Number of found documents: 188
Published from to

Pracovní doba ve zdravotnictví
2022 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Zabývá se obcházením ustanovení zákoníku práce na straně zdravotnických zařízení, přetěžováním zdravotnických pracovníků nelegálními přesčasy a s tím souvisejícím krácením doby odpočinku. Cílem je analyzovat specifika pracovní doby ve zdravotnictví s důrazem na přesčasy, dobu pracovní pohotovosti a dobu odpočinku. Text dále zasazuje problematiku pracovní doby ve zdravotnictví do širšího kontextu mezinárodního a komunitárního práva a srovnává českou a slovenskou právní úpravu o pracovní době ve zdravotnictví. Na základě zjištěných nedostatků stávajících právních předpisů jsou formulovány návrhy de lege ferenda. Keywords: zdravotnictví; zdravotník; pracovní doba; směna; přesčas; pohotovost; noční práce; odpočinek; dovolená Available in digital repository of ZČU.
Pracovní doba ve zdravotnictví

Rigorózní práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Zabývá se obcházením ustanovení zákoníku práce na straně zdravotnických zařízení, přetěžováním zdravotnických pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Místa paměti příbramského školství: Období tzv. normalizace a transformace z perspektivy učitelek a učitelů
2022 -
Hlavním cílem práce je charakterizovat a zachytit profesní život učitelů příbramských základních škol formou orálně historické sondy do jejich každodenního života v období tzv. normalizace a zachycení podoby "normalizačního" vzdělávacího procesu, včetně prostředí a kultury základních škol, v nichž byla vychována generace, která jako první nacházela uplatnění v polistopadové éře a svým způsobem tak i pomáhala s budováním nově vznikající republiky. Dalším stěžejním tématem je transformace učitelské profese a její proměny po roce 1989. Dodatečně byla do práce začleněna pasáž týkající se tzv. koronavirové krize, kdy bude zachyceno, jak se jednotlivé učitelky a učitelé vyrovnávali s přechodem na distanční výuku. Keywords: školství; základní školy; učitelé; normalizace; transformace Available in digital repository of ZČU.
Místa paměti příbramského školství: Období tzv. normalizace a transformace z perspektivy učitelek a učitelů

Hlavním cílem práce je charakterizovat a zachytit profesní život učitelů příbramských základních škol formou orálně historické sondy do jejich každodenního života v období tzv. normalizace a zachycení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
2022 -
Rigorózní práce zasazuje pracovní smlouvu do kontextu jejího působení a současného právního rámce a potvrzuje, že institut pracovní smlouvy definovaný zákoníkem práce není pouhým odrazem národního, českého práva, ale je odrazem vlivu mezinárodních závazků a práva Evropské unie. Práce prokazuje, že pracovní smlouva je neopominutelnou podmínkou pro založení pracovního poměru. Posuzuje smluvní volnost v pracovněprávních vztazích vedoucí k uzavření pracovní smlouvy a v popsaných principech právního jednání a předsmluvní odpovědnosti se zaobírá mantinely pro autonomii vůle obou stran. Zdůrazňuje význam informovanosti subjektů pracovněprávních vztahů a reflektuje odlišnosti v pracovněprávních vztazích u agenturního zaměstnávání. Práce obsahuje i návrhy de lege ferenda s odůvodněním jejich překladu a zhodnocením jejich následného přínosu v případě jejich budoucí kodifikace. Keywords: pracovní právo; pracovní smlouva; vznik pracovního poměru Available in digital repository of ZČU.
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

Rigorózní práce zasazuje pracovní smlouvu do kontextu jejího působení a současného právního rámce a potvrzuje, že institut pracovní smlouvy definovaný zákoníkem práce není pouhým odrazem národního, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Směnka vlastní a její interpretace soudy
2022 -
Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti doplnit o bohatou judikaturu a různorodou odbornou literaturu. Cílem takového podrobného rozboru v této práci je především praktické využití. Cílem je, u každé jednotlivé náležitosti či doložky, s níž se lze na směnce setkat, zaměřit se i na nejčastější výkladové problémy objevující se v praxi a uvést přiléhající soudní judikaturu. Práce tak neupozorňuje jen na to, jak kterou náležitost na směnku napsat, aby směnka byla platná, ale cílem je i upozornit na reálná rizika, která již byla řešena v praxi a která odborné publikace neobsahují. Keywords: směnka vlastní; směnka; náležitosti směnky; směnečné doložky Available in digital repository of ZČU.
Směnka vlastní a její interpretace soudy

Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám
2022 -
Autorka předkládá své úvahy k nepříliš interpretovanému tématu odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. V porovnání s odklony proti osobám fyzickým v trestním řízení jsou odklony proti právnickým osobám podstatně ztíženy. Hlavním cílem této rigorózní práce je poskytnout čtenářům ucelený přehled o poměrně zajímavé a ne příliš diskutované právní problematice odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. Keywords: trestní odpovědnost právnických osob; odklony v trestním řízení; přičitatelnost Available in digital repository of ZČU.
Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám

Autorka předkládá své úvahy k nepříliš interpretovanému tématu odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. V porovnání s odklony proti osobám fyzickým v trestním řízení jsou odklony proti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vybrané raritní zápisy do katastru nemovitosti - duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví
2022 -
Práce popisuje vybrané raritní zápisy do katastru nemovitostí v souvislostech, tedy s ohledem na důvod a způsob jejich vzniku, historický vývoj a v neposlední řadě na jejich praktické dopady. Nejprve jsou popisovány okolnosti, které tyto zápisy ovlivňují, ať už to je historický vývoj evidence nemovitostí na našem území, principy, na nichž stojí současný katastr nemovitostí, nebo proces samotného zápisu do katastru nemovitostí. Následně jsou popsané jednotlivé vybrané instituty, tedy duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví. Keywords: duplicita; duplicitní zápis; přídatné spoluvlastnictví; nemovitosti; katastr nemovitostí; zápisy do katastru; věcná práva Available in digital repository of ZČU.
Vybrané raritní zápisy do katastru nemovitosti - duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví

Práce popisuje vybrané raritní zápisy do katastru nemovitostí v souvislostech, tedy s ohledem na důvod a způsob jejich vzniku, historický vývoj a v neposlední řadě na jejich praktické dopady. Nejprve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Státoprávní uspořádání a právní systém Mongolské říše v letech 1206 - 1294
2022 -
Rigorózní práce se zaměřuje na období vzniku a období největšího rozmachu Mongolské říše, a to především z hlediska vývoje státoprávního uspořádání a právního systému. Rigorózní práce má čtenáři umožnit vhled do problematiky správy historicky největší pevninské říše prostřednictvím jednotlivých fragmentů zákoníku Velká Yasa, ale i uvedených příkladů aplikace mongolského obyčejového práva. Autor rigorózní práce se věnuje i aspektům správy dobytých území, především území Číny, včetně vlivu mongolského práva na místní právní systém. Keywords: mongolské právo; obyčejové právo; zákoník; právní systém; státoprávní uspořádání; velká yasa; mongolská říše; čingischán; khubilai; čína; yüan Available in digital repository of ZČU.
Státoprávní uspořádání a právní systém Mongolské říše v letech 1206 - 1294

Rigorózní práce se zaměřuje na období vzniku a období největšího rozmachu Mongolské říše, a to především z hlediska vývoje státoprávního uspořádání a právního systému. Rigorózní práce má čtenáři ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zvlášť zranitelné oběti
2022 -
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) zavedl poměrně novou privilegovanou podkategorii obecných obětí - zvlášť zranitelné oběti trestných činů, kterým přiznává specifická práva a výrazně tak zesiluje jejich ochranu před sekundární viktimizací. Přestože zákon o obětech trestných činů zavedený termín zvlášť zranitelné oběti hojně užívá, legální definici pojmu nenabízí. Stejně tak se nedozvíme, v čem tkví podstata zranitelnosti jednotlivých kategorií zvlášť zranitelných obětí. Hlubší ponoření do tématu nepřináší ani důvodová zpráva nebo komentářová literatura. Přitom posouzení oné zranitelnosti je podmínkou pro přiznání statutu zvláštní zranitelnosti, na který jsou navázána zákonem přiznaná speciální opatření (práva), které mají minimalizovat nebezpečí další viktimizace. Z uvedeného důvodu je hlavní snahou rigorózní práce vytvořit logicky upořádané dílo, které poskytne analýzu problematiky zvlášť zranitelných obětí s akcentem na popis aspektu zvláštní zranitelnosti. Keywords: oběť; zranitelnost; indikátory zranitelnosti; zvlášť zranitelná oběť; specifická práva Available in digital repository of ZČU.
Zvlášť zranitelné oběti

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) zavedl poměrně novou privilegovanou podkategorii obecných obětí - zvlášť zranitelné oběti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Postavení ženy v římském právu
2022 -
Rigorózní práce se zabývá postavením ženy v římském právu. Cílem této rigorózní práce je komplexní analýza života ženy v římské společnosti, a to od zrodu římské společnosti, přes její vrchol až po zánik této římské společnosti. Z počátku ranného vývoje římské společnosti se na ženu nahlíželo jako na osobu lehkovážnou, morálně slabou a nemající způsobilost k téměř žádné samostatné činnosti. Vývojem římské společnosti však došlo k postupné změně pohledu na římské ženy. Římské ženy se tak čím dál více stávaly svobodnějšími a začalo jim být přiznáváno čím dál více práv. Rigorózní práce je členěna do pěti hlavních kapitol, z nichž první kapitola je zaměřena na jednotlivá členění římské společnosti v čase, Druhá kapitola rozděluje způsobilost ženy do čtyř základních pilířů - právní osobnost, svéprávnost, deliktní a trestní způsobilost a procesní způsobilost. Třetí kapitola se zabývá postavením ženy v římském právu rodinném. Čtvrtá kapitola se zabývá římským právem dědickým a v kapitole páté je komparace postavení ženy v římském právu s právem současným. Keywords: žena; způsobilost; žena alieni iuris; žena sui iuris; římská rodina; dcera; manželství; manželka; věno; dědické právo; dědic; závěť; recepce římského práva Available in digital repository of ZČU.
Postavení ženy v římském právu

Rigorózní práce se zabývá postavením ženy v římském právu. Cílem této rigorózní práce je komplexní analýza života ženy v římské společnosti, a to od zrodu římské společnosti, přes její vrchol až po ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Útěk do Sovětského svazu a věznění v gulagu ve vzpomínkách přeživších Rusínů a Židů z Podkarpatské Rusi
2022 -
Práce se věnuje interpretacím vzpomínek Rusínů a Židů, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi maďarskou armádou v roce 1939 uprchli do Sovětského svazu, aby tam našli svobodu a spravedlnost, ale místo toho se setkali s vězněním a represemi a na několik let skončili v gulagu. Dennodenně byli vystaveni těžkým fyzickým pracím, hladu, žízni, arktickému mrazu, nemocem, krutému zacházení a permanentnímu boji o holý život. Většinou se na Podkarpatskou Rus už nevrátili, neboť nesouhlasili s jejím poválečným přičleněním k SSSR, který jim tolik ublížil. Navzdory tomu svou levicovou orientaci neztratili, mnozí dokonce vstoupili do KSČ v domnění, že se československý socialismus nepřizpůsobí sovětskému modelu. Rozpaky z opačného vývoje proto ve vzpomínkách neskrývají. Keywords: podkarpatská rus; sovětský svaz; stalinský gulag; každodennost; represe Available in digital repository of ZČU.
Útěk do Sovětského svazu a věznění v gulagu ve vzpomínkách přeživších Rusínů a Židů z Podkarpatské Rusi

Práce se věnuje interpretacím vzpomínek Rusínů a Židů, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi maďarskou armádou v roce 1939 uprchli do Sovětského svazu, aby tam našli svobodu a spravedlnost, ale místo ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases