roof is flat concrete roof having a slope of 5%. The whole construction of the apartment building is from reinforced concrete and masonry with main use on construction materials from the company HELUZ. The insulation materials are all from the company ISOVER. The drawing documentation necessary for the realization of this apartment building was elaborated in AutoCAD computer program. Fire safety solutions for this project are also taken into account. Keywords: Apartment building; reinforced concrete; masonry construction; flat concrete roof; AutoCAD; HELUZ; ISOVER; Bytový dům; železobeton; zděná konstrukce; plochá betonová střecha; AutoCAD; HELUZ; ISOVER Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu. Nachází se v Brně-venkov, v katastrálním území Hrušovany u Brna. Bytový dům leží na svažitém pozemku a je orientován ...

Hajiyev, Mustafa; Machová, Petra; Vajkay, František
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Detekce buněčných procesů v sekvenci snímků
Hatrinh, Hung Anh; Richter, Miloslav; Petyovský, Petr
2021 - English
Překlad abstraktu (Tato bakalářská práce se zabývá segmentací buněk od obrazového pozadí a detekcí buněčných procesů v kvantitativních fázových obrazech získaných koherencí řízeným holografickým mikroskopem. Navržený algoritmus na segmentaci buněk využívá hranového detektoru watershedingu. Implemtován byl v programovacím jazyce C++ a využívá knihovny OpenCV. Detekce buněčných procesů je řešena metodami strojového učení v MATLABu.) This bachelor’s thesis deals with cell segmentation and detection of cellular processesin quantitative phase images obtained by a Coherence-controlled holographic microscope (CCHM). A cell segmentation algorithm based on edge detection and watershed segmentation was designed and implemented in the programming language C++ using OpenCV library. For detecting cellular processes, machine learning methods were proposed and implemented in MATLAB®. Keywords: holographic microscopy; image processing; image segmentation; object detection; machine learning; holografické mikroskopie; zpracování obrazu; obrazová segmentace; detekce objektů; strojové učení Available in a digital repository NRGL
Detekce buněčných procesů v sekvenci snímků

Překlad abstraktu (Tato bakalářská práce se zabývá segmentací buněk od obrazového pozadí a detekcí buněčných procesů v kvantitativních fázových obrazech získaných koherencí řízeným holografickým ...

Hatrinh, Hung Anh; Richter, Miloslav; Petyovský, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Analýza využití plovoucích FV elektráren v České republice
Al Halabi, Enas; Vrána, Michal; Paar, Martin
2021 - English
Tato práce se zabývá technologií plovoucí fotovoltaiky, její strukturou, komponenty, vhodnými vodními plochami, výhodami a výzvami. Dále poskytuje přehled na její historie plovoucích elektráren a jejich nasazení na světě. Je popsáno základní hodnocení umístění pro instalaci FPV. Jako hodnocený vodní plocha byla vybrána vodní nádrž Nové Mlýny, v této lokalitě byl navržen a popsán plovoucí FV systém. V této studii je zmíněna srovnávací analýza s cílem porovnat konstrukci, náklady, provozní prostředí a výrobu elektrické energie plovoucího a pozemního fotovoltaického systému. This thesis deals with floating-PV technology and its structure, components, suitable water bodies, benefits, and challenges. In addition to an overview of its history and deployment around the world, the basic evaluation of placement for FPV installation is described in this thesis. As evaluated waterbody the Nové Mlýny reservoir was selected. Moreover, a floating PV system was designed and described in this site. This study illustrates a comparative analysis that describes the structure, cost, operating environment, and power generation of a floating and a land-based PV system. Keywords: FPV system; floating PV system; floating solar installation; floating solar plant; floating structure; PV systems; photovoltaic system; types of solar PV installation; waterbody; site identification; solar energy.; Plovoucí FVE systém; plovoucí fotovoltaika; plovoucí solární instalace; plovoucí solární elektrárna; plovoucí konstrukce; fotovoltaický systém; typy solárních fotovoltaických instalací; vodní plocha; identifikace lokality; solární energie. Available in a digital repository NRGL
Analýza využití plovoucích FV elektráren v České republice

Tato práce se zabývá technologií plovoucí fotovoltaiky, její strukturou, komponenty, vhodnými vodními plochami, výhodami a výzvami. Dále poskytuje přehled na její historie plovoucích elektráren a ...

Al Halabi, Enas; Vrána, Michal; Paar, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Klasifikace radiových modulací pomocí strojového učení
Pijáčková, Kristýna; Maršálek, Roman; Götthans, Tomáš
2021 - English
Bakalářská práce se zabývá klasifikací rádiových modulací pomocí metod hloubkového učení. V práci jsou navrženy čtyři architektury, kde tři z nich jsou tvořeny pomocí konvolučních a rekurentních neuronových sítí a čtvrtá využívá architekturu transformátorů. Při návrhu architektur byl brán v potaz výsledný počet parametrů jednotlivých sítí, který může výrazně ovlivňovat výslednou velikost sítě. Pro účely návrhu byl využit programovací jazyk Python a knihovna Keras, která umožňuje práci s neuronovými sítěmi. Výsledky práce jsou následně zhodnoceny a porovnány s výsledky sítí navržených v článcích zabývajících se tímto tématem. The bachelor thesis is focused on radio modulation classification with a deep learning approach. There are four deep learning architectures presented in the thesis. Three of them use convolutional and recurrent neural networks, and the fourth uses a transformer architecture. The final number of parameters of each model was considered during the design phase, as it can have a big impact on a memory footprint of a deployed model. The architectures were written in Keras, which is a software library, which provides a Python interface for neural networks. The results of the architectures were additionally compared to results from other research papers on this topic. Keywords: Radio modulation; classification; neural network; deep learning; Python; CNN; RNN; Rádiové modulace; klasifikace; neuronové sítě; hloubkové učení; Python; CNN; RNN Available in a digital repository NRGL
Klasifikace radiových modulací pomocí strojového učení

Bakalářská práce se zabývá klasifikací rádiových modulací pomocí metod hloubkového učení. V práci jsou navrženy čtyři architektury, kde tři z nich jsou tvořeny pomocí konvolučních a rekurentních ...

Pijáčková, Kristýna; Maršálek, Roman; Götthans, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Současné trendy v oblasti leteckého průmyslu
Štourač, Filip; Sedláček, Pavel; Rujbrová, Šárka
2021 - English
Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem současného leteckého průmyslu. Další kapitola se zabývá ekologickými technologiemi a udržitelností letectví se zaměřením na 3D tisk, ekologické letecké palivo a 2 rozdílné typy proudového motoru: LEAP od společnosti CFM a Geared turbofan od Pratt&Whitney. Následuje třetí kapitola s přehledem bezpečnostních technologií ve které je popsán systém GPWS, senzory snímající kontaminaci ranveje a automatizace. Další kapitola se pak zabývá aktuálními změnami v technologiích údržby, způsobenými rostoucím trendem Internetu věcí. Poslední kapitola čtenáři odhaluje předpokládaný budoucí vývoj leteckého průmyslu. The goal of this bachelor thesis is to describe current technological trends in the airline industry and outline the expected future development in the aviation sector. The introduction starts with brief overview of aviation history followed by short depiction of a modern age aircraft. The next chapter deals with green technology and sustainability of aviation with focus on 3D printing, alternative jet fuel and two types of modern engines- Leap engine by CFM and geared turbofan by Pratt&Whitney. Third chapter about safety technology covers Ground Proximity Warning System, runway sensors and automation with focus on Fly-by-wire control system. The following chapter focuses on current changes in maintenance technology regarding the growth of Internet of Things. In the last chapter, the reader is introduced to the expected future development of aviation. Keywords: aviation; future; maintenance; safety; sustainability; technology; bezpečnost; budoucnost; letectví; technologie; udržitelnost; údržba Available in a digital repository NRGL
Současné trendy v oblasti leteckého průmyslu

Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je ...

Štourač, Filip; Sedláček, Pavel; Rujbrová, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Exploratory Analysis of Big Data in "jmenomesto"
Trampeška, Václav; Plchot, Oldřich; Landini, Federico Nicolás
2021 - English
Tato práce se zabývá analýzou databáze online hry Jméno, město. V této hře mají hráči za úkol adekvátně odpovídat na zadané kategorie odpovědmi začínající na zadané písmeno. Práce analyzuje evoluci chování hráčů během existence hry a chování hráčů v různých zemích a kulturách v rámci stejného i jiného jazyka na základě popularity různých odpovědí. Pro zjednodušení vykonávání těchto analýz byla vyvinuta webová aplikace umožňující snadnou kolekci a vizualizaci dat v grafech bez nutnosti znalosti databázové struktury a dotazovacího jazyka. Výsledky navržených analyzačních metod jsou porovnávány s daty služby Google Trends za účelem zjištění podobností mezi daty sledovanými ve hře a internetovým vyhledáváním. Z toho porovnání vyplývá, že navržené metody mohou dávat smysluplné výsledky a databáze tedy může být vhodnou pro vykonávání dalších konkrétně zaměřených analýz. Práce dále, i na základě výsledků analýz, navrhuje změny pro zlepšení hry v rámci hráčského prožitku a výdělečnosti. This thesis is concerned with the analysis of the database of the online game Jméno, město. In this game, players are tasked with adequately answering given categories with answers beginning with a given letter. The thesis analyzes the evolution of player behaviour over the lifetime of the game and the behaviour of players in different countries and cultures within the same and different languages based on the popularity of different answers. A web application was developed to facilitate the execution of these analyses, allowing easy-to-use data collection and data visualisation in charts without requiring knowledge of the database structure and a query language. The results of the proposed analysis methods are compared with Google Trends data to identify the similarities between the data observed in the game and internet searches. The comparison shows that the proposed methods can give meaningful results, and hence the database can be suitable for performing further specific analyses. Furthermore, partly based on the analysis results, the thesis proposes changes to improve the game in player experience and revenue generation. Keywords: Big data; data analysis; online game; world cultures; player behaviour; web application; Velká data; datová analýza; online hra; světové kultury; chování hráčů; webová aplikace Available in a digital repository NRGL
Exploratory Analysis of Big Data in "jmenomesto"

Tato práce se zabývá analýzou databáze online hry Jméno, město. V této hře mají hráči za úkol adekvátně odpovídat na zadané kategorie odpovědmi začínající na zadané písmeno. Práce analyzuje evoluci ...

Trampeška, Václav; Plchot, Oldřich; Landini, Federico Nicolás
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Spokojenost zákazníků
Korenčiaková, Terézia; Chlebovský, Vít; Schüller, David
2021 - English
Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom spokojnosti zákazníkov spoločnosti EWALDS s.r.o. Práca poskytuje analýzu súčasnej úrovne spokojnosti zákazníkov, ktorá bola odvodená z dotazníkového prieskumu. Následne sú uvedené návrhy a preventívne opatrenia na zvýšenie spokojnosti. This bachelor thesis deals with the issue of customer satisfaction of the company EWALDS s.r.o. The thesis provides analysis of current level of customer satisfaction which is determined by the questionnaire survey. It is then followed by the proposals and precautions to increase the satisfaction. Keywords: Customer satisfaction; marketing; questionnaire; marketing research; Spokojnosť zákazníkov; marketing; dotazník; marketingový výskum Available in a digital repository NRGL
Spokojenost zákazníků

Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom spokojnosti zákazníkov spoločnosti EWALDS s.r.o. Práca poskytuje analýzu súčasnej úrovne spokojnosti zákazníkov, ktorá bola odvodená z dotazníkového ...

Korenčiaková, Terézia; Chlebovský, Vít; Schüller, David
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Návrh rozvoje strategie start-upu
Štefanča, Matúš; Schüller, David; Zich, Robert
2021 - English
Available in a digital repository NRGL
Návrh rozvoje strategie start-upu

Štefanča, Matúš; Schüller, David; Zich, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Zubní kříž pro stomatologickou ambulanci
Kaláb, Dominik; Herout, Adam; Beran, Vítězslav
2021 - English
Cílem této práce je navrhnout a vyvinout prototyp webové aplikace, která bude nabízet stomatologům praktické prostředí pro evidenci stomatologické dokumentace se speciálním zaměřením na interaktivní rozhraní zubního kříže. Tento prototyp je založen na studiu user experience, technologií pro tvorbu moderních webových aplikací, základů stomatologie, analýze existujících řešení a na informacích získaných konzultací s profesionálním stomatologem. Můj návrh je zaměřen na řešení často prováděných úkonů minimu krocích, zobrazování relevantních informací. Návrh byl inspirován uživatelskými rozhraními editorových aplikací. Prototyp je vyvinut za použití moderních webových technologií. Prototyp byl otestován profesionálním stomatologem, výsledky testů zaznamenány a na jejich základě byl navržen směr dalšího vývoje této aplikace. This work aims to design and develop a prototype web application that offers a suitable environment for stomatological records keeping, with the main focus being the interactive dental chart. This prototype is based on a study of user experience, modern web application development, basic stomatology, an analysis of existing solutions and information gained by consultations with a professional dentist. My design focuses on achieving often required user goals in the fewest possible steps and displaying relevant information. It was inspired by a user interface design of editor applications. The prototype was developed using modern web technologies. It was then tested by a professional dentist, the testing results were noted, and the further development of this product was suggested on their basis. Keywords: user experience; user interface; user testing; information system; web application; stomatology; dental chart; dental clinic; tooth localisation; medical documentation; uživatelský prožitek; uživatelská rozhraní; uživatelské testování; webová aplikace; informační systém; stomatologie; zubní kříž; stomatologická ambulance; lokalizace zubů; zdravotní dokumentace Available in a digital repository NRGL
Zubní kříž pro stomatologickou ambulanci

Cílem této práce je navrhnout a vyvinout prototyp webové aplikace, která bude nabízet stomatologům praktické prostředí pro evidenci stomatologické dokumentace se speciálním zaměřením na interaktivní ...

Kaláb, Dominik; Herout, Adam; Beran, Vítězslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases