Number of found documents: 396
Published from to

Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy
Panoch, Pavel
2014 - Czech
Keywords: křížové cesty; kalvárie; baroko; Čechy; Morava; pilgrimage Calvary hills; Calvaries; Baroque; Bohemia; Moravia Available in the UPCE Library.
Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy

Panoch, Pavel
Univerzita Pardubice, 2014

Použití reaktantů na bázi organických halogenderivátů pro získávání chemických specialit vyráběných v ČR a nové možnosti omezování jejich emisí
Weidlich, Tomáš
2014 - Czech
Autor v předložené habilitační práci shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku použití organických halogenderivátů v roli reaktantů při výrobě organických chemických specialit. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na výsledky výzkumu v oblasti možné náhrady halogenderivátů používaných jako alkylační, acylační a dehydratační činidla za prakticky netoxické a biologicky dobře odbouratelné estery uhličité kyseliny. V této práci prezentované výsledky dokazují, že halogenalkany je možné nahradit za dialkyl-karbonáty při alkylacích aromatických a heterocyklických hydroxyderivátů a aminů, a dále, že toxický fosgen a chloroformiáty lze za dialkyl-karbonáty nahradit při výrobě některých N-alkyl-aryl-karbamátů a alkyl-aryl-karbonátů. Autor prokazuje, že dialkyl-karbonáty lze využít i jako dehydratační činidla při získávání derivátů skořicové kyseliny, aromatických nitrilů a některých aromatických vinylketonů a vinylsulfonů. Sektor výroby organických chemických specialit vyrábí i široké spektrum produktů, které mají ve své struktuře vázán jeden nebo více halogenů proto, aby bylo dosaženo požadovaných užitných vlastností vyráběné sloučeniny. Komplikací výrob založených na využívání halogenderivátů je vznik odpadních proudů, které obsahují používané organické halogenderiváty. Účinné odstraňování především aromatických, případně i heterocyklických halogenderivátů je nákladným procesem, který často spolu s neustále se zpřístupňujícími národními a evropskými ekologickými limity vede k zastavení těchto výrob a jejich přesunu do zemí mimo EU, kde neplatí tak přísné emisní limity. Přitom existují ekonomicky méně náročné, a přitom velmi účinné, metody odstraňování těchto látek z odpadních proudů. Druhá část této práce se proto zabývá problematikou odstraňování kyselých aromatických, případně heterocyklických halogenderivátů z vodných roztoků chemisorpcí. Třetí část práce je zaměřena na problematiku reduktivní dehalogenace v alkalických vodných roztocích, která představuje účinnou metodu destrukce halogenových aromatických sloučenin používaných při výrobě chemických specialit. Reduktivní dehalogenace je přitom natolik účinnou technikou redukce vazby uhlík-halogen, že umožňuje použití halogenu jako chránící skupinu především para-polohu aromatického jádra pro regioselektivní syntézy 2-alkylanilinů a 2-alkylfenolů. Keywords: dialkyl-karbonát; iontová kapalina; hydrodehalogenace; slitiny; nikl; měď; dialkyl carbonate; ionic liquid; hydrodehalogenation; alloy; nickel; copper Available in the UPCE Library.
Použití reaktantů na bázi organických halogenderivátů pro získávání chemických specialit vyráběných v ČR a nové možnosti omezování jejich emisí

Autor v předložené habilitační práci shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku použití organických halogenderivátů v roli reaktantů při výrobě organických chemických specialit. Práce je ...

Weidlich, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2014

Možnosti stříbrné pevné amalgámové elektrody v oblasti analýzy bioaktivních látek
Šelešovská, Renáta
2014 - Czech
Habilitační práce je zaměřena na problematiku amalgámových elektrod. Cílem bylo širší studium vlastností a analytického využití leštěné či modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrody v porovnání s HMDE. Byl studován stříbrný amalgám jako materiál a jeho aplikační možnosti v oblasti analýzy anorganických i organických látek, při stanovení různých biologicky aktivních látek nebo při analýze peptidů a DNA. Předkládaná práce je zpracovaná formou komentovaného souboru 13 publikací autorky na toto téma uveřejněných v zahraničních impaktovaných časopisech v letech 2004-2014. Součástí textu je souhrn poznatků v oblasti výzkumu a testování amalgámových elektrod dosažených na dalších odborných pracovištích a jednotlivé publikace autorky jsou zasazeny do celkového kontextu dané problematiky. Available in the UPCE Library.
Možnosti stříbrné pevné amalgámové elektrody v oblasti analýzy bioaktivních látek

Habilitační práce je zaměřena na problematiku amalgámových elektrod. Cílem bylo širší studium vlastností a analytického využití leštěné či modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrody v porovnání ...

Šelešovská, Renáta
Univerzita Pardubice, 2014

Modelování komplexních toků a jevů při separačních procesech (soubor vybraných původních vědeckých prací doplněný komentářem)
Doleček, Petr
2014 - Czech
V předkládaném souboru jsou uvedeny a komentovány vybrané původní práce zabývající se především matematickým modelováním komplexních toků a jevů z oblasti separačních procesů. Vybrané příspěvky jsou podrobněji diskutovány v samostatných kapitolách. Většina příspěvků je zaměřena do oblasti tlakových membránových procesů. Jsou to práce, které se věnují modelování proudění kapaliny v keramických monolitických vícekanálových membránách, studiu intenzifikace membránové separace v systému s rotující membránou, modelování koláčové separace na membránách z dutých vláken, studiu intenzifikace membránové separace pomocí zpětného promývání a/nebo dvoufázového toku plyn/kapalina, použití hybridních procesů adsorpce/membránová separace pro čištění odpadních vod a příspěvky zabývající se numerickým odhadem pádových rychlostí kulových částic v čistě viskózních nenewtonských kapalinách na základě využití dvou variačních principů. Jedna práce se zabývá modelováním procesu koláčové filtrace na bubnovém filtru s kývavým pohybem. Keywords: separační procesy; matematické modelování; tlakové membránové procesy Available in the UPCE Library.
Modelování komplexních toků a jevů při separačních procesech (soubor vybraných původních vědeckých prací doplněný komentářem)

V předkládaném souboru jsou uvedeny a komentovány vybrané původní práce zabývající se především matematickým modelováním komplexních toků a jevů z oblasti separačních procesů. Vybrané příspěvky jsou ...

Doleček, Petr
Univerzita Pardubice, 2014

Teorie a praxe transesterifikace rostlinných olejů
Hájek, Martin
2014 - Czech
Tato habilitační práce zahrnuje publikace a patenty vypracované v rámci vědecké činnosti na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v letech 2006-2014. Předložený soubor obsahuje 20 vědeckých prací publikovaných v zahraničních impaktovaných časopisech a 2 patenty. Práce se zabývá celým procesem přípravy esterů. včetně analytických metod pro stanovení produktů. První část práce je zaměřena na popis a možnosti využití homogenních katalyzátorů při použití methanolu a ethanolu. Pozornost je také zaměřena na to, jakým způsobem ovlivňují významné nečistoty v oleji transesterifikaci, zejména volné mastné kyseliny a voda. Další část práce se věnuje popisu a použití heterogenních katalyzátorů: draselných solí nanesených na různých nosičích a jejich stabilitě a Mg-Al směsných oxidů. Neméně důležitou částí procesu je separace hlavního produktu od ostatních látek a popis dějů při separaci a jejich ovlivnění a také čištění vedlejšího produktu. V poslední části je pozornost zaměřena na popis vyvinutých analytických metod pro stanovení produktů reakce. Keywords: transesterifikace; rostlinné oleje; bionafta Available in the UPCE Library.
Teorie a praxe transesterifikace rostlinných olejů

Tato habilitační práce zahrnuje publikace a patenty vypracované v rámci vědecké činnosti na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v letech 2006-2014. Předložený ...

Hájek, Martin
Univerzita Pardubice, 2014

Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)
Škarpa, Petr
2014 - Czech
Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. Cílem předkládané studie bylo přispět k doplnění řady známých a objasněných funkcí mikrobiogenních živin a jejich účinků ve výživě slunečnice roční. V práci byl vysledován pozitivní vliv mimokořenové aplikace B, Zn, Mo a Se v kontrolovaných podmínkách maloparcleních polních pokusů na produkci biomasy, obsah a odběr živin porostem, výnos a hmotnost 1000 nažek, olejnatost a produkce oleje a jeho kvalitu. Keywords: slunečnice roční; hnojení; mikroelementy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)

Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. ...

Škarpa, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Geoarcheologické přístupy studia antropogenně ovlivněné krajiny
Bajer, Aleš
2014 - Czech
Keywords: geomorfologie; geoarcheologie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Geoarcheologické přístupy studia antropogenně ovlivněné krajiny

Bajer, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Elektronické měření dříví
Janák, Karel
2014 - Czech
Keywords: měření dřeva; elektronické měření dříví; kalibrační laboratoř měřících zařízení Available to registered users in the Library of Mendel University.
Elektronické měření dříví

Janák, Karel
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Formy navrhování a spolupráce v kreativním architektonickém studiu. Michal sedláček - soubor prací - projekty a realizace
Sedláček, Michal; Rak, Milan; Oplatek, Jiří; Bitnar, Tomáš
2014 - Czech
Available in digital repository of ČVUT.
Formy navrhování a spolupráce v kreativním architektonickém studiu. Michal sedláček - soubor prací - projekty a realizace

Sedláček, Michal; Rak, Milan; Oplatek, Jiří; Bitnar, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Příprava vzorku k analýze – od klasických extrakčních postupů po metody splňující principy zelené chemie
Bajerová, Petra
2014 - Czech
Práce shrnuje autorčino dvanáctileté působení v oblasti metod přípravy vzorků se zaměřením zejména na klasické extrakční techniky, jako je extrakce kapalina-kapalina, Soxhletova extrakce, ale i na "zelené" extrakční techniky, jako je extrakce nadkritickou tekutinou, vysokotlaká extrakce rozpouštědlem včetně technik mikroextrakčních. V rámci teoretického úvodu k jednotlivým pracím jsou zmíněny nejdůležitější etapy vývoje používaných technik a současný aktuální stav. z práce je patrné, že ačkoliv v současné době jsou již dostupné extrakční techniky šetrnější k životnímu prostředí, tak jsou neustále v rutinních laboratořích využívány i klasické extrakční postupy, zejména extrakce kapalina-kapalina a Soxhletova extrakce. Keywords: extrakce; příprava vzorků; zelená chemie; extraction; sample preparation; green chemistry Available in the UPCE Library.
Příprava vzorku k analýze – od klasických extrakčních postupů po metody splňující principy zelené chemie

Práce shrnuje autorčino dvanáctileté působení v oblasti metod přípravy vzorků se zaměřením zejména na klasické extrakční techniky, jako je extrakce kapalina-kapalina, Soxhletova extrakce, ale i na ...

Bajerová, Petra
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases