Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1499
Published from to

Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Ošlejšek, Radek; Ráček, Jaroslav; Prášek, Jan
2010 - Czech
Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové toky. Datový model zachycuje jednotlivé entity a vazby mezi nimi. Jsou popsány struktury zachycující materiálový tok na podnikové úrovni a struktury popisující problematiku prevence závažných havárií. Keywords: systém informační hydroekologický; protokol SEA; služba spisová; dokumentace EIA; povinnost ohlašovací; zdroje znečištění; analýza; BAT; IPPC; povolení integrované; řízení správní; systém informační; prevence integrovaná a omezování znečištění; hydroecological information system; SEA Protocol; record service; EIA documentation; registration obligation; pollution sources; analysis; BAT; IPPC; integrated permit; administrative procedure; information system; integrated pollution prevention and control; analýza Available in the Ministry of the Environment
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR

Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Ošlejšek, Radek; Ráček, Jaroslav; Prášek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
Sysnet, s.r.o., Praha; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha; Prášek, Jan
2010 - Czech
Dokument obsahuje podrobný popis aplikace IPPS Help-desk vypracovaný na základě metodiky UP. Jsou popsány veškeré prvky aplikace. Keywords: prevence integrovaná a omezování znečištění; systém informační; řízení správní; povolení integrované; IPPC; podpora informační; integrated pollution prevention and control; information system; administrative procedure; integrated permit; IPPC; information assistance; informační systémy; správní řízení Available in the Ministry of the Environment
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR

Dokument obsahuje podrobný popis aplikace IPPS Help-desk vypracovaný na základě metodiky UP. Jsou popsány veškeré prvky aplikace.

Sysnet, s.r.o., Praha; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha; Prášek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území
Správa KRNAP, Vrchlabí; Schwarz, Otakar
2010 - Czech
Projekt je zaměřen na analýzu dlouhodobých interakcí mezi lesními ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Cílem je kontinuální měření atmosférické depozice v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu a v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, diferenciace území podle velikosti imisní zátěže a podle hodnot biodiverzity lesních ekosystémů, návrh lesního managementu s ohledem na přírodní podmínky a na současný stav lesních porostů. Byly definovány základní typy lesních ekosystémů podle jejich hodnoty z hlediska biodiverzity a podle jejich stability ve vztahu k imisní zátěži a pro jednotlivé typy budou navrženy základní úpravy managementu. V rámci měření a vyhodnocování atmosférické depozice byla naměřena data na 14 měřištních plochách, vlastní data a zhodnocení trendů jsou uvedena v příloze 1. Byl vyhodnocen vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v české i polské části Krkonoš a byla provedena vizualizace a simulace jejich vývoje pomocí růstového modelu Sibyla. Výsledky jsou uvedeny v příloze 2. Keywords: CHKO Jizerské hory; NP Krkonoše; lišejníky; biodiverzita; stav lesa; zátěž kritická; zátěž imisní; měření látek znečišťujících; dusík; síra; ekosystém lesní; imise; depozice atmosférická; PLA Jizerské Mountains; NP Krkonoše Mts.; lichens; biodiversity; forest condition; critical load; immission load; measurement of pollutants; nitrogen; sulphur; forest ecosystem; immission; atmospheric deposition; síra; dusík; lišejníky; imise Available in the Ministry of the Environment
Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území

Projekt je zaměřen na analýzu dlouhodobých interakcí mezi lesními ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Cílem je kontinuální měření atmosférické depozice v Krkonošském ...

Správa KRNAP, Vrchlabí; Schwarz, Otakar
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice
Boháčová, Ludmila; Lomský, Bohumír; Šrámek, Vít; Buriánek, V.; Čapek, M.; Fabiánek, P.; Fadrhonsová, V.; Lachmanová, Z.; Novotný, R.; Uhlířová, H.; Vortelová, L.
2010 - Czech
Ročenka uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II). In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (level I and level II). Keywords: lesní porosty; zdravotní stav; monitoring; Česko; forest stands; forest condition; monitoring; Czechia Available in a digital repository NRGL
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice

Ročenka uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II)....

Boháčová, Ludmila; Lomský, Bohumír; Šrámek, Vít; Buriánek, V.; Čapek, M.; Fabiánek, P.; Fadrhonsová, V.; Lachmanová, Z.; Novotný, R.; Uhlířová, H.; Vortelová, L.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Česká geologická služba, Praha; Válková, Ivana; Doušová, Barbora; Bruthans, Jiří; Lněničková, Zdena; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František
2010 - Czech
Cílem úkolu je stanovení rychlosti a rozsahu transportu infiltrujicích srážek a rozpuštěných polutantů v nenasycené zóně kvartérních sedimentů (kvartérní terasy Káraný), odvození obecných vztahů mezi srážkami a vstupem kontaminace v daném prostředí a návrh opatření pro snížení kontaminace ve stávajících vodních zdrojích. V oblasti Lité a Dědiny jde o identifikaci zdrojů eutrofizace a jejich vliv na následné znečištění zdrojů podzemních vod v oblasti a stanovení dynamiky přenosu polutantů ze zemědělské činnosti do povrchových toků a následně do dalších zdrojů. Zpráva se zabývá kvantifikací transportu infiltrace a rozpuštěných polutantů do podzemních a povrchových vod v oblasti Káraného, střední části Labe. Jsou uvedeny dva odborné články, prezentující výsledky projektu. Keywords: Česká republika; Polabí; Labe; hydrologie; vzorkování; model; půda; vliv zemědělství; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok; srážky; vliv antropogenní; Czech Republic; Elbe river region; Elbe river; hydrology; sampling; model; soil; agricultural effect; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; precipitation; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie; půda Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Cílem úkolu je stanovení rychlosti a rozsahu transportu infiltrujicích srážek a rozpuštěných polutantů v nenasycené zóně kvartérních sedimentů (kvartérní terasy Káraný), odvození obecných vztahů mezi ...

Česká geologická služba, Praha; Válková, Ivana; Doušová, Barbora; Bruthans, Jiří; Lněničková, Zdena; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Sirotková, Dagmar
2010 - Czech
Byly zpracovány podklady pro novelizaci vyhlášky č. 383/2001 Sb. týkající se části přepravy nebezpečných odpadů v důsledku zavedení elektronického systému ohlašování přepravy NO, podklady pro legislativní úpravu ohledně balení a označování NO, technický podklad pro vyhlášku ohledně hodnocení NO. Bylo zmapováno používání PVC v obalech společně s ostatními recyklovatelnými plasty, např. etiketami na trhu v ČR. Zpráva obsahuje návrh metodického pokynu pro posuzování zařízení spadajících pod § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jejich přehled. Keywords: PVC; přeprava látek nebezpečných; vyhláška; odpady nebezpečné; hodnocení odpadů; pokyn metodický; PVC; transport of dangerous substances; regulation; hazardous waste; waste assessment; methodical instruction; regulace; polyvinylchlorid Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Byly zpracovány podklady pro novelizaci vyhlášky č. 383/2001 Sb. týkající se části přepravy nebezpečných odpadů v důsledku zavedení elektronického systému ohlašování přepravy NO, podklady pro ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Sirotková, Dagmar
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Vejnar, Pavel
2010 - Czech
Nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů od jejich vzniku u původce pro jejich konečné využití nebo odstranění. Bylo ověřeno nakládání s devíti vybranými čísly odpadů v ČR. Zdrojem dat byl Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). Jedná se o hydroxid vápenatý, alkalické mořící roztoky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, směsi betonu, cihel, tašek a keramických odpadů, odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, prach ze spalin obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, izolační materiál s obsahem azbestu. Keywords: zinek; měď; odpady komunální; sběr odpadů; škodlivina; odstraňování odpadů; odpady nebezpečné; nakládání s odpady; předpisy právní; odpady; zinc; copper; municipal waste; waste collection; harmful substance; waste disposal; hazardous waste; waste handling; legal regulations; waste; právní předpisy; odstraňování odpadů; měď; zinek; odpady Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů od jejich vzniku u původce pro jejich konečné využití nebo odstranění. Bylo ověřeno nakládání s devíti vybranými čísly odpadů v ČR. Zdrojem dat byl ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Vejnar, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Bartáčková, Lenka
2010 - Czech
Práce popisuje ověřování technického zabezpečení skládek, které navazuje na předchozí zjištění a vede k aktualizaci seznamu skládkových zařízení. Hlavním výstupem jsou aktualizované díly atlasu zařízení pro nakládání s odpady uveřejněné na internetových stránkách CeHO (www.ceho.cz). Keywords: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; bezpečnost skládky; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; landfill safety; waste processing facility; odpady; zpracování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Práce popisuje ověřování technického zabezpečení skládek, které navazuje na předchozí zjištění a vede k aktualizaci seznamu skládkových zařízení. Hlavním výstupem jsou aktualizované díly atlasu ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Bartáčková, Lenka
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Hudáková, Věra
2010 - Czech
Je sledován obsah nebezpečných látek, které se vyskytují v dosud nevyužitelných frakcích odpadů, které vznikají z drcení autovraků a elektrozařízení a většinou končí na skládkách. Jedná se hlavně o odpady z výrobků, u kterých ještě nebylo směrnicemi EU při jejich výrobě používání těchto látek zakázáno. U odpadů z autovraků je sledován obsah Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE. V odpadech z elektrozařízení jde o sledování obsahu Pb, Hg, CrVI, PBB, PBDE, které je na základě doposud používaných materiálů při výrobě rozšířeno o As, Be, Sb, a Se. Byla navržena metodika stanovení těžkých kovů v přenosných elektrochemických článcích a připraven technický podklad pro sladění evidence odpadů ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. s ostatními právními předpisy. Keywords: selen; antimon; berylium; arzen; chrom; kadmium; rtuť; olovo; drcení odpadů; odběr zpětný; vlastnost odpadů; složení odpadů; elektroodpad; autovrak; odpady nebezpečné; selenium; antimony; beryllium; arsenic; chromium; cadmium; mercury; lead; waste crushing; take-back system; waste property; waste composition; electrical and electronic waste; car wreck; hazardous waste; olovo; kadmium; chrom; arzen; beryllium; antimon; selen; rtuť Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Je sledován obsah nebezpečných látek, které se vyskytují v dosud nevyužitelných frakcích odpadů, které vznikají z drcení autovraků a elektrozařízení a většinou končí na skládkách. Jedná se hlavně o ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Hudáková, Věra
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc; Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha; Mládek, Jan; Hejcman, Michal; Pavlů, Vilém
2010 - Czech
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky. Keywords: louka; louka horská; pastva; kosení; skladba druhová přirozená; skladba druhová; meadow; mountain meadow; grazing; mowing; natural species composition; species composition; travní porosty; skladba Available in the Ministry of the Environment
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování

Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý ...

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc; Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha; Mládek, Jan; Hejcman, Michal; Pavlů, Vilém
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases