Number of found documents: 19380
Published from to

Efektivní obrábění nových keramických materiálů
Sámelová, Vendula; Sedlák, Josef; Vrba, Vladimír; Humár, Anton
2019 - Czech
Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování keramických dílů. Hlavním smyslem rozvoje technik zpracování keramiky je tedy cenově přijatelná, velkoobjemová výroba. Disertační práce je zaměřena na broušení karbidu křemíku SiC. Jedná se o materiál, který díky svým vynikajícím vlastnostem, nachází uplatnění při konstrukci strojních součástí. Hluboká znalost procesu broušení diamantovými kotouči je důležitá proto, že se jedná o jednu z dokončovacích metod obrábění a má tedy přímý vliv na kvalitu a pevnost dílů vyrobených z SiC. Stěžejní je zde otázka celkové kvality povrchu součástí po broušení diamantovým kotoučem a znalost faktorů, které mají na kvalitu povrchu vliv. Mezi tyto faktory patří zejména vibrace při broušení. Hlavním smyslem práce je vytvoření systému konkrétních vědecko-technických informací, které umožní aplikovat optimální technologické postupy při zpracování keramických součástí. Teoretická část práce obsahuje rozbor současného stavu poznání v oblasti obrábění keramiky, detailní rozbor procesu broušení keramiky diamantovými kotouči, teorii zpracování signálu a rozbor metod hodnocení kvality povrchu. Experimentální část obsahuje analýzu a diskuzi výsledků získaných při monitorování procesu broušení karbidu křemíku diamantovým brousicím kotoučem. Různými diagnostickými metodami byla potvrzena přítomnost kmitání o frekvenci blízké otáčkové frekvenci nástroje, které mělo zásadní, negativní vliv na kvalitu povrchu vzorků. Vibrační diagnostikou byl lokalizován konkrétní zdroj kmitání (upnutí obrobku) a následně byl odstraněn. Advanced ceramics have long held the front of the list of promising materials for high-tech applications. The most common problem is the high cost of design, production and machining of advanced ceramics parts. The main sense of advanced ceramics processing techniques development is affordable, high-volume production. The dissertation is focused on SiC silicon carbide grinding. SiC is used in the design of machine parts due to its excellent properties The deep knowledge of the diamond wheel grinding process is important because it is one of the finishing methods and therefore has a direct impact on the quality and strength of the SiC parts. The key issue here is the overall surface quality of the parts after diamond wheel grinding and the knowledge of the factors that influence the surface quality. These include, in particular, grinding vibrations. The main purpose of the thesis is to create a system of specific scientific and technical information, which will allow applying optimal technological procedures in the processing of ceramic components. The theoretical part of the thesis contains an analysis of the current state of the art in the advanced ceramics machining area, detailed analysis of the ceramics grinding with diamond grinding wheels, signal analysis theory and analysis of surface quality assessment methods. The experimental part contains analysis and discussion of the results obtained during the monitoring of the silicon carbide grinding process with a diamond grinding wheel. Various diagnostic methods have confirmed the presence of vibrations at a frequency close to the speed frequency of the grinding wheel, which had a significant, negative effect on the samples surface quality. Vibration diagnostics has identified a specific source of vibration (clamping of the workpiece) and it has been removed subsequently. Keywords: pokročilá keramika; broušení; diamantový kotouč; vibrační analýza; drsnost povrchu; advanced ceramics; grinding; diamond grinding wheel; analysis of vibrations; surface roughness Available in a digital repository NRGL
Efektivní obrábění nových keramických materiálů

Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování ...

Sámelová, Vendula; Sedlák, Josef; Vrba, Vladimír; Humár, Anton
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2018 - Czech
Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in the UPOL Library.
Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.

Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.
Charousek, Jan; Jandová, Soňa; Zvonař, Martin; ZAHRADNÍK, DAVID
2018 - Czech
Problem: Running is one of the most widespread physical activities. Incorrect running technique, training quantity but also the runner's equipment can strongly affect health condition of the individual, both positively and negatively. For that reason various trends emerge in the area of running footwear. They include classical sports shoes with different types of impact attenuation as well as the minimalist footwear made to imitate barefoot running, which should be much more natural for humans, as insisted by B. Nigg in his book "Born to Run" - where he says that man was born to walk and run barefooted. Inappropriate shoes can cause various health complications, not only in the foot area. Objective: To find out how foot strike changes in the area of the foot-shoe interaction in running on flat ground when an amateur runner uses minimalist and sports footwear and to draw conclusions for training practice on the basis of the results. Methods: The thesis deals with amateur endurance running in different shoe types (minimalist and sports shoes). The study specimen consisted of 14 female runners (mean body weight 63,31 ± 4,89 kg, height 169,69 ± 4,71 cm, age 31,92 ± 5,34 years, speed in minimalist shoes (MO) 3,34 ± 0,06 m.s- 1 , speed in sports shoes (SO) 3,29 ± 0,06 m.s-1 , weekly mileage 37,54 ± 9,43... SOUHRN Problém: Běh je nejrozšířenější pohybovou aktivitou. Nesprávná technika, množství tréninku, ale také vybavení běžce může výrazně ovlivnit zdravotní stav jedince a to jak kladně, tak i záporně. Z tohoto důvodu se objevují různé trendy ve využití různého typu obuvi. Zejména klasická sportovní obuv s různými druhy tlumení a minimalistická obuv, která by měla napodobovat běh "naboso", který by měl být pro člověka mnohem přirozenější, jak tvrdí B. Nigg ve své publikaci "Born to run" - kde člověk byl zrozen pro chůzi a běh naboso. Nevhodné využití tak může vést ke zdravotním komplikacím nejen v oblasti nohy. Cíl: Zjistit, jak se mění došlap na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině při použití minimalistické obuvi a při použití sportovní obuvi u rekreačních běžců, a na základě zjištěných výsledků vyslovit závěry pro tréninkovou praxi. Metody: Práce se zabývá během na dlouhé tratě u amatérských běžců v odlišném typu obuvi (minimalistické a sportovní). Výzkumný soubor tvořilo 14 žen (hmotnost 63,31 ± 4,89 kg, výška 169,69 ± 4,71 cm, věk 31,92 ± 5,34 roků, rychlost v minimalistické obuvi (MO) 3,34 ± 0,06 m.s-1 , rychlost ve sportovní obuvi (SO) 3,29 ± 0,06 m.s-1 , počet naběhaných km týdně 37,54 ± 9,43, velikost nohy odpovídající vložce 39-40 EU). K měření byla využita dynamografická vyšetřovací... Keywords: běh; Pedar; doba kontaktu; noha; síla; tlak; obuv; chodidlo; run; Pedar; contact time; foot; force; pressure; footwear Available in a digital repository NRGL
Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.

Problem: Running is one of the most widespread physical activities. Incorrect running technique, training quantity but also the runner's equipment can strongly affect health condition of the ...

Charousek, Jan; Jandová, Soňa; Zvonař, Martin; ZAHRADNÍK, DAVID
Univerzita Karlova, 2018

Vo svetle intuicionizmu: dve štúdie v teórii dôkazov
Akbartabatabai, Seyedamirhossein; Pudlák, Pavel; Beckmann, Arnold; Iemhoff, Rosalie
2018 - English
In the Light of Intuitionism: Two Investigations in Proof Theory This dissertation focuses on two specific interconnections between the clas- sical and the intuitionistic proof theory. In the first part, we will propose a formalization for Gödel's informal reading of the BHK interpretation, using the usual classical arithmetical proofs. His provability interpretation of the propositional intuitionistic logic, first appeared in [1], in which he introduced the modal system, S4, as a formalization of the intuitive concept of prov- ability and then translated IPC to S4 in a sound and complete manner. His work suggested the search for a concrete provability interpretation for the modal logic S4 which itself leads to a concrete provability interpretation for the intutionistic logic. In the first chapter of this work, we will try to solve this problem. For this purpose, we will generalize Solovay's provabil- ity interpretation of the modal logic GL to capture other modal logics such as K4, KD4 and S4. Then, using the mentioned Gödel's translation, we will propose a formalization for the BHK interpretation via classical proofs. As a consequence, it will be shown that the BHK interpretation is powerful enough to admit many different formalizations that surprisingly capture dif- ferent propositional logics, including... Vo svetle intuicionizmu: dve štúdie v teórii dôkazov Táto práca pojednáva o dvoch špecifických aspektoch vzt'ahu medzi klasickou a intuicionistickou teóriou dôkazov. V prvej časti zavedieme, s použitím odvodení v klasickej aritmetike, formalizáciu pre Gödelov neformálny výklad BHK interpretácie. Gödelova interpretácia dokazatel'nosti pre intuicionistic- kú výrokovú logiku bola prvý raz publikovaná v [1]. Definoval tu modálny systém S4 ako formalizáciu pre intuitívny koncept dokazatel'nosti, a po- tom preložil IPC na S4 pri zachovaní korektnosti a úplnosti. Gödelova práca navrhuje hl'adat' interpretáciu dokazatel'nosti pre modálnu logiku S4 s použitím aritmetických dôkazov, ktorá samotná vedie k takejto interpretácii dokazatel'nosti pre intuicionistickú logiku. V prvej kapitole sa pokúsime vyriešit' tento problém. Zovšeobecníme Solovayovu interpretáciu dokazatel'- nosti pre modálnu logiku GL, aby sme zachytili iné modálne logiky, konkrétne K4, KD4 a S4. S použitím už spomínaného Gödelovho prekladu navrhneme formalizáciu BHK interpretácie pomocou dôkazov v klasickej logike. Ako dôsledok ukážeme, že BHK interpretácia je dostatočne silná a umožňuje viacero rôznych formalizácií, ktoré prekvapivo zachytávajú rôzne výrokové logiky... Keywords: interpretácia dokazateľnosti; BHK interpretácia; proof mining; aritmetika s obmedzenou indukciou; Provability Interpretation; BHK Interpretation; Proof Mining; Bounded Arithmetic Available in a digital repository NRGL
Vo svetle intuicionizmu: dve štúdie v teórii dôkazov

In the Light of Intuitionism: Two Investigations in Proof Theory This dissertation focuses on two specific interconnections between the clas- sical and the intuitionistic proof theory. In the first ...

Akbartabatabai, Seyedamirhossein; Pudlák, Pavel; Beckmann, Arnold; Iemhoff, Rosalie
Univerzita Karlova, 2018

Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz
ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
2018 - Czech
Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří zasazují své příběhy do odlišných mexických měst: Mexico City, Puebly (ležící jihovýchodně od hlavního města) a Mexicali (nejseverněji položeného mexického města). Práce se opírá o Doleželovu teorii fikčních světů, jejíž základní teze jsou popsány v teoretické části. Praktickou část této práce předchází stručný nástin dějin mexického detektivního románu od roku 1930 do 1976. Jádro disertační práce se však zabývá analýzou narativních modalit (aletické, deontické, axiologické a epistemické), která je doplněna rozborem toposu města, jenž je zásadní pro formování jednotlivých fikčních světů, fikčních osob ("detektiv", jeho antagonisté, podpůrné postavy, femme fatale), intensionálních projevů textury (saturace, autentifikace) a intertextuálních a intermediálních odkazů. This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz who situate their fictional stories in different parts of Mexico: Mexico City, Puebla (placed southward of the capital) and Mexicali (placed northward of the capital). The work briefly presents fundamental points of Doležel's theory that later serve as a background for the practical part. A short excursion of history of Mexican detective fiction is introduced before the actual core of the thesis, dating works from 1930 to 1976. The essential part of the dissertation then focuses on analysis of narrative modalities (aletic, deontic, axiological and epistemic) which is completed by the study of the city space (principal for forming the respective fictional worlds), fictional characters ("detective", his antagonists, support characters, femme fatale), intensional manifestation of texture (saturation, authentification) and intertextual and intermedial references. Keywords: detektivní fikce; román noir; novela negra; mexický román; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fikční světy; narativní světy; topos města; narativní modality; Doležel; aletické operátory; deontické operátory; axiologické operátory; epistemické operátory; mezisvětová totožnost; intensionální funkce; Z-odbočky;intertextualita; intermedialita; detective fiction; noir novel; novela negra; Mexican novel; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fictional worlds; narrative worlds; city space; narrative modalities; Doležel; aletic operators; deontic operators; axiological operators; epistemic operators; transworld identity; intensional function; imaging description;intertextuality; intermediality Available in digital repository of UPOL.
Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz

Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří ...

ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu
Štichhauer, Radek; Kaška, Milan; Rygl, Michal; Plánka, Ladislav
2018 - Czech
Various surgical techniques for the repair of injured vas deferens in rat experiment Introduction: The herniotomy for inguinal hernia is one of the most frequent surgical procedures in paediatric surgery. The incidence of complication following primary inguinal herniotomy in neonates is not rare and repair of the injured vas deferens (VD) is not standardized. The aim of this experimental study was to assess the contusion of VD during the surgery with a surgical instrument and to perform and consequently analyze some possibilities of a simple repair method under the control of operating loupe. Methods: Seventy male rats were divided into seven subgroups according to the type of the vas deferens injury and its repair consequently: 1. Contusion, 2. cut-off and a simple one layer vasovasostomy sewn by absorbable sewing material, 3. cut-off and joining by an intraluminally lead fibre of absorbable sewing material knotted externally, 4. = 3. using non- absorbable sewing material, 5. = 2. combine with intraluminally situated absorbable sewing fibre fixed externally,6. = 5. combine with intraluminally situated non-absorbable sewing fibre fixed externally, 7. = 5. without external fixation. Fibres of non-absorbable sewing material were removed 3 weeks after the first operation. Operated or injured parts of... Souhrn Úvod: Plastika tříselné kýly patří k nejčastějším operačním výkonům dětské chirurgie. Výskyt komplikací, které mohou po těchto operacích následovat, není zanedbatelný. Možnosti léčby a postupy ošetření poraněných struktur tříselného kanálu, zejména chámovodu, nejsou v dětském věku dosud standardizovány. Cílem této experimentální práce bylo posoudit vliv zhmoždění chámovodu v průběhu operace chirurgickým nástrojem. Druhým úkolem studie bylo porovnání jednotlivých metod ošetření poraněného chámovodu a vytvoření algoritmu jeho ošetření v podmínkách standardních pracovišť dětské chirurgie bez možnosti použití operačního mikroskopu, jen s použitím lupových brýlí. Metodika: Do experimentální studie bylo zařazeno 70 potkanů - samců, kteří byli rozděleni do sedmi skupin podle arteficiálního typu poranění chámovodu a jeho následného ošetření: 1. zhmoždění chámovodu, 2. přetětí chámovodu a anastomóza jeho konců pomocí jednotlivých stehů vstřebatelným šicím materiálem, 3. přetětí chámovodu a spojení jeho konců pomocí intraluminálně zavedeného vlákna vstřebatelného šicího materiálu uzleného na zevní straně stěny chámovodu, 4. = 3. s použitím nevstřebatelného šicího materiálu, 5. = 2. doplněná o intraluminálně uložené vlákno vstřebatelného šicího materiálu fixovaného na zevní straně stěny chámovodu, 6. = 5. s... Keywords: poranění chámovodu; experiment; komplikace plastiky tříselné kýly; novorozenci; anastomóza chámovodu; operační-lupové brýle; vas deferens injury; inguinal herniotomy complication; operating loupe; vasovasostomy; experiment; newborns Available in a digital repository NRGL
Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu

Various surgical techniques for the repair of injured vas deferens in rat experiment Introduction: The herniotomy for inguinal hernia is one of the most frequent surgical procedures in paediatric ...

Štichhauer, Radek; Kaška, Milan; Rygl, Michal; Plánka, Ladislav
Univerzita Karlova, 2018

Nové vazebné proteiny odvozené od malých proteinových domén cílené na diagnosticky využitelné terče
Vaňková, Lucie; Malý, Petr; Brynda, Jiří; Trefil, Pavel
2018 - English
The rapid development of the gene engineering techniques, especially methods for in vitro directed evolution and combinatorial mutagenesis, has triggered the generation of new binding agents to almost any antigen of interest as an alternative to broadly used antibodies. These so-called non-Ig scaffolds are often derived from proteins with useful biophysical properties. While the therapeutic market is still dominated by monoclonal antibodies, the easy option of desired customization of non-Ig binders by conventional methods of gene engineering predestine them largely for the use in the diagnostic area. The ABD scaffold, derived from a three-helix bundle of albumin-binding domain of streptococcal protein G, represents one of the small non-Ig scaffolds. In our laboratory, we have established a highly complex combinatorial library developed on the ABD scaffold. This ABD scaffold-derived library was used to generate unique binders of human prostate cancer (PCa) biomarkers PSP94, KLK2, KLK11 for the more precise diagnosis of PCa. The second part of the thesis describes the generation of ABD-derived binders selectively recognizing different phenotypes of circulating tumor cells as a binding component of the cell capture zone of microfluidic chip for lung adenocarcinoma diagnosis. Beside this already... Rychlý vývoj technik genového inženýrství, zejména metod pro in vitro řízenou evoluci a kombinatorickou mutagenezi, umožnil rychlý rozvoj nových vazebných proteinů pro téměř jakýkoli požadovaný antigen jako alternativu k dnes široce používaným protilátkám. Tyto tzv. scaffoldy jsou často odvozeny od malých proteinových domén s užitečnými biofyzikálními vlastnostmi. Zatímco na biofarmaceutickém trhu stále dominují monoklonální protilátky, možnost snadné cílené modifikace vazebných proteinů je předurčuje především pro použití v diagnostice. ABD scaffold, odvozený od albumin vážící domény streptokokového proteinu G tvořené třemi spojenými alfa-šroubovicemi, patří do rodiny malých vazebných domén. V naší laboratoři byla na základě ABD scaffoldu vyvinuta vysoce komplexní kombinatorická knihovna vazebných proteinů. Tato knihovna byla použita k selekci nových vazebných proteinů pro lidské sérové biomarkery rakoviny prostaty PSP94, KLK2, KLK11, jež mohou být použity k vývoji nových multifaktoriálních biosenzorů pro přesnější diagnostiku rakoviny prostaty. V druhé části dizertace je popsán vývoj vazebných proteinů odvozených od ABD scaffoldu určených pro selektivní rozpoznání různých fenotypů cirkulujících nádorových buněk jako součást mikrofluidního čipu vyvíjeného pro diagnostiku plicního adenokarcinomu.... Keywords: proteinový scaffold; kombinatoriální knihovna; albumin vazebná doména; onkomarker; ribosomální displej; protein scaffold; combinatorial library; albumin-binding domain; oncomarker; ribosome display Available in a digital repository NRGL
Nové vazebné proteiny odvozené od malých proteinových domén cílené na diagnosticky využitelné terče

The rapid development of the gene engineering techniques, especially methods for in vitro directed evolution and combinatorial mutagenesis, has triggered the generation of new binding agents to almost ...

Vaňková, Lucie; Malý, Petr; Brynda, Jiří; Trefil, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Procházková, Lenka; Novotná, Jarmila; Walterová, Eliška; Klečková, Gabriela
2018 - English
Content and language integrated learning (CLIL) is a dual focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both language and a non- linguistic subject or its part. While there are numerous forms of CLIL implementation, it is possible to define universal pedagogical principles for CLIL teaching and planning. This research presents a content analysis of 56 lesson plans for a CLIL lesson of financial mathematics/literacy. The aim of this research was to establish whether these lesson plans reflected the CLIL pedagogical principles, to establish what features the respondents saw as key features to a CLIL lesson plan, and whether/how the lesson plans corresponded to the respondents' theoretical proclamations. Our research investigated also the differences in lesson plans by these two sub-groups. An original lesson plan analysis tool (LPAT) was created for this research. It was used as a basis for a quantitative survey and as a framework in content analysis of the lesson plans. The tool identified eight key features of a CLIL lesson plan. The respondent combined approximately five of the key features with other features of the LPAT both in the survey and in the lesson plans. Both the survey and the analysis show that the respondents did not identify... Content and Language Integrated Learning (CLIL) je pedagogický přístup, kdy se cizí jazyk používá jako nástroj pro vyučování nejazykového předmětu, resp. jeho části. Přestože existují nejrůznější podoby implementace CLIL, je možné v publikovaných zdrojích vysledovat společné prvky vyučování a plánování CLIL. Tento výzkum předkládá obsahovou analýzu 56 písemně zpracovaných příprav na CLIL hodinu finanční matematiky/gramotnosti. Cílem tohoto výzkumu bylo stanovit, jestli tyto přípravy odpovídají publikovaným didaktickým přístupům CLIL, resp. do jaké míry jejich autoři vnímají tyto principy jako prvky plánování hodin CLIL a jak jejich vlastní přípravy jejich teoretická tvrzení odrážejí. Práce sledovala také rozdíly mezi učiteli s aprobací pro cizí jazyk a bez ní. V rámci dizertační práce byl vytvořen původní nástroj pro analýzu příprav na hodinu v kontextu CLIL (LPAT), který byl využit jednak jako podklad pro kvantitativní dotazník, jednak jako rámec pro obsahovou analýzu písemně zpracovaných příprav na hodinu. V rámci tohoto nástroje bylo identifikováno osm klíčových didaktických prvků CLIL pozorovatelných v písemně zpracovaných přípravách. Ve zkoumaném vzorku učitelé kombinovali klíčové prvky s dalšími položkami LPAT jak v dotazníku, tak v samotných přípravách. Můžeme tak shrnout, že prvky, které... Keywords: CLIL; finanční gramotnost; obsahová analýza; příprava na hodinu; vzdělávání; CLIL; financial literacy; content analysis; lesson plan; education Available in a digital repository NRGL
noTitle

Content and language integrated learning (CLIL) is a dual focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both language and a non- linguistic ...

Procházková, Lenka; Novotná, Jarmila; Walterová, Eliška; Klečková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2018

Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přirozených inhibitorů
Srp, Jaroslav; Mareš, Michael; Novák, Petr; Bařinka, Cyril
2018 - Czech
Proteases are involved in many physiological processes and their dysregulation is associated with various pathologies. Protease activity is effectively controlled by natural inhibitors. This PhD thesis is focused on the inhibitors of aspartic and serine proteases of animal and plant origin and provides the identification, biochemical characterization and structural description of their inhibition mechanisms. Plant Kunitz inhibitors are produced as defensive proteins, and they are able to block activities of a broad spectrum of proteases. In this thesis, the digestive proteolytic system of the Colorado potato beetle, a herbivore pest of potato plants, was described with the help of functional proteomics. It was shown that aspartic and serine proteases from this herbivore are effectively blocked by two potato Kunitz inhibitors (namely PCDI, PSPI). Using structural analysis, novel types of reactive centers were identified on PCDI and PSPI molecules for the inhibition of aspartic protease cathepsin D and the serine proteases trypsin and chymotrypsin. The analysis of the reactive center on a PCDI with the crystal structure of digestive cathepsin D from the Colorado potato beetle explained the mechanism of their interaction. Sphingolipids were identified as the first endogenous inhibitors of human... Proteasy se účastní řady významných fyziologických procesů a jejich nedostatečná kontrola je spojena s řadou patologií. Přirozené inhibitory představují účinný nástroj pro regulaci jejich aktivity. Disertační práce se zaměřuje na živočišné a rostlinné inhibitory aspartátových a serinových proteas a přináší identifikaci, biochemickou charakterizaci a strukturní popis jejich mechanismu inhibice. Rostlinné inhibitory z Kunitzovy rodiny jsou produkované jako obranné proteiny s unikátní schopností blokovat široké spektrum proteas. V této práci byl s využitím metod funkční proteomiky popsán trávicí proteolytický systém mandelinky bramborové, herbivorního škůdce lilkovitých rostlin. Byl podán přímý důkaz, že trávicí aspartátové a serinové proteasy tohoto herbivora jsou efektivně blokovány pomocí dvou Kunitzových inhibitorů (nazývaných PCDI a PSPI), které jsou produkované v lilku brambor. Pomocí strukturní analýzy byly na molekulách PCDI a PSPI identifikovány nové typy reaktivních center pro inhibici aspartátových proteas typu katepsinu D a serinových proteas typu trypsinu a chymotrypsinu. Popis reaktivního centra na PCDI inhibitoru společně s krystalovou strukturou trávicí proteasy typu katepsinu D mandelinky bramborové umožnilo vysvětlit mechanismus jejich vzájemné interakce. Pro lidský katepsin D byly... Available in a digital repository NRGL
Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přirozených inhibitorů

Proteases are involved in many physiological processes and their dysregulation is associated with various pathologies. Protease activity is effectively controlled by natural inhibitors. This PhD ...

Srp, Jaroslav; Mareš, Michael; Novák, Petr; Bařinka, Cyril
Univerzita Karlova, 2018

Glutamátkarboxypeptidasa II - strukturní a biochemická charakterizace a racionální návrh inhibitorů
Ptáček, Jakub; Bařinka, Cyril; Obšil, Tomáš; Brynda, Jiří
2018 - English
Glutamate carboxypeptidase II (GCPII) is a human membrane-bound metallopeptidase discovered more than 30 years ago. It has attracted attention of biomedical scientists thanks to its diverse tissue expression profile and different biological functions. GCPII is detected on the surface of astrocytes in both central and peripheral nervous systems where it is responsible for the cleavage of N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate (NAAG), the most abundant mammalian peptidic neurotransmitter. Glutamate, one of the hydrolytic products, is a potent excitatory neurotransmitter and its overproduction has been shown to be responsible for cell death in various neurological disorders by a so-called glutamate excitotoxicity mechanism. Together with the fact that NAAG acts neuroprotectively it has been postulated (and later confirmed) that GCPII inhibition has a therapeutic potential in such disorders. Prostate cancer (PCa) is the second most prevalent cancer in men and despite its slow progression it is prone to metastasize thus posing a life threat. GCPII has been found to be overexpressed in prostate tumor cells compared to the healthy tissue (therefore it is also termed prostate-specific membrane antigen - PSMA) thus representing an excellent biomarker of PCa validated by many publications and clinical studies.... Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je lidská membránová metalopeptidasa objevená před více než třiceti lety. Od té doby je předmětem zájmu vědců z mnoha odvětví kvůli jejímu výskytu v různých tkáních lidského těla a rozličným biologickým funkcím. Exprese GCPII byla detekována na povrchu astrocytů v centrálním i periferním nervovém systému, kde je zodpovědná za štěpení nejrozšířenějšího lidského peptidového neurotransmiteru N- acetyl-aspartyl glutamátu (NAAG). Jeden z produktů - glutamát - je významným excitačním neurotransmiterem, jehož nadprodukce (takzvaná glutamátová excitotoxicita) je příčinou smrti neuronů v mnoha neurologických poruchách. Tento jev spolu s neuroprotektivní funkcí NAAG vedl ke zjištění, že inhibice GCPII představuje potenciální terapeutický cíl v těchto poruchách. Rakovina prostaty je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů, a přestože je její progrese relativně pomalá, tak velmi často tvoří metastáze ohrožující život. Ve srovnání se zdravou tkání byla na povrchu nádorových buněk prostaty i metastází pozorována zvýšená exprese GCPII a tedy představuje proteinový marker odlišující zdravé buňky prostaty od nádorových. Toto bylo potvrzeno mnoha publikacemi a využito v několika klinických studiích. Další fyziologickou úlohou GCPII je odštěpování glutamátu z... Available in a digital repository NRGL
Glutamátkarboxypeptidasa II - strukturní a biochemická charakterizace a racionální návrh inhibitorů

Glutamate carboxypeptidase II (GCPII) is a human membrane-bound metallopeptidase discovered more than 30 years ago. It has attracted attention of biomedical scientists thanks to its diverse tissue ...

Ptáček, Jakub; Bařinka, Cyril; Obšil, Tomáš; Brynda, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases