Number of found documents: 13032
Published from to

Zánik služebního poměru vojáka z povolání s akcentem na porovnání se skončením pracovního poměru
Kučera, Tomáš; Pichrt, Jan; Štefko, Martin
2021 - Czech
1 Termination of military service of a professional soldier with an emphasis on comparison with the termination of employment Abstract This thesis is devoted to the topic of the termination of military service of a professional soldier according to the law on professional soldiers in comparison to legal frame of termination of emplyoment according to the labour code. In regard to achieve that goal, a current legal regulation of termination of military service is described and differences from the legal regulation of termination of employment are highlighted. Concurrently, both the rights associated with the termination of military service and the consequences of the possible annulment of the decision on termination of military service were assessed. The result of the examination was to find out the significant similarity of both legal regulations, but also specific differences. The similarity can be seen in the case of selected ways of termination of both relationships (military service and employment) - the expiration of time, the death of a soldier or employee or the cancellation of the relationship during the trial period. Both (military service and employment) differ in the case of the right to retirement pay, which by law belongs to professional soldiers (if the specified conditions are met, they are... 1 Zánik služebního poměru vojáka z povolání s akcentem na porovnání se skončením pracovního poměru Abstrakt Předkládaná práce je věnována otázce zániku služebního poměru vojáka z povolání podle zákona o vojácích z povolání v porovnání s právní úpravou skončení pracovního poměru zaměstnance podle zákoníku práce. Za tím účelem je popsána aktuální právní úprava zániku služebního poměru a jsou vyzdviženy odlišnosti od právní úpravy skončení pracovního poměru. Současně byla posouzena jak práva spojená se zánikem služebního poměru, tak i následky případného zrušení rozhodnutí o zániku služebního poměru. Výsledkem zkoumání bylo zjištění významné podobnosti obou právních úprav, ale také konkrétních odlišností. Podobnost je možno spatřovat v případě vybraných způsobů zániku (resp. skončení) obou poměrů - uplynutím doby, úmrtím vojáka či zaměstnance či zrušením poměru ve zkušební době. Oba poměry se pak liší v případě práva na výsluhové náležitosti, které ze zákona náleží vojákům z povolání při splnění stanovených podmínek, zatímco zaměstnancům v pracovním poměru zákon nic podobného nepřiznává. Aktuální právní úprava byla také hodnocena s ohledem na možnost úpravy de lege ferenda. Při té příležitosti byla zjištěna potřeba přijetí dílčích změn menšího i většího významu. Mezi první z nich by bylo možno zařadit vhodnost... Keywords: zánik; služební poměr; voják z povolání; pracovní poměr; termination; military service; professional soldier; employment Available in a digital repository NRGL
Zánik služebního poměru vojáka z povolání s akcentem na porovnání se skončením pracovního poměru

1 Termination of military service of a professional soldier with an emphasis on comparison with the termination of employment Abstract This thesis is devoted to the topic of the termination of ...

Kučera, Tomáš; Pichrt, Jan; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Jednotka vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a její součásti
Zirhut, Kristýna; Salač, Josef; Zvára, Michael
2021 - Czech
The subject of the rigorous thesis is the legal analysis of the unit as a whole, its components, and answering the questions that arise in the analysis of these topics, both in legal theory and on practical level. In places where the legal regulation provides incomplete or contradictory answers to questions raised, the thesis also contains de lege ferenda considerations. The interpretation of these topics is based on an analysis of the current legislation, combined with an assessment of legal interpretations in the literature and case law, and the author's own reflection, with the aim of defining answers to the questions raised and presenting specific applicable solutions. The thesis is divided into five parts. The first part deals with the specification of the unit as a whole, especially in relation to its categorization within the legal regulation of things in the Civil Code. The last two chapters of this part are then devoted to the unit under construction as an interesting provisional institute, and the specification of the unit in the contract, which serves as a deed of deposit for the registration of rights in the Cadastre of Real Estate. The subject of the second part is the definition of the apartment as a basic and indispensable part of the unit, as well as the definition of... Předmětem rigorózní práce je právní rozbor jednotky jako celku, jejích součástí a dále zodpovězení otázek, které při analýze těchto témat vyvstávají, a to jak v právně-teoretické, tak i v praktické rovině. Na místech, kde právní úprava přináší neúplné či rozporuplné odpovědi na nadnesené otázky, práce obsahuje rovněž úvahy de lege ferenda. Výklad uvedených témat je založen na analýze aktuální právní úpravy v kombinaci se zhodnocením právních výkladů v odborné literatuře a judikatuře a vlastní úvahou s cílem vymezení odpovědí na položené otázky a předložení konkrétních použitelných řešení. Práce je členěna na pět částí. První část práce se zabývá specifikací jednotky jako celku, a to zejména ve vztahu k její kategorizaci v rámci právní úpravy věcí v občanském zákoníku. Poslední dvě kapitoly této části práce jsou pak věnovány rozestavěné jednotce jako zajímavému prozatímnímu institutu a dále specifikaci jednotky ve smlouvě, která slouží jako vkladová listina pro zápis práv do katastru nemovitostí. Předmětem druhé části práce je vymezení bytu jako základní a nepostradatelné součásti jednotky, stejně jako vymezení nebytového prostoru a souboru bytů nebo nebytových prostorů. Součástí této části práce je rovněž analýza právní úpravy výpočtu podlahové plochy bytu. Třetí část práce je vyčleněna pro... Keywords: jednotka; byt; společné části nemovité věci; unit; apartment; common areas of an immovable thing Available in a digital repository NRGL
Jednotka vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a její součásti

The subject of the rigorous thesis is the legal analysis of the unit as a whole, its components, and answering the questions that arise in the analysis of these topics, both in legal theory and on ...

Zirhut, Kristýna; Salač, Josef; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2021

Přezkum exekučního titulu z úvěrových smluv a zastavení exekuce
Šperková, Kateřina; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2021 - Czech
Review of an execution title under loan agreements and stay of execution Abstract The rigorous thesis deals with the issue of substantive review of execution titles and stays of executions. Although execution courts are supposed to examine only the conditions of formal and substantive enforceability of an execution title in the execution proceedings, the current jurisprudence suggests that execution courts even tend to review execution titles from the substantive point of view. The rigorous thesis should thus serve as a document that would summarize the issue of review of an execution title, show the development of this issue through a summary of key case-law and, in particular, highlight all the circumstances and requirements that the execution courts, and consequently, the enforcement authorities, deal with in practice in connection with the review of an execution title and what impact such a review may have on the beneficiaries, i.e. for the creditors. The aim is to answer the question whether the examination of eligibility of the execution title from all points of view defined by the case-law continues to fulfil the general premise of execution proceedings on the impossibility to review the substantive correctness of an execution title, or whether, for example, the examination of adequacy of the benefit... Přezkum exekučního titulu z úvěrových smluv a zastavení exekuce Abstrakt Rigorózní práce se zabývá otázkou věcného přezkumu exekučních titulů a zastavování exekucí. Ačkoli exekuční soudy mají v exekučním řízení zkoumat pouze podmínky formální a materiální vykonatelnosti exekučního titulu, pak aktuální vývoj soudní praxe nasvědčuje tomu, že exekuční soudy dokonce inklinují k věcnému přezkumu exekučních titulů. Rigorózní práce by tak měla sloužit jako dokument, který by shrnul otázku přezkumu exekučního titulu, na výčtu stěžejní judikatury ukázat vývoj této problematiky a zejména poukázat na to, jakými všemi okolnostmi a náležitostmi se exekuční soudy, potažmo exekuční orgány, v souvislosti s přezkumem exekučního titulu v praxi zabývají a jaký takový přezkum může mít pro oprávněné, tedy pro věřitele, dopad. Cílem je zodpovědět otázku, zda zkoumání způsobilosti exekučního titulu ze všech hledisek vymezených soudní judikaturou i nadále naplňuje obecné východisko exekučního řízení o nemožnosti přezkumu věcné správnosti exekučního titulu, nebo zda již například prověřování přiměřenosti exekučním titulem přiznaného plnění nebo prověřování posouzení schopnosti splácet úvěr, má za následek věcný přezkum exekučního titulu. Rigorózní práce má za cíl ukázat, že současný vývoj judikatury v oblasti exekučního řízení a... Keywords: Exekuční titul; exekuční řízení; přezkum exekučního titulu; zastavení exekuce; Execution title; execution proceedings; substantive review of execution titles; stay of execution Available in a digital repository NRGL
Přezkum exekučního titulu z úvěrových smluv a zastavení exekuce

Review of an execution title under loan agreements and stay of execution Abstract The rigorous thesis deals with the issue of substantive review of execution titles and stays of executions. Although ...

Šperková, Kateřina; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2021

Vstup do oddlužení
Šuťaková, Veronika; Sedláček, Miroslav
2021 - Czech
Entry into discharge Abstract The central theme of the rigorous work is the beginning of discharge, an institute that is one way of dealing with the debtor's bankruptcy. The institute of discharge and the entire insolvency law has undergone major changes in recent years, and the need to use this institute and make it accessible to the widest possible range of people is increasingly pointed out. The aim of the thesis is to discuss the institute of discharge as such with a focus on its beginning, ie entry into discharge. The work is focused on the phase of dicharge and everything that precedes it by debtors, the insolvency court and others. The thesis briefly discusses the history of discharge, the benefits and pitfalls of discharge and, last but not least, the entities that can use the discharge institute. The main topic is the entry into discharge, which is in the fourth chapter. The aim of this part of the work is to compare the legal regulation of insolvency law effective until 31 May 2019 and after the entry into force of the so-called Discharge Amendment, in the context of other amendments that were adopted after the entry into force of the Discharge Amendment. This part of the thesis answers the questions, what are the conditions for entering discharge, what steps the debtor must take to allow him to... Vstup do oddlužení Abstrakt Ústředním tématem rigorózní práce je počátek oddlužení, institut, který představuje jeden ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Institut oddlužení a celé insolvenční právo prochází posledních letech velkými změnami a stále častěji je poukazováno na potřebu možnosti využití tohoto institutu a jeho dostupnosti co nejširšímu okruhu osob. Cílem práce je pojednání o institutu oddlužení jako takovém se zaměřením na jeho počátek, tedy vstup do oddlužení. Práce je zaměřena na fázi povolení oddlužení a vše, co tomu dlužníků, insolvenčního soudu a dalších osob předchází. Práce krátce pojednává o historii oddlužení, přínosech a úskalích oddlužení a v neposlední řadě o subjektech, které institut oddlužení mohou využít. Stěžejnímu tématu, tedy vstupu do oddlužení, se práce věnuje od čtvrté kapitoly. Cílem této části práce je provést komparaci právní úpravy insolvenčního zákona účinného do 31. května 2019 a po nabytí účinnosti tzv. Oddlužovací novely, a to současně v kontextu dalších novel, které byly přijaty po nabytí účinnosti Oddlužovací novely. Tato část práce odpovídá na otázky, jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení, které kroky musí dlužník učinit, aby mu vstup do oddlužení byl umožněn, které překážky dlužníku vstupu do oddlužení brání a jaký je postup insolvenčního soudu na počátku... Keywords: Oddlužení; povolení oddlužení; insolvenční řízení; Discharge; allowing for discharge; insolvency proceedings Available in a digital repository NRGL
Vstup do oddlužení

Entry into discharge Abstract The central theme of the rigorous work is the beginning of discharge, an institute that is one way of dealing with the debtor's bankruptcy. The institute of discharge and ...

Šuťaková, Veronika; Sedláček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Automobily jako zdroje znečišťujících látek a skleníkových plynů ve světle právní úpravy
Vodička, Jiří; Fiala, Zdeněk
2021 - Czech
Submitted thesis focuses on a topic which cannot be described as classical legal topic in the Czech Republic. Nevertheless, in times of climate change and general need of shift to zero emission transportation and sustainable development of our society, this topic is very much needed. The thesis provides a general framework of type approval legislation of new vehicles of the EU and national legal system with an emphasis on test cycles such as WLTP and RDE. The thesis analyses Euro emission norms which define thresholds for polluting substances from exhaust fumes and at the same time analyses union legal regulation of CO2 emissions from new vehicles. To fully develop zero emission transportation, it is necessary to have sufficient corresponding infrastructure (e.g. charging stations). Because of this dissertation focuses on legislation concerning alternative infrastructure and selected alternative fuels. The thesis also analyses specific legal instruments (direct and indirect) which could be used as tools for the development of zero emission transportation and for improvement of air quality, especially in urban areas. Within indirect legal instruments, state aid and other financial incentives which can promote the development of zero emission transport are analysed. Direct legal instruments such as... Předkládaná práce se zabývá problematikou, kterou nelze v České republice označit za klasickou, ale v době klimatických změn a nutnosti přechodu k bezemisní dopravě a udržitelnému vývoji společnosti, za zcela stěžejní. Práce rámcově představuje unijní (a související národní) právní úpravu typového schvalování nových vozidel se zaměřením na zkušební cykly WLTP a RDE. Disertace analyzuje emisní normy Euro, které definují mezní limity pro znečišťující látky emitované vozidly a zároveň analyzuje unijní právní úpravu emisí CO2 z nových vozidel. Pro rozvoj bezemisní dopravy je zásadní dostatečná infrastruktura (př. dobíjecí stanice) a z tohoto důvodu je rozebírána předmětná právní úprava týkající se infrastruktury pro alternativní paliva, ale i vybraných alternativních paliv. Práce se taktéž zabývá konkrétními nástroji právní regulace (přímými i nepřímými), jejichž využití by mohlo dopomoci k rozvoji bezemisní dopravy a zároveň zlepšení kvality vnějšího ovzduší, a to zejména ve městech. V rámci nepřímých nástrojů je analyzována státní podpora a další finanční pobídky, jejichž cílem je podpořit rozvoj bezemisní dopravy. Analyzované přímé nástroje právní regulace zahrnují programy zlepšování kvality ovzduší, akční plány a nízkoemisní zóny, které jsou komparovány s německou právní úpravou. Tyto nástroje... Keywords: AQP; akční plány; BEV; Evropská komise; EU; NEDC; nízkoemisní zóna; právo životního prostředí; programy zlepšování kvality ovzduší; RDE; typové schvalování vozidla; státní podpora; vozidla; WLTP; AQP; Action plans; BEV; European Commission; EU; NEDC; Low emission zone; Environmental law; Air quality plans; RDE; Vehicle type approval; State aid; vehicles; WLTP Available in a digital repository NRGL
Automobily jako zdroje znečišťujících látek a skleníkových plynů ve světle právní úpravy

Submitted thesis focuses on a topic which cannot be described as classical legal topic in the Czech Republic. Nevertheless, in times of climate change and general need of shift to zero emission ...

Vodička, Jiří; Fiala, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Spory z řízení o pozůstalosti
Bucharová, Julie; Frintová, Dita; Sedláček, Miroslav
2021 - Czech
The rigorosum thesis deals with disputes that may arise during the inheritance proceedings and after the end of the proceedings. It takes a closer look at the right of inheritance disputes and the right of disinheritance disputes, and it deals with other types of disputes, too. The thesis also focuses on unclear interpretation concerning disputes resolution. The author proposes possible alternative interpretations and comes up with de lege ferenda changes, that might contribute to finding an unambiguous resolution. The rigorosum thesis consists of six chapters divided into subheads for the sake of clarity. The first chapter deals with the nature of the inheritance proceedings as a non-contentious suit, its main principles, and an overview of various types of disputes. The second chapter deals with a historical overview of the disputes on the right of inheritance, the disinheritance disputes, and the protection of qualified heir after the end of the inheritance proceedings. The third chapter discusses the right of inheritance disputes as provided for by effective legal regulation in force. The chapter also deals with the present protection of qualified heir. The fourth chapter introduces readers to legal regulation of the disinheritance disputes or the forced share disputes and the unclear concept of their... Tato rigorózní práce se věnuje různým sporům, které se mohou objevit jak v průběhu řízení o pozůstalosti, tak i po jeho skončení. Blíže se zaměřuje na spory o dědické právo a spory o vydědění, pojednává ale i o jiných typech sporů. V práci jsou rozebírány i nejasné otázky výkladu, který se týká řešení některých nastalých sporů, přičemž autorka v práci navrhuje jak možné varianty tohoto výkladu, tak i změny de lege ferenda, které by mohly přispět k nalezení jednoznačného řešení. Rigorózní práce sestává ze šesti kapitol, které jsou dále pro přehlednost členěny na podkapitoly. Kapitola první se zabývá povahou řízení o pozůstalosti jakožto řízení nesporného, jeho základními zásadami a přehledem různých typů sporů. Kapitola druhá se věnuje historickému přehledu sporů o dědické právo, sporů o vydědění a ochraně oprávněného dědice po skončení řízení o pozůstalosti. V kapitole třetí je pojednáno o sporech o dědické právo tak, jak je jejich řešení předpokládáno platnou a účinnou právní úpravou. Tato kapitola se věnuje i současné ochraně oprávněného dědice. Kapitola čtvrtá seznamuje čtenáře s právní úpravou sporů o vydědění neboli sporů o povinný díl a s nejasnou koncepcí jejich řešení. K rozšíření pohledu na věc popisuje i přístup k této otázce z pohledu právní úpravy rakouské. Kapitola pátá se věnuje sporům o... Keywords: Spory o dědické právo; Spory o vydědění; Spory o povinný díl; Right of inheritance disputes; Disinheritance disputes; Forced share disputes Available in a digital repository NRGL
Spory z řízení o pozůstalosti

The rigorosum thesis deals with disputes that may arise during the inheritance proceedings and after the end of the proceedings. It takes a closer look at the right of inheritance disputes and the ...

Bucharová, Julie; Frintová, Dita; Sedláček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Postup insolvenčního správce v incidenčních sporech a jeho procesní strategie
Sigmund, Adam; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2021 - Czech
1 The procedure of the insolvency administrator in incidental disputes and his procedural strategy Abstract This text is focused on the description of the practical procedure of the insolvency administrator in incidental disputes. These are disputes arising and related to insolvency proceedings. Their administration is one of the major agendas of insolvency administrators, as a profession within the system of Czech insolvency law. The administration of incidental disputes, in contrast to, for example, the property agenda, is a purely procedural issue. The main aim of this text is to offer insolvency administrators a specific procedural strategy. Such a strategy shall include the procedure for (i) the drafting of the lawsuit, (ii) the processing of evidence, (iii) the conduct of court proceedings and (iv) the approach toward the judge. An effective procedural strategy for incidental disputes is an individual extension of the necessary minimum for the insolvency administrator, which is the fulfilment of his legal duties and obligations. An effective procedural strategy is also a competitive advantage and an individual feature of an insolvency administrator. I define the procedural strategy of an insolvency administrator in incidental disputes as a plan of activities of the insolvency administrator aimed at... Postup insolvenčního správce v incidenčních sporech a jeho procesní strategie Abstrakt Tento text je zaměřen na popis praktického postupu insolvenčního správce v incidenčních sporech. To jsou spory vyvolané a související s insolvenčním řízením, Jejich vedení je jednou z hlavních agend insolvenčních správců, jakožto profese působící v rámci systému českého úpadkového práva. Vedení incidenčních sporů představuje na rozdíl např. od agendy majetku ryze procesní problematiku. Cílem tohoto textu je nabídnout insolvenčním správcům konkrétní procesní strategii. Ta musí obsahovat postup při (i) konstrukci žaloby, (ii) dokazování, (iii) vedení soudních jednání a (iv) vystupování před soudem. Efektivní procesní strategie pro incidenční spory je pro insolvenčního správce individuální nástavbou nezbytného minima, kterým je plnění jeho zákonných povinností. Efektivní procesní strategie je rovněž konkurenční výhodou a individuálním znakem insolvenčního správce. Procesní strategii insolvenčního správce v incidenčních sporech definuji jako plán činností insolvenčního správce zaměřený na dosažení úspěchu v incidenčním sporu při současném splnění všech zákonných povinností insolvenčního správce. Při zpracování tématu jsem vycházel z osobních praktických zkušeností a znalostí prostředí, ze zkušeností kolegů, jakož i ze... Keywords: insolvenční správce; procesní strategie; incidenční spor; the insolvency administrator; the procedural strategy; the incidental dispute Available in a digital repository NRGL
Postup insolvenčního správce v incidenčních sporech a jeho procesní strategie

1 The procedure of the insolvency administrator in incidental disputes and his procedural strategy Abstract This text is focused on the description of the practical procedure of the insolvency ...

Sigmund, Adam; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2021

Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu
Gulová, Andrea; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2021 - Czech
Special types of judgments in civil procedure Abstract The goal of my rigorous work is to further examine the special types of judgments in civil procedure, that include judgment by default and judgment by acknowledgement, to evaluate the current legislation of these judgments and to consider possible legislation from a de lege ferenda point of view. The first part of the work shows the reader the basic features of both judgments and their differences from other judgments, as well as with both of these judgments on a generic level. The second part captures the historical development of a judgment by default and a judgment for acknowledgement from the oldest legislation to the current legislation. The main third part is devoted to the judgment by default. The first chapter and its subchapters analyze in detail the individual preconditions for issuing a judgment by default, which are the default of the defendant, service of the application, service of the summons, instruction on the consequences of default, absence of reasonable and timely apology, first hearing in the case, proposal of the plaintiff, admissibility, lack of conditions for a judgment for acknowledgement and judicial discretion. The second chapter then focuses on the excusable reasons of default and also touches on the relationship between an... Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu Abstrakt Má rigorózní práce má za cíl přiblížit zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu, jimiž jsou rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání, dále pak zhodnotit současnou právní úpravu těchto rozsudků a zamyslet se nad možnou právní úpravou z hlediska de lege ferenda. První část práce seznamuje čtenáře se základními znaky a odlišnostmi těchto rozsudků od rozsudků ostatních, jakož i s oběma těmito rozsudky v obecné rovině. Druhá část zachycuje historický vývoj rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání od nejstarších právních úprav až po právní úpravu současnou. Stěžejní třetí část je věnována rozsudku pro zmeškání. První kapitola a její podkapitoly podrobně analyzují jednotlivé předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, jimž jsou zmeškání žalovaného, doručení žaloby do vlastních rukou, doručení předvolání do vlastních rukou, poučení o následcích nedostavení se, absence důvodné a včasné omluvy, první jednání ve věci, návrh žalobce, opodstatněnost žaloby, přípustnost, neexistence podmínek pro vydání rozsudku pro uznání a úvaha soudu. Druhá kapitola se pak zaměřuje na omluvitelné důvody zmeškání a dotkne se také vztahu mezi návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání a odvolání proti takovému rozsudku. Rovněž stěžejní čtvrtá část práce představuje rozsudek pro... Keywords: rozsudek pro zmeškání; rozsudek pro uznání; právní fikce; judgment by default; judgment by acknowledgement; legal fiction Available in a digital repository NRGL
Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu

Special types of judgments in civil procedure Abstract The goal of my rigorous work is to further examine the special types of judgments in civil procedure, that include judgment by default and ...

Gulová, Andrea; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2021

Náhrada nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení
Nogová, Dominika; Frintová, Dita; Sedláček, Miroslav
2021 - Czech
One of the fundamental rights of parties to legal proceedings is the right to have a case heard within a reasonable time without undue delay. If this right is violated, the State is liable for immaterial damage on account of a maladministration consisting in unreasonable length of the proceedings. The State is then obliged to compensate the injured party for the damage suffered. This thesis deals in particular with compensation for immaterial damage resulting from a maladministration consisting in unreasonable length of proceedings and the forms of compensation allowed by the Czech legal order. The aim of the thesis is a clear elaboration of the chosen issue with regard to the case law of the ECHR, the Constitutional Court and the Supreme Court. The thesis itself is divided into six sections. In order to establish that the proceedings are unreasonably long, their length must be defined. It is therefore necessary to determine the beginning and end of the proceedings, which varies according to the type of proceedings. The overall length of the proceedings constitutes the basic criterion for assessing whether there has been maladministration consisting in unreasonable length of proceedings. It is only after the overall length of the proceedings has been determined that it is possible to examine whether or not... Jedním ze základních práv účastníků soudního řízení je právo na projednání věci přiměřené lhůtě bez zbytečných průtahů. Pokud je toto jejich právo porušeno, dochází ke vzniku odpovědnosti státu za nemajetkovou újmu z titulu nesprávného úředního postupu počívajícího v nepřiměřené délce řízení. Stát je poté povinen vzniklou újmu poškozenému Tato práce se zabývá zejména náhradou nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení a formami které připouští český právní řád. Cílem této práce je přehledné zpracování zvolené ohledem na judikaturu ESLP a Nejvyššího soudu. Práce samotná je rozdělena do šesti částí. Aby mohlo být postaveno najisto, že je řízení nepřiměřeně d jeho délka. Proto je nezbytné stanovit počátek a konec řízení, což se liší podle jednotlivých typů řízení. Celková délka řízení představuje základní kritérium pro posuzování existence nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení. Až po určení celkové délky řízení je možné s ohledem na zbylá kritéria zkoumat, zda řízení bylo či nebylo nepřiměřeně dlouhé. O nepřiměřenou délku řízení se zásadně jedná tehdy, neodpovídá délka řízení jeho složitosti. Hlavní částí práce je kapitola pojednávající o řízení o přiznání zadostiučinění a jeho specifikám oproti běžnému civilnímu... Keywords: Nepřiměřená délka řízeníOdpovědnost státu za nesprávný úřední postupPřiměřené zadostiučinění; Excessive lenght of proceedingsState liability for maladministrationAdequate compensation Available in a digital repository NRGL
Náhrada nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení

One of the fundamental rights of parties to legal proceedings is the right to have a case heard within a reasonable time without undue delay. If this right is violated, the State is liable for ...

Nogová, Dominika; Frintová, Dita; Sedláček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Výměna informací jako protisoutěžní dohoda: Tenká hranice mezi dobrou a špatnou výměnou informací
Maliniak, Richard; Šmejkal, Václav; Pítrová, Lenka
2021 - Slovak
INFORMATION EXCHANGE AS AN ANTICOMPETITIVE AGREEMENT: THIN ICE BETWEEN GOOD AND BAD INFORMATION EXCHANGE ABSTRACT: The information exchange between competitors is one of the most controversial horizontal practices in competition law. Indeed, any exchange may have positive effects on competition as well as purely anti-competitive effects. Knowing the exact boundaries of a permissible and prohibited information exchange is absolutely crucial for entrepreneurs, as a clearly defined approach by competition authorities largely determines their own business (e.g., data aggregators and financial traders) and potentially beneficial communication such as benchmarking or information exchange enabling entrepreneurs to make better decisions on prices, demand, investment, business strategies, marketing and research & development. It is therefore absolutely crucial that the balance between good and bad information exchange is set correctly. On the one hand, there is a risk of so-called falsie positive conclusions (type I error), when behaviour that actually contributes to effective competition is condemned by the authorities as illegal. On the other hand, the price that society would pay for ignoring anti-competitive business practices, i.e., for the so-called false negative conclusions (type II error), is no less... VÝMENA INFORMÁCIÍ AKO PROTISÚŤAŽNÁ DOHODA: TENKÁ HRANICA MEDZI DOBROU A ZLOU VÝMENOU INFORMÁCIÍ ABSTRAKT Výmena informácií medzi konkurentmi predstavuje v súťažnom práve jednu z najkontroverznejších horizontálnych praktík. Každá výmena totiž môže mať pozitívne účinky na hospodársku súťaž, ako aj účinky čisto protisúťažné. Poznanie presných hraníc prípustnej a zakázanej výmeny informácií je pre podnikateľov úplne kľúčové, pretože jasne definovaný prístup súťažných úradov do značnej miery determinuje ich samotné podnikanie (napríklad agregátori údajov a finanční obchodníci) a prípadnú prospešnú komunikáciu ako je napríklad benchmarking alebo výmena informácií umožňujúca podnikateľom robiť lepšie rozhodnutia o cenách, dopyte, investíciách, obchodných stratégiách, marketingu a výskume a vývoji. Je preto nesmierne dôležité, aby rovnováha medzi dobrou a zlou výmenou informácií bola nastavená správne. Na jednej strane totiž existuje riziko tzv. nesprávnych pozitívnych záverov (chyba typu I), kedy správanie, ktoré v skutočnosti prispieva k efektívnej súťaži, je úradmi odsúdené ako nezákonné. Na strane druhej však nie je o nič menej závažná ani cena, ktorú by spoločnosť platila za prehliadanie protisúťažných obchodných praktík, teda za tzv. nesprávne negatívne závery (chyba typu II). Predložená rigorózna práca si... Keywords: výmena informácií; protisúťažná dohoda; domnienka; information exchange; anticompetitive agreement; presumption Available in a digital repository NRGL
Výměna informací jako protisoutěžní dohoda: Tenká hranice mezi dobrou a špatnou výměnou informací

INFORMATION EXCHANGE AS AN ANTICOMPETITIVE AGREEMENT: THIN ICE BETWEEN GOOD AND BAD INFORMATION EXCHANGE ABSTRACT: The information exchange between competitors is one of the most controversial ...

Maliniak, Richard; Šmejkal, Václav; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases