Number of found documents: 9383
Published from to

In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium II
Pchálková, Tereza; Janďourek, Ondřej; Jílek, Petr
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist on Laboratory Methods Author: Bc. Tereza Pchálková Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro screening of potential antimycobacterial compounds active against fast growing strains of Mycobacterium genus II Key words: Mycobacteria, Tuberculosis, Antituberculotics, Microdilution broth method, Minimum inhibition concentration Background: The aim of this diploma thesis has been screening of in vitro antimycobacterial activity of novel compounds against fast growing strains of the genus Mycobacterium (Mycobacterium smegmatis and Mycobacterium aurum). Another aim has been predicting the structure-activity relationships for tested compounds. Methods: The technique used for activity determination was microdilution broth method. The value of minimum inhibition concentration for each compound was determined. The evaluation was performed visually and spectrophotometrically using the Alamar blue indicator. Results: A total of 79 compounds were tested. 22 tested compounds showed significant activity against mycobacteria. The substances were sorted according to the similarity in chemical structure into 10 groups. From a chemical point of view, these... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Autor: Bc. Tereza Pchálková Vedoucí práce: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium II Klíčová slova: Mykobakterie, Tuberkulóza, Antituberkulotika, Mikrodiluční bujónová metoda, Minimální inhibiční koncentrace Cíl: Cílem této práce bylo otestovat in vitro antimykobakteriální aktivitu potenciálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium (Mycobacterium smegmatis a Mycobacterium aurum). Dále u testovaných sloučenin v případě aktivity predikovat vztahy mezi strukturou a aktivitou. Metody: Pro testování byla zvolena mikrodiluční bujónová metoda, pomocí které byla stanovena hodnota minimální inhibiční koncentrace u každé testované sloučeniny. Vyhodnocení probíhalo vizuálně a spektrofotometricky s využitím indikátoru Alamar blue. Výsledky: Testované látky byly rozděleny dle podobnosti chemické struktury do 10 skupin. Z chemického hlediska se jednalo o deriváty pyrazinu a deriváty pyridinu. Celkově bylo otestováno 79 sloučenin, z nichž 22 vykazovalo významnou antimykobakteriální aktivitu.... Keywords: Mykobakterie; Tuberkulóza; Antituberkulotika; Mikrodiluční bujonová metoda; Minimální inhibiční koncentrace; Mycobacteria; Tuberculosis; Antituberculotics; Microdilution broth method; Minimum inhibition concentration Available in a digital repository NRGL
In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium II

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist on Laboratory Methods Author: Bc. Tereza Pchálková Supervisor: PharmDr. ...

Pchálková, Tereza; Janďourek, Ondřej; Jílek, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Chromatografická a hmotnostně-spektrometrická analýza lipidů novorozeneckého mázku.
Vavrušová, Aneta
2021 - English
Lipidomics is a rapidly expanding research field that has captured extensive attention worldwide in the past few years due to the increasing awareness of the crucial roles of lipids in biological systems. The aim of lipidomics is to comprehensively analyze all lipids, to study their structure, biological function within the cell as well as interactions of lipids with other molecules. A combination of advanced analytical techniques, such as extraction, chromatography and mass spectrometry, is an effective tool for studying all aspects of lipidomics. This dissertation thesis is based on two journal publications and presents application of analytical strategies based on chromatography and mass spectrometry for investigation and characterization of new lipid classes of vernix caseosa. Firstly, the applicability of nonaqueous reversed-phase liquid chromatography atmospheric pressure ionization tandem mass spectrometry (LC- APCI-MS2 ) for structural characterization of cholesteryl esters of ω-(O-acyl)-hydroxy fatty acids (Chl-ωOAHFAs) in vernix caseosa was investigated. For this purpose, a TLC chromatography method for the isolation of neutral Chl-ωOAHFAs from vernix caseosa was developed. Their general structure was established using multi-step mass spectrometric approach requiring transesterification... Lipidomika je rychle se rozšiřující vědní obor, který zaznamenal v posledních letech vzrůstající pozornost a to zejména díky zvyšujícímu se vědomí o stěžejních rolích lipidů v biologických systémech. Hlavním cílem lipidomiky je systematické studium všech lipidů, zahrnuje popis jejich struktury, biologických funkcí v buňce a rovněž popis interakcí lipidů s dalšími molekulami. Spojení pokročilých analytických metod, jako je extrakce, chromatografie a hmotnostní spektrometrie, umožňuje efektivním způsobem studovat všechny aspekty lipidomiky. Předkládaná dizertační práce je komentovaným souborem ke dvěma publikovaným pracím a zabývá se využitím separačních technik a hmotnostní spektrometrie pro detekci a strukturní charakterizaci nových lipidových tříd v novorozeneckém mázku. V prvním případě bude popsáno použití techniky bezvodé kapalinové chromatografie na reverzní fázi ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií s chemickou ionizací za atmosférického tlaku (LC-APCI-MS2 ) pro strukturní charakterizaci cholesterol esterů ω-(O-acyl)-hydroxy mastných kyselin (Chl-ωOAHFAs) v novorozeneckém mázku. Pro účel izolace neutrálních Chl-ωOAHFAs byla vyvinuta metoda adsorpční tenkovrstvé chromatografie. Obecná struktura Chl-ωOAHFAs byla odvozena na základě analýzy jejich produktů transesterifikace a... Keywords: novorozenecký mázek; lipidomika; hmotnostní spektrometrie; lipidy kůže; vernix caseosa; lipidomics; mass spectrometry; skin lipids Available in a digital repository NRGL
Chromatografická a hmotnostně-spektrometrická analýza lipidů novorozeneckého mázku.

Lipidomics is a rapidly expanding research field that has captured extensive attention worldwide in the past few years due to the increasing awareness of the crucial roles of lipids in biological ...

Vavrušová, Aneta
Univerzita Karlova, 2021

Měď chelatující účinky flavanonů
Kantorová, Tereza; Mladěnka, Přemysl; Spilková, Jiřina
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Departmet of Pharmacology and Toxicology Candidate: Tereza Kantorová, MSc. Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D.,PhD. Title of the Rigorous Thesis: Copper chelating properties of flavanones Copper is an essential trace element playing an essential role in our body. As part of couproenzymes, it is involved in many physiological processes. However, at the same time, it also poses a certain risk to the human body. Free copper has the ability to potentiate the formation of reactive oxygen species and thus to promote oxidative stress. Therefore, copper homeostasis must be carefully regulated. Flavanones belong to one of the subclasses of flavonoids. These natural substances are very interesting from a scientific point of view due to their possible various pharmacological effects. In this work, we focused on their copper-chelating properties. Flavanones, which are expect to possess a low potential for side effects, could find application as copper chelators and thus expand the current therapeutic modalities for some diseases associated with copper imbalance (e.g. Wilson's disease, tumors). Four selected flavanones (hesperetin, hesperidin, naringenin and naringin) were tested for their ability to chelate copper ions using two... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Tereza Kantorová Konzultant: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název rigorózní práce: Měď chelatující účinky flavanonů Měď je základním stopovým prvkem, který v našem organismu hraje zásadní roli. Jako součást kuproenzymů se podílí na mnoha fyziologických procesech. Zároveň ale představuje pro lidský organismus i jisté riziko. Volná měď má schopnost potencovat tvorbu reaktivních kyslíkových látek a tím podporovat oxidační stres. Proto musí být homeostáza mědi pečlivě regulována. Flavanony patří do jedné z podtříd flavonoidů. Tyto přírodní látky jsou z vědeckého hlediska velmi zajímavé, a to díky svému možnému rozličnému farmakologickému působení. V této práci jsme se zaměřili na jejich měď-chelatační vlastnosti. Flavanony, u kterých očekáváme nízký potenciál nežádoucích účinků, by mohly najít uplatnění jako chelátory mědi a rozšířit tak terapeutické možnosti u některých onemocnění spojených s dysbalancí mědi (např. Wilsonova choroba, nádory). Čtyři vybrané flavanony (hesperetin, hesperidin, naringenin a naringin) byly testovány na schopnost chelatovat ionty mědi za pomoci dvou spektrofotometrických indikátorů - hematoxylinu a disodné soli bathokuproindisulfonové kyseliny (BCS).... Available in a digital repository NRGL
Měď chelatující účinky flavanonů

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Departmet of Pharmacology and Toxicology Candidate: Tereza Kantorová, MSc. Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D.,PhD. ...

Kantorová, Tereza; Mladěnka, Přemysl; Spilková, Jiřina
Univerzita Karlova, 2021

Interakce tamarixetinu a isorhamnetinu se železem
Lavičková, Barbora; Karlíčková, Jana; Carazo Fernández, Alejandro
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Mgr. Barbora Lavičková Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Title of Rigorous Thesis: Interaction of tamarixetin and isorhamnetin with iron Iron is an important element in the human body that is essential for many biological functions. For example, it is a part of enzymes. This element is able to receive or deliver electrons and occur in the body in two oxidation states Fe2+ and Fe3+ ).. Under certain circumstances it can lead to the free radicals. Tamarixetin and Isorhamnetin are quercetin metabolites classified as flavonoids. Their structure is similar, containing 4 hydroxyl groups, differing only in the position of methoxy group of pfenyl, once in the 4' position of tamarixetin, and the second in the 3' position of isorhamnetin. Both substances have significant antioxidant activity. In this rigorous thesis, we investigate the interaction of two flavonols - tamarixetin and isorhamnetin - with iron ions at different (pato) physiologically significant pHs. Namely we tested chelating and reducing activity of the substances. The chelation efficiency was spectrophotometrically measured using ferrozine, which is a selective indicator of ferrous ions with which it forms a violet-colored complex... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Mgr. Barbora Lavičková Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název rigorózní práce: Interakce tamarixetinu a isorhamnetinu se železem Železo je důležitým prvkem v lidském těle, který je nezbytný pro řadu biologických funkcí. Například je součástí enzymů. Tento prvek je schopen přijímat nebo odevzdávat elektrony a vyskytovat se v organismu ve dvou oxidačních stavech - Fe2+ a Fe3+ . Za určitých okolností může vést ke vzniku volných radikálů. Tamarixetin a isorhamnetin jsou metabolity kvercetinu řadící se mezi flavonoidy. Jejich struktura je obdobná, obsahují 4 hydroxylové skupiny, liší se pouze umístěním methoxy-skupiny na fenylovém jádře, jednou je v poloze 4' u tamarixetinu, a podruhé v poloze 3' u isorhamnetinu. Obě látky mají výraznou antioxidační aktivitu. V této rigorózní práci byla testována interakce dvou flavonolů - tamarixetinu a isorhamnetinu s ionty železa při různých (pato)fyziologicky významných pH. Byla testována jejich chelatační a redukční aktivita. Chelatační účinnost byla změřena spektrofotometricky za pomocí ferrozinu, který je selektivním indikátorem železnatých iontů, se kterými tvoří fialově zbarvený komplex s absorpčním maximem při 562 nm. Nejprve byly změřeny železnaté ionty... Available in a digital repository NRGL
Interakce tamarixetinu a isorhamnetinu se železem

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Mgr. Barbora Lavičková Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Title of Rigorous Thesis: ...

Lavičková, Barbora; Karlíčková, Jana; Carazo Fernández, Alejandro
Univerzita Karlova, 2021

Studium vlivu vybraných inhibitorů proteinkináz na lékovou rezistenci zprostředkovanou cytochromy P450
Janoušková, Adéla; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Adéla Janoušková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on impact of selected protein kinase inhibitors on drug resistance mediated by cytochromes P450 Pharmacokinetic drug resistance often leads to failure of an anticancer therapy. One of the mechanisms is increased efflux of drugs from tumour cells, whereas some studies suggest that increased drug conversion to an inactive metabolite might be another contributing mechanism. The aim of this work was to define the possible role of CYP3A4 and CYP2C8 enzymes in the phenomenon of pharmacokinetic resistance and to investigate the possibility of its modulation by new targeted drugs. In the first part, we used the MTT proliferation method together with HepG2 cells stably transduced with particular human enzymes and demonstrated significant involvement of CYP3A4 in docetaxel resistance. In the following part, we examined the inhibitory effects of four selected tyrosine kinase inhibitors on the CYP3A4 activity in intact cells using a commercial kit. Cobimetinib and dabrafenib showed significant inhibitory activity, while osimertinib and brivanib did not. In the final part, we demonstrated the ability of the first two... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Adéla Janoušková Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu vybraných inhibitorů proteinkináz na lékovou rezistenci zprostředkovanou cytochromy P450 Farmakokinetická léková rezistence často vede k selhání protinádorové léčby. Jedním z mechanizmů je zvýšený eflux léčiv z nádorových buněk, přičemž některé studie naznačují, že dalším mechanizmem by mohlo být zvýšené odbourávání léčiv na neaktivní metabolit. Cílem této práce bylo definovat možnou roli enzymů CYP3A4 a CYP2C8 ve fenoménu farmakokinetické rezistence a prozkoumat možnosti jejího ovlivnění novými cílenými léčivy. V první části jsme využili MTT proliferační metodu spolu s HepG2 buňkami stabilně transdukovanými příslušnými lidskými enzymy a prokázali signifikantní účast CYP3A4 na rezistenci vůči docetaxelu. V navazující části jsme pomocí komerčního kitu zkoumali inhibiční účinky čtyř vybraných inhibitorů tyrozinkináz vůči enzymu CYP3A4 v intaktních buňkách. Kobimetinib a dabrafenib vykazovaly signifikantní inhibiční aktivitu, zatímco osimertinib a brivanib nikoliv. V závěrečné části jsme pomocí MTT testu demonstrovali schopnost prvních dvou zmíněných léčiv modulovat rezistenci k docetaxelu, jež je... Keywords: inhibitory proteinkináz; cytochromy P450; léková rezistence; kombinační terapie; protein kinase inhibitors; cytochromes P450; drug resistance; combination therapy Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu vybraných inhibitorů proteinkináz na lékovou rezistenci zprostředkovanou cytochromy P450

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Adéla Janoušková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on ...

Janoušková, Adéla; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru
Lukášová, Veronika; Červený, Lukáš; Hofman, Jakub
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Křečková Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Role of drug transporters in placental transfer of entecavir Entecavir (ETV), an analogue of guanosine, is a highly efficient anti-hepatitis B antiviral drug. It is the first-line therapy for both adults and children. Its use in pregnancy is limited due to a number of factors, including lack of data on placental pharmacokinetics. The placental transition of drugs is frequently controlled by drug transporters. ATP-binding (ABC) transporters, P-glycoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) or multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) localized in the apical membrane of syncytiotrophoblast and pumping their substrates in the feto-maternal direction belong to most significant determinants of placental pharmacokinetics. Moreover placental transport of nucleoside-derived drugs can be affected by the activity of nucleoside transporters (NTs); equilibrative nucleoside transporters (ENTs) mediate facilitated diffussion, while the concentrative nucleoside transporters (CNTs) control active influx of their substrates. The aim of the diploma thesis was to describe the role of P-gp, BCRP, MRP2 and NTs (ENTs and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Křečková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru Entekavir (ETV), analog guanosinu, je antivirové léčivo s vysokou účinností proti hepatitidě B. Patří mezi léčiva první volby pro léčbu dospělých i dětí. Jeho využití v těhotenství limituje řada faktorů včetně nedostatku údajů o placentární farmakokinetice. Na placentárním transferu léčiv se podílí řada lékových transportérů. Mezi nejvýznamější patří efluxní ATP-vázající (ABC) transportéry, P-glykoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) či multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2), lokalizované v apikální membráně syncytiotrofoblastu a pumpující své substráty vefeto-maternálním směru. U léčiv odvozených od nukleosidů může být placentární transport ovlivněn i aktivitou nukleosidových transportérů (NTs). Ekvilibrační nukleosidové transportéry (ENTs) regulují intracelulární koncentraci substrátů facilitovanou difuzí, zatímco koncentrační (CNTs) zprostředkovávají pouze aktivní influx. Cílem této práce bylo popsat roli lidských P-gp, BCRP, MRP2 a NTs (ENTs a CNTs) v placentárním přestupu ETV. K tomu účelu byla použita in vitro transportní metoda... Keywords: entecavir; antiviral drugs; hepatitis-B; lékové transportéry; MDCKII buňky; BeWo buňky; P-glykoprotein; Breast Cancer Resistance Protein; nukleosidové transportéry; transport; akumulace; farmakokinetika; placenta; entecavir; antiviral drugs; hepatitis-B; drug transporters; MDCKII cells; BeWo cells P-glycoprotein; Breast Cancer Resistance protein; nucleoside transporters; transport; accumulation; pharmacokinetics; placenta Available in a digital repository NRGL
Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Křečková Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Role of ...

Lukášová, Veronika; Červený, Lukáš; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Pokročilé testování antibakteriální aktivity kandidátních nově syntetizovaných sloučenin
Novotná, Simona; Konečná, Klára; Kučerová, Marta
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Pharmacy Author: Simona Novotná Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of diploma thesis: Advanced antibacterial activity testing of candidate newly synthesized compounds Background: The aim of this thesis was to perform an extended study of the antibacterial activity of selected newly synthesized rhodanine derivatives. In this study, activity against clinical isolates of bacterial strains of the genus Staphylococcus and Enterococcus was evaluated. The main part of the work also includes the evaluation of the antibacterial activity of one selected substance in combination with commercially available antibiotics using the checkerboard method. Methods: Evaluation of the antibacterial activity of tested substances was performed using the broth microdilution method according to EUCAST guidelines (with minor modifications). The activity of these substances was evaluated against clinical isolates of bacteria of the genera Staphylococcus and Enterococcus and one Staphylococcus aureus MRSA reference strain (ATCC 43300, CCM 4750). For a selected compound with a demonstrably promising antistaphylococcal effect, the combined effect of this substance was tested with three... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Farmacie Autor: Simona Novotná Školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Pokročilé testování antibakteriální aktivity kandidátních nově syntetizovaných sloučenin Cíl práce: Cílem této práce bylo provést rozšířenou studii antibakteriální aktivity vybraných nově syntetizovaných sloučenin ze skupiny derivátů rhodaninu. V rámci této studie byla hodnocena aktivita vůči klinickým izolátům bakteriálních kmenů rodu Staphylococcus a Enterococcus. Stěžejní část práce rovněž zahrnuje hodnocení antibakteriální aktivity jedné vybrané látky v kombinaci s komerčně dostupnými antibiotiky prostřednictvím metody "checkerboard''. Metody: Hodnocení antibakteriální aktivity testovaných látek bylo provedeno s využitím mikrodiluční bujónové metody dle směrnic EUCAST (s drobnými obměnami). Aktivita těchto látek byla hodnocena proti klinickým izolátům bakterií rodu Staphylococcus a Enterococcus a jednomu sbírkovému kmenu Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 43300, CCM 4750). U vybrané sloučeniny s prokazatelně slibným antistafylokokovým účinkem byl prostřednictvím metody "checkerboard'' testován kombinovaný účinek této látky vždy s jedním ze tří vybraných komerčně dostupných antibiotik... Keywords: Antibakteriální aktivita in vitro,"checkerboard" test; rhodaniny; rezistence; kombinační terapie; Antibacterial activity in vitro; checkerboard test; rhodanines; resistance; combination therapy Available in a digital repository NRGL
Pokročilé testování antibakteriální aktivity kandidátních nově syntetizovaných sloučenin

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Pharmacy Author: Simona Novotná Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. ...

Novotná, Simona; Konečná, Klára; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2021

Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000m a K1 500m
Marek, Stanislav; Perič, Tomáš; Zháněl, Jiří
2021 - Czech
Title: Sport performance structure analysis of men's disciplines K1 1000 and 500 meters in flatwater sprint canoeing. Objectives: The aim of this research is to determine relationships between general condition factors of sport performance and the top level of sport performance in individual mens' disciplines at 1000 and 500 meters in flatwater sprint canoeing. Methods: To determine statistical dependance between sport performance at individual disciplines of 1000 or 500 meters and choosen factors of sport performance, the correlation research was used. As a variable-dependent values, the final results of sport performance at 1000 and 500 meters were used. As a variable-independent values, the final results of testing parameters were used. To determine the statistical dependance methods of Pearson's and Spearman's correlation coefficients were used. Principal component analysis and factor analysis are a multivariate statistical methods which are used to reduce entered data - entry of variable values in a way of expressing the included infomation by a smaller amount of variable values which are being grouped into components. Method of artificial neural network as a method of artificial inteligence was used to determine most important predictors of sport performance structure. This method provides... Název práce: Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000 a K1 500 metrů. Cíle práce: Hlavním cílem této rigorózní práce je zjistit, jaké vztahy mají kondiční faktory sportovního výkonu k výkonnosti vrcholových kajakářů v disciplínách K1 1000 metrů a K1 500 metrů. Metodika zpracování dat: Pro zjištění statistické závislosti mezi sportovním výkonem na trati 1000 nebo 500 metrů a vybranými faktory sportovního výkonu byl použit korelační výzkum. Jako závisle proměnné hodnoty byli použity výsledné hodnoty sportovního výkonu na trati 1000 a 500 metrů, nezávisle proměnné jsou výsledné hodnoty jednotlivých parametrů testových baterií, kterými byla zjišťována kvalita kondičních faktorů. Pro zjištění statistické závislosti byl použit Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. Z vícerozměrných statistických metod byla použita analýza hlavních komponent a faktorová analýza. Cílem bylo zredukovat dostupná data - dostupné proměnné tak, abychom mohli vyjádřit informace, které jsou nám poskytnuty menším počtem proměnných, seskupených do takzvaných komponent. Metodou umělé inteligence, použitou pro určení nejvýznamnějších prediktorů struktury sportovního výkonu, byla metoda umělé neuronové sítě. Ta poskytuje informace ohledně zastoupení a podílu jednotlivých... Available in a digital repository NRGL
Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000m a K1 500m

Title: Sport performance structure analysis of men's disciplines K1 1000 and 500 meters in flatwater sprint canoeing. Objectives: The aim of this research is to determine relationships between general ...

Marek, Stanislav; Perič, Tomáš; Zháněl, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita
Potůčková, Adéla; Cahlíková, Lucie; Kuneš, Jiří
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Adéla Potůčková Supervisor: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Derivatives of Amaryllidaceae alkaloids and their biological activity The plants of Amaryllidaceae family are source of a large amount of biologically active substances called Amaryllidaceae alkaloids. Their effects include cytotoxic, antifungal, antiviral, antibacterial or antimalaric activity and, last but not least, the inhibition of cholinesterases. The Amaryllidaceae alkaloids, galanthamine type also includes alkaloid chlidanthine, which is a positional isomer of the clinically practice used alkaloid galanthamine. The sources of chidanthine are Chlidanthus fragrans, Haemanthus multilflorus and Hippeastrum aulicum. The object of this thesis was the preparation of chlidanthine derivatives, and the study of their biological activity connected to the therapy of Alzheimer's disease and cancer. Ten aromatic ester derivatives of chlidanthine were prepared. The chemical structures were elucidated by NMR, MS experiments and optical rotation. Most derivatives were screened for their AChE and BuChE inhibitory potential and their cytotoxic potential against a panel of tumor and non-tumor cell lines. The most... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Adéla Potůčková Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita Rostliny čeledi Amaryllidaceae jsou zdrojem velkého množství biologicky aktivních látek označovaných jako Amaryllidaceae alkaloidy. Jejich účinky zahrnují cytotoxickou, antifungální, antivirovou, antibakteriální nebo antimalarickou aktivitu, a v neposlední řadě také inhibici cholinesteráz. Mezi Amaryllidaceae alkaloidy galantaminového typu můžeme zařadit také alkaloid chlidantin, který je polohovým izomerem v klinické praxi používaného galantaminu. Zdrojem chlidantinu jsou rostliny Chlidanthus fragrans, Haemanthus multilflorus a Hippeastrum aulicum. Předmětem této diplomové práce byla příprava derivátů alkaloidu chlidantinu a studium jejich biologické aktivity v souvislosti s terapií Alzheimerovy choroby a nádorových onemocnění. Bylo připraveno deset aromatických esterových derivátů chlidantinu. Připravené látky byly identifikovány pomocí NMR, MS a optické otáčivosti. Většina derivátů byla screeningově testována na jejich inhibiční potenciál vůči AChE a BuChE a na jejich cytotoxický potenciál vůči panelu nádorových a nenádorových buněčných linií.... Keywords: Amaryllidaceae; alkaloidy; deriváty; biologická aktivita; Amaryllidaceae; alkaloids; derivatives; biological activity Available in a digital repository NRGL
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Adéla Potůčková Supervisor: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Potůčková, Adéla; Cahlíková, Lucie; Kuneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Interakce alkaloidů s přechodnými kovy II.
Šilhová, Markéta; Macáková, Kateřina; Tůmová, Lenka
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Botany Consultant: Ing. Kateřina Macáková, Ph. D. Student: Markéta Šilhová Title of Thesis: Interactions of alkaloids with transition metals II. Copper is an important component of the human body. It is involved in the right functioning of organ systems and is also a part of many important body enzymes. It is necessary to maintain a balanced amount of copper in the body in order to avoid excess or deficiency, which can lead to various diseases. The aim of this diploma thesis was to determine the copper chelating and copper reducing effects of isoquinoline alkaloids berberine chloride, canadine, corydaline, sculerine, sinactine, stylopine, tetrahydropalmatine, allocryptopine, protopine, corycavamine and cryptopine. In experimental measurements the determination of chelation of copper ions with hemytoxyline and the determination of chelation and reduction of copper ions using disodium salt of bathocuproindisulfonic acid was performed. The highest reducing activity was exhibited by scoulerine, whose structure in comparison with other alkaloids contains hydroxyl groups and which has been exhibited in the past to inhibit the growth of tumour cell. The lowest reducing activity was measured for protopine alkaloids and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická botanika Školitel: Ing. Kateřina Macáková, Ph. D. Student: Markéta Šilhová Název diplomové práce: Interakce alkaloidů s přechodnými kovy II. Měď je důležitou složkou lidského organismu. Podílí se na správné funkci orgánových soustav a je také součástí mnoha pro tělo významných enzymů. V těle je třeba udržovat vyvážené množství mědi, aby nedocházelo k jejímu nadbytku či nedostatku, což může vést ke vzniku různých chorob. Cílem této diplomové práce bylo zjistit měď-chelatační a měď-redukující účinky isochinolinových alkaloidů berberin-chloridu, kanadinu, korydalinu, skulerinu, sinaktinu, stylopinu, tetrahydropalmatinu, allokryptopinu, protopinu, korykavaminu a kryptopinu. Při experimentálním měření bylo provedeno stanovení chelatace iontů mědi hematoxylinem a stanovení chelatace a redukce iontů mědi pomocí disodné soli kyseliny bathocuproindisulfonové. Nejvyšší redukční aktivitu vykazoval skulerin, v jehož struktuře se oproti ostatním alkaloidům vyskytují hydroxylové skupiny a u kterého byl v minulosti prokázán účinek na potlačení růstu nádorových buněk. Nejnižší redukční aktivita byla změřena u protopinových alkaloidů a u korydalinu. Redukční a chelatační aktivita závisí na chemické struktuře a prostředí, ve kterém se... Keywords: alkaloidy; měď; chelatace; redukce; alkaloids; copper; chelation; reduction Available in a digital repository NRGL
Interakce alkaloidů s přechodnými kovy II.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Botany Consultant: Ing. Kateřina Macáková, Ph. D. Student: Markéta Šilhová Title of Thesis: Interactions of ...

Šilhová, Markéta; Macáková, Kateřina; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases