Number of found documents: 537
Published from to

Vývoj a právní úprava obchodního práva do roku 1989
2019 -
Hlavní cíl práce bylo zachytit vývoj obchodního práva na území našeho státu od jeho počátků do doby jeho zániku po únorovém převratu roku 1948 a nastoupení nového odvětví - práva hospodářského. S jasným zaměřením a fokusem na obchodní zákoník z roku 1862, který se stal základním právním předpisem v oblasti obchodního práva a platící na našem území až do 50. let 20 století, ale popsat i další obchodně právních předpisy v jednotlivých historických vývojových etapách. Keywords: všeobecný obchodní zákoník; obchodní zákoník x občanský zákoník; veřejná obchodní společnost; komanditní společnost; komanditní společnost na akcie; akciová společnost; uherský obchodní zákoník; akciový regulativ; směnečný zákoník; národní podnik; hospodářské smlouvy; hospodářský zákoník Available in the ZČU Library.
Vývoj a právní úprava obchodního práva do roku 1989

Hlavní cíl práce bylo zachytit vývoj obchodního práva na území našeho státu od jeho počátků do doby jeho zániku po únorovém převratu roku 1948 a nastoupení nového odvětví - práva hospodářského. S ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Právní úprava konkursního řízení v českých zemích do roku 1950 se zvláštním zaměřením na konkursní řád z roku 1931
2019 -
Obsahem rigorózní práce je popis historického vývoje právní úpravy konkursního řízení v českých zemích do roku 1950. V úvodní části jsou popsány počátky konkursního práva ve starověkém Římě. Následující kapitola je zaměřena na vývoj zkoumané právní úpravy v českých zemích a v závěrečné kapitole jsou popsány základní zásady a průběh konkursního řízení podle konkursního řádu z roku 1931. Keywords: konkurs; konkursní právo; konkursní řízení Available in the ZČU Library.
Právní úprava konkursního řízení v českých zemích do roku 1950 se zvláštním zaměřením na konkursní řád z roku 1931

Obsahem rigorózní práce je popis historického vývoje právní úpravy konkursního řízení v českých zemích do roku 1950. V úvodní části jsou popsány počátky konkursního práva ve starověkém Římě. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Drogová trestná činnost a její dokazování se zaměřením na přípravné řízení
2019 -
Práce se zabývá drogovými trestnými činy a problematikou jejich dokazování se zaměření na přípravné řízení. Je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první část je věnována aktuální hmotněprávní úpravě drogových trestných činů, které předchází stručný popis vývoje právní úpravy protiprávního jednání souvisejícího s drogami na našem území. V této části práce jsou rovněž představeny základní pojmy, které souvisejí s drogovou trestnou činností a nadále se opakují v celém textu práce. Dále je proveden rozbor hmotněprávní úpravy drogových trestných činů, kde je kladen důraz zejména na judikaturu soudů. Druhá část práce je věnována dokazování drogové trestné činnosti se zaměřením na přípravné řízení. V této části práce jsou rozebrány jednotlivé způsoby zajišťování důkazů, které jsou používány v rámci odhalování a vyšetřování drogových trestných činů, tedy v přípravném řízení. Jsou zmíněny zásadní požadavky na správný procesní postup tak, aby zajištěné důkazy bylo možné plně použít v řízené před soudem. Částečně je zmíněna i metodika a taktika při zajišťování jednotlivých důkazů. V závěru práce nabízí srovnání se slovenskou právní úpravou. Na tuto kapitolu je navázáno úvahami de lege ferenda, které se slovenskou úpravou částečně inspirují. Keywords: trestní zákoník; trestní řád; drogy; drogové trestné činy; přípravné řízení; dokazování trestní zákoník; trestní řád; drogy; drogové trestné činy; přípravné řízení; dokazování Available in the ZČU Library.
Drogová trestná činnost a její dokazování se zaměřením na přípravné řízení

Práce se zabývá drogovými trestnými činy a problematikou jejich dokazování se zaměření na přípravné řízení. Je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první část je věnována aktuální hmotněprávní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Ochranná známka Evropské unie
2019 -
Rigorózní práce se věnuje problematice ochranné známky Evropské unie. Zabývá se právní úpravou ochranné známky Evropské unie, jejím postavením v rámci práva průmyslového vlastnictví a jednotlivými druhy ochranných známek. Dále se práce věnuje registraci ochranné známky Evropské unie včetně řízení o zápisu ochranné známky a námitkovému řízení, důvodům zániku ochranné známky a problematice ochrany proti zásahu do práv vlastníka ochranné známky. Keywords: ochranná známka; evropská unie; průmyslové vlastnictví Available in the ZČU Library.
Ochranná známka Evropské unie

Rigorózní práce se věnuje problematice ochranné známky Evropské unie. Zabývá se právní úpravou ochranné známky Evropské unie, jejím postavením v rámci práva průmyslového vlastnictví a jednotlivými ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

SMLUVNÍ POKUTA
2019 -
Práce je rozdělena do 13 kapitol. V úvodu se věnuje historicko-teoretickým aspektům smluvní pokuty, jako je pojem smluvní pokuty (druhá kapitola), historický vývoj její právní úpravy na území České republiky (třetí kapitola) a funkce smluvní pokuty (čtvrtá kapitola). Následující kapitoly jsou praktičtěji zaměřeny. První z těchto kapitol se zaměřuje na platné a dostatečně konkrétní sjednání smluvní pokuty, následuje kapitola zabývající se pro mě jednou z nejzajímavějších otázek týkající se smluvní pokuty, a to je její výše a moderace (šestá kapitola). Vzhledem ke skutečnosti, že obecná úprava smluvní pokuty se neuplatní ve všech právních vztazích, nebylo možné v rámci této práci opomenout ani speciální právní úpravu smluvní pokuty, přičemž v této části práce klade důraz zejména na smluvní pokutu sjednanou ve smlouvách se spotřebitelem. Další kapitoly se věnují procesním aspektům smluvní pokuty a jejímu vztahu k dalším institutům občanského práva, které mají blízký vztah ke smluvní pokutě. Práce se v tomto ohledu zaměřuje zejména na vztah smluvní pokuty a úroků z prodlení. V průběhu celé práce je na jednotlivé otázky spojené se smluvní pokutou nahlíženo i ve vztahu k zahraniční právní úpravě. Keywords: smluvní pokuta; utvrzení dluhu; porušení smluvní povinnosti; úroky z prodlení; náhrada škody Available in the ZČU Library.
SMLUVNÍ POKUTA

Práce je rozdělena do 13 kapitol. V úvodu se věnuje historicko-teoretickým aspektům smluvní pokuty, jako je pojem smluvní pokuty (druhá kapitola), historický vývoj její právní úpravy na území České ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu k věcem, které nejsou evidované ve veřejných seznamech
2019 -
S účinnosti k 1. lednu 2014 byla v českém právním řádu zakotvena úprava nabytí od neoprávněného, která se uplatní obecně vůči všem subjektům soukromoprávních vztahů. Tato práce si klade za cíl rozebrat a analyzovat vybrané aspekty takového nabývání vlastnického práva ve vztahu k věcem, které se nezapisují do veřejných seznamu, v kontextu nové české soukromoprávní úpravy. Její ambicí je taktéž zodpovězení dalších otázek s touto problematikou úzce se pojících a prezentace vlastních stanovisek ohledně dílčích aspektů této materie. Keywords: dobrá víra; nabytí vlastnického práva; neoprávněný Available in the ZČU Library.
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu k věcem, které nejsou evidované ve veřejných seznamech

S účinnosti k 1. lednu 2014 byla v českém právním řádu zakotvena úprava nabytí od neoprávněného, která se uplatní obecně vůči všem subjektům soukromoprávních vztahů. Tato práce si klade za cíl ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Registr smluv
2019 -
Předložená rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na problematiku registru smluv. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol, kdy při rozdělení kapitol a podkapitol jsem vycházela z konstrukce ZRS. V první kapitole je popsán předmět ZRS. Druhá kapitola obsahuje definici smluv, jež podléhají uveřejnění v registru smluv, jakož i seznam povinných subjektů dle ZRS s jejich krátkým popisem. Třetí kapitola popisuje výjimky z uveřejnění dle ZRS. Čtvrtá kapitola se zabývá registrem smluv jako informačním systémem veřejné správy. Pátá kapitola popisu zejména postup, jak zveřejnit smlouvu v registru smluv. Šestá kapitola upravuje účinnost smlouvy podléhající zveřejnění v registru. Sedmá kapitola pojednává zejména o sankci za nezveřejnění smlouvy v registru smluv. Osmá kapitola pojednává především o uveřejňování dodatků ke smlouvám podléhajícím uveřejnění v registru smluv a vztahu ZRS k uveřejňování smluv a informací z nich dle jiných právních předpisů. Devátá kapitola pojednává o účinnosti ZRS. Desátá kapitola obsahuje stručný popis slovenské právní úpravy registru smluv a skromnou komparaci úpravy registru smluv v Čechách a na Slovensku. Jedenáctá kapitola pojednává o aktuálním dění kolem ZRS. Keywords: registr smluv; zákon o registru smluv; zrs; povinné subjekty; výjimky z povinnosti uveřejňování v registru smluv Available in the ZČU Library.
Registr smluv

Předložená rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na problematiku registru smluv. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol, kdy při rozdělení kapitol a podkapitol jsem vycházela z konstrukce ZRS. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Daňová kontrola
2019 -
Tématem rigorózní práce jsem si zvolila daňovou kontrolu. Práce obecně pojednává o institutu daňové kontroly od jejích počátků až do aktuální úpravy. Do textu jsem rovněž zařadila postup dle ustanovení § 89 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým je zaslání výzvy k odstranění pochybností. Hlavním cílem mé práce potom byla komparace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a jeho předchůdce, zákona č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Keywords: finanční právo; daňová kontrola; postup k odstranění pochybností; daňový řád; daň; daňový subjekt; správce daně; vyměření daňové povinnosti; kontrola daňové povinnosti. Available in the ZČU Library.
Daňová kontrola

Tématem rigorózní práce jsem si zvolila daňovou kontrolu. Práce obecně pojednává o institutu daňové kontroly od jejích počátků až do aktuální úpravy. Do textu jsem rovněž zařadila postup dle ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Pohledávky v insolvenčním řízení ve světle judikatury
2019 -
Tato kvalifikační práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek věřiteli v rámci insolvenčního řízení. Stěžejní pozornost je v celé práci věnována vlivu judikatury na právní úpravu insolvenčního práva ve vztahu k pohledávkám a na samotný proces vymáhání pohledávek věřiteli. Jako příklad dílčího tématu zpracování lze uvést odlišnost pohledávek vykonatelných a nevykonatelných a s tím související účinky popěrných úkonů či problematiku titulů vykonatelnosti či stanovení úkonů insolvenčního soudu a účastníků řízení. Keywords: pohledávka; přihláška pohledávky; insolvenční řízení; vymáhání pohledávek; judikatura; přezkoumání pohledávek; popěrný úkon; incidenční žáloba Available in the ZČU Library.
Pohledávky v insolvenčním řízení ve světle judikatury

Tato kvalifikační práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek věřiteli v rámci insolvenčního řízení. Stěžejní pozornost je v celé práci věnována vlivu judikatury na právní úpravu insolvenčního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Postavení soudního exekutora v české republice
2019 -
Rigorózní práce se zabývá postavením soudního exekutora v České republice při výkonu exekuční činnosti prováděné dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů. Dále vývojem exekučního řízení od roku 1918, srovnáním s dalšími právnickými profesemi a vlivem jiných řízení na exekuce, komparací s postavením soudních exekutorů ve vybraných zemích a rozborem nákladů exekuce. Keywords: soudní exekutor; exekuce; úřad; výkon rozhodnutí; insolvenční; rozhodčí; rozhodce; notář; místní příslušnost; zastavení exekuce; náklady exekuce Available in the ZČU Library.
Postavení soudního exekutora v české republice

Rigorózní práce se zabývá postavením soudního exekutora v České republice při výkonu exekuční činnosti prováděné dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases