Number of found documents: 14068
Published from to

Účinky psilocybinu na konsolidaci paměti u potkana
Chona, Kembe; Olejníková, Lucie; Petrásek, Tomáš
2022 - English
Psychedelics are currently being researched due to their long-lasting antidepressant, anxiolytic and neuroplasticity inducing actions. The mechanism by which they induce these effects remains poorly understood. Here, we decided to investigate a relatively unexplored possibility. A potential interaction of psilocybin administration and sleep and their combined effects on memory consolidation. Memory formation in animals and humans is greatly influenced by sleep manipulation which led us to assess the possibility with spatial memory tasks. We hypothesized that acute psilocybin administration after learning may have a beneficial influence on memory consolidation in rats. To determine whether an interaction with sleep exists we also subjected the rats to combinations of psilocybin and control vehicle with normal sleep and sleep deprivation. Our data did not suggest such an interaction exists. Secondly, we tried to find out if psilocybin and sleep manipulation leads to changes in neuroplasticity-related events. A process that could very likely be the basis of such a proposed beneficial effect. For this purpose, we analysed the expression of the immediate-early gene Arc and the immature neuron marker doublecortin in the rat hippocampus. Doublecortin's expression was not influenced by any of the factors.... Psychedelika jsou v současné době intenzivně zkoumána pro svůj dlouho trvající antidepresivní účinek, pozitivní vliv na úzkosti, náladu a neuroplasticitu. Mechanismus, kterým však tyto účinky způsobují je i nadále málo vysvětlen. V této práci jsme se zaměřili na aspekt jejich působení, který byl doposud téměř neprozkoumán. Je jím potenciální provázanost působení psilocybinu a vlivu spánku na konsolidaci paměti. Tvorba paměti je u zvířat i lidí velmi zásadně ovlivněna kvalitou spánku, což nás vedlo k tomu zhodnotit tyto účinky pomocí prostorových paměťových úloh. Naší hypotézou bylo, že dávka psilocybinu aplikovaná po učení by mohla mít pozitivní vliv na konsolidaci takto vzniklé paměti u potkana. Abychom určili, zda-li existuje nějaká interakce se spánkem, podrobili jsme potkany různým kombinacím aplikace psilocybinu a kontrolního vehiklu se spánkem a spánkovou deprivací. Výsledky behaviourálních úloh nepotvrdily, že by k takové interakci docházelo. Dále jsem se zabývali také vlivem psilocybinu a manipulace se spánkem na neuroplasticitu. Sledovali jsme expresi časného raného genu, Arc proteinu, a markeru nevyspělých neuronů doublecortinu v hippokampu. Exprese doublecortinu nebyla ovlivněna žádným z faktorů, nicméně exprese Arc proteinu měla v případě zvířat, která obdržela psilocybin a mohla v... Keywords: konsolidace paměti; LSD; psilocin; memory consolidation; LSD; psilocin Available in a digital repository NRGL
Účinky psilocybinu na konsolidaci paměti u potkana

Psychedelics are currently being researched due to their long-lasting antidepressant, anxiolytic and neuroplasticity inducing actions. The mechanism by which they induce these effects remains poorly ...

Chona, Kembe; Olejníková, Lucie; Petrásek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Nová studie orbitálních a dlouhodobých změn dvojhvězdy s hvězdou se závojem phi Persei
Jonák, Juraj; Harmanec, Petr; Krtička, Jiří
2022 - English
The well-known spectroscopic binary ϕ Per is a peculiar compact system, composed of a Be star with an O-type subdwarf companion. A set of nearly 400 spectra in the red and blue regions from Ondřejov and Potsdam Observatories as well as spectra published in the BeSS database were examined. From the radial velocities of Hα, Hβ, and Hγ emission lines and FUV observations from the IUE and HST, a new precise ephemeris was determined. The revised values of M sin3 (i) are 11.84 and 1.48 M (with uncertainties of 0.64 and 0.09 M ), re- spectively, for the primary and secondary. In addition, the system shows cyclic variations (with a time scale of about 5 years) in the profiles of Balmer lines, manifested in their radial velocities, central intensities and V/R ratios. Understanding complex stellar systems requires combining multiple types of ob- servations and creating models of sufficient complexity. In our case, a combination of interferometric visibilities from the CHARA/VEGA array, spectral energy dis- tribution as well as individual spectral lines were used. Radiative-transfer compu- tations were performed with the program PYSHELLSPEC, and physical parameters of the ϕ Per primary and the surrounding disc were derived. They correspond to an evolved system, in which most of mass was transferred from the secondary to... Známa spektroskopická dvojhviezda ϕ Per je pozoruhodný kompaktný hviezdny sytém pozostávajúci z Be hviezdy a podtrpaslíka typu O. Preskúmali sme sadu takmer 400 spektier pochádzajúcich z observatórií v Ondřejove a Potsdame ako aj spektrá publikované v databázi BeSS. Z hodnôt radiálnych rýchlostí emisných spektrálnych čiar Hα, Hβ, a Hγ a FUV pozorovaní z IUE a HST sme odvodili novú hodnotu efemeridy systému. Nájdené ve©kosti hmôt M sin3 (i) pre primárnu a sekundárnu zložku sú 11.84 a 1.48M (s nepresnos'ami 0.64 a 0.09M ). Navyše v proloch Balmerových čiar sa ukazujú dlhodobé zmeny (na časovej škále prib- ližne piatich rokov), ktoré sa prejavujú v ich radiálnych rýchlostiach, centrálnych intenzitách a pomeroch V/R. Pre porozumenie komplikovaných hviezdnych systémov je potrebné využi' kom- bináciu viacerých typov pozorovaní a vytvori' model dostatočnej komplexity. V našom prípade bolo použité spojenie interferometrických vidite©ností zo systému teleskopov CHARA/VEGA, rozdelenia spektrálnej energie ako aj prolov jed- notlivých spektrálnych čiar. Výpočty prenosu žiarenia boli vykonané použitím programu PYSHELLSPEC, boli tak odvodené fyzikálne parametre prímárnej hviezdy a ju obklopujúceho disku. Zodpovedajú už vyvinutému systému, v ktorom väčšina hmoty bola prenesená zo sekundárnej na primárnu zložku. Pôvodný... Keywords: spektroskopické dvojhvězdy - hvězdy se závojem - dráhové elementy - dlouhodobé spektrální změny; spectroscopic binaries - Be stars - orbital elements - long-term spectral variations Available in a digital repository NRGL
Nová studie orbitálních a dlouhodobých změn dvojhvězdy s hvězdou se závojem phi Persei

The well-known spectroscopic binary ϕ Per is a peculiar compact system, composed of a Be star with an O-type subdwarf companion. A set of nearly 400 spectra in the red and blue regions from Ondřejov ...

Jonák, Juraj; Harmanec, Petr; Krtička, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Variace Reed-Solomonových kódů nad jinými algebraickými strukturami
Končický, Václav; Koucký, Michal; Mareš, Martin
2022 - English
Reed-Solomon codes are a well known family of error-correcting codes with many good properties. However, they require a finite field to operate, limiting the alphabet size to a prime power. In this work, we build a weaker algebraic structure which supports alphabet of any integer size and requires only standard addition, multiplication and division to implement. Then we study a family of error-correcting codes based on matrix multiplication over this structure. We also adapt the Reed-Solomon code principle on this code family and study its properties. We prove and verify experimentally that while a random code of this family has high distance, the Reed-Solomon adaptation fails to perform well. 1 Reed-Solomonovy kódy tvoří známou rodinu samoopravných kódů s mnoha dobrými vlastnostmi. Tyto kódy však pro svou funkčnost vyžadují konečné těleso, které omezuje velikost abecedy na mocniny prvočísel. V této práci jsme sestavili slabší algebraickou strukturu, jenž dovoluje použít abecedu libovolné celočíselné velikosti a stačí ji stan- dardní sčítání, násobení a dělení. Následně jsme zkoumali rodinu samoopravných kódů založenou na maticovém násobení v této struktuře. Také jsme naroubovali princip Reed- Solomonových kódů na tuto rodinu kódů a zkoumali jsme vlastnosti výsledných kódů. Dokázali jsme a experimentálně jsme ověřili, že zatímco náhodný kód z této rodiny má vysokou vzdálenost, adaptace Reed-Solomonových kódů nedosahuje dobrých vlastností. 1 Keywords: Reed-Solomonovy kódy|okruhy a polookruhy|Samoopravné kódy|Multiply-Shift; Reed-Solomon codes|rings and semirings|Error-correcting codes|Multiply-Shift Available in a digital repository NRGL
Variace Reed-Solomonových kódů nad jinými algebraickými strukturami

Reed-Solomon codes are a well known family of error-correcting codes with many good properties. However, they require a finite field to operate, limiting the alphabet size to a prime power. In this ...

Končický, Václav; Koucký, Michal; Mareš, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Řídicí systém robota pro sběr badmintonových míčků
Červeň, Martin; Obdržálek, David; Vodrážka, Jindřich
2022 - English
Badminton is a racquet game played on court with shuttles made from feathers or plastic. Top players train with hundreds of shuttles at once which are fed by coach from hand. After a short training period there are hundreds of shuttles scattered around the court, which need to be arranged in rows so that coach can feed them from hand. In this thesis we created software for autonomous robot that detects shuttlecocks with camera, estimates their position and picks them up. We implemented this as nodes in ROS middleware. During development we created simulated environment in Gazebo simulator where we tested our solution. 1 Badminton je raketová hra hraná na kurtu s míči z peří nebo plastu. Špičkoví hráči trénují se stovkami míčů najednou, které nahazuje trenér ručně. Po krátkém tréninku jsou po kurtu rozházeny stovky mičů, které je potřeba posbírat, aby je trenér mohl nahazovat z ruky. V naší práci jsme vytvořili software pro au- tonomního robota, který detekuje míčky pomocí kamery, odhaduje jejich polohu a posbírá je. Implementovali jsme to jako uzly v middlewaru ROS. Při vývoji jsme vytvořili simulované prostředí v simulátoru Gazebo, kde jsme testovali naše řešení. 1 Keywords: řízení autonomního robota|sledování objektů|plánování|počítačové vidění.|badminton; autonomous robot control|object tracking|planning|computer vision|badminton Available in a digital repository NRGL
Řídicí systém robota pro sběr badmintonových míčků

Badminton is a racquet game played on court with shuttles made from feathers or plastic. Top players train with hundreds of shuttles at once which are fed by coach from hand. After a short training ...

Červeň, Martin; Obdržálek, David; Vodrážka, Jindřich
Univerzita Karlova, 2022

Variace frakcionálních procesů
Kiška, Boris; Čoupek, Petr; Maslowski, Bohdan
2022 - English
In this thesis, we study various notions of variation of certain stochastic processes, namely $p$-variation, pathwise $p$-th variation along sequence of partitions and $p$-th variation along sequence of partitions. We study these concepts for fractional Brownian motions and Rosenblatt processes. A fractional Brownian motion is a Gaussian process and it has been intensively developed and studied over the last two decades because of its importance in modeling various phenomena. On the other hand, a Rosenblatt process, which is a non- Gaussian process that can be used for modeling non-Gaussian fluctuations, has not been getting as much attention as fractional Brownian motion. For that reason, we concentrate in this thesis on this process and we present some original results that deal with ergodicity, $p$-variation, pathwise $p$-th variation along sequence of partitions and $p$-th variation along sequence of partitions. Boris Kiška V tejto práci študujeme rôzne pojmy variácie určitých stochastických procesov, konkrétne $p$-variáciu, $p$-tú variáciu pozdĺž postupnosti delení po trajektóriách a $p$-tú variáciu pozdĺž postupnosti delení. Študujeme tieto koncepty pre frakcionálne Brownove pohyby a Rosenblattove procesy. Frakcionálny Brownov pohyb je Gaussovský proces a v posledných dvoch desaťročiach sa intenzívne rozvíjal a študoval kvôli jeho dôležitosti pri modelovaní rôznych javov. Na druhej strane, Rosenblattovmu procesu, čo je ne-Gaussovský proces, ktorý sa dá použiť na modelovanie ne-Gaussovských fluktuácií, sa nevenovala taká pozornosť ako frakcionálnemu Brownovmu pohybu. Z tohto dôvodu sa v tejto práci sústredíme na tento proces a uvádzame niekoľko pôvodných výsledkov, ktoré sa zaoberajú ergodicitou, $p$-variáciou, $p$-tou variáciou pozdĺž postupnosti delení po trajektóriách a $p$-tou variáciou pozdĺž postupnosti delení. Boris Kiška Keywords: p-tá variace podél posloupnosti dělení|frakcionální Brownův pohyb|Rosenblattův proces|Ergodicita; p-th variation along a sequence of partitions|fractional Brownian motion|Rosenblatt process|Ergodicity Available in a digital repository NRGL
Variace frakcionálních procesů

In this thesis, we study various notions of variation of certain stochastic processes, namely $p$-variation, pathwise $p$-th variation along sequence of partitions and $p$-th variation along sequence ...

Kiška, Boris; Čoupek, Petr; Maslowski, Bohdan
Univerzita Karlova, 2022

Vizuální kontrola kvality návinu cívek v reálném čase
Hadrava, Jan; Obdržálek, David; Iser, Tomáš
2022 - English
Plastic filaments are used in a fastly growing industry of 3D printing using the Fused Filament Fabrication (FFF) method. A poor quality of spool winding can negatively impact the printing process. On the other hand, producing high-quality filament winding is surprisingly difficult to achieve consistently. The thesis proposes a holistic approach to inspect winding quality during the winding process. We suggest tracking reflections of bright visible light. This method seems robust enough to track filament color from black to white and even transparent materials. Furthermore, it is possible to run everything on cheap and widely available Raspberry Pi 4 B with Camera Module v2. The system uses classical computer vision approaches for filtering, segmentation, and inter-frame tracking of individual filament strands between video frames. It was confirmed to be fast enough to process 30 FPS footage directly on the Raspberry Pi in real-time. Additionally, the GUI tool for quick dataset annotation of spool winding images was created along with a small dataset. Both might be useful for the future development of a system, which would predict the quality issues earlier when corrective action can still be carried out to prevent them. 1 V rychle se rozvíjejícím průmyslu 3D tisku, založeném na FFF metodě (Fused Fila- ment Fabrication), se užívají plastová vlákna. Proces tisku může negativně ovlivnit špatná kvalita navinutí cívky. Dosáhnout vysoké kvality navinutí vlákna je však překvapivě ob- tížné. V diplomové práci je předložen celistvý postup kontroly kvality navíjení během na- víjecího procesu. Navrhujeme sledování odrazu jasného viditelného světla. Tato metoda se jeví dostatečně účinná ke sledování všech barev vláken od černé po bílou, a dokonce i průsvitných materiálů. Navíc je možné vše provozovat na levném a snadno dostupném jednodeskovém počítači Raspberry Pi 4B s kamerovým modulem v2. Metoda využívá klasické přístupy počítačového vidění, určené k filtrování, segmento- vání a postupnému sledování poloh jednotlivých vláken mezi následujícími snímky. Ověřili jsme, že metoda je dostatečně rychlá, aby mohla v reálném čase zpracovat třicet snímků za sekundu přímo na Raspberry Pi. K tomu byl navíc vytvořen nástroj s grafickým uži- vatelským rozhraním (GUI) k rychlému vytvoření datasetu fotografií navíjené cívky a současně i samostatný malý dataset. Obojí by mohlo být užitečné pro budoucí vývoj systému, jenž by mohl předvídat problémy v kvalitě s předstihem, kdy je ještě možné je opravit a předcházet jim. 1 Keywords: analýza obrazu|klasifikace|navíjecní filamentu; image analysis|classification|filament winding Available in a digital repository NRGL
Vizuální kontrola kvality návinu cívek v reálném čase

Plastic filaments are used in a fastly growing industry of 3D printing using the Fused Filament Fabrication (FFF) method. A poor quality of spool winding can negatively impact the printing process. On ...

Hadrava, Jan; Obdržálek, David; Iser, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Procedurální generování vesnic ve hře Minecraft pomocí algoritmu Wave Function Collapse
Mifek, Jakub; Černý, Vojtěch; Dingle, Adam
2022 - English
1 Maxim Gumin's Wave Function Collapse (WFC) algorithm is an example-driven image generation algorithm emerging from the craft of procedural content generation. The intended use of the algorithm is to generate new images in the style of given examples by ensuring local similarity. Our work aims to generalize the original work to make the algorithm applicable in other domains. Furthermore, we aim to apply it in a more difficult task of village generation in the 3D sandbox video game Minecraft. We will create a generic WFC library and a Minecraft mod, which will allow for structure generation using WFC. We hope that our WFC library will be beneficial to anyone exploring WFC and its applications in the Kotlin language and that our Minecraft showcase reveals some of the benefits and limits of the algorithm in complex problems. 1 Wave Function Collapse algoritmus Maxima Gumina generuje nové obrázky na základě poskytnutých ilustrací. Zamýšleným použitím algoritmu je generování obrázků ve stylu ilustrací tak, aby byla dodržena lokální podobnost ve výstupním obrázku se vstupním. Naše práce má za cíl generalizování původní myšlenky algoritmu pro použití v dalších doménách. Dále máme za cíl použití algoritmu na problém generování vesnic ve 3D sandboxové hře Minecraft. Výstupem práce bude generická WFC knihovna a Minecraft mod, který umožňuje generování struktur pomocí WFC. Doufáme, že naše WFC knihovna pomůže komukoliv s použitím WFC v rámci jakéhokoliv projektu v jazyku Kotlin a že náš Minecraft mod pomůže nastínit výhody a limity použití WFC algoritmu na komplexních úlohách. Keywords: Procedurální generování obsahu|Wave Function Collapse|Generování vesnic|Minecraft; Procedural content generation|Wave Function Collapse|Village generation|Minecraft Available in a digital repository NRGL
Procedurální generování vesnic ve hře Minecraft pomocí algoritmu Wave Function Collapse

1 Maxim Gumin's Wave Function Collapse (WFC) algorithm is an example-driven image generation algorithm emerging from the craft of procedural content generation. The intended use of the algorithm is to ...

Mifek, Jakub; Černý, Vojtěch; Dingle, Adam
Univerzita Karlova, 2022

Kvalitativní výzkum zkoumající důvěryhodnost sociálních sítí jako informačních zdrojů v České republice
Gottstein, Yuliya; Reifová, Irena; Vochocová, Lenka
2022 - English
This master's thesis focuses on the credibility of social media as news sources in journalistic practices in the Czech Republic. The paper is based on the sociological conceptualization of trust put forward by Niklas Luhmann and Piotr Sztompka and its modern adaptation by media scholars, e.g. Thorsten Quandt. The aim of this work has been to find out through thirteen substantive, one- on-one interviews with readers of the print and online media editions of Krkonošský deník how the credibility of news stories depend on the information sources used. The thesis includes the theoretical part that is based on the theoretical conceptualization of trust: from the main concepts and conflict topics to the journalistic practices that should ensure trustworthiness and audiences' perceptions of trustworthiness. The Methodology section describes the area of qualitative research and related procedures, which include a detailed description of the data collection method, which is a semi-structured, in-depth interview, and the characteristics of the research sample. In findings the results of the research from the data obtained through interviews conducted with respondents are interpreted. The conclusion of the thesis is dedicated to summarizing the research results. Tato diplomová práce se zabývá důvěryhodností sociálních médií jako zpravodajských zdrojů v novinářské praxi na příkladu České republiky. Práce vychází ze sociologické konceptualizace důvěryhodnosti Niklase Luhmanna a Piotra Sztompky a její moderní adaptace mediálními vědci, např. Thorstenem Quandtem. Cílem práce je prostřednictvím třinácti kvalitativních individuálních rozhovorů se čtenáři tištěného a internetového vydání Krkonošského deníku zjistit, jak souvisí důvěryhodnost zpravodajské relace s použitým informačním zdrojem. Součástí práce je teorie vycházející z teoretické konceptualizace důvěryhodnosti: od hlavních pojmů a konfliktních témat až po novinářské postupy k zajištění důvěryhodnosti a její vnímání diváky. Metodologická část popisuje oblast kvalitativního výzkumu a související postupy, které zahrnují popis metody sběru dat, kterou je polostrukturovaný hloubkový rozhovor a charakteristiku výzkumného vzorku. Závěrečná část interpretuje data získaná prostřednictvím provedených rozhovorů s respondenty. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků výzkumu. Keywords: důvěra; důvěryhodnost; sociální sítě; informační zdroje; mediální publikum; užívání médií; žurnalistika; trust; credibility; social media; information sources; audience; media consumption; journalism Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní výzkum zkoumající důvěryhodnost sociálních sítí jako informačních zdrojů v České republice

This master's thesis focuses on the credibility of social media as news sources in journalistic practices in the Czech Republic. The paper is based on the sociological conceptualization of trust put ...

Gottstein, Yuliya; Reifová, Irena; Vochocová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Analýza efektů etnicity na vnitřní ozbrojený konflikt v Barmě: Krize identity a boj za uznání
Nyunt, Myo Win; Salamon, Janusz; Tesař, Jakub
2022 - English
While it is a widely accepted argument that ethnicity and armed conflicts are inextricably linked, there is little understating regarding in which conditions and how exactly ethnicity affects armed conflicts, which this thesis aims to explain through a qualitative case study on Burma, a Southeast Asian nation where what is known as ethnic armed organizations and the national armed forces of Burma-the Tatmadaw-have been at war since Burma got independence from Britain in 1948. While ethnicity can turn into a source of conflict in certain situations, ethnic differences per se are not the cause of conflict. However, ethnicity and ethnic groups can produce negative effects in certain situations. As the main research question, this study asks: In which conditions and how 'ethnicity' produce adverse effects that fuel armed conflicts? In addition to the main research question, this study will test three hypotheses in relation of the main research question to get a clear picture of the adverse effects of ethnicity on armed conflicts. The study concludes by discussing research findings and questions for further research in the area of ethnic armed conflict. Klíčová slova: Ethnicity, Armed Conflict, Recognition, Identity Crisis, Burma/Myanmar While it is a widely accepted argument that ethnicity and armed conflicts are inextricably linked, there is little understating regarding in which conditions and how exactly ethnicity affects armed conflicts, which this thesis aims to explain through a qualitative case study on Burma, a Southeast Asian nation where what is known as ethnic armed organizations and the national armed forces of Burma-the Tatmadaw-have been at war since Burma got independence from Britain in 1948. While ethnicity can turn into a source of conflict in certain situations, ethnic differences per se are not the cause of conflict. However, ethnicity and ethnic groups can produce negative effects in certain situations. As the main research question, this study asks: In which conditions and how 'ethnicity' produce adverse effects that fuel armed conflicts? In addition to the main research question, this study will test three hypotheses in relation of the main research question to get a clear picture of the adverse effects of ethnicity on armed conflicts. The study concludes by discussing research findings and questions for further research in the area of ethnic armed conflict. Klíčová slova: Ethnicity, Armed Conflict, Recognition, Identity Crisis, Burma/Myanmar Keywords: Myanmar; Barma; Aung San Suu Kyi; National League for Democracy; Demokracie; občanská válka; Myanmar; Burma; Aung San Suu Kyi; National League for Democracy; Democracy; Civil War Available in a digital repository NRGL
Analýza efektů etnicity na vnitřní ozbrojený konflikt v Barmě: Krize identity a boj za uznání

While it is a widely accepted argument that ethnicity and armed conflicts are inextricably linked, there is little understating regarding in which conditions and how exactly ethnicity affects armed ...

Nyunt, Myo Win; Salamon, Janusz; Tesař, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Analýza změn v komparativních výhodách vietnamského průmyslu v komparaci s Čínou
Wang, YIjia; Benáček, Vladimír; Semerák, Vilém
2022 - English
With the process of Vietnam's reform and opening up, Vietnam's economy has made remarkable achievements. Vietnam's manufacturing industry, taking advantage of the new liberal policies, has also achieved rapid development. Sufficient and cheap labor force, advantageous geographical location, preferential foreign investment policies, and friendly international trade environment with the technological upgrading of manufacturing industry are all the advantages of Vietnam in attracting manufacturing industry. However, there are structural difficulties in the Vietnam's economy. Vietnam's economy is highly dependent on foreign trade and foreign investment, and its trade commodities are mainly assembly and processing with low added value. Compared with China, Vietnam also has obvious disadvantages in the scale of domestic market and supply chain. To some extent, Vietnam's manufacturing industry is integrated into China's supply chain network. Keywords: manufacturing, foreign trade, Vietnam's economy, comparative advantage, supply chain Keywords: Vietnam versus Čína. Komparativní výhody. Průmysl. Zahraniční obchod; Vietnam versus China. Comparative advantages. Industries. International Trade Available in a digital repository NRGL
Analýza změn v komparativních výhodách vietnamského průmyslu v komparaci s Čínou

With the process of Vietnam's reform and opening up, Vietnam's economy has made remarkable achievements. Vietnam's manufacturing industry, taking advantage of the new liberal policies, has also ...

Wang, YIjia; Benáček, Vladimír; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases