Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 273676
Published from to

Využití stavebních recyklátů do pozemních komunikací
Průdková, Hana; Hýzl, Petr; Stehlík, Dušan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část shromažďuje dostupné informace o současném stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato část pojednává o demoličních pracích, podává základní informace o stavebních a demoličních odpadech a popisuje proces recyklace. Dále se zabývá nejpoužívanějšími druhy recyklátů a jejich využitím v pozemních komunikacích. Práce také vysvětluje důležitost cirkulární ekonomiky a srovnává ceny recyklátů a přírodního kameniva. Závěr teoretické části je doplněn zahraničními zkušenostmi. Praktická část této diplomové práce ověřuje možnosti využití betonového, asfaltového a cihelného recyklátu a jejich směsí stmelených hydraulickými pojivy. Hlavním cílem bylo ověřit možnosti využití těchto recyklátů do stmelených podkladních vrstev pozemních komunikací. Tyto možnosti byly ověřeny a následně porovnány pomocí laboratorních zkoušek. Na závěr je provedeno ekonomické srovnání při použití recyklátů. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part collects available information on the current state of construction and demolition waste management. This section discusses demolition work, provides basic information on construction and demolition waste, and describes the recycling process. It also includes the most used types of recycled materials and their use in the roads. The thesis also explains the importance of the circular economy and compares prices of recycled and natural aggregates. The conclusion of the theoretical part is supplemented by foreign experiences. The practical part of this thesis focuses on the possibility of using concrete, asphalt and brick recycled and their mixtures cemented with hydraulic binders. The main goal was to verify the possibilities of using these recycled materials in the cemented base layers of roads. These options were verified and subsequently compared using laboratory tests. In the conclusion, there is an economic comparison of the use of recycled materials. Keywords: stavební a demoliční odpad; recyklace; recyklační linky; recyklát z betonu; recyklát asfaltový; recyklát cihelný; pozemní komunikace; stmelené podkladní vrstvy; cirkulární ekonomika; modifikovaná Proctorova zkouška; pevnost v tlaku; pevnost v příčném tahu; odolnost proti mrazu a vodě; construction and demolition waste; recycling; recycling lines; recycled concrete; recycled asphalt; recycled brick; roads; cement base layers; circular economy; modified Proctor test; compressive strength; transverse tensile strength; resistance to frost and water Available in a digital repository NRGL
Využití stavebních recyklátů do pozemních komunikací

Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část shromažďuje dostupné informace o současném stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato část pojednává o ...

Průdková, Hana; Hýzl, Petr; Stehlík, Dušan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Výrobní hala v Brně - stavebně technologický projekt
Šebelová, Zuzana; Brandtner, Michal; Venkrbec, Václav
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava a realizace výrobně skladovací haly v Brně. Obsahem diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, dopravní značení s ohledem na zařízení staveniště, dále dva technologické předpisy, první pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu haly a druhý pro realizaci průmyslové podlahy se vsypem. Následuje návrh hlavních stavebních mechanismů, širší vztahy dopravních tras, dva kontrolní a zkušební plány pro zmíněné technologické předpisy, dále vybraná část plánu BOZP, zejména definice hlavních rizik a návrh bezpečnostních opatření pro technologické procesy, dále rešerše certifikace udržitelnosti budov Breeam a Leed, poslední kapitola obsahuje alternativní návrh průmyslové podlahy s cenovým porovnáním. Dále byl zpracován slepý položkový rozpočet pro hrubou vrchní stavbu, plán potřeby materiálů pro vybraný předpis a další přílohy. The subject of the diploma thesis is the construction and technological preparation and implementation of a production and storage hall in Brno. The content of the diploma thesis is a technical report for the construction and technological project, a study of the main technological stages, a project of the construction site equipment, traffic signs about the construction site equipment, as well as two technological regulations, the first for the assembly of the prefabricated reinforced concrete skeleton of the hall and the second for the implementation of the industrial floor with filling. This is followed by the design of the main construction mechanisms, the broader relationships of the transport routes, two inspection and testing plans for the aforementioned technological prescriptions, then a selected part of the health and safety plan, in particular the definition of the main risks and the design of safety measures for the technological processes, as well as a search of the Breeam and Leed sustainability certification of buildings, and the last chapter contains an alternative design for the industrial floor with a price comparison. In addition, a blind itemized budget for the rough top building, a material requirement plan for the selected prescription and other annexes have been prepared. Keywords: Výrobní hala; stavebně technologická příprava; zařízení staveniště; technologický předpis; prefabrikovaný železobetonový skelet; kontrolní a zkušební plán; časový harmonogram; průmyslová podlaha; certifikace udržitelnosti; autojeřáb; administrativní vestavba; dopravní vztahy; bezpečnost a ochrana zdraví při práci.; Production hall; construction and technology planning; construction site equipment; technological regulation; prefabricated reinforced concrete skeleton; control and test plan; time schedule; industrial floor; sustainability certification; car crane; administrative building; traffic relations; occupational health and safety. Available in a digital repository NRGL
Výrobní hala v Brně - stavebně technologický projekt

Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava a realizace výrobně skladovací haly v Brně. Obsahem diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie ...

Šebelová, Zuzana; Brandtner, Michal; Venkrbec, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Most nad rychlostní komunikací D35
Pohlídal, Jan; Novák, Richard; Nečas, Radim
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu nad rychlostní komunikací D35. Jedná se o integrovanou vzpěradlovou konstrukci o třech polích. Konstrukce je specifická proměnným průřezem mostovky, který je podporován šikmými vzpěrami. Účinky jednotlivých zatížení byly vyšetřeny pomocí programu Scia Engineer, kde byla řešena i časová analýza konstrukce pomocí modulu TDA. Byl proveden ruční statický výpočet navržené konstrukce silničního mostu pomocí programu MS Excel, výkresová dokumentace a vizualizace. The theme of this master thesis is to design a road bridge across expressway D35. The bridge is designed as a triple-span strut frame construction. The construction is unique because of its variable cross-section of the bridge, which is supported by a inclined supports. The load effects were calculated using software Scia Engineer as the time analysis of the structure was solved using the TDA module. Calculations by hand were carried out using MS Excel. Drawing documentation and visualization of the structure are also included. Keywords: Silniční most; předpjatý beton; železobeton; předpjatá konstrukce; integrovaná konstrukce; vzpěradlová konstrukce; mezní stav únosnosti; mezní stav použitelnosti; Road bridge; prestressed conctrete; reinforced concrete; prestressed streucture; strut frame structure; ultimate limit states; serviceability limit states Available in a digital repository NRGL
Most nad rychlostní komunikací D35

Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu nad rychlostní komunikací D35. Jedná se o integrovanou vzpěradlovou konstrukci o třech polích. Konstrukce je specifická proměnným průřezem ...

Pohlídal, Jan; Novák, Richard; Nečas, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stavebně technologický projekt dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob
Smrčka, Adam; Jílek, Jan; Mohapl, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob v Ústeckém kraji. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby s řešením širších vztahů dopravních tras na staveniště, objektový časový a finanční plán stavby a studii realizace hlavních technologických etap. Pro hlavní stavební objekt byl dále vypracován položkový rozpočet hrubé stavby, graf potřeby pracovníků a strojů a podrobný časový harmonogram. Součástí práce je i projekt zařízení staveniště včetně výkresové dokumentace pro etapy zemních prací a hrubé stavby a návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. V rámci technologického předpisu se práce věnuje montáži prefabrikovaného železobetonového skeletu tělocvičny včetně podrobného kontrolního a zkušebního plánu kvality pro tento proces. V neposlední řadě práce obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, hlukovou studii, propočet celé stavby dle THU, schéma montáže skeletu autojeřábem včetně jeho posouzení a schéma dosahu autočerpadla betonové směsi. This diploma thesis deals with the construction technological project of the annex of the school gymnasium in the town of Hrob in the Ústí region. The work contains a technical report of the construction technological project, a coordination situation of the building with the solution of wider relations of transport routes to the construction site, time and financial construction plan for construction objects and a study of the implementation of the main technological stages. For the main construction object, an itemized budget for the shell construction, a graph of the need of workers and machines, and a detailed time schedule were also worked out. The work also includes a construction site equipment project, including drawing documentation for the stages of earthworks and shell construction, and the design of the main construction machinery. As part of the technological regulation, the work deals with the assembly of the prefabricated reinforced concrete skeleton of the gymnasium, including a detailed quality control and test plan for this process. Last, but not least, the work contains a safety and health protection plan for working on the construction site, a noise study, a calculation of the entire building according to THU, a schema of the assembly of the skeleton by a mobile crane including its assessment and a schema of the reach of the truck concrete pump. Keywords: stavebně technologický projekt; tělocvična; základní škola; zařízení staveniště; položkový rozpočet; technologický předpis; prefabrikovaný železobetonový skelet; plán BOZP; stavební stroje; hluková studie; construction technological project; gymnasium; primary school; construction site equipment; itemized budget; technological regulation; prefabricated reinforced concrete skeleton; safety and health protection plan for working on the construction site; construction machinery; noise study Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem dostavby školní tělocvičny ve městě Hrob v Ústeckém kraji. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, ...

Smrčka, Adam; Jílek, Jan; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Administrativní objekt Dukelská, příprava a organizace stavby
Poledníková, Hana; Boháček, Adam; Šlanhof, Jiří
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby administrativní budovy Dukelská ve městě Brně. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený jednoplášťovou plochou. Obsahem této práce je technická zpráva, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán – objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště pro tři etapy výstavby společně s kalkulací nákladů na zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů, časový harmonogram, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu, technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce společně s výkresem stropního bednění, kontrolním a zkušebním plánem kvality a plánem BOZP. Součástí práce je také propočet stavby dle THU, rozpočet uzavřené stavby SO 01 a ekonomické vyhodnocení použití jeřábu. The subject of the thesis is the development of a construction technology project for the new construction of the Dukelská administrative building in the city of Brno. It is a four storey, non-basement building covered with a single-skinned surface. The content of this work is a technical report, the coordination situation of the building with wider relations of transport routes, a time and financial plan - object plan, a study of the building construction object and its main technological stages, project equipment of the workplace for three stages of construction together with the calculation of costs for construction site equipment, the proposal of the main construction machines, time schedule, plan to ensure material resources for rough construction, technological prescription for monolithic ceiling constructions together with ceiling formwork drawing, quality control and testing plan and health and safety plan. The work also includes construction calculations according to THU, the budget of the closed construction SO 01 and the economic evaluation of the use of the crane. Keywords: Administrativní budova; zařízení staveniště; monolitická stropní konstrukce; bednění; technologický předpis; studie hlavních technologických etap; časový harmonogram; náklady na zařízení staveniště; ekonomické vyhodnocení použití jeřábu; položkový rozpočet; bezpečnost práce; Administrative building; construction site equipment; monolithic ceiling structure; formwork; technological regulation; study of the main technological stages; time schedule; cost of construction site equipment; economic evaluation of crane use; itemized budget; work safety Available in a digital repository NRGL
Administrativní objekt Dukelská, příprava a organizace stavby

Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby administrativní budovy Dukelská ve městě Brně. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený ...

Poledníková, Hana; Boháček, Adam; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh - Bludov, příprava realizace a řízení stavby
Kofler, Nikodém; Průcha, Aleš; Šlanhof, Jiří
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou mostu kategorie S 21,5/100 o délce 250,25 m. Most je situován v extravilánu na katastrálním území obce Postřelmov a převádí silnici I/44 přes trať ČD a řeku Moravu. Nosná konstrukce mostu je navržena jako dvoutrám se spřaženou ŽB mostovkou. Most je postaven za využití technologie vysouvání. Diploma thesis delas with constructive – technological preparation of bridge, class S 21.5/100, with lenght 250,2 m. Bridge is located in non-bult-up area in cadastral territory of village Postřelmov and spans over railway and Morava river. Bridge structure is designed as double beam with reinforced concrete slab on top. Bridge is build by technology slide-in. Keywords: Silniční most; spřažená ocelobetonová konstrukce; vysouvaný most; stavebně technologický projekt; zařízení staveniště; harmonogram; položkový rozpočet.; Road bridge; composite steel and concrete structure; constructive - technological project; slide-in bridge; technological study; site equipment; time schedule; budget. Available in a digital repository NRGL
Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh - Bludov, příprava realizace a řízení stavby

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou mostu kategorie S 21,5/100 o délce 250,25 m. Most je situován v extravilánu na katastrálním území obce Postřelmov a převádí silnici I/44 ...

Kofler, Nikodém; Průcha, Aleš; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři
Kolmačka, Ondřej; Venkrbec, Václav; Nečasová, Barbora
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři. V rámci této práce se řeší technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, řešení širších dopravních vztahů včetně návrhu zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový plán vybraných technologických procesů hlavního stavebního objektu, propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů, technologický předpis pro provádění železobetonového monolitického skeletu včetně výkresu bednění, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané technologické procesy, plán zajištění zdrojů personálních a strojních, kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonového monolitického skeletu, plán BOZP a jiné zadání, které se zabývá položkovým rozpočtem vybraných technologických procesů hlavního stavebního objektu a hlukovou studií staveniště pro vybrané technologické procesy. The subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction and technological project for the preparation and implementation of a fire station in Jaroměř. This thesis deals with the technical report to the construction and technological project, the study of the implementation of the main technological stages of the main building, the solution of the wider transport relations including the design of the building supply, the object time and financial plan, the time plan of selected technological processes of the main building, the calculation of the building according to technical and economic indicators, the technological regulation for the implementation of the reinforced concrete monolithic skeleton including the drawing of the formwork, site equipment design, design of main construction machines and mechanisms for selected technological processes, plan for provision of personnel and machine resources, inspection and testing plan for the implementation of reinforced concrete monolithic frame, occupational health and safety plan and other assignments dealing with itemized budget of selected technological processes of the main construction object and noise study of the construction site for selected technological processes. Keywords: diplomová práce; požární stanice; stavebně technologický projekt; skelet; železobeton; prefabrikované prvky; dopravní trasy; časový plán; technickohospodářský ukazatel; technologický předpis; zařízení staveniště; strojní sestava; bilance zdrojů; kontrola kvality; plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; položkový rozpočet a hluková studie; diploma thesis; fire station; construction technology project; skeleton; reinforced concrete; prefabricated elements; transport routes; timetable; technical and economic indicator; technological regulation; site equipment; machine assembly; resource balance; quality control; occupational health and safety plan; item budget and noise study Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři. V rámci této práce se řeší technická zpráva ke stavebně technologickému ...

Kolmačka, Ondřej; Venkrbec, Václav; Nečasová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stavebně technologický projekt vícepodlažního parkovacího domu
Petrova, Arina; Nečasová, Barbora; Doubek, Rostislav
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava vícepodlažního parkovacího domu. Budova je koncipována jako zajištění vedle umístěného bazénu i obytných čtvrtí úložných prostor pro auta. Součástí práce je technická zpráva, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, technické zprávy a kontrolní a zkušební plány pro vybrané etapy výstavby, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci a širší vztahy dopravních tras na staveniště. Dále obsahuje bezpečnost a ochranu při práci s přihlédnutím na ochranu životního prostředí. The subject of this diploma thesis is the construction and technological preparation of a multi-storey parking House.The building is designed to provide storage space for cars in addition to the swimming pool and residential areas. Thesis contains engineering report, a detailed time schedule for the main building object, project of construction site, technological notes and inspection and test plans for particular steps of construction, proposal of suitable machines and mechanisms required for construction and wider relationships of transport routes to construction site. It also includes protection of health and safety at work taking into account environmental protection. Keywords: Diplomová práce; parkovací dům; technická zpráva; časový plán; zařízení staveniště; návrh mechanismů; staveniště; dopravní trasy; životní prostředí; bezpečnost a ochrana při práci; BOZP; ochrana životního prostředí; návrh hlavních stavebních strojů; Thesis; parking house; engineering report; time schedule; inspection and test plan; construction site equipment; site; design of mechanisms; transport routes; environment; environmental protection protection of health and safety at work; design of main construction machinery Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt vícepodlažního parkovacího domu

Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava vícepodlažního parkovacího domu. Budova je koncipována jako zajištění vedle umístěného bazénu i obytných čtvrtí úložných prostor pro auta. ...

Petrova, Arina; Nečasová, Barbora; Doubek, Rostislav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Půdorysně zakřivená lávka pro pěší
Lachová, Alžběta; Jurík,, Michal; Koláček, Jan
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce je vypracování studie půdorysně zakřivené lávky vedoucí přes řeku Svratku. Byly vytvořeny dvě varianty, z nichž k následnému vymodelování a posouzení byla vybrána zavěšená konstrukce. Lávka je tvořena monolitickou mostovkou z předpjatého betonu. Příčný řez mostovky je navržen jako nesymetrický komorový nosník, zavěšený na jedné straně na pylonu. Pylon se nachází na vnitřní straně mostovky na spojnici vrcholu a středu kružnice a je kotven závěsy do podloží. The subject of this master thesis is the elaboration of a study of a curved footbridge leading over the Svratka River. Two variants were created, from which a suspended structure was selected for subsequent modelling and assessment. The footbridge consists of a monolithic bridge deck made of prestressed concrete. The cross section of the bridge deck is designed as an asymmetrical box girder, suspended on one side by a pylon. The pylon is located on the inner side of the bridge deck at the junction of the apex and the centre of the circle and is anchored by hinges to the subgrade. Keywords: Lávka; oblouk; půdorysně zakřivená; závěs; pylon; předpjatý; beton; výchozí stav; rovnováha; náklon; MPS; MSÚ; jednostranně zavěšená; nesymetrický; komorový; prutový model; Footbridge; arch; plan curved; hinge; pylon; prestressed; concrete; initial condition; balance; tilt; unilaterally suspended; asymmetric; box girder; member model Available in a digital repository NRGL
Půdorysně zakřivená lávka pro pěší

Předmětem této diplomové práce je vypracování studie půdorysně zakřivené lávky vedoucí přes řeku Svratku. Byly vytvořeny dvě varianty, z nichž k následnému vymodelování a posouzení byla vybrána ...

Lachová, Alžběta; Jurík,, Michal; Koláček, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Predikce silově-deformačního chování velkoprůměrových vrtaných pilot s využitím metody konečných prvků
Dvořák, Tomáš; Miča, Lumír; Chalmovský, Juraj
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá inverzní analýzou instrumentovaných zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot, v nesoudržných i soudržných zeminách. Je provedeno vyhodnocení podrobného monitoringu zatěžovacích zkoušek, které je následně srovnáno s výsledky inverzních analýz. Inverzní analýzy jsou provedeny metodou konečných prvků s pokročilým materiálovým modelem zohledňující vyšší tuhost zeminy při velmi malých deformacích v programu PLAXIS a alternativně metodou přenosových funkcí v programu PMpLTO. V práci je dále diskutován rozdíl v působení pilot v odlišných typech zemin a také je zhodnocen rozdíl v procesu mobilizace plášťového tření, kdy v nesoudržných zeminách dochází k několikanásobně vyšším hodnotám plášťového tření vlivem přírůstku radiálního napětí, které vzniká v důsledku zamezené dilatance ve smykové zóně na rozhraní pilota-zemina. The master thesis deals with the inverse analysis of instrumented load tests of bored piles in cohesionless and cohesive soils. Evaluations of the detailed monitoring are compared with the results of inverse analyses. Inverse analyses are preformed using the finite element method with an advanced material model considering the higher stiffness within very small strains in PLAXIS and alternatively using the load-transfer method in PMpLTO. The difference of pile-soil interaction in different soil types is discussed and the difference in the process of shaft friction mobilization is also evaluated. In cohesionless soils values of shaft friction are many times higher due to the increment of radial stress which is caused by effect of constraint dilatancy in shear zone at pile-soil interface. Keywords: Inverzní analýza; vrtaná pilota; geotechnika; MKP; metoda přenosových funkcí; PLAXIS; PMpLTO; mezní plášťové tření; zamezená dilatance; Inverse analysis; bored pile; geotechnics; FEM; load-trasnfer method; PLAXIS; PMpLTO; shaft friction; constraint dilatancy Available in a digital repository NRGL
Predikce silově-deformačního chování velkoprůměrových vrtaných pilot s využitím metody konečných prvků

Diplomová práce se zabývá inverzní analýzou instrumentovaných zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot, v nesoudržných i soudržných zeminách. Je provedeno vyhodnocení podrobného monitoringu zatěžovacích ...

Dvořák, Tomáš; Miča, Lumír; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases